Categoriearchief: vlietnieuws

Verbreding A4 blijft nodig

De verbreding van de A4 tussen de N206(Leiden-Zoeterwoude-Zoetermeer) en de N14 in Leidschendam-Voorburg blijft nodig, ondanks een afname in mobiliteit door coronamaatregelen. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het effect van corona wordt ‘beperkt’ genoemd. Als de pandemie voorbij is en de economie weer opveert neemt ook de mobiliteit weer toe. Daarbij komt ook nog het effect van bevolkingsgroei.

De A4 moet er in beide richtingen een rijbaan bij krijgen. Dit wordt in de middenberm en/of in de berm van de weg aangelegd. De werken moeten na 2026 beginnen. De A4 heeft nu te weinig capaciteit voor het verkeersaanbod. Dat leidt dagelijks tot files en ongelukken.

Volgens het ministerie zijn het stimuleren van openbaar vervoer en de fiets alsmede de aanleg van mobiliteitshubs (overstapplaatsen) geen alternatieven voor de verbreding van de A4.

Wel wil het ministerie gaan werken met digitale technieken en communicatie (smart mobility) om het verkeersaanbod te beïnvloeden. Ook zal met werkgevers in de omgeving gesproken gaan worden zodat werknemers niet allemaal op dezelfde tijden met hun auto’s gebruik moeten maken van de A4.

Er wordt nu eerst een milieu effectrapportage (MER) van de verbreding opgesteld. Daarin komt ook aandacht voor duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan het combineren van de werken met voorzieningen ter opwekking van energie (zonnepanelen/windmolens); een natuurlijke en ecologische inpassing van de weg; voorzieningen om zware regenval de baas te kunnen.

Kijk voor meer informatie kijk op:

www.a4burgerveen-n14.nl/default.aspx

Wethouder beklaagt bouwtempo

,,Het gaat niet erg snel.’’ Met deze verzuchting uitte wethouder Jan-Willem Rouwendal zijn ongenoegen over het tempo waarin er in Stompwijk nieuwe woningen verrijzen. ,,Maar elders in de gemeente is dat ook zo’’, voegde de bestuurder er in een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad, aan toe.

In Stompwijk liggen er nu drie bouwplannen voor in totaal 78 woningen. Dit op grond van een Ontwikkelvisie Stompwijk uit 2016. Om de bouw te versnellen wil de wethouder afzien van een zogenoemd ‘ruimtelijk kader’ voor elk bouwplan. Dat scheelt minstens een half jaar in het proces.

Rouwendal erkende dat de bouwplannen voor Stompwijk nog ‘vaag’ zijn. ,,Wij zijn afhankelijk van de ontwikkelaars.’’ Bouw de bouw gaat het om: Westeinderweg 3 (23 koopwoningen, 3 appartementen, 8 sociale huurwoningen); Dr. van Noortstraat 84/98 en 120/122 (22 koopwoningen, 10 sociale huurwoningen); Van Santhorststraat 1/3 (12 sociale woningen).

Met de te bouwen woningen willen B&W tegemoet komen aan de groeiende vraag naar woningen van Stompwijkers zelf. Komend jaar komt er mogelijk een vierde bouwproject bij op het  terrein van het voormalige Dorpshuis aan de Dr. van Noortstraat.

Naar aanleiding van het bouwplan Van Santhorststraat en kritiek vanuit de gemeenteraad dat woningcorporatie Vidomes er al drie jaar een ‘haalbaarheidsstudie’ naar doet, stelde de wethouder dat Vidomes er echt wel wil gaan bouwen. Woningcorporaties moeten echter ook zorgvuldig wikken en wegen gezien hun beperkte middelen.

In de commissie was er kritiek op de beperkte  informatie over de bouwplannen. Volgens Rouwendal kon hij echter niet meer leveren. ,,Dit is het.’’ De bouw aan de Westeinderweg en Dr. van Noortstraat zou komend jaar starten; voor de Van Santhorststraat is nog geen planning.

