OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De collecte van dit jaar bracht inclusief de oude Nederlandse guldens het bedrag op van € 2152,67 = fl 4743,86
Dit is een stijging van f 30 ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben wij ook nog 1,5 kg buitenlandse munten opgehaald die centraal ingeleverd en ingewisseld worden. Omdat dit enige tijd in beslag zal nemen weten wij nu nog niet wat dit voor de collecte oplevert.
Namens de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF bedank ik de Stompwijkse gemeenschap hiervoor zeer hartelijk en voelen ons door dit prachtige resultaat gesteund om door te gaan in de strijd tegen kanker. In het bijzonder bedank ik, namens het KWF, alle collectanten, Zij hebben, door hun inzet, het mede mogelijk gemaakt om tot dit mooie bedrag te komen.
Jan van der Burg

OPROEP INTERNET GEBRUIKERS

Zoals zo veel Stompwijkers ben ik ook regelmatig gebruiker van internet. Wij wonen echter aan de rand van Stompwijk en moeten tot op heden nog internetten via de normale telefoonverbinding. Van verschillende kanten heb ik al gehoord dat er met mij meerdere gezinnen zijn die op deze manier gebruik moeten maken van het internet. Ik hoef niemand te vertellen dat daardoor de telefoonkosten aardig op kunnen lopen. Wij kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om te internetten via de kabel en ook ADSL is niet mogelijk in Stompwijk. Voor deze laatste mogelijkheid heb ik in mei 2002 een brief gestuurd naar de KPN. Ik kreeg daarop het volgende antwoord:
U bent aangesloten op de telefooncentrale Zoeterwoude. Deze centrale is niet geschikt voor Mxstream. KPN heeft nog geen plannen om uw centrale wel geschikt te maken voor Mxstream. De oorzaak hiervan zijn de hoge kosten van de ombouw van de centrale en het verwachte relatief lage aantal gebruikers.
Dat relatief lage aantal gebruikers valt volgens mij wel mee, zeker gezien de geluiden die ik heb opgevangen (veel middelbare scholieren maken immers gebruik van het internet en een aantal van moet dit doen in de avonduren en “zo kort mogelijk” i.v.m. de kosten). Daarom een oproep aan iedereen die graag zou willen internetten via een ADSL-verbinding en diegenen die eventueel van de kabel willen overstappen naar ADSL (denk hierbij aan een hogere snelheid) om een e-mail te sturen naar adsl.actie@nojosa.nl met het verzoek aan de KPN om toch vooral die centrale geschikt te maken zodat ook wij voordeliger en langer kunnen internetten. Misschien kunnen wij gezamenlijk de KPN er toe bewegen om Stompwijk te voorzien van ADSL. Ik hoop het van harte.
Kristel van der Salm.

Helmen ophalen

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’
Helmen ophalen
Een aantal kinderen hebben afgelopen zaterdag hun helm niet afgehaald. Het dragen van een helm wordt vanaf dit seizoen verplicht gesteld voor diegenen die op donderdag in Leiden gaan schaatsen. Zonder helm mag er niet aan de training worden deelgenomen. De kinderen die nog geen helm bezitten, kunnen deze morgen (woensdag) alsnog af komen halen. Tussen 19.00 en 20.00 uur kan ieder-een hiervoor terecht bij Leo de Haas, Bovenmeerweg 29.
Laat even weten als je zelf al een goede schaatshelm bezit.

Tom de Haas

BARDANCING ORION

Afgelopen weekend was Orion alleen op de zondag geopend. Boven in het dorpshuis werd de formule 1 bekeken en beneden waren we gewoon open . We zijn ook begonnen met de kaartverkoop van de Beachparty, die op zaterdag 26 oktober gehouden zal worden. Orion zal dan gevuld worden met een laag zand en er zal ook een zwembadje komen te staan. Kaarten voor de Beachparty zijn voor € 3,50 te koop, maar wees er wel snel bij want er zijn maar een beperkt aantal kaarten te koop. Aanstaande vrijdag 4 oktober houden we in Orion een Breezerparty; breezers zullen dan vanaf € 1,50 te koop zijn. Vrijdag gaat de muziek om 21.00 uur aan. Zondag zijn we natuurlijk ook geopend, vanaf 17.00 uur kan iedereen het weekend weer komen afsluiten in de hitkelder.
Orion

Verzorgt u een zieke thuis?

De Zorggroep biedt ondersteuning!

Als u nu of in de nabije toekomst een zieke thuis gaat verzorgen, dan kunt u daar wellicht ondersteuning bij gebruiken. Daarom start Zorggroep Horst en Vlietstreek vanaf 4 november 2002 de informatieve cursus Ziekenverzorging Thuis.

