N A J A A R S S C H O U W Wilck&Wiericke

DROOGMAKERIJ / STEDELIJK GEBIED
Het dagelijks bestuur van het Wilck & Wiericke maakt bekend dat er vanaf
1 5 n o v e m b e r 2 0 0 2
een schouw (= controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:

– WATERGANGEN
– WATERKERINGEN
– WATERSCHEIDINGEN
– KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.)

Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 november 2002 door schouwkoppels plaatsvinden. Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 november 2002 moet zijn uitgevoerd!

Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.

De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van:
– gronden gelegen langs watergangen;
– kadepercelen;
– kunstwerken.

Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat voor wat betreft
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het:
a) verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen;
b) schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds;
c) instandhouden van de oevers en taluds alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voor zover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.

WATERKERINGEN uit het:
a) instandhouden van de grasmat;
b) instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering;
c) vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels;
d) snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt;
e) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt;
f) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
g) herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.

WATERSCHEIDINGEN uit het:
a) bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt;
b) vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;
c) herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d.;
d) instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.

KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.

Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterschei- dingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
– watergangen: wateraanvoer, -afvoer en -berging.;
– waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming;
– kunstwerken: wateraanvoer en -afvoer.

Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd,dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.

Waddinxveen, 31 oktober 2002
Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, W. Nomen
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes

B E K E N D M A K I N G

De dijkgraaf, voorzitter van het Waterschap Wilck en Wiericke, maakt als voorzitter van de Verenigde Vergadering bekend, dat op:
woensdag 27 november 2002
om 20.00 uur een openbare bijeenkomst van de Verenigde Vergadering zal worden gehouden in het kantoor van het waterschap, Herman Heijermanslaan 4 te Waddinxveen.

Op de agenda van deze bijeenkomst staan onder meer de volgende zaken:
· 2e Bestuursrapportage 2002
· Begroting 2003
· Wijziging omslagverordening
· Evaluatie wateroverlast augustus 2002
· Stedelijk waterplan Gouda
· Masterplan Wateroverlast
· Waterkansenkaart
· Gouwe Wiericke-West
· Ontwerppeilbesluit Drooggemaakte Grote Polder
· Aanvullend krediet nieuwbouw gemaal Stein-Oukoop

Ter voorbereiding van deze vergadering zullen de volgende commissies bijeenkomen op de daarbij genoemde data:
Commissie Financiën dinsdag 12 november 2002 om 14.00 uur
Commissie Bestuurszaken dinsdag 12 november 2002 om 15.30 uur
Commissie Waterstaat woensdag 13 november 2002 om 13.30 uur

De bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering en de commissies zijn openbaar. Na opening van de vergadering kunnen toehoorders het woord voeren over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van agendapunten betreffende het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen. Een spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De op de te behandelen onderwerpen betrekking hebbende vergaderstukken liggen vanaf de datum van deze bekendmaking tot de aanvang van de vergaderingen voor een ieder op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur kosteloos ter inzage op het kantoor van het waterschap,
Herman Heijermanslaan 4, 2741 ZJ Waddinxveen, tel. (0182) 62 32 88.
Waddinxveen, 31 oktober 2002
De dijkgraaf van het waterschap, ing. C.M. Kroes

De Blaasbalgen op trainingskamp

De Blaasbalgen zijn afgelopen weekend op trainingskamp geweest in Otterlo. Op vrijdagavond kwamen alle leden aan en werd er veel plezier gemaakt en aan de teambuilding gewerkt zoals ze dat zo mooi noemen. Bij De Blaasbalgen noemen we dat gewoon feestmaken met iets te drinken erbij.
Op zaterdagmorgen werd om half tien begonnen met het instuderen en verder uitwerken van de vele nieuwe nummers die De Blaasbalgen komend seizoen ten gehore gaan brengen. Tot half zeven werd er zo gerepeteerd en na de eerste zere lippen en een tevreden gevoel werd er begonnen aan een uitgebreide maaltijd die door de keukenploeg klaargemaakt was.
‘s Avonds werd het natuurlijk feest en de drank vloeide rijkelijk, zoals het een feestkapel betaamd.Op zondag werd weer om half tien gestart met repeteren en we kunnen wel zeggen dat twee intense dagen van repetities zijn vruchten afwerken. De nieuwe nummers zitten er in en kunnen tijdens de optredens ten gehore gebracht worden. Het belooft muzikaal weer een stap vooruit te zijn en we hopen dat het publiek nog meet van onze muziek zal genieten. Ook is er een speciaal nummer ingestudeerd voor de vele fans van De Blaasbalgen. (U kunt natuurlijk altijd even een donateursformulier aanvragen)
Zaterdag zijn we al weer te zien tijdens de openingsavond van Carnavalsvereni-ging De Gaanders uit Stompwijk en een week later bij De Damzwabbers in Leidschendam bij hun Prinsenbal.
Wilt u weten waar we verder nog te zien zijn, of gewoon even de foto’s en verslagen van de vereniging bekijken? Kijk dan op www.deblaasbalgen.nl of bel voor informatie onze manager: Kees Put 070-3877938