Royal Roses kan uitbreiden

De bouw van vier huizen aan Huyssitterweg 44/46 vormt geen belemmering voor een toekomstige uitbreiding van Royal Roses, Huyssitterweg 12. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal gemeenteraadsleden laten weten.

Aanleiding voor zijn uitspraken vormde het inspreken van mevrouw Hogervorst bij een commissie uit de gemeenteraad. Zij uitte de vrees dat een uitbreiding van het bedrijf in de toekomst gefrustreerd zou worden door de woningbouw omdat de bewoners zouden kunnen claimen dat zij te veel last hadden van de verlichting in de kassen.

Volgens de wethouder is de woning Huyssitterweg 19A echter de referentiewoning voor de vraag of de verlichting overlast geeft of niet. Die woning ligt dichter bij Royal  Roses dan de nieuw te bouwen woningen.

De bestuurder gaf aan dat hij nog wel de Omgevingsdienst Haaglanden zou  benaderen om zijn visie te bekrachtigen. Rouwendal verklaarde verder dat ook bij de invoering van nieuwe regels, Huyssitterweg 19A de  referentiewoning blijft.

Overigens heeft Royal Roses verzocht om in de koopcontracten voor de nieuwe woningen een passage op te nemen dat de kopers de exact omschreven rechten van Royal Roses respecteren en de kopers ook instemmen met een mogelijke uitbreiding van het bedrijf. Dit op straffe van een boete van € 10.000.

Warmteleiding langs Leidschendam-Voorburg

Een geplande leiding die restwarmte vanaf het havengebied van Rotterdam via Rijswijk naar Leiden moet gaan transporteren, zal Leidschendam-Voorburg grotendeels mijden. De leiding gaat over Haags grondgebied ten oosten van de Vliet lopen.  Bij Stompwijk loopt de leiding tussen de A4 en het dorp door naar Zoeterwoude.

B&W hebben tot nu toe een keuze voor een warmtenetwerk in het kader van de energie-omwenteling (weg van het gas) als te ingrijpend voor de bestaande bebouwing afgewezen. De leiding naar Leiden is een project van de Gasunie en wordt gesteund door rijksoverheid en provincie Zuid-Holland.

Het is de bedoeling dat de Gasunie te zijner tijd convenanten sluit met regiogemeenten. De leiding naar Leiden bedient Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. De levering moet in 2026 beginnen.

De leiding naar Leiden takt in Rijswijk ter hoogte van de kruising N206 (Rijswijk-Delft) met de A4 af van de geplande leiding tussen het Rotterdamse havengebied en Den Haag. Die leiding moet wel 70 centimeter doorsnee krijgen vanwege de extra hoeveelheid warmte die richting Leiden moet gaan.

Overigens wordt er vanaf de leiding naar Leiden ter hoogte van de N14 wel een aftakking voorzien richting de Haagse wijk Mariahoeve.

Windturbines/zonnepanelen langs A4 en A12

In het gebied aan weerszijden van de A4 en A12 ter hoogte van Leidschendam-Voorburg kunnen windturbines komen en/of zonne-energie worden opgewekt. Dat blijkt uit de Regionale energiestrategie (RES). Eerder sprak de gemeenteraad uit dat er in Leidschendam-Voorburg geen plek was voor windturbines.

De RES gaat over de energie omwenteling en het terugdringen met de luchtvervuiling door CO2 (koolstofdioxide, broeikasgas): energiebesparing, inzet vernieuwbare energiebronnen, warmtevoorziening niet meer met gas verzorgen.

In de RES staat dat stedelijk gebied ongeschikt is voor de komst van windturbines. Bij de opstelling buiten dat gebied moeten de turbines ‘in lijn’ komen te staan. Het panorama van het open landschap moet behouden blijven.

Als kansrijk voor het neerzetten van windturbines dan wel het opwekken van zonne-energie worden knooppunten van snelwegen, oksels van klaverbladen en brede bermen langs snelwegen genoemd. Geluidschermen kunnen gebruikt worden voor het opwekken van zonne-energie.

