Categoriearchief: adviesraadvaria

Discussie over Stompwijk – Zoeterwoude barst los!

Het zal weinig inwoners van Stompwijk (en velen buiten ons dorp!) wellicht niet ontgaan zijn, dat de discussie over de vraag ‘Stompwijk bij Zoeterwoude?’ is losgebarsten. Langzaam maar zeker zijn ook de media erop gedoken. Ook in kringen van gemeentehuizen (Leidschendam, Zoeterwoude) zal er wel over gepraat zijn, al komt daar – begrijpelijkerwijze – nog weinig of niets van naar buiten.

Na eerste publicaties (“Leefbaarheid in Stompwijk”: Algemeen Dagblad, Telegraaf en  daarna “Kijk eens naar Zoeterwoude”:  2x De Dorpsketting) kwam er veel los, zowel geschreven media als radio en TV. Het onderwerp onder de Stompwijkers begint te leven.

Ook in de interne Adviesraad-vergadering is dit onderwerp aan de orde geweest. In een van die publicaties in de DK kwam de hamvraag naar voren: is het theoretisch en praktisch haalbaar dat Stompwijk ‘verhuist’ van Leidschendam Voorburg naar buurgemeente Zoeterwoude?

De Adviesraad zou daar de vraag nog aan toe willen voegen of het bij de bewoners en het bedrijfsleven in het dorp ook gewenst en gedragen is.

Om deze vraag beantwoord te krijgen is het belangrijk dat het hele proces, alsook alle voor- en nadelen van beide opties, scherp in beeld komen. Alle inwoners moeten immers – als het zover komt – ook weten wáár ze voor kiezen. Zo ver is het echter nog lang niet.

In de publiciteit is hier en daar de suggestie gewekt, dat het wat de Stompwijkers betreft al een gelopen koers is. Dit is onjuist. De politieke partijen storten zich vast en zeker met het oog op de verkiezingen in 2022,  ook op dit onderwerp in hun partijprogramma.

De Adviesraad vindt dat er voor haar een taak is weggelegd om hiermee aan de slag te gaan. Zij stelt  voor om een soort ‘verkenner’ aan te stellen om die vragen beantwoord te krijgen. Kunnen en willen we dit met zijn allen en is er bestuurlijk ook een mogelijkheid om deze wens te realiseren.

De  Adviesraad houdt u graag op de hoogte over het vervolg. En tegen degenen, die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de lopende discussie, graag! Doe vooral mee! 

Een link op www.facebook.com/dorpsketting wordt doorgelinkt naar www.stompwijk.nl naar een aparte pagina waar alle berichtgeving wordt verzameld en waar men kan reageren.

Adviesraad Stompwijk,

Leo Oliehoek

wat kan daar wel, wat hier niet kan???

Tekstvak: In Stompwijk al jaren geen nieuwbouwprojecten, wel nieuwe straatnamen zoals:
Veenpoldersweg,
Van Kampenlaan 
Nieuwevaartlaan

Ik ken bewoners die niet verhuisd zijn en al 3 keer een ander adres hebben gekregen.  
				Petra

Rectificatie

Vlietnieuws wees ons er op dat in het verslag van de Adviesraad ten onrechte werd gemeld dat het faillissement rondom Dorpspunt zo goed als afgerond was. Dat is niet juist. Het moet zijn:

‘Project is nu zo goed als afgerond, exclusief de afhandeling van het faillissement van SSB’

Ten onrechte gemeld ‘inclusief’ dus…dank aan Vlietnieuws voor deze scherpe opmerking.

Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek

Voortgang gebiedsvisie buitengebied Stompwijk/Wilsveen/Leidschendam

Afgelopen dinsdag kwamen vertegenwoordigers van de Adviesraad, gem. Leidschendam-Voorburg en bureau Over Morgen in het Stompwijkse buitengebied nabij het oude NAM-terrein bijeen.

