reactie Dorpsraad op bestemmingsplan Stompwijk

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente LeidschendamVoorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg
Stompwijk, 9 december 2002

Betreft: zienswijze bestemmingsplan
“Kern Stompwijk – 2002”
Geachte raad,

De dorpsraad heeft kennis genomen van het bestemmingsplan “Kern Stompwijk 2002”, werknummer 243.300.05, van november 2002. In ons schrijven van 28 augustus j.l. hebben wij gereageerd op de notitie ‘inspraak en overleg’ van het bestemmingsplan (concept versie 2000).
Hieronder is onze reactie geformuleerd op de bovengenoemde versie (2002) van het bestemmingsplan.

Ad. Toelichting, pagina 23, artikel 3.9 Verkeer
Voor ons is onduidelijk voor welk gebied van de dorpskern Stompwijk het voornemen bestaat om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te doen gelden.
Wij zijn van mening dat in verband met de verbetering van de verkeersveiligheid (zie pagina 43, artikel 1.8 van het bestemmingsplan), met name voor de voetgangers en fietsers, in de volgende (delen) van straten voor doorgaand verkeer een dergelijke maximumsnelheid ingesteld zou moeten worden: De Dr. van Noortstraat (vanaf het begin van de bebouwde kom Dr. Van Noortstraat 12 tot aan de provinciale weg N206), de Meerlaan en het Klaverblad.

Ad. Voorschriften, pagina 15, deelgebied 8, zone D
Zoals aangegeven middels ons schrijven van 28 augustus j.l. zijn wij van mening dat woningbouw op het terrein tussen de Huysitterweg en de Dr. van Noortstraat, voornamelijk in verband met de mogelijke geluidsoverlast veroorzaakt door de bedrijfsuitvoering van de op het bedrijventerrein aan de Huysitterweg gevestigde bedrijven, niet wenselijk is. Door het aldaar toestaan van (beperkte) woningbouw kunnen de aanwezige bedrijven (in te toekomst) hiervan ernstige hinder ondervinden in hun bedrijfsuitoefening.
Overigens menen wij dat het bestemmingsplan hier gewijzigd zou moeten worden zodat een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein (bijvoorbeeld tot maximaal 10%) mogelijk wordt, bedoeld voor de groei van de huidige bedrijven. Wellicht kan dit in combinatie met een betere landschappelijke inpassing aan de achterzijde van deze bedrijven.

Ad. Voorschriften, pagina 59 en 60, artikel 30, sub 1
In artikel 30 “Algemene wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders” van het bestemmingsplan is vermeld dat overeenkomstig de “Grens wijzigingsbevoegdheden” B, C, D, E, F, en G respectievelijk ten hoogste 20, 5, 3, 1, 16 en 12 gebouwd mogen worden. In totaal betreft dit ten hoogste 57 woningen.
In tegenstelling tot dit aantal is op pagina 43, 1.7, “Woningbouw” vermeld dat binnen de bebouwde kom de mogelijkheid wordt geboden tot de bouw van maximaal 45 woningen. Het opnemen van de juiste gegevens lijkt ons gewenst.

Ad. Voorschriften, pagina 59, artikel 30 sub e
De Dorpsraad gaat akkoord met de bebouwing van een beperkt aantal woningen op en/of onder aan de dijk van de Jan Koenensloot. Wij vinden het echter belangrijk dat bij realisatie van deze bebouwing gezorgd wordt voor een goede landschappelijke overgang van het landelijk gebied met de bebouwde kom.
Ook dient ons inziens bij bebouwing van genoemd terrein gestreefd te worden naar een kwaliteitsverbetering van het aangrenzende woongebied van de Van Santhorstbuurt/Van Merodestraat. Dit zou volgens ons verwezenlijkt kunnen worden door zowel de keuze van de te bouwen woningen, als door de inrichting van het gebied. Wij stellen dan ook voor een substantieel deel van het gebied in te richten als recreatie/speelruimte (voor de jeugd) van zowel de nieuw te bouwen woningen als de bewoners van de Van Santhorstbuurt/Merodestraat.
Daarnaast vinden wij het essentieel dat de ontsluiting van dit gebied, zoals in het plan is aangegeven, plaatsvindt vanaf de Dr. van Noortstraat.
Wij stellen voor om bovengenoemde aspecten voor dit gebied expliciet in het bestemmingsplan op te nemen.

