Fancy Fair en Rommelmarkt

Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober houdt de sociale activiteiten commissie van het Rode Kruis weer haar jaarlijkse Fancy Fair en Rommelmarkt in Huize Emmaus te Zoeterwoude.Er zijn weer vele artikelen te koop: kerstkaarten, speelgoedbeesten, geborduurde tafellakens, gehaakte en gebreide kleedjes, heren- en kindersokken, popjes en kleertjes. Kortom te veel om op te noemen.Er is een grote rommelmarkt, een Rad van Avontuur met vele mooie prijzen en taarten. Niet vergeten een koffiebar, verloting, sjoelen en een grabbelton. Alles ten bate van de bejaarden.
Iedereen is van harte welkom op zaterdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Graag tot ziens, H.G. v.d. Kolk Castelein,
Schenkelweg 44 Zoeterwoude. Tel 5802418

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: eucharistieviering
Donderdag 10 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
19.30 uur: vergadering Liturgisch Beraad in de pastorie
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor
voorganger pater Sep
Zondag 13 oktober 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 14 oktober 19.15 uur: vergadering wijkcontactpersonen in de pastorie
Woensdag 16 oktober 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 9 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Rinus v.d. Burg, Willem v.d. Kroft,
Nel Spruijt-van Boheemen
Zondag 13 oktober 11.00 uur: Jan Ammerlaan, Elisabeth Maria van Veen-
Bentvelzen, overleden ouders van Vliet-van Leeuwen, Kees de Jong,
Anneke Schimmel-van Geijlswijk, Hendrika van Santen-Verhagen,
Gijs van der Vlist en overleden familie, bij gelegenheid van een verjaardag,
Kees de Groot, Koos de Groot, Magda van Santen-van Paassen, Arie en Kees
Olsthoorn, Piet Rotteveel, overleden ouders Vreeswijk-van Leeuwen, Adriana
de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans,
Piet Reichholdt
Woensdag 16 oktober 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 12 oktober J. Havik — geen
Zondag 13 oktober T.v. Werkhoven — N. Klijn
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 12 oktober 19.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse viering
Zondag 13 oktober 9.30 uur: St. Jan, gezongen viering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND

Afgelopen donderdag zijn we voor de eerste keer in deze oktobermaand in de kerk bijeen geweest om de rozenkrans te bidden. Donderdag a.s. om 19.00 uur komen wij weer bij elkaar. We hopen dat er naast de mensen die elke week komen, ook veel andere mensen aanwezig zullen zijn. We kunnen in deze moei-lijke tijden best wat extra hulp gebruiken, dus denk er eens over na. U bent van harte welkom.
J.v.Rijn

MISSIEKALENDER

Heeft u al een Missiekalender besteld? De platen op de kalender zijn geschilderd door Juan Guzman uit Guatemala. Zijn schilderijen verbinden de Maya-symbo-liek met de symbolen uit het christendom. De kalenders kosten € 6,-per stuk en worden gratis thuisgebracht. Op het secretariaat zijn enkele kalenders te bezichtigen (en uiteraard te koop). Ze zijn te bestellen bij:
Sjaan de Haas, Waterviolier 60, tel. 5801134,
Antoon v. Santen, Dr. v.Noortstraat 97, tel. 5804342
Agaath Hoogeveen, Westeinderweg 8a, tel. 5802223.
Comité M.O.V

Oktobermaand Missiemaand

Deze maand staat de Missie weer centraal. Zoals u ook op www.missio.nl kunt lezen, staan de volkeren van Oceanië en Papoea centraal. Missio wil deze volkeren dichter bij u brengen. Met het ene been staan zij nog in het Stene Tijdperk, met het andere in de moderne wereld. Door de oprukkende moderniteit komt de eeuwenoude gemeenschapszin onder druk te staan. In Oceanië, op het eiland Bougainville, ondersteunt Missio het Aidsproject van de Nederlandse bisschop Henk kronenberg. In Papoea ondersteunt Missio het groot-seminarie Fayar Timur, waar jonge mensen een opleiding krijgen voor pastor en pastoraal werk(st)er. De collecte wordt gehouden in het weekend van 19 en 20 oktober en wordt van harte bij u aanbevolen.
Comité M.O.V.