Inhoud van de cursus
In de cursus leert u omgaan met alle zaken die u bij de verzorging tegenkomt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de cursus is dat u uzelf niet onnodig belast, zodat u de zorg beter kunt volhouden. Daarnaast leert u de zieke op een goede manier draaien en tillen. Ook komt aan de orde hoe u het bed kunt opmaken, de zieke kunt verzorgen en welke (handige) materialen u daarbij kunt gebruiken. Tenslotte wordt de voeding bij ziekte besproken. Uiteraard is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
Cursusdata
De cursus vindt plaats op 6 maandagmiddagen (van 4 november tot en met 9 december) van 13.30 tot 15.30 uur in Verzorgingscentrum De Mantel, Klaverweide 54 te Voorburg.
De cursusleiding is in handen van een wijkverpleegkundige en een wijkziekenverzorgende van Zorggroep Horst en Vlietstreek. De kosten bedragen € 36,- per persoon en € 29,- voor contribuanten van Gezondheid Service.
Meer informatie
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek dat op werkdagen bereikbaar is van 08.30 tot 12.30 uur telefoonnummer (070) 307 52 06 of via e-mail cursusbureau@dezorggroep.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober

CDA afspraken infrastructuur

afspraken over infrastructuur moeten worden nagekomen

Belangrijke infrastructurele voorzieningen zoals Randstadrail en Tramlijn 19, die voor de verkeersafhandeling in Leidschendam-Voorburg van groot belang zijn dreigen niet of veel te laat te worden aangelegd. Dat blijkt uit de nieuwe begroting 2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Gemaakte afspraken moeten door het Rijk gewoon worden nagekomen en het College moet daar binnen Haaglanden sterk op aandringen”. Dat heeft Carla Bregman, raadslid voor het CDA in Leidschendam –Voorburg in de Raadsvergadering van 24 september scherp naar voren gebracht.
Het voor Haaglanden zeer belangrijke openbaar vervoerproject Randstadrail wordt jaren naar achteren geschoven. De aanleg van toegezegde fietsbruggen over de A 4 komt in het gedrang en ook de financiering van de Tramlijn 19, van Leidschendam naar Rijswijk en Delft, is onzeker. Het project Randstadrail betreft een zogenoemde lightrail verbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en moet de verbinding per spoor daar sterk verbeteren. Over dit project wordt al jaren gesproken en realisatie was voorzien voor 2006. Dit wordt nu wellicht 2010. Het CDA wijst deze vertraging af.

Ook het niet aanleggen van fietsbruggen over de A 4 naar Leidschenveen is in strijd met schriftelijk vastgelegde afspraken rond de aanleg van de VINEX locatie Leidschenveen. Juist daardoor zou Leidschenveen veel beter voor fietsers verbonden worden met Leidschendam en Voorburg.

Door het niet of te laat doorgaan van genoemde voorzieningen zal de verkeersafhandeling in en rond de gemeente Leidschendam -Voorburg ernstig in het gedrang komen . Ook de bereikbaarheid en ontsluiting van een eventueel door de gemeente Den Haag nieuw te bouwen voetbalstadion op het voor industrie bedoelde bedrijvenpark Forepark zal ernstig worden belemmerd. “Hierin schuilt een ernstige reden om de bouw van dit stadion alsnog te heroverwegen”, aldus Carla Bregman voor het CDA.

Natuurlijk heeft het Kabinet minder geld te verdelen en doet de economie het minder goed. Dat is begrijpelijk. Maar, op aandringen van het CDA zal het College van B&W deze zaken toch aan de orde stellen binnen het bestuur van Haaglanden. Haaglanden zal het bij het Rijk moeten aankaarten.
Inlichtingen: Carla Bregman, Raadslid voor het CDA, 070 – 327 6129.