Tot slot: Wij verzoeken u bij de vaststelling van de definitieve versie van het bestemmingsplan “ Kern Stompwijk –2002” bovengenoemde punten nadrukkelijk mee te nemen.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid u aanvullende informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
De leden van de Dorpsraad Stompwijk
namens deze,
J.M. van Wissen

Dat luchtte op (door Henri Knap)

In de late herfst van 1944, dus wel zowat in het hartje van de hongerwinter, woonden wij in het lieve Gelderse Velp. Wij, dat waren dan mijn vrouw, onze twee dochtertjes van 8 en 4/2 jaar , en ik. Er was zowat de helft te eten van wat wij nodig hadden, maar dat was dan toch nog altijd tien maal zoveel als, bijvoorbeeld, de Amsterdammers hadden, dus wij mochten onszelf gelukkig noemen, en deden dat dan ook.
Begin december kwam een makker uit de illegaliteit, ene Koos, s avonds bij ons binnen vallen met een wat wij toen noemden “Belse sjek” in zijn mond. Ik weet niet waarom wij die shag “Bels” noemden, want het spul werd in ons bloedeigen land geteeld, althans uit oude matrassen geplukt. Misschien een late nabloei van de Tiendaagse Veldtocht? In elk geval: Koos hield ze dag en nacht brandende, en nóg zie ik zijn mager en stoppelig gezicht en het wippen van die sigaret in zijn mond, terwijl hij vroeg: ” Wat eten jullie met Kerstmis?” Wij bekenden er nog niet over te hebben nagedacht. “Ik kan jullie een zwaan bezorgen.” Ja, nu gruwt u van die gedachte. Maar ik, als Amsterdammer, herinnerde mij terstond dat “zwaan” vroeger hét kerstmenu van de Amsterdammer was geweest. In november al zaten de zogenaamde “zwanenkelders” door de hele stad vol. De kalkoen van nu is de zwaan van toen. Bovendien: ik was hongerig. Maar mijn vrouw, edeler van karakter dan ik, riep “Een zwáán?”
Ik vóélde dat zij aan “Het lelijke jonge eendje” van Andersen dacht, maar ik zag ook glimlichtjes verschijnen in de ogen van mijn (ook al hongerige) kinderen, dus ik roep, met valse opgewektheid: ” Welja, een zwaan. Waarom niet?” “Ik breng hem volgende week,” zei Koos. Toen ik zo van “ja” riep, had ik een geplukt dier voor mijn geestesoog gehad, keurig met een stokje erdoor en de onherkenbare poten aan elkaar gebonden, maar Koos kwam binnen met een levende zwaan, die er in de kamer erg groot uitzag, een olifant van een zwaan.
Toen hij (of zij, het geslacht is ons nimmer duidelijk geworden) probeerde te lopen, gleed hij uit op het parket, want wij zaten nogal sjiek ondergedoken. Hij keek kwaad naar ons en stiet een hees geluid uit.
“Zijn zwanenzang,” riep mijn vrouw, met een traan in haar stem. De kinderen stonden bang in de hoek. “Hoe maak je zo’n beest dóód?” vroeg ik, want ik was hard, in die jaren.
“Dat weet ik niet,” zei Koos, met het wippende sjekje in zijn mondhoek. “Ik heb nog nooit een kip geslacht, laat staan een zwaan.” “Moet hij hier binnen blijven?” vroeg mijn vrouw.