Ter plekke werden de globale uitkomsten van de gebiedsanalyse van het buitengebied Stompwijk gepresenteerd aan wethouder Astrid van Eekelen en de Adviesraad, versterkt met Koos van Wissen. 

Op basis van een 70 pagina’s tellend document werd door Sander Simonse van bureau Over Morgen ingegaan op de bevindingen uit de enquête, die een belangrijke bouwsteen aanlevert voor de totale gebiedsanalyse buitengebied Stompwijk. 251 mensen hebben aan de enquête deel genomen.

De gebiedsanalyse zal uiteindelijk leiden tot een gebiedsvisie, welke als input zal dienen voor de omgevingsvisie 2040.  

Zowel de Adviesraad als de wethouder kregen op deze mooie locatie voldoende stof tot nadenken en praten. Het is echter pas de 1e aanzet. Na het zomerreces zal er over dit onderzoek en de analyse gecommuniceerd worden.

Namens de Adviesraad

Leo Oliehoek

Volledige wegafsluiting Stompwijkse weg vanaf 24 februari

In opdracht van KPN Telecom zal aannemersbedrijf BAM Infra reparaties aan het KPN-netwerk in de Stompwijkseweg gaan uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen beginnen op maandag 24 februari 2020.

Er zal gewerkt worden ter hoogte van Stompwijkseweg 66 en later ter hoogte van de huisnummers 52-54. Voor dit werk wordt een volledige wegafsluiting ingesteld voor autoverkeer. Met borden wordt het verkeer omgeleid.

De werkzaamheden nemen ca. 3 weken in beslag.

Dit werk is door de opdrachtgever – zo bleek vandaag – uitsluitend afgestemd met de direct omliggende bewoners en bedrijven. Omdat er geen bewonersbrief is uitgegaan heeft de gemeente actie ondernomen en on-line berichten uitgezet.

Carl de Koning, Projectleider

070-3009091

LV-logo-outlook-handtekening

Oude schoolmuur tussen Kulturhus en toekomstige woonplek gesloopt

Fa. v.d. Krogt is voortvarend bezig. Nauwelijks is de overdracht van het voormalige Fontein-terrein rond of een 1e stap naar toekomstige woningbouw is gezet. Het terrein moet bouw klaar gemaakt worden. Hoe sneller de noodzakelijke vergunningen er komen, hoe sneller er gebouwd kan worden. Er worden wel in afwachting hiervan al wat provisorische parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen naast het Kulturhus aangelegd.

Alhoewel het slopen van de oude muur begrijpelijkerwijze bij sommige mensen pijn doet, moeten we realistisch zijn en de toegang tot woningbouw ontdoen van zoveel mogelijk belemmeringen, wat de snelheid weer ten goede komt.

En dat er haast is moge duidelijk zijn. Er moet snel gebouwd worden. De doorstroming moet op gang gebracht worden. Er moet voor ouderen en startende jongeren zo goedkoop mogelijk gebouwd worden. Geen gemakkelijke opgave, want zulke projecten zijn nauwelijks rond te krijgen. Maar toch is dit absoluut noodzakelijk om een ‘leefbaar Stompwijk’ te houden. Het is dus van vitaal belang dat de gemeente nu absolute prioriteit geeft aan ‘goedkope’ woningen in Stompwijk.

Er zijn nu voldoende geschikte locaties aan te wijzen, dus waar wordt op gewacht? Onderstaand de 4 nu bekende locaties, maar er zijn er vast een paar meer te vinden als de politieke wil en de prioriteit er maar is.

De locaties:
– Terrein naast Kulturhus
– Terrein oude Dorpshuis
– Terrein nabij ingang Westeinderweg
– Terrein voormalig Wit-Gele Kruisgebouw

Een brief met bovenstaande strekking wordt deze week naar de wethouders Bouw en Rouwendal door de Adviesraad gestuurd, om nogmaals te benadrukken dat er haast en dus werk aan de winkel is.

