Een jaar lang met Marcus in zee.

Op 1 december begint een nieuw kerkelijk jaar en dat bete-kent dat we de 4 weken van de Advent ingaan. Het betekent ook dat we een jaar lang in de weekendvieringen het levens-verhaal van Jezus gelezen hebben zoals de evangelist en apostel Mattheus het ons heeft doorgegeven. Vanaf de eerste zondag van de advent slaan we het levensver-haal van Jezus open, ook opgeschreven door de apostel Marcus. Marcus was een jood, die de joodse naam Johannes en de Romeinse naam Marcus droeg. Zijn moe-der bezat te Jeruzalem een huis, waar de Christenen bijeen kwamen om er te bid-den en waar Petrus naar toe snelde toen hij uit de gevangenis kon ontsnappen met hulp van engelen. Het is heel goed mogelijk dat Jezus in het huis van de moeder van Marcus het laatste avondmaal heeft gehouden , dat daar ook de apostelen hun verblijf hielden tot de Pinksterdagen en dat de Geest aldaar over hen kwam. In ie-der geval waren Marcus en zijn moeder al vroeg overgegaan tot het Christendom en hielden zij sterke banden met Petrus. De vraag of de jongen, die bij de gevan-gennamen van Jezus nog net aan een arrestatie ontsnapte Marcus is geweest, daar gaat men wel van uit. Marcus moet dus Jezus een keer gezien hebben en wel bij het laatste avondmaal bij hun thuis in een zaal,die zijn moeder verhuurde. Ook een paar uur later toen hij deze Jezus als arrestant langs hun huis zag gaan en hij er even achteraan ging om in het donker te zien of hij zich niet vergiste. Later trekt Marcus met Paulus predikend rond en daarna met Barnabas. Marcus moet zijn evangelie in Rome geschreven hebben en wel voor de niet joodse Christenen, dus voor ons. Laten we in dit komende kerkelijke jaar nog eens aan dit alles denken. Graag steeds tot ziens in dit Marcusjaar. B. v.d. Plas, pastoor

ADVENT

Dit woord komt van het Latijnse woord; advenire en dat betekent “ergens naar op weg gaan”. Vanaf 1 december is de wereldkerk op weg naar….het Kerstfeest. Tweeduizend jaar geleden is God in het kind van Bethlehem,de latere man van Nazaret onder ons voelbaar en zichtbaar aanwezig geweest. Wij herdenken de geboorte van Jezus en vieren als het ware nog steeds zijn “verjaardag”. Vier weken gaan we op weg naar het Kerstgebeuren van die dagen. “Kerst” komt van Christus, men vierde op 25 de-cember de Christusmis, verbasterd tot kerstmis. Vier weken met elkaar op weg gaan en eens wat meer stil staan bij de vraag; is Jezus in mijn doen en laten her-kenbaar, is God in mij vlees en bloed geworden, zoals Hij dat geworden is in Jezus en wel “zo Vader,zo Zoon” Bij het begin van de Advent liggen er kleine boekjes achter in de kerk, waarin steeds een korte gedachte staat te lezen over deze en die dag, men kan er de dag mee beginnen, men kan er s avonds de maaltijd mee be-ginnen. Zomaar even wat meer nadruk in de voorbereiding op Christusmis. Maak de voornemens een maand lang waar. B.v.d.Plas pastoor.

Hallo Nachtegaaltjes

A.s. zaterdag 30 november zingen we al weer in de gezinsviering. Kom goed op tijd. Truus is er niet, dus we willen nog even inzingen met Edita. Enne ….. je weet het: VUL DIE SCHOENENDOOS.
Tot ziens, Agnes van Boheemen