Ondertekening contract nieuwbouw Avalex

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex krijgt begin 2004 nieuwe bedrijfshuisvesting op het bedrijfsterrein Hoornwijck, nabij verkeersknooppunt Ypenburg. Projectontwikkelaar HD Projectrealisatie zal deze nieuwbouw realiseren. Het contract hiertoe werd donderdag 31 oktober in het gemeentehuis van Rijswijk getekend. Wethouder A. Jelsma-de Boer van Leidschendam-Voorburg heeft als voorzitter van het bestuur van Avalex haar handtekening onder het contract geplaatst, een belangrijke mijlpaal voor Avalex.
Regionaal bedrijf
De reinigingsdiensten van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg zijn 1 april 2001 bij elkaar gevoegd en als verzelfstandigde gemeentelijke dienst begonnen: Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex. Het bedrijf gaat werken vanuit twee vestigingen: de voormalige gemeentewerf aan de Nieuwe Havenstraat 3 in Voorburg en een nieuw te bouwen locatie in Hoornwijck. Tot de oplevering van de nieuwbouw is Avalex gevestigd in Voorburg en blijft de gemeentewerf van Rijswijk in functie. Eind februari 2004 wordt de hoofdvestiging in Hoornwijck betrokken en blijft in Voorburg alleen een afvalbrengstation.
Afval brengen
Op de nieuwe locatie komen de volgende functies. In de eerste plaats is het een milieuwerf voor de inwoners van de gemeente Rijswijk. Men kan hier grof huishoudelijk afval, chemisch en gevaarlijk afval en tuin- en snoeival brengen, maar ook papier, textiel en bouw- en sloopafval. Mogelijk kunnen in de toekomst op deze werf ook bedrijven en inwoners van andere gemeenten tegen betaling afvalstoffen kwijt. De kosten van afvalinzameling kunnen laag worden gehouden, als veel mensen gebruikmaken van de mogelijkheid hun afval te brengen. Het is dan van belang dat bezoekers prettig en snel worden geholpen. Om dit te bewerkstelligen zal de nieuwe werf een aparte in- en uitgang hebben. Een goede doorstroming is hiermee gewaarborgd. Vooralsnog blijven de openingstijden ongewijzigd, maar mogelijk worden deze uitgebreid met koopavond.
Gladheid
De nieuwe werf krijgt een zoutdepot voor de gladheidbestrijding, biedt ruimte voor de stalling van de ruim veertig voertuigen van Avalex, een voertuigwasplaats en een reparatiewerkplaats. Voor de circa zestig medewerkers van de inzameldienst, onze chauffeurbeladers, komt er een kantine en was- en kleedruimte. Als laatste zijn er kantoorfaciliteiten voor staf en bestuur. Het terrein is ruim 11.000 m² groot. Hiervan is zo´n 6.300 m² bestemd voor het milieueiland en
2.600 m² voor de voertuigstalling, de zoutopslag vraagt om 700 m², het kantoor meet bijna 1000 m² en de werkplaats 600 m².
De totale kosten voor de nieuwbouw worden geraamd op ruim 8 miljoen euro