Namens de Adviesraad, Leo Oliehoek

Stand van zaken Kulturhus

Zoals u verschillende media hebt kunnen zien gaan er veel berichten in de rondte rondom het Kulturhus. Vanuit de adviesraad volgen wij deze berichten. Tevens hebben we regelmatig contact met de wethouder over dit onderwerp.
Veel discussie gaat over de brandveiligheid van het gebouw. Op verzoek van de burgemeester is er een spoedonderzoek uitgevoerd door de brandweer en de gemeentelijk toezichthouder. Hieruit is de conclusie getrokken dat het gebouw veilig te gebruiken is. de definitieve resultaten van dit onderzoek worden binnenkort verwacht en zullen wij dan ook publiceren.

Daarnaast wordt er hard gewerkt om, in samenwerking tussen de gemeente, Pantha Rhei en de curator, de restpunten weg gewerkt te krijgen. Dit met als doel om het gebouw zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen.
Helaas zijn er nog een hoop open einden. Wij proberen u op de hoogte te houden en enige duidelijkheid te verschaffen.

Stef Verburg,
namens de Adviesraad

12 juni inloopavond bouwplannen Dr. v Noortstraat en Westeinderweg

Bouwen …… bouwen …. en nog eens bouwen!

Dat was en is nog steeds de strekking en uitkomst van de diverse raadplegingen en hoorzittingen in Stompwijk als het over de problematieken in ons dorp gaat.

De vorig jaar nieuw aangestelde Adviesraad heeft zich tot doel gesteld om in ieder geval richting gemeente nieuwe woningbouw voor Stompwijk blijvend te stimuleren en continue op de agenda te plaatsen.

Recent heeft de adviesraad voorlichting gekregen over een 3-tal plannen. Nabij de Westeinderweg (24 woningen), terrein naast Kulturhus (20 woningen) en voormalig pand Luiten (5 woningen).
De Adviesraad vindt dit uitstekende initiatieven. Bovendien zal dit naar hun mening een enorme verrijking van de dorpskern worden en staan hier dan ook voor de volle 100% achter.

Het accent zal komen te liggen op woningen voor oud- en jong, niet te groot, zodat ze betaal blijven voor starters en doorstromers. Daarnaast wordt er gekeken naar het inpassen in de dorpsstructuur qua ligging, naar doorzichten, naar voldoende groen en naar voldoende parkeerplaatsen. Kortom het zijn eigenlijk fantastische plannen.

Het is nu aan de gemeente, maar ook aan U!
De Adviesraad vindt dat er vergunningen in dit jubileumjaar – ‘25 jaar geen woningbouw in Stompwijk’ – zouden moeten komen. Gepraat is er genoeg! Zij realiseert zich ook dat er ook bezwaren zullen zijn, maar hopen dat een ieder het belang van woningbouw in Stompwijk ziet. Het kan heel veel tijd besparen.

Kom woensdag 12 juni om 19:00u in ieder geval naar het Kulturhus,, overtuig U van de plannen en meldt U aan bij de bouwplannen-eigenaren en/of gemeente als echte geïnteresseerde. Stel vooral vragen! Op detail is er niet altijd een antwoord, maar helpt altijd in de beeldvorming.

Namens Adviesraad
Leo Oliehoek

Snel internet Buitengebied 27 mei Dorpshuis

De gemeenten Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg vinden het belangrijk dat alle inwoners over een snelle en betrouwbare internetverbinding kunnen beschikken. Daarom werken de gemeenten samen met een bewonerswerkgroep uit uw gebied om de digitale bereikbaarheid te verbeteren.

Snel internet zorgt ervoor dat u klaar bent voor alle toekomstige digitale ontwikkelingen op het gebied van werken, wonen, studeren, veiligheid en zorg op afstand. Uploaden en downloaden met hoge snelheid. Internetten met meerdere mensen tegelijk. Bedienen van apparaten in uw huis via internet, zoals de thermostaat, verlichting en gordijnen. Het kan, ook op uw adres!

Om snel internet in de buitengebieden te realiseren is het belangrijk dat een grote groep bewoners mee wil doen hieraan. En daarom wordt er binnenkort een avond gehouden waarop u meer informatie kunt krijgen.

