Bardancing Orion

We zijn er weer klaar mee, met het weekend. Twee keer openden we de deuren van Orion en kon iedereen weer lekker uit zijn plaat gaan. Er werd vrijdag flink gefeest, we hadden niet speciaal iets georganiseerd maar gewoon zoals altijd draaiden we lekkere muziek en waren de drankjes koud. Om negen uur was iedereen welkom en om een uur of tien was Orion ook redelijk gevuld met mensen. De drukte die er vrijdag was stelde weinig voor in vergelijking met zondag. Zondag mochten de mensen naar binnen vanaf 17.00 uur. De goede sfeer was weer aanwezig en de rest wat er eigenlijk elke zondag voor nodig is om het naar je zin te hebben. Ook kon je je nog steeds inschrijven voor het karten. Ja want we gaan weer karten. Aanstaande zaterdag om 20.00 uur vertrekt de bus vanuit Stompwijk naar Poeldijk waar de grootse, mooiste en meest spectaculaire kartbaan van Europa ligt. Ieder-een kan daar dan minimaal 2 keer karten. De kosten voor deze avond exclusief drankjes en hapjes zal rond de € 45 per persoon liggen. Degenen die zich opgegeven hebben voor het karten, moeten dus om 20.00 uur in Orion zijn. Wanneer er mensen zijn, die zich als nog op willen geven voor het karten kunnen, deze dit telefonisch doen voor aanstaande donderdag bij Orion op nummer 071-5803031.

Kaartverkoop KERST

Aanstaande zondag gaan de kaarten voor de kerst in de verkoop. Op de eerste Kerstdag zullen wij een groot feest organiseren. We zullen niet alleen beneden in de bardancing de deuren open doen. Ook boven ben je de eerste kerstdag vanaf 21.00 uur welkom. In het dorpshuis zal dan een Kerstband op treden. Je hebt wel een kaartje nodig om je kerst in Orion te kunnen vieren. Deze kosten € 5,- per stuk en zijn vanaf zondag te koop in Orion. Wees er snel bij want op = op en elke kopie die wordt gemaakt na de verkoop van de kaarten, ontdekken we toch wel aan de deur (ik noem geen namen). Het komende weekend zijn we behalve heel even voor de karters maar 1 keer geopend en wel op zondag vanaf 17.00 uur. Ik hoef er weinig meer over te zeggen, alleen dat je je kaart dan moet komen halen en dat het weer een groot feest wordt. Tot zaterdag en of zondag, het bestuur.

Kerstfeest in orion
a.s. zondag kaartverkoop

Kaarten € 5,=. Eerste Kerstdag, m.m.v. Kerstband

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 27 november 9.00 uur: eucharistieviering, na afloop koffie drinken
Donderdag 28 november 19.00 uur: avondwake voor Adrianus Petrus Koeleman
Vrijdag 29 november 14.00 uur: uitvaart voor Adrianus Petrus Koeleman
Zaterdag 30 november 19.00 uur: eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor
de Nachtegaaltjes, voorganger pastoor v.d. Plas
Zondag 1 december, 1e zondag van de advent 11.00 uur: eucharistieviering
met samenzang, voorganger pastoor v.d. Plas
12.30 uur: doop van Annicka van Boheemen
woensdag 4 december 9.00 uur: eucharistieviering

OVERLEDEN: Adrianus Petrus Koeleman, in de leeftijd van 73 jaar

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 27 november 9.00 uur: Jan v.d. Salm, tot zekere intentie,
Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 30 november 19.00 uur: Willem v.d. Kroft
Zondag 1 december 11.00 uur: Martinus Verhagen, Kees de Groot,
Koos de Groot, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburg-
v.d. Lubbe, familie van Vliet-van Wissen, Bert de Jong, Lena de Jong-
v.d. Geest, Magda van Santen-van Paassen, Piet Rotteveel, Arie en Kees
Olsthoorn, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven,
Kees Verhagen, Ben Spaans, Piet Reichholdt
Woensdag 4 december 9.00 uur: overleden ouders Vreeswijk-van Leeuwen,
Arie en Kees Olsthoorn, Bep Olsthoorn-van Veen

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 30 november geen — geen
Zondag 1 december M. Turk — M. Odijk
KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 30 november 19.00 uur: St. Jan, hoogmis
Zondag 1 december 9.30 uur: Christus Dienaar, gezinsmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Amnesty International

Amnesty International, groep Leidschendam, zal op zaterdag 30 november en zondag 1 december in de kerk weer haar traditionele kerstgroetenactie houden. Na afloop van de vieringen bieden we kerstkaarten aan, tezamen met adressen van gewetensgevangenen. Amnesty International trekt zich het lot aan van mensen, die onschuldig gevangen zitten en soms jarenlang geen enkel teken van medeleven krijgen. Dit jaar is er een rijke sortering kaarten, welke ook voor eigen familie en bekenden gebruikt kunnen worden. Wij hopen van harte dat u deze actie wilt ondersteunen. Namens Amnesty International Leidschendam,
Eelco Pronk

GEZINSVIERING.

Op 30 November,dus a.s.zaterdagavond beginnen we de Advent en wel met de “Gezinsmis” Het is zeker heel zinvol om met het gezin naar die zaterdagavond Viering te komen. De Advent begint, samen op weg gaan naar…. begint en ook is er een goede daad te doen in het schoenendozen project. Zullen we afspreken; TOT ZATERDAG 30 NOVEMBER 7 UUR Jongen of meisje,wees een flinke jongere en breng die avond je ouders mee.We gaan samen op weg naar HET LICHT.
Ouders tot zien met de jeugd. B.v.d.Plas, Pastoor.