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar wordt de Eerste Heilige Communie voor de kinderen van groep 4 gehou-den op 11 mei 2003. Via deze weg willen wij de ouders, van kinderen die dit jaar hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen en zich niet op school hebben op-gegeven, verzoeken hun zoon of dochter, door middel van het het invullen van on-derstaande strookje, bij ons aan te melden.
Het strookje kunt u deponeren in de brievenbus van M. Janson-Odijk, Dr. v. Noort-straat 158 of bij M. Zandbergen-Roeling, Dotterbloem 49. U kunt uw kind ook te-lefonisch bij ons aanmelden. De telefoonnummers zijn respectievelijk 5802902 en 5803686. Graag voor 15 december.
De kinderen zullen zo veel mogelijk betrokken worden bij de activiteiten die op school plaatsvinden, tijdens de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. U, als ouders, zult op enkele woensdagavonden catechese krijgen van pastoor Van der Plas op school of in de pastorie. De eerste avond is op woensdagavond 12 maart 2003. Nadere informatie volgt te zijner tijd. Wij zien u en uw kind graag komen.
Heel hartelijk bedankt en graag tot ziens.

Pastoor Van der Plas Louise Hoogenboom
Gerda van de Sande Mariska Zandbergen
Marja van den Bosch Marjolein Janson

In Memoriam Aad Koeleman

Met verslagenheid nam de organisatie van harddraverijvereniging “Nooit Gedacht” kennis van het overlijden van ons zeer gewaardeerd oud-lid en nog steeds enthou-siast medewerker Aad Koeleman. Voor zijn achterblijvende vrouw An, dochters Annemarie en Mary, schoonzoons en kleinkinderen, die hij zo intens lief had, moet zijn heengaan een onstellend stuk verdriet teweeg brengen. Aad was voor hen, die hem goed kende, zondermeer een geweldig mens. Ook voor de hardraverijvereni-ging “Nooit Gedacht”, waar hij vanaf 1977 tot 2000 deel van uitmaakte en zich nog steeds nauw bij betrokken voelde, is Aad van bijzondere betekenis geweest. Aad was onmiskenbaar een groot bewonderaar en liefhebber van het paard. In dit verband leverde hij voor zowel de “Blesruiters” als “Nooit Gedacht” heel veel vrije tijd in. Nooit deed men tevergeefs een beroep op hem. Stompwijk verliest in hem een prachtig mens die zondermeer een voorbeeld voor velen genoemd mag wor-den. Ons dorp is veel aan hem verschuldigd. Aad zal daarom ongetwijfeld ook bin-nen onze organisatie als een van grote klasse in de herinnering voortleven. Moge dit voor allen die hem dierbaar waren tot troost zijn en een beetje helpen bij het verwerken van het grote verdriet dat door Aad’s plotselinge overlijden is veroor-zaakt.
Namens bestuur en leden van Harddraverij “Nooit Gedacht”, Piet Oliehoek

K.B.O. klaverjastoernooi

Leden van de Katholieke Bond van Ouderen onderafdeling Stomp-wijk,
Wegens succes heeft het bestuur van de K.B.O. onderafdeling Leidschendam-Noord, besloten ook dit jaar weer een klaverjas-toernooi te houden en wel op donderdag 19 september 2002, in het dienstencentrum Noord Duivenvoorde 262, aanvang 19.30 uur. Le-den van de onderafdeling Stompwijk zijn van harte welkom op dit klaverjastoernooi. De kosten van deze klaverjasavond zijn € 2,- per persoon. Indien U aan dit toernooi wilt deelnemen, kunt u zich opgeven op de soos van 3 en 10 december. C .P. Hoogeveen, secretaris.

Jimmy de Winter verrast opnieuw

Er was dit weekeinde slechts een beperkt wedstrijdprogramma op de Uithof. Door de marathon op zaterdagavond en de strijd om de Residentiecup op zondagavond, werden er alleen op de zondagochtend wedstrijden verreden. Ondanks het beperkte programma verschenen er toch nog 5 Stompwijkse schaatsers op het ijs, die ook nog eens zeer goed presteerden. Er konden na afloop maar liefst 8 persoonlijke records worden genoteerd.
Opnieuw sprongen de prestaties van Jimmy de Winter in het oog. Sinds zijn overstap op de klapschaats blijft hij zich spectaculair verbeteren.
Nadat de vorige keer de 50-seconden grens al doorbroken werd, kwam zondag zelfs de 48 seconden grens in beeld. Zijn eindtijd van 48.06 (opening 11.8) betekende wederom een verbetering van zijn beste tijd met ruim 1,5 sec.
Hij draait met deze tijd voorlopig mee in de top van de pupillen van het gewest.