De aanleg van grootschalige ‘zonnevelden’ in veenweidegebieden (zoals het open gebied tussen Leidschendam, Wilsveen en Stompwijk) wordt alleen mogelijk geacht bij een grootschalige gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld wegens bodemdaling.

Wat de warmtevoorziening betreft worden voor Leidschendam-Voorburg twee opties geschetst: ‘eiland’ en ‘samenland’. Bij eiland dekt de gemeente minstens de helft van de warmtevraag door geothermie (aardwarmte). De rest komt uit gebruik van restwarmte. De gemeente stemt het beleid weliswaar af met buurgemeenten maar er is geen regionale samenwerking.

Bij ‘samenland’ is juist sprake van een nauwe verwevenheid tussen de gemeente en de regio bij het dekken van de vraag naar warmte. Er wordt een samenhangend systeem met de regio opgezet waarin lasten en lusten worden gedeeld. Er is een optimale uitwisseling van vraag en aanbod van warmte.

Welk van beide scenario’s gekozen wordt hangt vooral af van de mogelijkheden die geothermie lokaal biedt.

In de RES staat verder dat een aansluiting van Leidschendam-Voorburg op een leiding die restwarmte vanuit het Rotterdamse havengebied via Rijswijk naar Den Haag transporteert, onzeker is. Het aanhaken op een nog aan te leggen leiding vanaf Rijswijk naar Leiden wordt ‘kansrijker’ genoemd.

Stompwijk: 78 woningen er bij

In Stompwijk wordt gewerkt aan drie bouwplannen voor in totaal 78 woningen waarvan 30 in de sociale sector. Dat blijkt uit een opgave die wethouder Jan-Willem Rouwendal aan de gemeenteraad heeft gezonden.

De wethouder erkent dat er in Stompwijk ongenoegen bestaat over de trage voortgang met woningbouw daar. Hij wil de nu geplande woningen dan ook zo snel mogelijk realiseren.

Bij de bouwplannen gaat het om:

= Westeinderweg 3: 23 koopwoningen, 3 appartementen, 8 sociale huurwo ningen,

= Dr. van Noortstraat 84/98 en 120/122: 22 koopwoningen, 10 sociale huur woningen,

= Van Santhorststraat 1/3: 12 sociale woningen.

De projecten Westeinderweg (WDevelop) en Dr. van Noortstraat (Niersman b.v.) sluiten aan bij de Ontwikkelvisie  Stompwijk 2016. De wethouder wil daarom afzien van het maken van een apart ruimtelijk kader. Daardoor kan er sneller gebouwd gaan worden; al in 2022.

De Van Santhorstweg is gemeentegrond. De gemeente zal de gebouwen daar slopen en de grond saneren. De sociale woningen worden een project van woningcorporatie Vidomes. Die doet er nu een haalbaarheidsstudie voor.

Baggeronderzoek Meeslouwerplas moet

De Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep milieubeheer Leiden, Beheercommissie vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland willen dat de op de bodem van de Meeslouwerplas gestorte bagger alsnog wordt onderzocht. Dat hebben zij gedeputeerde Anne Koning laten weten.

De gedeputeerde wil volstaan met een monitoring van het water in de plas, één maal per kwartaal gedurende 2 jaar, om schadelijke stoffen te kunnen opsporen. Alsdan zou een mogelijke relatie met de baggerstort gelegd kunnen worden en zou een veroorzaker aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Volgens de vijf organisaties is dat volstrekt onvoldoende en moet de gestorte bagger zelf onderzocht worden. Zij wijzen erop dat Hoogheemraadschap Rijnland eerder stelde dat watervervuiling ontstaan was door omwoeling van de bodem. En dat de gedeputeerde zelf eerder toegaf dat de baggerstort mogelijk gevolgen had voor de kwaliteit van de bodem en het water.