Wij besloten de zwaan op te bergen in het fietsenhok, want er was tóch nog maar één wrakkige fiets. Koos had veel moeite hem te grijpen, want toen de zwaan het parket eenmaal dóór had, was hij er nogal vlug op. Bovendien sloeg hij met zijn vleugels, zwiepende klappen, die vergeten stof uit de kamerhoeken opjaagden, en hij beet óók, met felle houwen van zijn snavel. Maar tenslotte zat de zwaan dan toch in het fietsenhok. Tegen de avond, toen het rantsoen grauw brood, dat naar golfkarton smaakte, was gesneden, en wij allemaal met een stukje in de hand klaar zaten om netjes tegelijk de eerste hap te nemen, zei mijn vrouw opeens: “De zwaan.” Ik begreep terstond wat zij bedoelde. Ik had er namelijk zelf ook al even aan gedacht, maar er was zo weinig brood. “Dat beest moet eten,” zei ze. “Ja,” zei ik. “Anders is het met Kerstmis te mager. Het klonk luguber en weinig in overeenstemming met de mooie kerstgedachte. “Daar gaat het niet om,” zei mijn vrouw. “Je kunt zon dier niet laten verhongeren. ” Aarzelend brak ik mijn ene boterham in tweeën en gaf haar een helft. Zij deed hetzelfde.
“Gooi het maar door een kier,” zei ik. “Anders loopt hij nog weg.” Even later was zij al weer terug, mét de twee halve boterhammen.
“Heeft hij geen trek?” vroeg onze oudste verbaasd. Zij had haar aandeel al op.
“Hij had dat halve zakje rogge gevonden,” zei mijn vrouw, “en het is al op óók.”
De dag daarop at de zwaan een halve biet. Ja, dat zegt u niets, maar tóen was een halve biet zo iets als vandaag een reerug in De Rokspuit bij Apeldoorn. Ook van aardappelen bleek hij een groot liefhebber, en toen hij een dag of drie in het fietsenhok had gezeten, liet onze jongste dochter hem eruit, waarna hij zich waggelend rondom ons huis bewoog, zonder ooit de geringste aanstalten te maken ervandoor te gaan. Wat een wónder hij had een hotel gevonden met volledig pension. ’s Avonds betrad hij zijn fietsenhok met dezelfde eenvoud als wij ons slaapvertrek. Hij wóónde bij ons. Alleen hij at zowat tweemaal zoveel als onze
kinderen. De dag vóór Kerstmis brak aan. Koos verscheen, vergezeld van een korte, dikke man met een Felix Timmermansgezicht, die iets in jute gewikkeld onder zijn arm droeg.
“De poelier,” zei Koos. “Dit is meer Vreeswijk. Hij heeft zijn messen meegebracht. ” Wij hebben besloten de zwaan pas met Nieuwjaar te eten,” zei mijn vrouw haastig. De oudste was juist bezig het dier te aaien. Het liet zich zulks met kennelijk welbehagen aanleunen.
“Wil ik dan met Ouwejaar?” vroeg de heer Vreeswijk. “Graag,” riep mijn vrouw. “Met Ouwejaar!” Zij gingen.
Op 30 december 1944 wekte ze mij al vroeg. “Je moet de zwaan wegbrengen,” zei ze, zenuwachtig fluisterend, alsof het over een ondergedoken piloot ging. Och, tenslotte vloog hij óók. “Vóór de kinderen wakker worden.” ” We zouden hem toch. ..” Ik dacht aan de rogge, het brood, de bieten, die wij in die zwaan hadden belegd. Maar ik begreep zelf ook al, dat hij voor ons oneetbaar was geworden. Tien minuten later was ik op weg, met de zwaan wriemelend in een grote zak in het aanhangwagentje achter ons aller fiets op houten banden. Ik heb wel een uur met hem gefietst, in die allereerste schemering, die zo grauw is als alle ellende van eeuwen bij elkaar opgeteld. Toen, ergens in de buurt van Ellecom bij een vijver heb ik hem losgelaten. Gekortwiekt als hij was, stumperde hij mij nog even achterna, maar zelfs op houten banden was ik nog sneller. Aan het einde van de laan keek ik nog even om. Hij stond daar zeer wit in dat morgengrijs, en zeer alleen, en ik voelde mij dat hele eind terug als de vader van Klein Duimpje.