Muizenissen

De avond vóór zijn achtste verjaardag zei ik tegen Youri dat hij voor het laatst als zevenjarige naar zijn bed ging. Hij antwoordde verbaasd: ‘Ja?’ ‘Nou, ik zal de zeven wel missen, hoor..’.
De volgende dag kwam hij heel stoer naar beneden. Op de een of andere ma-nier begreep hij, of beter gezegd, vond hij, dat je je als achtjarige anders be-hoort te gedragen dan als een zeven-jarige: volwassen. Hij had er daarom dan ook totaal geen problemen mee dat hij pas tussen de middag zijn cadeautjes zou krijgen, want zijn Pa moest ’s mor-gens al vroeg op zijn werk verschijnen dus het gebruikelijke ritueel tijdens ver-jaardagen moest worden doorbroken. Toen ik hem om twaalf uur uit school haalde was hij nog steeds de rust zelve en liet hij het zelfs toe dat ik hem ver-telde dat we eerst een broodje zouden gaan eten en papa daarna nog even een dutje moest doen op de bank, want zo vroeg uit bed was ik al een tijdje niet meer gewend….Met andere woorden, hij moest nog maar even geduld hebben voordat hij zijn cadeautjes zou krijgen…
Ik geniet er van om die gasten in de ma-ling nemen, maar ik weet ook dat daar binnen een niet al te lange tijd een einde aan zal komen. En dan doel ik op de leeftijd van de oudste. Want er komt een dag dat hij míj in de maling gaat nemen. Zo nu en dan probeert hij mij al uit, maar vooralsnog is het te doorzichtig. Geeft niet, het komt vanzelf.
We hebben hem een radio-cassette-ceedeespeler gegeven, zo’n draagbaar ding van een heel vaag merk. Hij was verrukt, sterker nog, hij begon niet eens te klagen dat hij maar één cadeau kreeg. Direct werden er allerlei ceedee’s uit Pa en Ma’s ceedee collectie getrokken en stoof hij naar boven, naar zijn eigen ka-mer, en sloot zich als een aanstormende puber op. Niet lang daarna hoorde ik de eerste muzikale geluiden uit de speakers komen………….: ‘Daar wordt aan de deur geklopt’, de versie van V.O.F. de Kunst! Op Foxkids zijn ze namelijk al begonnen met het gek maken van de jeugd, daar laten ze al zien hoe Sinter-klaas zijn koffers aan het inpakken is en hoe de Wegwijs-Piet de route aan het uitstippelen is. Nog even en dan begin-nen ze al in februari met beelden uit te zenden hoe Sinterklaas bij een reisbu-reau zijn bezoek aan Nederland aan het regelen is…..
Sinterklaas is dus onderweg en Bassie & Adriaan zijn gestopt…euh..over twee jaar gaan ze stoppen. Ook weer zoiets! Ik verwacht daarom dan ook dat we bin-nenkort bij No-va en Barend & Van Dorp te ho-ren krijgen dat Ernst, Bobbie & de Rest ook gaan stoppen, omstreeks 2020….
Dan heeft de jeugd al die jaren rustig de tijd om afscheid te kunnen nemen, on-der andere door videobanden, T-shirts en hoofddoekjes van de kinderhelden in te slaan. Én ze kunnen, als ze zelf vader of moeder zijn geworden, hun kinderen geestelijk begeleiden in het afscheids-proces van Ernst, Bobbie & de Rest!
Arjen Veldhuizen

Natuurwerkdag op 2 november

Natuurwerkdag 2002, op 17 locaties in Zuid-Holland
Op zaterdag 2 november wordt in heel Nederland de Natuurwerkdag 2002 gehouden. Op die dag krijgt iedereen de kans een kijkje te nemen achter de schermen van natuur- en landschapsbeheer in Nederland. In Zuid-Holland kan op 17 locaties meegewerkt worden.
De bedoeling van de dag is dat belangstellenden door een paar uur actief mee te werken een goed beeld krijgt van het belang van natuur en landschap en de rol die vrijwilligers hierbij spelen. Een dag bomen snoeien, prunussen trekken, wilgen knotten, woekerplanten verwijderen, wildschermen maken of wandelpaden aanleggen is zinvol en dankbaar werk. Daarnaast is het een leuke ervaring om samen met familie, vrienden of collega’s een dag lichamelijk werk te verrichten op een mooie plek in Zuid-Holland.
De begeleiders van de Natuurwerkdag, ervaren vrijwilligers en professionals, geven informatie over het werk dat gedaan moet worden. Er wordt instructie gegeven hoe gereedschappen als snoeischaren en handzaagjes moeten worden gebruikt. Het is leerzaam, nuttig, gezellig en je gaat ‘s middags heel voldaan weer naar huis.
Op www.natuurwerkdag.nl kan iedereen een locatie uitzoeken en zich inschrijven, telefonisch opgeven kan ook via telefoonnummer 0182-683666.
De locaties in Zuid-Holland zijn: Alblasserdam, Bodegraven, Boskoop, Den Hoorn, Goedereede, Gouda, Groot-Ammers, Hazerswoude, Krimpen a.d. Lek, Lekkerkerk, Lisse, Nieuwe Wetering, Oostvoorne, Rockanje, Rotterdam, Schipluiden, Woerdense Verlaat.
De Natuurwerkdag 2002 wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), De Landschappen, de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM) en het IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie).