Muizenissen

Peuters, die ouders tot wanhoop breng-en vallen onder de categorie Handen-binders. Handenbinders zijn best wel leuk, grappig en geestig …..zolang ze van een ander zijn! Het voorstel van LPF minister Heinsbroek om crèche kinderen onder te brengen in bejaardencentra’s raakt daarom kant nog wal. Opa’s en Oma’s zijn gek op hun kleinkinderen maar niet voor de continue-dienst, die tijd hebben ze gehad toen ze de vaders en de moeders van de kleinkinderen nog onder hun hoede hadden. En je zal maar als crèche-opvang-bejaarde een groep handenbindertjes moeten opvangen! Tien tegen één dat zo’n gup er vandoor gaat met oma’s of opa’s rollator of wandelstok, of de medicijnen worden aangezien als de nieuwste snoep-jes van Jamin… Ik spreek uit ervaring wat handenbin-ders betreft. Helaas. Mijn 2 oudste zoontjes hebben het namelijk óók gedaan. Als ze daar een diploma voor hadden kunnen krijgen dan waren ze cum laude geslaagd geweest! Logisch dat ik die periodes ver-drongen heb naar een van de donkere kamers in mijn hersenpan omdat ik het nooit meer wilde meemaken. Maar uit-eindelijk sneed ik mijzelf weer in de vingers omdat ik zonodig nóg een kind wilde, en aangezien kinderen niet inge-ënt kunnen worden tegen handenbind-gedrag zit ik er, sinds een week onge-veer, weer middenin! Mijn vrouw zingt al de hele week ‘Vluchten kan niet meer..’ maar ik kan die grap niet waar-deren, maar ga er ook niet tegen in: want uiteindelijk zal onze lieve Sil óók haar weer tot wanhoop drijven! Vorige week heeft hij dus ontdekt hoe hij uit zijn box moet klimmen. In diezelfde week kwam hij er ook achter dat de omheining van zijn ledikant eigenlijk een horde is die makkelijk te nemen is. Peanuts! Vervolgens kreeg hij de formule te pakken hóe de kamerdeur te openen (de deurklink staat naar boven gericht) en was de trap naar boven een ‘eitje’. Tussendoor nam hij de bediening van de videorecor-der over en wist de code van de kin-dersluiting van het schoonmaakmid-delenkastje in de keuken zonder veel inspanningen te kraken….Nu hij het klimmen heeft ontdekt verbetert hij deze techniek met op de eettafel te klimmen en eergisteren had hij al bij-na een e-mailtje verzonden toen ik even naar het toilet was. Handenbin-den doet vastbinden, dat krijg je als je ouders tot het uiterste dwingt, dus meneertje mocht plaats nemen in zijn eetstoel en werd ver-volgens met behulp van de riempjes vast gezet. Helaas van korte duur; als een slang wist hij de riempjes van zijn lijfje te wringen en tien seconden daarna liep hij alweer rond te rennen met alle eerder genoemde gevolgen van dien. De neiging om Heinsbroek te bellen nam met grote sprongen toe: ‘Kun je mijn jongste zoon al plaatsen in een bejaardenflat? Bij wijze van Proefdier?’ Want zo vlak voor een verhuizing is dit, zachtjes uitgedrukt, niet een erg prettig vooruitzicht. Helaas kreeg ik geen gehoor bij Heinsbroek. Die was natuurlijk weer een nieuw ideetje aan het verzinnen. Arjen Veldhuizen

Jamming session

Op 13 oktober a.s. van 16.30 – 20.00 uur wordt bij gelegenheid van de in gebruik name van de F&P opname studio, een Jamming session georganiseerd. De bedoe-ling is om elk Stompwijks professioneel of aankomend talent de gelegenheid te geven om voor publiek op te treden. Slechts een beperkt aantal musici kunnen daaraan deelnemen per keer. Geluidsapparatuur is aanwezig dus je kunt ook met een minidisk of tape je optreden verfraai-en. Ook is het mogelijk om met andere deelnemers mee te doen. Dus hebt u een zoon of dochter, die op trompet- of zangles zit of zo, kan die daar een keer zijn of haar kunsten ten overstaan van publiek ten beste geven. Het hoeft allemaal niet perfect, de ontspanning is het belangrijkste. De locatie is in een loods bij Fontein Electro op het terrein, een klein hapje en drankje is tegen een bijdrage in de onkosten gratis verkrijgbaar (fooienpot) Aanmeldingen voor zowel deelname als mee te brengen publiek voor zondag 29 september opgeven bij Fontein in de bus doen of per e-mail efontein@wanadoo.nl .

Fanfareveiling

Beste dorpsgenoten en gewaardeerde sympathisanten van Fanfare Juliana,

Fanfare Juliana organiseert tweejaarlijks haar traditionele veiling. Deze openbare verkoping organiseren wij om financiën bij elkaar te brengen voor de aanschaf van bijvoorbeeld muziekinstrumenten of voor de vervanging van uniformen.
De opbrengst van deze veiling willen we graag besteden voor de opleiding van onze nieuwe leden, daarnaast kan ook ons instrumentenfonds een flinke financiële ondersteuning gebruiken.

