Gemeenteraad wil bescherming buitengebied Stompwijk

De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een motie van het CDA aangenomen waarin B&W worden gevraagd het buitengebied van Stompwijk te beschermen. Verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal had geen enkele moeite met de uitspraak van de raad. Volgens hem willen B&W dat ook, mede om grondspeculaties tegen te gaan.

De motie van het CDA luidt aldus:

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in vergadering bijeen op 17 en 18 november 2020, gehoord de beraadslaging

Constaterende dat:

– het buitengebied van Stompwijk zich kenmerkt als een groot open gebied tussen steden waar agrarische bedrijven invulling geven aan het land schap,

– het gebied sterke landschappelijke waarden kent en wordt beschouwd als poort naar het Groene Hart,

– deze waarden onder druk staan door onder andere bodemdaling, verdro ging en veranderingen in de agrarische sector,

– het College van B&W eerder dit jaar een analyse heeft laten verrichten naar het buitengebied van Stompwijk.

Overwegende dat:

– bewoners en ondernemers trots zijn op hun gebied en zich zorgen maken over verlies van identiteit van het buitengebied,

– dit sentiment ook aanwezig lijkt te zijn bij partner-overheden die positione ring en profilering verlangen van onze gemeente voor het buitengebied,

– een vastgoedondernemer bezig is grondposities te koop aan te bieden in het buitengebied,

– het buitengebied de groene long van onze gemeente vormt,

– het weidse polderlandschap het waard is om in stand te houden en een grote recreatieve waarde bevat,

– het College bezig is met het opstellen van de Omgevingsvisie.

Roept het college op

– in de Omgevingsvisie in te gaan op de identiteit van het buitengebied van Stompwijk en daarbij onder meer aandacht te besteden aan de landschap pelijk waarde van het gebied, de toekomst van landbouwbedrijven, de kli matologische gevolgen voor het veenweidegebied, het herstellen van nat uur en het ontwikkelen van recreatiebeleid,

– in de Omgevingsvisie tevens aandacht te besteden aan de positionering en profilering van het buitengebied,

– de raad over de uitkomsten hiervan te informeren.