HANDBAL ZONDAG 6 OKTOBER

AFDELING HANDBAL

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZONDAG 6 OKTOBER
DS1 uit Wings 1 13.20 Den Haag
DS2 uit Saturnus 2 12.50 Leiden
DBJ1 thuis Wings1 14.20 Haasbroek
DBJ2 uit Verburch 2 13.10 Poeldijk
HBJ1 thuis Gemini 2 13.20 Haasbroek
DCJ1 thuis Gemini 1 11.30 Haasbroek
DCJ2 uit Northa 2 13.10 Noordwijkerhout
GDJ1 uit Northa 1 13.00 Noordwijkerhout
Mini’s rust

DCJ1 LET OP!!! Gewijzigde aanvangstijd!!!!!!!!!!

TIENJARIG BESTAAN STOMPWIJK 92

LAATSTE OPROEP
“Stompwijk 92” is druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan. Op vrijdagavond 1 november a.s. bieden wij een zeer gevarieerd sportief programma. Leeftijdsgroep: vanaf A-junioren. Locatie: Sporthal Meerhorst. U kunt zich meten in allerlei takken van sport, lid van onze vereniging behoeft U niet te zijn. Verdere inlichtingen bij Chris Meulenbroek, Waterviolier 52 alhier, tel.071-5803737. Aanmeldingsformulieren liggen in de kantine, ook kunt U aanklikken op www.stompwijk.nl. Meldt U zich nog deze week aan. Wij moeten na deze week de voorbereidingen voor deze avond verder opstarten, teams indelen etc. Wij zien Uw reactie met belangstel-ling tegemoet; wacht niet langer, maak elkaar enthousiast en meld U aan.
Hans Vreeswijk, secretaris Stompwijk’92

SPONSORLOOP 2002

ZONDAGMIDDAG 6 OKTOBER
START OM 17.00 UUR
A.s zondagmiddag 6 oktober klinkt om 17.00 uur het startschot voor alle deelnemers. Er zijn ook een aantal teams ingeschreven die onderling een leuke strijd gaan lopen. In de diverse leeftijds-categorieën zijn er weer leuke prijzen te verdienen. Tevens worden er ook prijzen verloot onder alle deelnemers en alle deelnemers krijgen een leuk aandenken. We hopen op een hoop publiek. Dus opa’s, oma’s, ouders en kennissen kom de lo-pers aanmoedigen dat scheelt voor de jeugd soms een paar extra rondjes. Zodra ze in de beurt van de kantine komen en het applaus horen, willen ze altijd nog even hun beste beentje voor zetten. Graag willen we de deelnemers vragen om op tijd aanwezig te zijn zodat we om 17.00 uur kunnen beginnen. Graag tot a.s. zondag.
Deelnemers die hun formulier nog niet ingeleverd hebben, graag met de grootste spoed inleveren bij Sjanie Waayer, Dotterbloem 11
Sponsorcommissie Stompwijk’92

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING

De collecte van dit jaar bracht inclusief de oude Nederlandse guldens het bedrag op van € 2152,67 = fl 4743,86
Dit is een stijging van f 30 ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast hebben wij ook nog 1,5 kg buitenlandse munten opgehaald die centraal ingeleverd en ingewisseld worden. Omdat dit enige tijd in beslag zal nemen weten wij nu nog niet wat dit voor de collecte oplevert.
Namens de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF bedank ik de Stompwijkse gemeenschap hiervoor zeer hartelijk en voelen ons door dit prachtige resultaat gesteund om door te gaan in de strijd tegen kanker. In het bijzonder bedank ik, namens het KWF, alle collectanten, Zij hebben, door hun inzet, het mede mogelijk gemaakt om tot dit mooie bedrag te komen.
Jan van der Burg

OPROEP INTERNET GEBRUIKERS

Zoals zo veel Stompwijkers ben ik ook regelmatig gebruiker van internet. Wij wonen echter aan de rand van Stompwijk en moeten tot op heden nog internetten via de normale telefoonverbinding. Van verschillende kanten heb ik al gehoord dat er met mij meerdere gezinnen zijn die op deze manier gebruik moeten maken van het internet. Ik hoef niemand te vertellen dat daardoor de telefoonkosten aardig op kunnen lopen. Wij kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om te internetten via de kabel en ook ADSL is niet mogelijk in Stompwijk. Voor deze laatste mogelijkheid heb ik in mei 2002 een brief gestuurd naar de KPN. Ik kreeg daarop het volgende antwoord:
U bent aangesloten op de telefooncentrale Zoeterwoude. Deze centrale is niet geschikt voor Mxstream. KPN heeft nog geen plannen om uw centrale wel geschikt te maken voor Mxstream. De oorzaak hiervan zijn de hoge kosten van de ombouw van de centrale en het verwachte relatief lage aantal gebruikers.
Dat relatief lage aantal gebruikers valt volgens mij wel mee, zeker gezien de geluiden die ik heb opgevangen (veel middelbare scholieren maken immers gebruik van het internet en een aantal van moet dit doen in de avonduren en “zo kort mogelijk” i.v.m. de kosten). Daarom een oproep aan iedereen die graag zou willen internetten via een ADSL-verbinding en diegenen die eventueel van de kabel willen overstappen naar ADSL (denk hierbij aan een hogere snelheid) om een e-mail te sturen naar adsl.actie@nojosa.nl met het verzoek aan de KPN om toch vooral die centrale geschikt te maken zodat ook wij voordeliger en langer kunnen internetten. Misschien kunnen wij gezamenlijk de KPN er toe bewegen om Stompwijk te voorzien van ADSL. Ik hoop het van harte.
Kristel van der Salm.

