Categoriearchief: Uncategorized

Uitslag kaartavond Blesruiters

Ron van der Salm               5258 punten

Kees de Jong                        5279

Gre Luk                                   5164

Ria Luiten                             5098

Charel v. Bohemen         5085

Ton Zuidgeest                   5058

Poedelprijs Peet Zandbergen (3908 pt).

Volgende kaartavond 23 november.

Ton Zuidgeest

Onderzoek sluipverkeer door ons dorp

logo-ar

 

 

Bericht vanuit de Adviesraad:

Met het project bereikbaarheid Stompwijk, is er verschillende keren aandacht gevraagd om een onderzoek te doen naar het sluipverkeer door ons dorp. Dit onderzoek heeft in juni 2016 plaatsgevonden. De conclusie was het onderzoeksbureau Bureau Goudappel Coffeng Adviseurs Mobiliteit  was dat de toename van 10% extra weggebruikers (gemiddeld 271 voertuigen per dag) van het totale verkeersaanbod geen aanleiding geeft om extra maatregelen te nemen tegen het sluipverkeer. Dit verkeersonderzoek is te lezen via deze link.

Met de bespreking van dit onderzoek in de Klankbordgroep is door verschillende leden nadrukkelijk gereageerd dat men zich niet kon vinden in deze conclusie. Het gaat hier namelijk ook om de beleving van deze overlast en de gevolgen hiervan op de verkeerveiligheid in ons dorp.

Vorige week stond al een artikel over de zorgwekkende situatie in het dorp van een verontruste bewoonster van de Dr van Noortstraat. Met de vallende blaadjes, het slechter wordende weer en het steeds erger wordende  file leed op de A4, wordt deze situatie in het dorp alleen maar erger.  Handhaving van de 30 km zone in het dorp en verkeerveiligheid is een zaak van de Politie.

 

Yvonne van Boheemen

fietspad aan het Oosteinde

Als Adviesraad hebben we aandacht gevraagd om het onderhoud aan het overwoekerende groen op fietspad aan het Oosteinde snel ter hand te nemen. door de Provincie is dit toegezegd en wij hopen dat het resultaat snel zichtbaar zal zijn.

als Adviesraad blijven wij streven naar renovatie en verbreding van dit stuk fietspad, zodat de verkeersveiligheid van fietsers structureel wordt verbeterd.

Namens Adviesraad Stompwijk

Yvonne van Boheemen

Oosteinde fietspad: hoe nu verder?

Bedankt voor alle ontvangen reacties over het ‘ vergeten’ stuk fietspad aan het Oosteinde. Het geeft ons als Adviesraad een signaal dat de urgentie om er iets mee te doen, hoog is. Tijdens het werkbezoek namen diverse inwoners van het Oosteinde deel. Er zijn diverse mogelijkheden geopperd, waarvoor de Provincie het benodigde geld moet zien te vinden. De mensen van de Provincie zien duidelijk het belang van de verkeersveiligheid op dit smalle stuk fietspad en gaan met het Hoogheemraadschap Rijnland in overleg voor een structurele oplossing. Voor de korte termijn wordt in ieder geval het onderhoud opgepakt.

….dus wordt vervolgd.

 

Yvonne van Boheemen ( vz Adviesraad)

 

Hoorzitting over de verlenging derde skibaan Snowworld op di 25 aug

De Adviesraad Stompwijk en meerdere individuele Stompwijkers hebben zienswijzen ingediend op het bestemmingsplan “Verlenging derde baan SnowWorld”. Om een geluid uit Stompwijk te laten horen, maakt de Adviesraad ook gebruik van de hoorzitting die door de Zoetermeerse gemeenteraad gehouden wordt op dinsdag 25 augustus (a.s.), aanvang 20:45 uur in het gemeentehuis van Zoetermeer. Wij zullen onze zienswijze dan mondeling toelichten aan de raad. Aangezien deze skibaan erg beeldbepalend zal worden, richten wij ons met name op de inpassing ervan in het landschap. Voor meer informatie over de impressie van verlenging  van de derde skibaan, kunt U terecht op de website van de gemeente Zoetermeer.  