Webtiviteiten(4) en de Top 20 van Stompwijk

Weinig nieuws op dit moment op het webfront. Een klein aantal – voor u nauwelijks waarneembare – verbeteringen zijn doorgevoerd. Een paar storende foutjes zitten er nog wel in, maar hier wordt aangewerkt. Een nieuwe link heeft zich gemeld. Via de DK-site kunt u nu een bezoekje brengen aan de enige echte Stompwijkse top 20.
De poll loopt nog niet zoals we zouden willen, ook daar wordt aangewerkt.
Als vereniging kunt u zich nog altijd melden voor een plekje op de DK-server. Een vereniging heeft zich al gemeld en …. als het eerste schaap over de webdam is …. zullen we maar denken. Red Leo

Van de redactie

In tegenstelling tot vorige week krijg ik nu alle ruimte om mijn hart te luchten. Te beginnen bij alle bedrijfssluitingen die we vermeld hebben. De Dorpsketting wordt enorm goed gelezen, want van diverse kanten kregen we nog meer bedrijfssluitingen door zoals Suyten Spar, drogisterij van Maren, schoenmakerij Hagen, het winkeltje van Disseldorp, Het Witte Huis, Parkietentijd, Piet Melk (Janson de melkboer), Jaap de Groot de olieboer, de winkel van Cees Boer, de snackbar van Martin Vurens, en de zelfstandige boterboeren. De vorige keer hadden we niet zoveel ruimte, nu wel en we vergeten er vast weer een.
Ook startten er natuurlijk bedrijven zoals door de jaren heen zoals Elmeco, de W.O. Supermarkt en De Passie en vorige week reed ik door Wilsveen en zag ik tot mijn verbazing op een bord Rietdekkersbedrijf Joost Juffermans staan. En dat is de andere kleine kant van de medaille. En niet te vergeten kantoorservice Schreuder in het pand van Luiten. Een compliment voor de supersnelle omwisseling van het papier dat niet zo lekker draaide, doordat het volgens het technische oog van Leo niet juist was gesneden. Hierdoor hadden we de afgelopen weken veel uitvallers, blanco bladzijden of half bedrukte. Schreuder kantoorservice doet zijn naam eer aan en bezorgde zelf de nieuwe dozen, zodat de machine weer als een zonnetje loopt. Hoewel een monteur gewenst is om het toch even van die najaarsdepressie af te helpen. Onze mogelijke eigen depressie werd direct om zeep geholpen door de fles wijn die ons wachtte en geschonken werd door henk Luiten. Want dat hij de apparatuur heeft uitgeschakeld, heeft hij afgelopen week diverse malen moeten horen ….. gelukkig kan hij nu weer lachen en wij ook.
De rubriek held van de week is weer een beetje onder gesneeuwd, c.q. gestormd maar deze week wil ik graag moeder Knijnenburg nomineren, want winnen met klaverjassen van Zoeterwoude is altijd machtig. Ze heeft de eer gered en verdient een lintje. Moeder Knijnenburg bij deze.
Ook een anoniem persoon heeft een lintje verdient namelijk diegene die (denk ik) Avilex heeft gebeld voor het ophalen van de gedumpte radiator en groene hekwerkje op de parkeergelegenheid van Stompwijk 92.
Zeker nu deze vereniging zich opmaakt voor het feest gebeuren van aanstaand weekend waarin het 10 jarig bestaan gevierd gaat worden. En het is werkelijk reden voor een feestje. Ik weet van Max van Dijk dat de vereniging regelmatig benaderd wordt voor een onderhoud om ze op die manier de fonnule te ontfutselen, want hierin is de vereniging echt uniek. Drie verenigingen die samen gaan werken en hoe. Persoonlijk had ik verwacht dat de onderlinge verschillen wel wat bijgeschaafd hadden kunnen zijn. Hier zal ongetwijfeld nog steeds aan gewerkt worden. Zelf wil ik even het interview in herinnering brengen dat ik vorig jaar met de Stalen Band heb gehad. Ik ben bij een repetitie aanwezig geweest en het swingde enorm. En Jos kantinemedewerker en man van onze Jacintha maakt deel uit deze geweldige band samen met Jan Kriek en Kees Massaar) en het wordt tijd dat hij op eigen bodem optreedt. Het gezellige hiervan is dat ook u met dat warme hart voor de vereniging bent uitgenodigd om de club te feliciteren. Een club met een betere formule dan wie ook in de hele KPN telecompetitie. Of ga ik nu echt wartaal uitslaan. De klok tikt, de machine draait en het gehijg in mijn nek wordt steeds luidruchtiger. Er zijn er onder ons die al de hele ochtend aan deze uitgave gewerkt hebben en het tegen de klok van enen wel gehad hebben. Zomer- of wintertijd dat maakt niet uit. Het bed roept, nee schreeuwt om ons in te sluiten in dat heerlijke dons dat ons denken even doet stilstaan.
De afwas is gedaan, ik word bijna de ruimte uitgekeken, maar er restten nog een paar blanco regels en ik kan altijd nog Jos een beetje uitvergroten.
Henk is al gedraaid, moet dus klein blijven, maar Jos wordt groter en groter. Kortom u moet hem en zijn club echt komen zien en horen: Het is echt een aanrader. Hij gaat nu ongecensureerd ter perse. 0.58 uur. Welterusten!
Petra

Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 30 oktober 9.00 uur: geen eucharistieviering
19.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met het Kerkbestuur in de pastorie
20.30 uur: bijeenkomst van een delegatie vanuit het
Dekenaat met de diverse werkgroepen van de parochie in de pastorie
Donderdag 31 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed, voorganger J. van Rijn
Vrijdag 1 november, Allerheiligen 9.00 uur: eucharistieviering,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zaterdag 2 november, Allerheiligen 19.00 uur: woord- en communieviering
m.m.v. het Parochiekoor, voorganger mevr.R. v.d. Ham
Zondag 3 november 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
12.00 uur: zegening van de graven
Woensdag 6 november 9.00 uur: eucharistieviering

GEBEDSINTENTIES
Vrijdag 1 november 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn, overleden familie
Zaterdag 2 november 19.00 uur: alle overledenen op de lijst vermeld
Zondag 3 november 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Martinus Verhagen, tot zekere
intentie, Antonia van Veen-van Santen, Theodorus van Veen, uit dankbaar-
heid b.g.v. het 25 jarig huwelijk van Cok en Marianne Oudshoorn,
Albertus v.d. Voort, overleden ouders v.d. Voort-Verhagen, voor alle levende
en overleden leden, bestuursleden en medewerkers van Stompwijk ’92 ter
gelegenheid van haar 10-jarig bestaan, Magda van Santen-van Paassen,
Willem v.d. Kroft, Arie en Kees Olsthoorn, Piet Rotteveel, Adrianus en
Wilhelmina van Wijk-Ham, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Kees Verhagen, Piet Reichholdt
Woensdag 6 november 9.00 uur: Mevr. van Boheemen-Warmenhoven (K.B.O.),
Arie en Kees Olsthoorn

LECTOR — COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 2 november M. Turk/C. Bergen— geen
Zondag 3 november T. van Werkhoven — M. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Vrijdag 1 november 10.30 uur: eucharistieviering (Allerheiligen)
Zaterdag 2 november 19.00 uur: St. Jan, hoogmis (Allerzielen)
Zondag 3 november 9.30 uur: Christus Dienaar, gezinsviering
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
15.00 uur: zegening van de graven

Dorp van het dorstige hert