Oorspronkelijke titel: Kerstmaal.
Uit: Elseviers Nieuw Kerstverhalen boek,
Elsevier Amsterdam/Brussel 1980

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 0715801604
Pastoor B. van der Plas tel. 0715801215
Koster A. Hilgersom tel. 0715801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur

Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 0793422906
of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
De tijden van de vieringen van 24 december t / m 1 januari vindt u op de vorige bladzijde.
Zaterdag 4 januari 19.00 uur: gezinsviering m.m.v. het Kinderkoor de Nachtegaaltjes,
voorganger pastoor v.d. Plas
Zondag 5 januari 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 8 januari 9.00 uur: eucharistieviering

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE ROND KERSTMIS EN JAARWISSELING:
Dinsdagavond 24 december, kerstavond:
19.00 uur: Christus Dienaar, Gezinskerstviering
21.00 uur: St. Jan, Kerstnachtviering
23.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse Kerstnachtviering
Woensdag 25 december, 1e kerstdag:
09.30 uur: Sint Jan, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Donderdag 26 december, 2e kerstdag:
09.30 uur: Christus Dienaar, Gezongen viering
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Zaterdag 28 december:
19.00 uur: St. Jan, Gezongen viering
Zondag 29 december:
09.30 uur: St. Jan, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond:
19.00 uur: St. Jan, Oudejaarsviering
Woensdag 1 januari:
09.30 uur: Christus Dienaar, Hoogmis
09.30 uur: Emmaus, Hoogmis
Zaterdag 4 januari: 19.00 uur St. Jan, Hoogmis
Zondag 5 januari 9.30 uur Christus Dienaar, gezinsviering
9.30 uur Emmaus, hoogmis

GEBEDSINTENTIES
Dinsdag 24 december, kerstavond 19.00 uur: Ton en Carla van den Bosch, Cors v.d. Bosch,
Jeanne v.d. Boschvan Haaster, Cor van Haaster, Theodorus van Boheemen, overleden familie Janson Vurens, Kees Overdevest, Piet Rotteveel, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Dinsdag 24 december, kerstavond 21.00 uur: Leo Mooyman, familie Mooymanvan Veen, Wim Meester
en overleden ouders, Elisabeth Maria Lelieveldvan Veen, Rinus v.d. Burg, Jaap van Es, Ton Suijten,
Gerard van Rijn, Eric van Beek, Thea van Wijkvan Leeuwen, Willem Zandbergen, Willem v.d. Kroft,
Koos v.d.Poel, Nic van Santen, Gré v.d. Hulstvan Santen, Ad Overdevest, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest

Dinsdag 24 december, kerstavond 23.00 uur: Piet van Werkhoven, Ria Hilgersomv.d. Post, Arno en
Maurice Hilgersom, overleden ouders v.d. HulstKempen, overleden ouders van Rijnvan Swieten,
overleden ouders Turkenburgvan der Kroft, Arie Spruijt, Nel Spruijtvan Boheemen, overleden ouders
van Leeuwende Groot, overleden ouders HilgersomScheen, Magda van Santen van Paassen,
Kees de Jong, Bert de Jong, Lena de Jongv.d. Geest, Frans Klijn, Mien KlijnLexmond, Aad Klijn, overleden ouders van OsVerbeek, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag 10.30 uur: Cor Janson, Greet v.d. Hulstvan Santen, Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburgv.d. Lubbe, familie Oudijkden Hollander, Jan v.d. Salm,
tot zekere intentie, Nic van Santen, overleden ouders van SantenTabben, Reinier Wensveen,
Martien v.d. Bos, Cornelis en Piet Olyhoek, tot zekere intentie, Kees de Groot, Koos de Groot,
Wilhelmus van Marwijk en zegen over zijn gezin, Albertus v.d. Voort, Elisabeth Maria Lelieveld
van Veen, overleden familie van SantenVerhagen, overleden armen en weldoeners van de parochie,
Arie en Kees Olsthoorn, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Donderdag 26 december, 2e Kerstdag 11.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders van Vlietvan Leeuwen, overleden ouders van der ArendWarmerdam
Zaterdag 28 december 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Zondag 29 december 11.00 uur: overleden familie Kerkvlietvan Eijk, Piet Rotteveel, Magda van Santen van Paassen, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana de HeijJanssen, Toos van BoheemenWarmenhoven,
Kees Verhagen, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond 19.00 uur: overleden armen en weldoeners van de parochie,
Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 1 januari, nieuwjaarsdag 11.00 uur: Jan v.d. Salm, tot zekere intentie, Kees Overdevest,
Piet Rotteveel
Zaterdag 4 januari 19.00 uur: Willem v.d. Kroft, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Zondag 5 januari 11.00 uur: Kees de Jong, Magda van Santenvan Paassen, overleden ouders v.d. Arend Warmerdam, Piet Rotteveel, Adrianus en Wilhelmina van WijkHam, jaargetijde Adriana de HeijJanssen, Toos van BoheemenWarmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Aad Koeleman, Cees v.d. Geest
Woensdag 8 januari 9.00 uur: geen intenties opgegeven

LECTOR COMMUNIEUITDEELHULP
Kerstavond, dinsdag 24 december 19.00 uur geen geen
Kerstavond, dinsdag 24 december 21.00 uur J. van Rijn T. van Werkhoven
Kerstavond, dinsdag 24 december 23.00 uur geen L. Turkenburg
Eerste Kerstdag, woensdag 25 december 10.30 uur R.v.d. Ham R. Odijk
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december 11.00 uur M. Turk C. Bergen
Zaterdag 28 december 19.00 uur M. Turk geen
Zondag 29 december 11.00 uur J. Havik N. Klijn
Dinsdag 31 december, oudejaarsavond 19.00 uur C. Bergen geen
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsmorgen 11.00 uur J. van Rijn A. Luk
Zaterdag 4 januari 19.00 uur geen geen
Zondag 5 januari 11.00 uur T. van Werkhoven R. Odijk

Hoera, het is weer gelukt, met Kerst een schone ke

Voldaan bekeken we woensdagmiddag 11 december de glimmende schone kerk. Heel veel hulp en vele handen maakten dat we een mooie kerk zagen. Voor een ieder die hieraan gewerkt heeft, geeft dit een fijn gevoel. Dinsdag werd door de mannen begonnen met het ragen. Alle bankkussentjes en lopers werden geklopt en het stof werd allemaal opgeruimd. Ook dit jaar waren er weer nieuwe mensen aanwezig. Op woensdag waren er in totaal 30 mensen. Ieder vond al gauw zijn of haar werk. Er werd gepoetst, geboend, in de was gezet of uitgewreven. Tussendoor dronken we in een grote kring op het altaar een lekker bakkie koffie. Natuurlijk was er tussen de middag de gebruikelijke erwtensoep. ’s Middags was het meeste werk gedaan en gingen er al wat mensen naar huis. Wij willen iedereen bedanken voor hun grote inzet en wensen u allen
Fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2003 Werkgroep Schone Kerk