MEDEDELING VAN HET SECRETARIAAT

A.s. woensdag 9 oktober ben ik afwezig, dus dan is het secretariaat gesloten!
Maandag en vrijdag ben ik gewoon aanwezig van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Vanaf het volgende weekend, 12 en 13 oktober ligt achter in de kerk weer een lijst, waarin u de namen kunt opgeven voor de viering van Allerzielen (zaterdag
2 november om 19.00 uur. Het verzoek is zo duidelijk mogelijk te schrijven om eventuele fouten te voorkomen. Hartelijk dank.
Bea Olyhoek

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND

Op 25 oktober wordt er een feestavond georganiseerd voor alle vrijwilligers, die werkzaam zijn in of rondom de kerk. Iedereen heeft al een uitnodiging daarvoor ontvangen. Mocht u iemand weten, die geen uitnodiging ontvangen heeft, maar daar wel recht of heeft, of mocht u zelf per ongeluk geen uitnodiging ontvangen hebben, wilt u dit dan kenbaar maken middels een briefje in de brievenbus van de pastorie of telefonisch op nr.5801604. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het kerkbestuur,
Bea Olyhoek

HET ZAL ME EEN ZORG ZIJN

Dat was het thema van onze gezinsviering van afgelopen zaterdag. Wij zijn altijd weer blij als mensen dit persoonlijk opvatten. Niet alleen de Nachtegaaltjes maar ook de werkgroep en vooral Hendrik de Winter om microfoons te komen plaatsen. Allemaal weer hartelijk bedankt.
Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Oktober, Mariamaand, Rozenkrans

Oktober, Mariamaand, Rozenkrans. 3 woorden die bekend zijn.
Oktober is als maand aan iedereen bekend, het is de maand waarin de herfst zichtbaar en voelbaar wordt. Mariamaand, ook dat is aan een bepaalde generatie volop bekend en zeker met herinneringen van het rozenkrans bidden, met moeder
in haar stoel, soms hakend, vader in de grote stoel, de rozenkrans voorbiddend en het gezin op de knieën op de harde kokosmat en dan antwoordend op het eerste deel van het weesgegroet. Mooie herinneringen, maar wel verleden tijd hier op onze gronden. De Rozenkrans. Haar oorsprong ligt al heel lang terug in de kerk.
In de kloosters waren Paters, die konden lezen en schrijven en die de kerkelijke vieringen deden. Ook waren er Broeders ,die niet konden lezen en schrijven maar die vooral het landwerk deden en de dieren verzorgden, hele harde werkers en stille bidders.De Paters zongen het koorgebed vanuit de grote koorboeken die open lagen op de koorbanken met als licht, het kaarslicht naast het grote koorboek. Achter in de kloosterkerk stonden in het donker de Broeders,zij konden niet lezen maar wel bidden, ook in het donker. Midden in de nacht zongen de Paters het koorgebed en wel “De Metten” genaamd,dat waren 9 psalmen. De Broeders had-den aan hun riem of koord de Rozenkrans hangen en terwijl de Paters voorin bij het kaarslicht de 9 psalmen zongen ,baden de Broeders achter in het donker de 150 wees gegroeten vanaf de ketting met de kralen. Als zij de 150 wees gegroeten hadden gebeden in stilte,waren voorin de Paters klaar met de Metten. Zo kwamen de paters 7 maal per dag bijeen om psalmen te bidden. Op de Metten na met hun 9 psalmen waren de andere getijden steeds 3 psalmen en dat werd het bekende “Rozenhoedje” en wel 50 weesgegroeten. Daarvan komt het rozenkransgebed het stille gebed in het donker door de Broeders. De mensen namen het later over tijdens de kerkdiensten,voorin de priester die kon lezen tussen het kaarslicht en in de half donkere kerk de gelovigen die niet konden lezen en schrijven maar wel het weesgegroet van buiten kenden. Nu kan iedereen lezen en schrijven en de kerk is volop verlicht de rozenkrans verdwijnt uit de kerkdienst, de zangbundel en het meezingen komt. Het is maar een weet. Op 7 oktober is er het Feest van de Rozenkrans. Ook dat vindt zijn oorsprong op die dag. Heel de kop van Afrika was Christen,zelfs grote kerkleraren, zoals Augustinus, komen uit die Noord Afrikaan-se kerken.
Maar rond 700 begint de mohammedaanse wereld op te rukken vanuit het Arabië en in de loop van de komende eeuwen komt het tot in Marokko en steekt dan de zee over naar Zuid-Spanje. Wie ooit in Zuid-Spanje is geweest kan zich nog de grote moorse bouwwerken herinneren uit die tijden. Europa was bang dat het mohammedaanse geloof het christelijke geloof weg zou vagen. Er werd een noveen gehouden in heel Europa op aandringen van de paus en op de 9e dag van die noveen was de zeeslag bij Lepanto en de Christenen haalden een wonder-baarlijke overwinning op de “Turken” en wel op 7 oktober 1571. Vanaf dat moment is 7 oktober het feest van de Rozenkrans en is de hele maand oktober de rozenkrans maand.
Zon feest zou je nu niet meer instellen,maar als we de oorsprong weten mogen we los van die oorsprong nog best eens de rozenkrans ter hand nemen en er in deze maand elke dag een paar weesgegroetjes mee bidden. Nu de vraag; waar ligt ergens in huis de rozenkrans die oma toen nog eens heeft gegeven.
Zoeken maar en wie weet, bidden maar, het kan nooit kwaad.
B.v.d.Plas pastoor.

Dorp van het dorstige hert