OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND

De oktobermaand is weer begonnen en traditiegetrouw willen we op de donderdagavonden weer gezamenlijk het rozenkransgebed bidden in de kerk. Dat gebed geeft ons steun en troost en we hopen ook op wat extra hulp van Moeder Maria. We zijn er van overtuigd dat we wat extra hulp heel best kunnen gebruiken. Reden te over dus, om op donderdagavond 19.00 uur naar de kerk te komen, om het rozenkransgebed mee te bidden. Hopelijk komt u met velen.
J. van Rijn

Nieuwe schoenen gekocht?

Dit jaar is er weer de schoenendoos aktie, jullie weten wel, een schoenendoos vullen met speelgoed en wat eerste levensbehoeften voor de kinderen, die het op deze wereld wat minder hebben. Dus, als jullie nieuwe schoenen hebben, bewaar dan de doos want de aktie is in november. Jullie kunnen de dozen weer inleveren in de gezinsviering van 30 november of anders bij een van de mensen van de werkgroep. Dus, bewaren die dozen.
Werkgroep gezinsviering.

Waterschap Wilck & Wiericke

N A J A A R S S C H O U W
VEENWEIDEGEBIED

Het dagelijks bestuur van het Wilck & Wiericke maakt bekend dat er vanaf
1 5 o k t o b e r 2002
een schouw (=controle) zal worden gevoerd over het gewoon of dagelijks onderhoud van:
– WATERGANGEN (incl. de Reeuwijkse Plassen)
– WATERKERINGEN
– WATERSCHEIDINGEN
– KUNSTWERKEN (b.v. duikers, stuwen, inlaatwerken e.d.)
gelegen in het op onderstaand kaartje aangegeven VEENWEIDEGEBIED

Wanneer?
Het schouwen zal vanaf 15 oktober 2002 door schouwkoppels plaatsvinden.
Dit houdt in dat het onderhoud vóór 15 oktober 2002 moet zijn uitgevoerd!
Wat?
Bij de schouw wordt gecontroleerd of de onderhoudsplichtigen aan hun in de Keur van het waterschap omschreven onderhoudsverplichting hebben voldaan.
De onderhoudsplichtigen zijn de eigenaren of gebruikers van:
– gronden gelegen langs watergangen;
– kadepercelen;
– kunstwerken.
Omschrijving onderhoudsplichten
De onderhoudsplicht bestaat, voor wat betreft:
HOOFDWATERGANGEN uit het maaien en verwijderen van begroeiingen op de oevers en taluds.
WATERGANGEN uit het:
a) Verwijderen van voorwerpen, materialen en stoffen die de af- en aanvoer en/of berging van water hinderen.
b) Schonen door het maaien en verwijderen van begroeiingen anders dan die dienen tot verdediging van taluds.
c) Instandhouden van de oevers en taluds, alsmede de daartoe behorende verdedigingswerken, voorzover dat nodig is om te voorkomen dat door inzakking de af- en/of aanvoer van water wordt gehinderd dan wel aangelegde onderhoudsstroken en/of afrasteringen door inzakking worden bedreigd.

WATERKERINGEN uit het:
a) Instandhouden van de grasmat.
b) Instandhouden van de oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterkering.
c) Vrijhouden van ruigten, waaronder stekels, netels en distels.
d) Snoeien van de aanwezige houtgewassen, zodanig dat het onderhoud en de bereikbaarheid van de waterkering niet wordt bemoeilijkt.
e) Bestrijden van wild, dat het waterkerend vermogen van de waterkering schaadt.
f) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
g) Herstellen van beschadigingen, zoals veroorzaakt door gebruik, verkeer, vee e.d.
WATERSCHEIDINGEN uit het:
a) Bestrijden van wild dat het waterkerend vermogen van de waterscheiding schaadt.
b) Vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
c) Herstellen van beschadigingen, veroorzaakt door verkeer, vee e.d.
d) Instandhouden van de aanwezige begroeiingen en oeverbegroeiingen, die dienen tot verdediging van de waterscheiding.
KUNSTWERKEN uit het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen.
Waarom?
De schouw (controle) heeft tot doel te zorgen dat de watergangen, waterkeringen, waterschei- dingen en kunstwerken zo goed mogelijk aan hun functie kunnen voldoen. Deze functies zijn:
– Watergangen: wateraanvoer, -afvoer en –berging.
– Waterkeringen en waterscheidingen: bescherming gebied tegen overstroming.
– Kunstwerken: wateraanvoer en –afvoer.
Handhaving?
Als onderhoudsplichten niet op tijd worden uitgevoerd dan heeft het waterschap de bevoegdheid om de nakoming daarvan af te dwingen. Dit kan door middel van het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom.
Waddinxveen, 2 oktober 2002
Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, W.M. Nomen
de dijkgraaf, ing. C.M. Kroes