Werkgroep schone kerk

Evenals voorgaande jaren zou het fijn zijn om met de kerst weer een schone en glimmende kerk te hebben. Wij hebben voor dit zware karwei uw hulp nodig! Voor dinsdag 10 december hebben wij mannen nodig om de kerk te ragen en alvast de extra zware klussen beet te pakken. We kunnen die dag ook enkele dames gebruiken voor minder zware klusjes. Op woensdag 11 december moet dan de echte schoonmaak gebeuren; soppen, alles in de boenwas, beelden schoonmaken en ook veel zittend werk, het koper en zilver poetsen. Er is genoeg werk te doen. Heeft u nog oude poetslappen? Breng ze mee, of geef ze vooraf aan de koster. Wij hopen ook weer op de hulp van dames en heren van buiten (oud-)Stompwijk (heel gezellig!) Brengt u voor tussen de middag uw lunchpakket mee, dan zorgen wij weer voor de reeds bekende erwtensoep. Wij rekenen op uw medewerking. Meldt u zich aan bij de koster, Hoefblad 52, of tel.nr. 5801563
Werkgroep Schone Kerk

Een jaar lang met Marcus in zee.

Op 1 december begint een nieuw kerkelijk jaar en dat bete-kent dat we de 4 weken van de Advent ingaan. Het betekent ook dat we een jaar lang in de weekendvieringen het levens-verhaal van Jezus gelezen hebben zoals de evangelist en apostel Mattheus het ons heeft doorgegeven. Vanaf de eerste zondag van de advent slaan we het levensver-haal van Jezus open, ook opgeschreven door de apostel Marcus. Marcus was een jood, die de joodse naam Johannes en de Romeinse naam Marcus droeg. Zijn moe-der bezat te Jeruzalem een huis, waar de Christenen bijeen kwamen om er te bid-den en waar Petrus naar toe snelde toen hij uit de gevangenis kon ontsnappen met hulp van engelen. Het is heel goed mogelijk dat Jezus in het huis van de moeder van Marcus het laatste avondmaal heeft gehouden , dat daar ook de apostelen hun verblijf hielden tot de Pinksterdagen en dat de Geest aldaar over hen kwam. In ie-der geval waren Marcus en zijn moeder al vroeg overgegaan tot het Christendom en hielden zij sterke banden met Petrus. De vraag of de jongen, die bij de gevan-gennamen van Jezus nog net aan een arrestatie ontsnapte Marcus is geweest, daar gaat men wel van uit. Marcus moet dus Jezus een keer gezien hebben en wel bij het laatste avondmaal bij hun thuis in een zaal,die zijn moeder verhuurde. Ook een paar uur later toen hij deze Jezus als arrestant langs hun huis zag gaan en hij er even achteraan ging om in het donker te zien of hij zich niet vergiste. Later trekt Marcus met Paulus predikend rond en daarna met Barnabas. Marcus moet zijn evangelie in Rome geschreven hebben en wel voor de niet joodse Christenen, dus voor ons. Laten we in dit komende kerkelijke jaar nog eens aan dit alles denken. Graag steeds tot ziens in dit Marcusjaar. B. v.d. Plas, pastoor

ADVENT

Dit woord komt van het Latijnse woord; advenire en dat betekent “ergens naar op weg gaan”. Vanaf 1 december is de wereldkerk op weg naar….het Kerstfeest. Tweeduizend jaar geleden is God in het kind van Bethlehem,de latere man van Nazaret onder ons voelbaar en zichtbaar aanwezig geweest. Wij herdenken de geboorte van Jezus en vieren als het ware nog steeds zijn “verjaardag”. Vier weken gaan we op weg naar het Kerstgebeuren van die dagen. “Kerst” komt van Christus, men vierde op 25 de-cember de Christusmis, verbasterd tot kerstmis. Vier weken met elkaar op weg gaan en eens wat meer stil staan bij de vraag; is Jezus in mijn doen en laten her-kenbaar, is God in mij vlees en bloed geworden, zoals Hij dat geworden is in Jezus en wel “zo Vader,zo Zoon” Bij het begin van de Advent liggen er kleine boekjes achter in de kerk, waarin steeds een korte gedachte staat te lezen over deze en die dag, men kan er de dag mee beginnen, men kan er s avonds de maaltijd mee be-ginnen. Zomaar even wat meer nadruk in de voorbereiding op Christusmis. Maak de voornemens een maand lang waar. B.v.d.Plas pastoor.

Hallo Nachtegaaltjes

A.s. zaterdag 30 november zingen we al weer in de gezinsviering. Kom goed op tijd. Truus is er niet, dus we willen nog even inzingen met Edita. Enne ….. je weet het: VUL DIE SCHOENENDOOS.
Tot ziens, Agnes van Boheemen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehou-den op 11 mei 2003. Via deze weg willen wij de ouders, van kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen en zich niet op school hebben op-gegeven, verzoeken hun zoon of dochter, door middel van het het invullen van on-derstaande strookje, bij ons aan te melden.
Het strookje kunt u deponeren in de brievenbus van M. Janson-Odijk, Dr. v. Noort-straat 158 of bij M. Zandbergen-Roeling, Dotterbloem 49. U kunt uw kind ook te-lefonisch bij ons aanmelden. De telefoonnummers zijn respectievelijk 5802902 en 5803686. Graag voor 15 december.
De kinderen zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten die op school plaatsvinden, tijdens de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. U, als ouders, zult op enkele woensdagavonden catechese krijgen van pastoor Van der Plas op school of in de pastorie. De eerste avond is op woensdagavond 12 maart 2003. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Wij zien u en uw kind graag komen.
Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.

Pastoor Van der Plas Louise Hoogenboom
Gerda van de Sande Mariska Zandbergen
Marja van den Bosch Marjolein Janson

Dorp van het dorstige hert