Helmen ophalen

IJSCLUB ‘NUT EN VERMAAK’
Helmen ophalen
Een aantal kinderen hebben afgelopen zaterdag hun helm niet afgehaald. Het dragen van een helm wordt vanaf dit seizoen verplicht gesteld voor diegenen die op donderdag in Leiden gaan schaatsen. Zonder helm mag er niet aan de training worden deelgenomen. De kinderen die nog geen helm bezitten, kunnen deze morgen (woensdag) alsnog af komen halen. Tussen 19.00 en 20.00 uur kan ieder-een hiervoor terecht bij Leo de Haas, Bovenmeerweg 29.
Laat even weten als je zelf al een goede schaatshelm bezit.

Tom de Haas

BARDANCING ORION

Afgelopen weekend was Orion alleen op de zondag geopend. Boven in het dorpshuis werd de formule 1 bekeken en beneden waren we gewoon open . We zijn ook begonnen met de kaartverkoop van de Beachparty, die op zaterdag 26 oktober gehouden zal worden. Orion zal dan gevuld worden met een laag zand en er zal ook een zwembadje komen te staan. Kaarten voor de Beachparty zijn voor € 3,50 te koop, maar wees er wel snel bij want er zijn maar een beperkt aantal kaarten te koop. Aanstaande vrijdag 4 oktober houden we in Orion een Breezerparty; breezers zullen dan vanaf € 1,50 te koop zijn. Vrijdag gaat de muziek om 21.00 uur aan. Zondag zijn we natuurlijk ook geopend, vanaf 17.00 uur kan iedereen het weekend weer komen afsluiten in de hitkelder.
Orion

Verzorgt u een zieke thuis?

De Zorggroep biedt ondersteuning!

Als u nu of in de nabije toekomst een zieke thuis gaat verzorgen, dan kunt u daar wellicht ondersteuning bij gebruiken. Daarom start Zorggroep Horst en Vlietstreek vanaf 4 november 2002 de informatieve cursus Ziekenverzorging Thuis.

Inhoud van de cursus
In de cursus leert u omgaan met alle zaken die u bij de verzorging tegenkomt. Een belangrijk aandachtspunt binnen de cursus is dat u uzelf niet onnodig belast, zodat u de zorg beter kunt volhouden. Daarnaast leert u de zieke op een goede manier draaien en tillen. Ook komt aan de orde hoe u het bed kunt opmaken, de zieke kunt verzorgen en welke (handige) materialen u daarbij kunt gebruiken. Tenslotte wordt de voeding bij ziekte besproken. Uiteraard is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en praktische tips.
Cursusdata
De cursus vindt plaats op 6 maandagmiddagen (van 4 november tot en met 9 december) van 13.30 tot 15.30 uur in Verzorgingscentrum De Mantel, Klaverweide 54 te Voorburg.
De cursusleiding is in handen van een wijkverpleegkundige en een wijkziekenverzorgende van Zorggroep Horst en Vlietstreek. De kosten bedragen € 36,- per persoon en € 29,- voor contribuanten van Gezondheid Service.
Meer informatie
Voor meer informatie of uw aanmelding kunt u contact opnemen met het Cursusbureau van Zorggroep Horst en Vlietstreek dat op werkdagen bereikbaar is van 08.30 tot 12.30 uur telefoonnummer (070) 307 52 06 of via e-mail cursusbureau@dezorggroep.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 oktober

CDA afspraken infrastructuur

afspraken over infrastructuur moeten worden nagekomen

Belangrijke infrastructurele voorzieningen zoals Randstadrail en Tramlijn 19, die voor de verkeersafhandeling in Leidschendam-Voorburg van groot belang zijn dreigen niet of veel te laat te worden aangelegd. Dat blijkt uit de nieuwe begroting 2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Gemaakte afspraken moeten door het Rijk gewoon worden nagekomen en het College moet daar binnen Haaglanden sterk op aandringen”. Dat heeft Carla Bregman, raadslid voor het CDA in Leidschendam –Voorburg in de Raadsvergadering van 24 september scherp naar voren gebracht.
Het voor Haaglanden zeer belangrijke openbaar vervoerproject Randstadrail wordt jaren naar achteren geschoven. De aanleg van toegezegde fietsbruggen over de A 4 komt in het gedrang en ook de financiering van de Tramlijn 19, van Leidschendam naar Rijswijk en Delft, is onzeker. Het project Randstadrail betreft een zogenoemde lightrail verbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam en moet de verbinding per spoor daar sterk verbeteren. Over dit project wordt al jaren gesproken en realisatie was voorzien voor 2006. Dit wordt nu wellicht 2010. Het CDA wijst deze vertraging af.