Deze avond wordt gehouden op maandag 27 mei om 19.30 uur in het Dorpshuis.

Voor Stompwijk/Leidschendam betreft het de adressen aan de volgende wegen:

Bovenmeerweg

Dr van Noortstraat nr 151 – 199 oneven (laantje)

Meer en Geerweg

Meerburgerlaan

Meeslouwerweg

Middelweg (10)

Ondermeerweg

Oostvlietweg

Westeinderweg 6-16 even

Wilsveen.

Meer informatie kunt u ook vinden opwww.snelinternet-LV.nl. U kunt zich hier ook (vrijblijvend) opgeven als geïnteresseerde.

B&W op werkbezoek in buitengebied Stompwijk en Wilsveen

Dinsdag 14 mei hebben B&W een werkbezoek gebracht aan boeren in het Stompwijk en Wilsveen. Ook twee adviesraadsleden deden aan de tocht mee. Om de boer op zijn werk niet al te zwaar te overvallen met zoveel bezoek, was de groep in drieën gedeeld en werden per groep 2 of 3 boerderijen bezocht. Zo konden de Burgemeester en de Raadsleden gericht en intensiever met de boeren in discussie over hun problematiek.

Het agrarisch gebied tussen de steden ligt onder druk.
Vooral het deel in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar het bezoek op gericht was, ziet van alle kanten de verstedelijking op zich afkomen. Ten westen de uitbreidende  stad, ten noorden de zich continu verbredende A4, ten oosten de alsmaar smaller worden poort naar het groene hart en ten zuiden het opdringende Zoetermeer. Het landschap verandert en komt meer en meer in dienst te staan van de verstedelijking. Het gebied zal zich de komende decennia moeten aanpassen. Nu zijn er nog ruim 20 melkveehouderijen.  Opvolging is veelal problematisch en de steeds strakkere wetgeving maakt het ook steeds minder aantrekkelijk om te gaan “boeren”.

Recent is een werkgroepje opgericht, die zich tot doel heeft gesteld om in een documentaire vast te leggen, waar nog echt “geboerd” wordt. De wens om alles voor later vast te leggen speelt hierbij een grote rol. Zoveel mogelijk facetten worden in deze documentaire bij verschillende veehouderijen meegenomen. Sommige veehouderijen gaan meer in de breedte en starten allerlei activiteiten rondom “de boerderij”. Anderen kiezen voor compact en doelgericht  op melkvee.  De contrasten zijn groot.  De problematiek veelal hetzelfde, nl. je hoofd boven water houden.

Het moet gezegd, ook het prachtige voorjaarsweer zorgde, met vooral de geur van vers gemaaid gras en de prachtige schakeringen van allerlei kleuren groen, met Hollandse luchten voor een prachtige toer langs het buitengebied.
Het werkbezoek bij de diverse veehouderijen, was uiteraard op het contrast en de problematiek gericht.  Zo werd door elke groep een bezoek afgelegd bij boeren die proberen te veranderen en/of  uit te breiden en bij boeren die dat minder doen of geen opvolging hebben.

Dit maakte de toer erg interessant. Voor sommigen een eyeopener, voor anderen een bevestiging.
Maar een ding is zeker. Als we dit gebied voor de toekomst willen behouden, zullen de handen ineengeslagen moeten worden en zal er collectief naar oplossingen gezocht moeten worden.  Alleen is maar alleen. En juist dan, met de rug tegen de muur, worden we slachtoffer van projectontwikkelaars die overal op de loer liggen.  Samenwerking is noodzakelijk.
Vanuit de gemeente wordt samen met de adviesraad en alle betrokkenen een nieuw initiatief opgestart wat uiteindelijk zal leiden tot een gebiedsvisie.

Met dank aan de initiatiefnemers van de werkgroep “Boeren tussen steden”.

Namens de Adviesraad,
Patrick Luk en Leo Oliehoek
Foto’s zijn van Michel Groen