Oktober

Wij zijn de maand oktober ingegaan, dit was vroeger de achtste maand van het jaar. Het Latijnse woordje OCTO betekent 8 , denk maar aan het woordje octaaf, dat is acht maal steeds iets hoger zingen. De Romeinen begonnen het jaar met de maand Maart , dus februari was de laatste maand, vandaar dat er om de 4 jaar een dag bij kwam als laatste dag van het jaar, dan liepen ze weer gelijk met de zon. Die laatste maand was genoemd naar de Romeinse god Februarius, dat was de God van de koorts en die moest je te vriend houden in die maand van de griep en de koorts. Heel vroeger werd deze maand genoemd Wijnmaand, maar ook sprak men van de “Aarselmaand” en dan bedoelde men te zeggen dat deze maand wat aarzelde bij de intrede van de herfst. Zij werd ook genoemd de “Rozelmaand” en dat kwam van het woord Reuzel, men begon in oktober met het slachten van het vetgemeste varken, om de winter door te komen en “reuzel” is gesmolten varkensvet. De mensen leefden toen heel dicht bij de natuur en ze hadden ontdekt “houden de bomen hun bladeren lang, wees dan voor een strenge winter bang of de herfst met nevel doortrokken, toont een winter vol sneeuwvlokken. Ook zei men: is Simon en Taddeus voorbij (dit zijn apostelen van wie de kerk hun feest viert op 18 oktober) , weet dan dat de winter is kortbij. Op 4 oktober is het werelddierendag en dat komt van de Heilige Franciscus. Hij is geboren in 1182 in Assisie in Italië en zijn vader was een bekend textiel koopman. Hij wilde ook een zaak openen in Frankrijk en noemde zijn zoon alvast naar dat land en wel Francisco. Franciscus was een klein mannetje, zo ongeveer 1 meter en 50 centimeter. In zijn tienerjaren vierde hij veel feesten met zijn leeftijdgenoten, zijn vader had geld genoeg. Dan ineens trekt hij zijn deftige kleren uit en doet een houthakkers pak aan, dat is een bruine rok tot aan zijn knieën, met een kap eraan vast voor de regen en een touw om je middel. Die rok was van harde dierenharen gemaakt. Hij wilde geen cent meer hebben, ging tussen de bomen leven en sprak met de vogels, de vossen en de beren en ze deden hem niets. Er kwamen steeds meer jonge mannen, die bij Franciscus gingen wonen en ze trokken dezelfde ruwe kleren aan. Van Franciscus hebben wij thuis allemaal nog iets staan! Franciscus heeft de kerststal ingevoerd , hij vond dat de mensen maar eens moesten zien wat kerstmis is, want niemand kon zowat lezen of schrijven. Je moest alles uitbeelden of tekenen en hij ging kerststallen maken , dan konden de mensen zien wat er voor feest is. Franciscus
-5-
heeft ook een klooster gebouwd voor vrouwen, die met heel weinig heel tevreden zijn. Franciscus is de beschermheilige van Italië, maar ook van de kooplui en van de armen en de wevers. Een ding moet je van Franciscus onthouden; Hij keek naar de bloemen luisterde naar de vogels en lachte en zong bij alle dingen en hij heeft nooit een ontevreden gezicht getrokken en hij zei dat hij alles lustte. Een blij en dankbaar mannetje en er zijn over de wereld duizenden mannen, die zich nog steeds kleden met die bruine rok met kap en touw en ze noemen zich “Franciscanen”. Blijf lachen en wees tevreden en leef niet van hebben, maar van delen en geven.
B. v.d. Plas, pastoor

MISSIEKALENDER

Heeft u al een Missiekalender besteld? De platen op de kalender zijn geschilderd door Juan Guzman uit Guatemala. Zijn schilderijen verbinden de Maya-symbo-liek met de symbolen uit het christendom. De kalenders kosten € 6,-per stuk en worden gratis thuisgebracht. Op het secretariaat zijn enkele kalenders te bezichtigen (en uiteraard te koop). Ze zijn te bestellen bij: Sjaan de Haas, Waterviolier 60, tel. 5801134,
Antoon v. Santen, Dr. v.Noortstraat 97, tel. 5804342
Agaath Hoogeveen, Westeinderweg 8a, tel. 5802223

OKTOBERMAAND WERELDMISSIEMAAND

Zoals altijd staat de maand oktober weer in het teken van de Missie. A.s. weekend, 5 en 6 oktober staat in het teken van de Wereldmissiedag voor kinderen. De kinderen hebben spaarzakjes uitgedeeld gekregen. Via deze spaarzakjes kunnen ook zij hun steentje bijdragen aan de kinderprojecten in de derde wereld. Na afloop van deze viering worden de Missiekalenders te koop aangeboden. In het weekend van 19 en 20 oktober wordt aandacht gevraagd voor de prille kerk in Papoea en Oceanië. Volgende week leest u meer in de Dorpsketting over de Missiemaand.
Bea Olyhoek

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND

De oktobermaand is weer begonnen en traditiegetrouw willen we op de donderdagavonden weer gezamenlijk het rozenkransgebed bidden in de kerk. Dat gebed geeft ons steun en troost en we hopen ook op wat extra hulp van Moeder Maria. We zijn er van overtuigd dat we wat extra hulp heel best kunnen gebruiken. Reden te over dus, om op donderdagavond 19.00 uur naar de kerk te komen, om het rozenkransgebed mee te bidden. Hopelijk komt u met velen.
J. van Rijn

Nieuwe schoenen gekocht?