Ook het niet aanleggen van fietsbruggen over de A 4 naar Leidschenveen is in strijd met schriftelijk vastgelegde afspraken rond de aanleg van de VINEX locatie Leidschenveen. Juist daardoor zou Leidschenveen veel beter voor fietsers verbonden worden met Leidschendam en Voorburg.

Door het niet of te laat doorgaan van genoemde voorzieningen zal de verkeersafhandeling in en rond de gemeente Leidschendam -Voorburg ernstig in het gedrang komen . Ook de bereikbaarheid en ontsluiting van een eventueel door de gemeente Den Haag nieuw te bouwen voetbalstadion op het voor industrie bedoelde bedrijvenpark Forepark zal ernstig worden belemmerd. “Hierin schuilt een ernstige reden om de bouw van dit stadion alsnog te heroverwegen”, aldus Carla Bregman voor het CDA.

Natuurlijk heeft het Kabinet minder geld te verdelen en doet de economie het minder goed. Dat is begrijpelijk. Maar, op aandringen van het CDA zal het College van B&W deze zaken toch aan de orde stellen binnen het bestuur van Haaglanden. Haaglanden zal het bij het Rijk moeten aankaarten.
Inlichtingen: Carla Bregman, Raadslid voor het CDA, 070 – 327 6129.

Muizenissen

Peuters, die ouders tot wanhoop breng-en vallen onder de categorie Handen-binders. Handenbinders zijn best wel leuk, grappig en geestig …..zolang ze van een ander zijn! Het voorstel van LPF minister Heinsbroek om crèche kinderen onder te brengen in bejaardencentra’s raakt daarom kant nog wal. Opa’s en Oma’s zijn gek op hun kleinkinderen maar niet voor de continue-dienst, die tijd hebben ze gehad toen ze de vaders en de moeders van de kleinkinderen nog onder hun hoede hadden. En je zal maar als crèche-opvang-bejaarde een groep handenbindertjes moeten opvangen! Tien tegen één dat zo’n gup er vandoor gaat met oma’s of opa’s rollator of wandelstok, of de medicijnen worden aangezien als de nieuwste snoep-jes van Jamin… Ik spreek uit ervaring wat handenbin-ders betreft. Helaas. Mijn 2 oudste zoontjes hebben het namelijk óók gedaan. Als ze daar een diploma voor hadden kunnen krijgen dan waren ze cum laude geslaagd geweest! Logisch dat ik die periodes ver-drongen heb naar een van de donkere kamers in mijn hersenpan omdat ik het nooit meer wilde meemaken. Maar uit-eindelijk sneed ik mijzelf weer in de vingers omdat ik zonodig nóg een kind wilde, en aangezien kinderen niet inge-ënt kunnen worden tegen handenbind-gedrag zit ik er, sinds een week onge-veer, weer middenin! Mijn vrouw zingt al de hele week ‘Vluchten kan niet meer..’ maar ik kan die grap niet waar-deren, maar ga er ook niet tegen in: want uiteindelijk zal onze lieve Sil óók haar weer tot wanhoop drijven! Vorige week heeft hij dus ontdekt hoe hij uit zijn box moet klimmen. In diezelfde week kwam hij er ook achter dat de omheining van zijn ledikant eigenlijk een horde is die makkelijk te nemen is. Peanuts! Vervolgens kreeg hij de formule te pakken hóe de kamerdeur te openen (de deurklink staat naar boven gericht) en was de trap naar boven een ‘eitje’. Tussendoor nam hij de bediening van de videorecor-der over en wist de code van de kin-dersluiting van het schoonmaakmid-delenkastje in de keuken zonder veel inspanningen te kraken….Nu hij het klimmen heeft ontdekt verbetert hij deze techniek met op de eettafel te klimmen en eergisteren had hij al bij-na een e-mailtje verzonden toen ik even naar het toilet was. Handenbin-den doet vastbinden, dat krijg je als je ouders tot het uiterste dwingt, dus meneertje mocht plaats nemen in zijn eetstoel en werd ver-volgens met behulp van de riempjes vast gezet. Helaas van korte duur; als een slang wist hij de riempjes van zijn lijfje te wringen en tien seconden daarna liep hij alweer rond te rennen met alle eerder genoemde gevolgen van dien. De neiging om Heinsbroek te bellen nam met grote sprongen toe: ‘Kun je mijn jongste zoon al plaatsen in een bejaardenflat? Bij wijze van Proefdier?’ Want zo vlak voor een verhuizing is dit, zachtjes uitgedrukt, niet een erg prettig vooruitzicht. Helaas kreeg ik geen gehoor bij Heinsbroek. Die was natuurlijk weer een nieuw ideetje aan het verzinnen. Arjen Veldhuizen

Dorp van het dorstige hert