Naast Jimmy presteerden 2 andere jongens pupillen ook zeer goed. Donny van Marwijk scherpte zijn snelste tijd op de 500 meter aan tot 51.15. Dit was ruim 0,5 sec sneller dan oude p.r. Hidde Hilgersom verbeterde op zowel de 300 als de 500 meter zijn persoonlijke records. Zijn tijd op de 300 meter van 32.22 was ruim 1,5 sec sneller dan zijn oude toptijd. Op de 500 meter scoorde Hidde vervolgens 52.78. Dit was een verbetering van zijn oude toptijd met 0,2 sec. Hidde had tot nu toe problemen met zijn techniek, maar hier-
Jimmy de Winter in lijkt duidelijk verbetering te komen.
Sanne van Beek (jun.C) kwam voor de eerste maal dit seizoen in actie op de 100 en de 500 meter. Ze had van tevoren wat angst voor deze afstanden, omdat ze zichzelf totaal niet als sprinter beschouwt. Op beide afstanden bleek deze angst ongegrond. Na een nette 100 meter (14.59), reed ze vervolgens een zeer sterke 500 meter. Haar eindtijd van 58.18 bleek ruim 6 seconden sneller te zijn dan de tijd die ze vorig seizoen bij de clubkampioenschappen scoorde.
Tim Gareman had zich door het uitvallen van het avondprogramma, ingeschreven voor de ochtend. Op het programma stond een 1000 meter vermeld en op deze afstand heeft Tim dit jaar door een val nog geen tijd staan. Helaas had Tim de pech dat het programma door de vele valse starts enorm uitliep. De 1000 meter kon hierdoor niet meer worden afgelegd. Juist met het oog op deze 1000 meter was hij op de andere afstanden niet voluit gegaan. Zijn scores van 10.90 (100 meter) en 42.07 (500 meter) lagen royaal boven zijn snelste tijden. Tom de Haas

MARATHON SCHAATSEN

Afgelopen zaterdag hebben we op de Haagse Uithof van een zinderende wedstrijd kunnen genieten. KC Boutiëtte brak de wedstrijd al na 5 ronden van de 150 ronden open. De overige 145 ronden was een groot spektakel. Elf rijders pakten 3 ronden voorsprong op het peloton, eveneens elf rijders pakten 2 ronden en 14 rijders één ronde voorsprong op het murw gereden peloton. Voorwaar dit maken we zelden mee. Van de 11 met 3 ronden voorsprong won de Fransman Cedric Michaud verdiend de wedstrijd voor Jan Maarten Heideman en een verrassende Haico Bouma, ploegmaat van Martijn van Es. Jan Maarten Heideman blijft leider in het klassement, 2e is Michaud en 3e Van der Veen. Joost Juffermans had afgelopen week een griepje opgelopen en stopte verstandig na 30 ronden. Martijn van Es voelde zich ook niet fit afgelopen week. Enkele pogingen om ook een rondje te pakken lukte niet. Na 125 ronden kwam Martijn ten val. Dit bracht hem dusdanig uit het ritme dat hij de wedstrijd verliet. Dit geeft aan dat je om een dergelijke harde wedstrijd te rijden 110 % fit moet zijn om te finishen. Niet getreurd volgende week zijn er weer nieuwe kansen. Bij de dames won Daniëlle Bekkering. Ze verraste in de sprint Linda Verdouw en Petra Grimbergen. Bekkering is nu leidster in het klassement.
Zondagavond 17 november was de jeugdmarathon. Aan de start Ilse en Femke Hilgersom. Ze reden prima mee en finishte als 6e en 3e. Maandag 18 november won bij de dames Lucy Witteman uit Oegstgeest. Onze Stompwijkse dames waren goed vertegenwoordigd met Mariska Scholtes, Jolanda de Winter en Marga Stijnman. Zij wisten nog geen punten te scoren. Geerd Hilgersom reed bij de veteranen een prima wedstrijd. Martijn van Es won bij de gewestelijke A rijders zijn eerste wedstrijd van dit seizoen. De volgende landelijk wedstrijd is in Amsterdam voor Dames, A en B rijders, start om 19.30 uur. Vervolgens zaterdag 7 december de opwarmer voor The Greenery Six vanaf 10 december. Veder vrijdagavond de Van Vlietcup.
Aad de Haas