Het laatste onderzoek naar de bodem van de plas is in 2016 gedaan. Daarna is er echter ook nog baggerstort geweest. In het onderzoek van 2016 werden vervuilingen met elkaar gemiddeld. Kritiek op die methode werd onbeantwoord gelaten.

B&W willen Stompwijk niet kwijt

Stompwijk is een onlosmakelijk onderdeel van de gemeente. B&W zijn dus geen voorstander van afscheiding van Stompwijk richting Zoeterwoude. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar laten weten in antwoorden op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk. Recent is in Stompwijk een debat ontstaan over de zogenoemde ‘Stexit’. B&W willen wel in gesprek met de inwoners om het te hebben over de gevoelens die in Stompwijk leven.

‘Stompwijk ligt samen met Veur aan de basis voor het ontstaan van Leidschendam en daarmee de huidige gemeente. Met haar ligging in het buitengebied van de gemeente vormt Stompwijk de natuurlijke overgang van het stedelijke gebied richting Den Haag naar het Groene Hart. Het is juist die combinatie van stedelijkheid en groen buitengebied wat Leidschendam-Voorburg zo kenmerkend en aantrekkelijk maakt als woongemeente’, aldus Tigelaar.

‘Het gemeentebestuur zal blijven investeren in een vitaal, levendig en toekomstbestendig Stompwijk. Recente ontwikkelingen als het Dorpspunt, de Veenpoldersweg en de aanstaande herinrichting van de Dr. Van Noortstraat dragen hier in belangrijke mate aan bij. Belangrijke prioriteit blijft de woningbouw, zodat ook jonge gezinnen en senioren kunnen blijven wonen of zich vestigen in Stompwijk’.

Tigelaar meldt dat er op 5 maart gesproken is met de Adviesraad Stompwijk om daar meer inzicht in te krijgen in de Stompwijkse gevoelens. ‘In de komende weken wordt dat gesprek voortgezet’. De burgemeester wil verder niets loslaten over de wijze waarop B&W met de Stompwijkse gevoelens om willen gaan. ‘Het college van B&W loopt daar nu niet op vooruit’.

De burgemeester meldt wel dat de Adviesraad Stompwijk aandacht heeft gevraagd voor een openbaar vervoerverbinding. ‘Afgesproken is dat de mogelijkheden opnieuw worden onderzocht’.

Over ongewenste activiteiten met gronden in Stompwijk stelt de burgemeester: ‘Tot op heden zijn er geen vergunningen aangevraagd voor de percelen die ongewenst zijn uitgegeven of ongewenst opgesplitst. Tevens borgt het bestemmingsplan het huidige gebruik met de bestemming ‘agrarisch met landschappelijke waarden’ of ‘agrarisch met waarden landschapswaarden’ en zijn andere functies zoals woningbouw op dit moment niet toegestaan’.

Aangaande de kruising van N206 met Dr. van Noortstraat geeft de burgemeester aan dat de provincie Zuid-Holland in het verleden al meerdere aanpassingen aan de aansluiting heeft gedaan om de situatie te verbeteren. ‘Eventuele nieuwe maatregelen wil de provincie overwegen bij het volgende groot onderhoudsprogramma. De voorbereidingen daarvoor (tracéstudie), starten mogelijk al later dit jaar’.

‘Normaal gesproken doet de provincie geen afzonderlijke onderzoeken naar kruispunten, tenzij er acute problemen zijn. Omdat de gemeente heeft aangegeven dat door het openstellen van de Veenpoldersweg meer vrachtverkeer zal verschuiven naar bovengenoemd kruispunt, wil de provincie toch nu al in gesprek over de situatie’.