Bloedafname Leidschendam

Bloedafname Leidschendam op 15 en 16 oktober
Na 41 bloedafname-avonden was er op 3 april in Stompwijk de laatste afname- avond, die door het plaatselijke Rode kruis werd georganiseerd. En nu na 50 jaar en 147 bloedafname avonden, zijn er de 2 laatste bloedinzamelingen in oktober. Donoren uit Stompwijk zijn ook daar zeer welkom, want zij zijn nog niet opgeroepen door de Bloedbank en deze donatie wordt nog gewoon aangetekend in het C.L.B. en daarna doorgegeven. Ongeveer 30 donoren, die al eerder in Leidschendam gaven, kregen een oproep en zelfs nog een paar meer, die in Amsterdam al voorgedrukt waren heb ik doorgestuurd, in de hoop dat zij zullen komen. Andere belangstellenden kunnen zich alsnog bij mij melden of gewoon komen op één van deze avonden.
In de kerkzaal van de Robert-Fleury Stichting gebruiken wij 28 afnamebrancards, dus u hoeft niet te schrikken als er een aantal wachtenden voor u is. Er komt een lijst met donoren uit Stompwijk mee, u hoeft dan niet naar de Intake Verpleegkundige, en kunt gewoon in de rij mee van de administratie naar de reguliere verpleegkundige. De kerkzaal is onmiddellijk links als u via de Veursestraatweg het terrein van de Stichting op komt.
Misschien is het voor donoren wel leuk om eens hier bloed te geven, om nog een keer de sfeer te proeven van de laatste Grootschalige afname avond. Leuk voor ons en de donoren was het om te horen dat de 3 dames van de bloedbank het erg gezellig vonden in Stompwijk. Hopelijk proberen zij nu ook om bij de Klein-schalige bloedinzameling het ook zo te doen.
Aanmeldingen en informatie kunt u krijgen bij An van Bohemen, tel 070 3278164

Collecte van de brandwonden

Collecte van de brandwondenstichting, van 6 t/ 12 oktober
Steun de strijd tegen littekens!!
De Brandwonden Stichting doet steeds meer aan nazorg voor brandwonden-lachtoffers. Bij brandwonden ontstaan in veel gevallen ontsierende littekens, die voor een slachtoffer zowel lichamelijk als geestelijk blijvende gevolgen hebben. Steun daarom hun strijd tegen littekens en geef een bijdrage aan de collectant, die in de collecteweek (6 t/m 12 oktober) langs de deuren komt. Of kunt u eventueel helpen met collecteren? Het kost maar een uurtje in uw buurtje. U kunt zich opgeven door contact op te nemen met de collecte-organisator, tel. 071-5809278
Monique van Leeuwen

Dorpsraadvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op donderdag 10 oktober 2002. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk.
De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:
1. Spreekrecht
2. a. Verslag van de vergadering van 13 juni 2002
b. Verslag van de vergadering van 26 juni 2002
c. Verslag van de vergadering van 26 augustus 2002
3. Actiepuntenlijst
4. Stand van zaken Bestemmingsplan Landelijk Gebied en Bestemmingsplan Kern Stompwijk
5. Wijkbeheerplan
6. Subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen
7. Rondvraag
– Stand van zaken/planning riolering buitengebied
– Geluidsoverlast Santhorstbuurt van provinciale weg

Met vriendelijke groet,
De voorzitter, Wethouder E.P. Beimers.