Dit jaar is er weer de schoenendoos aktie, jullie weten wel, een schoenendoos vullen met speelgoed en wat eerste levensbehoeften voor de kinderen, die het op deze wereld wat minder hebben. Dus, als jullie nieuwe schoenen hebben, bewaar dan de doos want de aktie is in november. Jullie kunnen de dozen weer inleveren in de gezinsviering van 30 november of anders bij een van de mensen van de werkgroep. Dus, bewaren die dozen.
Werkgroep gezinsviering.

Waterschap Wilck & Wiericke

N A J A A R S S C H O U W
VEENWEIDEGEBIED

Het dagelijks bestuur van het Wilck & Wiericke maakt bekend dat er vanaf
1 5 o k t o b e r 2002
een schouw (=controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:
– WATERGANGEN (incl. de Reeuwijkse Plassen)
– WATERKERINGEN
– WATERSCHEIDINGEN
– KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.)
gelegen in het op onderstaand kaartje aangegeven VEENWEIDEGEBIED

Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 oktober 2002 door schouwkoppels plaatsvinden.
Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 oktober 2002 moet zijn uitgevoerd!
Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.
De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van:
– gronden gelegen langs watergangen;
– kadepercelen;
– kunstwerken.
Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat, voor wat betreft:
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het:
a) Verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen.
b) Schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds.
c) Instandhouden van de oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.

WATERKERINGEN uit het:
a) Instandhouden van de grasmat.
b) Instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering.
c) Vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels.
d) Snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt.
e) Bestrijden van wild, dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt.
f) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
g) Herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.
WATERSCHEIDINGEN uit het:
a) Bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt.
b) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
c) Herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d.
d) Instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.
KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterschei- dingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
– Watergangen: wateraanvoer, -afvoer en –berging.
– Waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming.
– Kunstwerken: wateraanvoer en –afvoer.
Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.
Waddinxveen, 2 oktober 2002
Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, W.M. Nomen
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes

Bloedafname Leidschendam

Bloedafname Leidschendam op 15 en 16 oktober
Na 41 bloedafname-avonden was er op 3 april in Stompwijk de laatste afname- avond, die door het plaatselijke Rode kruis werd georganiseerd. En nu na 50 jaar en 147 bloedafname avonden, zijn er de 2 laatste bloedinzamelingen in oktober. Donoren uit Stompwijk zijn ook daar zeer welkom, want zij zijn nog niet opgeroepen door de Bloedbank en deze donatie wordt nog gewoon aangetekend in het C.L.B. en daarna doorgegeven. Ongeveer 30 donoren, die al eerder in Leidschendam gaven, kregen een oproep en zelfs nog een paar meer, die in Amsterdam al voorgedrukt waren heb ik doorgestuurd, in de hoop dat zij zullen komen. Andere belangstellenden kunnen zich alsnog bij mij melden of gewoon komen op één van deze avonden.
In de kerkzaal van de Robert-Fleury Stichting gebruiken wij 28 afnamebrancards, dus u hoeft niet te schrikken als er een aantal wachtenden voor u is. Er komt een lijst met donoren uit Stompwijk mee, u hoeft dan niet naar de Intake Verpleegkundige, en kunt gewoon in de rij mee van de administratie naar de reguliere verpleegkundige. De kerkzaal is onmiddellijk links als u via de Veursestraatweg het terrein van de Stichting op komt.
Misschien is het voor donoren wel leuk om eens hier bloed te geven, om nog een keer de sfeer te proeven van de laatste Grootschalige afname avond. Leuk voor ons en de donoren was het om te horen dat de 3 dames van de bloedbank het erg gezellig vonden in Stompwijk. Hopelijk proberen zij nu ook om bij de Klein-schalige bloedinzameling het ook zo te doen.
Aanmeldingen en informatie kunt u krijgen bij An van Bohemen, tel 070 3278164

Collecte van de brandwonden

Collecte van de brandwondenstichting, van 6 t/ 12 oktober
Steun de strijd tegen littekens!!
De Brandwonden Stichting doet steeds meer aan nazorg voor brandwonden-lachtoffers. Bij brandwonden ontstaan in veel gevallen ontsierende littekens, die voor een slachtoffer zowel lichamelijk als geestelijk blijvende gevolgen hebben. Steun daarom hun strijd tegen littekens en geef een bijdrage aan de collectant, die in de collecteweek (6 t/m 12 oktober) langs de deuren komt. Of kunt u eventueel helpen met collecteren? Het kost maar een uurtje in uw buurtje. U kunt zich opgeven door contact op te nemen met de collecte-organisator, tel. 071-5809278
Monique van Leeuwen

Dorpsraadvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 10 oktober 2002. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:
1. Spreekrecht
2. a. Verslag van de vergadering van 13 juni 2002
b. Verslag van de vergadering van 26 juni 2002
c. Verslag van de vergadering van 26 augustus 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplan Landelijk Gebied en Bestemmingsplan Kern Stompwijk
5. Wijkbeheerplan
6. Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen
7. Rondvraag
– Stand van zaken/planning riolering buitengebied
– Geluidsoverlast Santhorstbuurt van provinciale weg

Met vriendelijke groet,
De voorzitter, Wethouder E.P. Beimers.

Dorp van het dorstige hert