Sinterklaas en Zwarte Pieten in Stompwijk

Op zaterdag 16 november is Sinterklaas in het land aangekomen. Na een bezoek aan Voorburg en op zaterdag bij de sluis in Leidschendam, was zondag 24 december Stompwijk aan de beurt. De Sint arriveerde onder begeleiding van een grote schare Pieten om ongeveer 14.00 uur bij de Hoge Brug.
Wel deed zich een groot probleem voor. Tot grote schrik van de Pieten en natuurlijk van de kinderen waren er geen pepernoten. Dat kan natuurlijk niet. Wat was er gebeurd! Wesley van de supermarkt had diezelfde ochtend vers de pepernoten afgebakken en was die kwijt geraakt. Nadat Wim Overdevest de Sint had verwelkomd, werd er direct een speurpiet op weg gestuurd. Al snel werd Wesley gevonden en werd door Sinterklaas ter verantwoording geroepen. Daar bekende Wesley dat de pepernoten op de loggia boven de supermarkt verstopt lagen. Maar hij wist niet hoe ze die naar beneden moest krijgen. Na kort beraad tussen Sint en de hoofdpiet werd de brandweer ingeschakeld die met loeiende sirene al snel ter plaatse was. Daar waren inmiddels een grote en een kleine speurpiet op de loggia geklommen en hadden de pepernoten gevonden. Toen iedereen het Hoefblad had bereikt, vroeg de Sint aan de mensen van de brandweer of zij konden helpen om de pepernoten naar beneden te halen. Er kwam een lange ladder aan te pas. Vier zwarte Pieten klommen omhoog en toen werden de pepernoten naar beneden gehaald en kon het uitdelen eindelijk beginnen.
Hierna ging de Sint met zijn gevolg naar de sporthal onder begeleiding van heel veel kinderen. Hans Schuyt zorgde hier voor het ontvangst, als voorzitter van de winkeliersvereniging de Schakel. Ook Carla Bregman van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg sprak de Sint even toe.
Wesley werd met loeiende sirenes binnen gebracht. Hij moest van de Sint een lied zingen. Hij had echter een eigen ondeugende tekst gemaakt en moest voor straf in de hoek gaan staan. Hierna volgde nog vele optredens van de zwarte Pieten. Er was een speciaal optreden van kabouter Plop en Kwebbel voor de Sint en de kinderen, door groot en klein werd er meegezonden en gedanst. Trouwens overal werd er goed meegezongen en gedanst. Dit was mede te danken aan de muzikale verzorging door Jan Groeneweg, buiten bij de brug en in de sporthal werd de muziek door hem verzorgd. Na afloop ging iedereen voldaan en met een kadootje naar huis.
Winkeliersvereniging De Schakel

Stichting Alzheimer

Stichting Alzheimer bedankt gulle gevers en collectanten.
In de week van 3 t/m 9 november gingen ook in Stompwijk 2 collectanten langs de deur.
De opbrengst was € 706,45. Voor de eerste landelijke collecte is dit toch een mooi bedrag.
Samen met Leidschendam konden wij een bedrag van € 1025,- storten op rekening van de
Stichting Alzheimer. Volgend jaar hopen wij op nog veel meer collectanten. Heeft u
interesse, u kunt zich bij mij opgeven.
Hartelijk dank iedereen.
Groeten Alie van Veen, Tel.5803112

Dorp van het dorstige hert