leefbaarheid kleine dorpskernen

Subsidieregeling leefbaarheid kleine dorpskernen

De Dorpsraad is via de Gemeente Leidschendam-Voorburg op de hoogte gesteld van de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen in Zuid-Holland. Met deze subsidieregeling wil de Provincie Zuid-Holland eenmalige projecten in dorpen fi-nancieel ondersteunen. Stompwijk wordt in dit kader tot de kleine dorpskernen gerekend.
De projecten die voor subsidie in aanmerking komen dienen een bijdrage te leve-ren aan de versterking van de leefbaarheid, in sociaal en/of economisch opzicht. In de subsidieregeling worden een aantal concrete projecten genoemd; ook worden zaken vermeld die van subsidie zijn uitgesloten. Verder is bepaald dat de aanvra-ger, in dit geval de gemeente, een financiële bijdrage van 50% dient te leveren.
De Dorpsraad wil de gemeente verzoeken om voor één van de volgende projecten een subsidieaanvraag bij de provincie in te dienen.
De Dorpsraad heeft de volgende mogelijkheden bedacht:
Ø Het vervoer van- en naar Leidschendam. Gedacht dient te worden aan de aan-schaf en de exploitatiekosten van een dorpsbus.
Ø De herinrichting van de ruimte voor het Dorpshuis. In het Beeldkwaliteitplan is door de Dorpsraad aangegeven dat deze ruimte opgeknapt dient te worden zodat dit terrein een ontmoetingsplaats kan worden voor meerdere doelgroe-pen.
Ø De kosten voor het verplaatsen van de bibliotheek, zoals aangegeven in het Beeldkwaliteitplan. Zij zou graag zien dat onderzocht wordt of het mogelijk is dat de bibliotheek wordt verplaatst naar bij voorkeur een pand dat gelegen is in de naaste omgeving van de school.
Ø De herinrichting van het terrein voor de supermarkt aan het Hoefblad. Gedacht wordt aan een herinrichting van dit terrein waarbij een aanvaardbaar evenwicht is tussen een ontmoetingsfunctie, de veiligheid voor spelende kinderen en vol-doende parkeervoorzieningen.
In de komende Dorpsraadvergadering van 10 oktober zal deze zaak verder worden besproken. Wij nodigen alle bewoners van Stompwijk uit om met ons mee te den-ken om een goed project voor te dragen aan de gemeente. U kunt aan het begin van de vergadering tijdens het spreekrecht uw mening kenbaar maken. Ook is het mo-gelijk dat u vooraf contact opneemt met een van de leden van de Dorpsraad.
Graag vernemen wij uw mening !
Met vriendelijke groeten, namens de leden van de Dorpsraad, Aad Janson

Webtiviteiten (3)

Een rustig weekje aan het webfront. Een paar foutjes hersteld en ook weer een paar foutjes ontdekt. Zo blijven we nog wel even bezig. De Poll (de termometer van Stompwijk) werkt nog niet zoals het moet. Even geduld dus nog. Wilt U alles wat de Dorpsraad aangaat (Stompwijks belangrijkste vertegenwoordiging naar de Gemeente) nog eens rustig nalezen? Via de archiefpagina van de website kunt u zoeken op auteur “Dorpsraad” en alle artikelen en vergaderverslagen worden u getoond. Ook is er goed nieuws voor alle Stompwijkse verenigingen, nl: Wilt u als vereniging met uw eigen domeinnaam op het internet? Dat kan voortaan op de server van de Dorpsketting. Voor een minimale bijdrage per jaar kunt u naar hartelust via een eigen toegang uw eigen website bij ons plaatsen. De Dorpsketting streeft geen winst na, sterker nog zij probeert -net als met het weekblad – vaste kosten over zoveel mogelijk deelnemers te verdelen, waardoor er minimale bijdrages betaald behoeven te worden. Wel allemaal mee doen dus !!!! Voor info of contact een email naar redactie@dorpsketting.nl of een berichtje naar de Dorpsketting , Dr.v.Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk.
Ook deze week weer een paar (leuke) reacties, die we u niet willen onthouden:
José van Santen (Publicitair manager Horst&Vlietstreek): Mooie site hebben jullie gekregen, zeg!!!! Dat werkt vast prettig. Hebben jullie deze zelf opgezet?
Frans Jansen (medeschrijver van de bekende prognoses van de Stompwijkse draverij): Beste redactie, toch gemakkelijk zon elektronische uitgave van de onvolprezen Dorpsketting. Nu kan ik deze thuis in Wijchen elke week even doorlezen. Blijf ik goed op de hoogte van het wel en wee in het dorp. Ik heb de Dorpsketting aan mijn zeer korte rijtje favorieten toegevoegd. Veel succes en volhouden. Frans
Fia Jungschläger: Al wonen wij niet in Stompwijk wij ontvangen sinds kort de Dorpsketting per post. En wij vinden het erg leuk om te lezen hoe e.e.a. reilt en zeilt bij jullie. Eigenlijk zijn we best een beetje jaloers dat dit kan met uitsluitend vrijwilligers en dat al 1651 keer! Web-aktie Leo O.

VROUWENVERENIGING

Dinsdag 8 oktober komt de heer Onderstal ons over asbest vertellen. Hij is docent bij BME opleidingen voor milieukwalificaties. Er komt tegenwoordig heel wat bij kijken om het oude asbest te verwijderen. Ook kunt u zich deze avond opgeven voor de avond in november. Dan komt Janny Schuylenburg ons weer bezig houden. Ze wil graag weten hoeveel mensen er komen, zodat zij haar materialen kan aanschaffen. Het aantal dames dat opgegeven wordt moet ook betaald worden.
De kosten voor deze avond zijn € 5,–.
Denkt u ook nog aan de puzzel, deze kan tot 1 november ingeleverd worden.
Hilda Klerks

Dorp van het dorstige hert