Deze grandioze vendu zal op zaterdag 12 oktober 2002 vanaf 20:00h in het Dorpshuis van Stompwijk worden gehouden. De zaal is open vanaf 19:30h Als vanouds belooft het een uitermate gezellige avond te worden waarbij waardevolle, maar ook extravagante spulletjes via onze veilingmeester Hans Lelieveld een nieuwe eigenaar vinden. De avond staat onder deskundig toezicht van notariskantoor de la Haye (voorheen Boom) uit Voorschoten.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u op enigerlei wijze onze veiling wilt ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het aan ons beschikbaar stellen van uw producten, zodat wij deze kunnen verkopen op onze veiling. Uiteraard zal op de kavellijst en op de verkoopavond de naam van u, als goede gever nadrukkelijk worden vermeld.

Wanneer u aan onze grootse boeldag wilt medewerken kunt u met de verstrekker van deze brief een afspraak maken om de door u beschikbaar gestelde goederen op te halen. Voor dagverse producten zullen wij uiteraard op de verkoopdag zelf bij u langs willen komen.
Wij hopen dat u ons wederom wilt bijstaan, we rekenen op u.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nadere informatie wensen, kunt u contact opnemen met de leden van de veilingcommissie, de namen en telefoonnummers staan onder aan deze brief.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bereidwillige medewerking,
Veilingcommissie:
Hans Lelieveld 071-5803643
Jeanne de Haas 071-5801134
Arjan van der Ham 071-5418640
Robert Bennis 015-3101799
Met muzikale groeten, Fanfare Juliana.

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’

Groepsindelingen nieuwe seizoen
Het nieuwe schaatsseizoen gaat vanaf 28 september a.s. weer volop draaien. Voor de trainingen op donderdag (Leiden) en vrijdag (Den Haag) zijn de volgende voorlopige groepsindelingen gemaakt:
Leiden:
Groep 1 Groep 2 Groep 3
Trainer: Joke Juffermans Trainer: Marijke Moes Trainer: Claudette Juffermans
Sjors Wijsman Jeanine Suyten Jordi Bennis
Tom Janson Devon v.d. Voort Cindy van Hoeijen
Joey de Roode Livia Dominicus Lisanne Zweers
Sandy v.d. Salm Iris Sweere Eline Zweers
Yaci Della Vedova Mike Lansbergen Kasper Moes
Ken de Roode Bas van Wissen Rens Hilgersom
Emma van Wissen Cesare Markus Nick v.d. Bosch
Ryan Lansbergen Jip de Winter
Amber v.d. Salm
Manja van Wissen

Groep 4: Groep 5:
Trainer: Arno Turkenburg Trainer: Aad de Haas
Zoey v.d. Bosch Eline Bennis
Kyra Kromschee Kim v.d. Salm
Claudia Vonk Thom van Beek
Chelsea Disseldorp Cynthia v.d. Bosch
Phinney Disseldorp Jason v.d. Voort
Bo van Viegen Emiel Hilgersom
Frank Rotteveel Michiel Moes
Marcia Dominicus Bruno van Rijn

Uithof:
Groep 1: Groep 2: Groep 3:
Trainer: Erwin van Es Trainer: Tom de Haas Trainer: Geerd Hilgersom
Thom van Beek Marjolijn Rotteveel Ilse Hilgersom
Michiel Moes Marieke Moes Marleen de Haas
Donny van Marwijk Sanne van Beek Tim Gareman
Max v.d. Bosch Sabine van Santen Nicky de Winter
Hidde Hilgersom Femke Wijsman Robert de Groot
Remco v.d. Bosch Noelle v.d. Salm Femke Hilgersom
Jimmy de Winter Alex Havik Nathalie van Rijn
Ferdi v.d. salm Jeroen v.d. Poel

NB.: Dit zijn nog voorlopige groepsindelingen. Er kan nog met namen geschoven gaan worden.
Helmen ophalen
Voor de kinderen die het komend seizoen op donderdag gaan schaatsen wordt het dragen van een helm verplicht gesteld. De ijsclub heeft hiervoor 50 helmen aange-schaft. Alle kinderen van de donderdag kunnen op zaterdag 28 september a.s. een helm af komen halen. Kom zelf langs, want de helmen hebben verschillende maten en moeten gepast worden. Kinderen die reeds zelf een helm hebben mogen deze helm gebruiken, mits dit een schaatshelm is. Fietshelmen worden niet toegestaan. Laat bij twijfel je helm van tevoren even zien. Het afhalen van de helmen vindt plaats in de kantine van de sporthal vanaf 16.00 uur.
Einde zomertraining
Deze week is er geen skeelertraining en geen fietstraining meer. De conditietraining gaat voorlopig nog wel door. Vandaag (dinsdag) zal er voor de laatste maal in het Buytenpark worden getraind. De komende weken wordt er gestart bij Geerd.
Tom de Haas

Dorp van het dorstige hert