KERSTMIS 2002

Dinsdagavond 24 december om 19.00 uur hebben we de Kerstviering voor de kinderen. Kom op tijd, want dan weet je zeker dat je alles goed kunt zien. Er is namelijk een mooi kerstverhaal te zien en de Nachtegaaltjes zingen daar hun mooiste kerstliedjes bij. Als je mee wilt doen met de Nachtegaaltjes kom dan maandagmiddag oefenen. Wij van de werkgroep gezinsviering willen alvast iedereen Prettige Kerstdagen toewensen. Tot dan,
Werkgroep gezinsviering

Hallo Nachtegaaltjes,

Vanavond 24 december zien we jullie om 18.30 uur in de kerk om nog even in te zingen. Kom op tijd want we zingen ook al kerstliederen voor de viering. Nachtegaaltjes, ouders en medewerkers vanaf hier alvast:
Allemaal hele mooie feestdagen toegewenst.
Weer bedankt voor de prettige samenwerking en tot ziens.

Truus den Hollander en Agnes van Boheemen

Kindje Wiegen op 2e kerstdag

Op tweede kerstdag om 15.00 uur is er kindje wiegen met zang en koekdelen.Nachtegaaltjes en de ander kinderen die meedoen, verwachten we om 14.30 uur in de pastorie. Dan kunnen we nog even verkleden en inzingen.
Groetjes van de Werkgroep Kindje Wiegen

Nog even kerkschoonmaak

Hier nog een berichtje over het koperpoetsen. We begonnen met 3 man (en vrouw). Dat liep alras op tot 7 personen. We hebben ook dit jaar weer veel gelachen. Daardoor hadden we niet goed gekeken of alles klaar was. Hè lekker joh, veel eerder klaar dan andere jaren. Hup, alle lappen in de zak en wachten op de erwtensoep. Daar aten 25 mensen van. Hulde aan Truus. Na het eten zie ik de paaskandelaar nog vuil in een hoekje staan, evenals 3 andere grote stukken. Gelukkig waren er nog poetsers achter gebleven. En ik (de lappenprinses) kan goed delegeren, dus zette ik ze even aan het werk. Zelf hielp ik ondertussen met de afwas. Hé,hé, je maakt je er lekker van af hé, was het commentaar. Maar jullie hebben het toch maar gedaan hoor. Heel erg bedankt en tot volgend jaar maar weer.
Groetjes, Ria van Dijk

40 jaar koorlid

Zondag 8 december was het feest van vele huldigingen, waarvan ondergetekende er één was. ’s Morgens om elf uur was de hoogmis, waarbij het koor compleet aanwezig was. Het werd een pracht uitvoering, waarvan de kerkgangers hebben genoten. Na de plechtige
H. Mis werden wij in het zonnetje gezet met een fraaie oorkonde onder een daverend applaus. Om half één werden we in het Dorpshuis ontvangen voor een heuse receptie. Er waren er velen die daar gebruik van maakten. Na de receptie koffie, tussen deze koffie door werden wij toegezongen door het Dorpshuiskoor. Hierna nog een gezellig samenzijn onder het genot van een borreltje, waarbij vele verhalen te voorschijn werden gehaald van vroeger en nu. Tot slot een kopje koffie en een broodje tot besluit. Een dag om nooit meer te vergeten. Hiermede wil ik een ieder bedanken voor zijn of haar inzet.
Omaatje Knijnenburg

Mededeling van het Secretariaat

Op de 1e pagina staat vermeld: 31 december 19.00 uur: woord en communieviering met samenzang. Dit moet echter zijn: woord en communieviering m.m.v. het Parochiekoor.
Misintenties, opgegeven na 20 december 12.00 uur, staan niet vermeld in de Dorpsketting, maar worden wel gelezen in de opgegeven viering.

Met ingang van 1 januari 2003 stop ik met al mijn werkzaamheden aan de pastorie. Ik wil hierbij iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de bijna 2 jaar die ik werkzaam ben geweest op het secretariaat.
Tevens wens ik u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2003
Bea Olyhoek

Dorp van het dorstige hert