Aangaande woningbouw in Stompwijk laat Tigelaar weten dat er deze maand een brief naar de gemeenteraad gaat over dat onderwerp. ‘Deze brief gaat over ‘Voortgang Woningbouwlocaties Stompwijk’. In deze brief zal ook aandacht besteed worden aan de oorzaken van de vertraging die is opgetreden’

‘Ontelbare transporten’ leiden tot actie Stompwijkers

‘Schade veroorzaakt door zwaar wegverkeer ten behoeve van aanleg Veenpoldersweg’. Zo luidde de kop boven een artikel in het Stompwijkse huis-aan-huisblad De Dorpsketting. Daarin werden gedupeerden opgeroepen zich te melden om samen een schadeclaim te kunnen indienen. Was getekend: schadecollectiefstompwijk@gmail.com

Achter het schadecollectief zit A., zelf woonachtig aan de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Ook zijn woning heeft schade opgelopen. A. wil niet met naam en toenaam in de krant want ,,Deze actie gaat niet om mij. Daarom blijf ik graag anoniem.’’

Uitleg geven wil A. echter wel. ,,Er is een traject opgestart voor gedupeerde bewoners van de Dr. van Noortstraat om recent opgelopen schade aan onze woningen veroorzaakt door zwaar wegverkeer te gaan verhalen op KWS Infra b.v..’’

,,Er is afgeweken van eerdere toezeggingen aan bewoners door gemeente Leidschendam-Voorburg dat uitsluitend het nieuwe tracée en Westeinderweg als aan- en afvoerroute gebruikt zou gaan worden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe rondweg.’’

,,Het wegdek van de Dr. van Noortstraat en de fundamenten van veel woningen liggen in een eeuwenoud dijklichaam (destijds gebouwd voor paard en wagen) waar de afgelopen maanden veelvuldig vrachtwagens, trekkers met aanhangers en stuiterende kranen overheen gereden zijn.’’

,,Iedere passage van dergelijke zware voertuigen zorgt, ongeacht de snelheid waarmee gereden wordt, voor (extreme) trillingen in het dijklichaam wat heeft geleid tot zichtbare schade aan onze woningen, bruggen, wegdek van de Dr. van Noortstraat en zelfs de kadewand.’’

,,Er is de afgelopen maanden veelvuldig contact geweest tussen verschillende omwonenden met zowel de communicatiemanager van KWS Infra als met de door de gemeente ingehuurde projectleider. Dit heeft niet geresulteerd in een afname van het bouwverkeer.’’

,,We weten niet hoeveel gedupeerden er zijn, daarom hebben we de oproep geplaatst. Wat erg vervelend is dat de gemeente het niet nodig vond om opnamerapporten van woningen gelegen aan Dr. van Noortstraat en Laantje van Kampen te laten maken bij de start van de aanleg van de rondweg.’’

,,Zowel in het voortraject (voorbelasting) als in de latere afbouwfase is er sprake van ontelbare zand- en grondtransporten, aan-en afvoer van sloopmateriaal en afleveren van staal, beton (vloeibaar of kant en klare onderdelen), gasflessen (laswerk) en andere  benodigdheden.’’

,,We rekenen er op dat KWS Infra hun verantwoordelijkheid neemt (ze zijn verzekerd voor schade die veroorzaakt wordt door hun bouwactiviteiten). Zo niet dan kloppen we aan bij de gemeente, want die valt zeker ook het een en ander te verwijten.’’

,,We stellen een model-schadeclaimbrief ter beschikking aan gedupeerden, waardoor de stap om een claim in te dienen makkelijker gemaakt wordt. En nee, een advocaat is nog niet ingeschakeld.’’

Midvliet krijgt zendmachtiging

Het Commissariaat voor de media wil Midvliet de zendmachtiging lokale omroep Leidschendam-Voorburg geven. De zendmachtiging voor Wassenaar raakt Midvliet kwijt aan de Stichting lokale media Wassenaar (SLMW). Het Commissariaat volgt daarmee de besluiten van de gemeenteraden in beide gemeenten. Midvliet en SLMW krijgen nog wel de tijd te reageren. Eind maart wil het Commissariaat de toewijzing dan definitief maken. In Leidschendam-Voorburg deed ook LVTV (Stichting Omroep Leidschendam-Voorburg) een gooi naar de zendmachtiging. B&W kozen voor LVTV, de gemeenteraad besliste anders.