Yvonne van Boheemen (voorzitter Adviesraad)

 

Zienswijze infrastructuur

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,


Postbus 1005


2260 BA Leidschendam


 

Stompwijk, 23 mei 2015


 

Betreft: zienswijze Infrastructuur Stompwijk “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”


 

Geacht College,


 

De Adviesraad Stompwijk (1)  heeft met waardering kennisgenomen van de belangrijkste uitgangspunten en ontwerpkeuzes voor de verschillende plandelen in het project “naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk”. Het komt tegemoet aan de noodzaak voor een verkeersluw dorp en een goede ontsluiting van de Meeslouwerpolder.


Uit de verschillende bijeenkomsten die de afgelopen tijd zijn belegd, constateren wij een nauwe betrokkenheid bij de inwoners van Stompwijk. Het projectteam heeft ons inziens zorgvuldig gewerkt door de open manier van communiceren en het terugkoppelen van de inbreng van vele Stompwijkers op de verschillende plandelen. Als Adviesraad zijn wij tevreden met dit proces tot nu toe.


De Adviesraad ondersteunt de op maandag 18 mei gepresenteerde ontwerpen tijdens de terugkom bijeenkomst. Echter, wel met onderstaande aandachtpunten:

 


Wegbreedte: de verbindingsweg is bedoeld voor zwaar transport en landbouwverkeer. Diverse lokale loonbedrijven hebben vergunning voor een voertuigbreedte van 3m. Hierdoor is het hanteren van de nu opgenomen wegbreedte van 6 m, met aan weerszijden een strook van 0.5 m grasbeton keien (zgn. rammelstoken), vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen niet toereikend (om het voorzichtig uit te drukken). Wij maken ons daarbij onder andere zorgen over de geluidhinder als noodzakelijkerwijs regelmatig gebruik gemaakt moet worden van deze ‘rammelstroken’. Bovendien maken wij ons zorgen over de hoge beheerskosten hiervan.

 


Inpassing verbindingsweg: gezien het feit dat deze weg aan de achterzijde van bebouwd gebied loopt, verzoeken wij u om goed in contact te blijven met de bewoners om een optimale inpassing van deze weg te realiseren met voldoende draagvlak. Wij onderkennen de zorg van de bewoners die nu ook aan de achterkant van hun woning worden geconfronteerd met een weg. Het gebruik van artist impressions en beeldmateriaal is hierbij belangrijk. Verder is gekozen voor de ‘basisvariant’ bij het bedrijventerrein van de Huijssitterweg. De inrichting van deze variant vereist echter nog wel de nodige aandacht om er voor te zorgen dat leveranciers/afnemers van de bedrijven aldaar veilig kunnen laden en lossen, zonder de doorgaande weg af te sluiten. Tevens vereist de parkeerdruk aldaar de nodige aandacht.Verkeersveiligheid fietsers: wij maken ons zorgen over de veiligheid van fietsers die Verbindingsweg moeten oversteken. Dit betreft met name de situatie bij het ‘Laantje van Van Kampen’, waarbij de verkeerssituatie voor de fietsers niet erg overzichtelijk is. Graag hiervoor aandacht bij de verdere uitwerking.Parkeren: om het parkeren aan de Dr van Noortstraat goed te accommoderen, is een actuele parkeerdrukmeting nodig. Wij constateren dat het huidige aantal ingepaste parkeerplaatsen van 50 stuks ontoereikend is. Wij verzoeken u om de mogelijkheden te onderzoeken om gebruik te maken van restkavels langs de Verbindingsweg (m.n. bij de Huijssitterweg) voor parkeergebruik door de bewoners van de Dr van Noortstraat.Damwand: aan de Dr. van Noortstraat wordt de damwand niet vervangen, maar op diverse plekken versterkt en gerepareerd. Op zich een aanvaardbare keuze. Wel verzoeken wij om voldoende aandacht te besteden aan de vochtproblemen van diverse woningen doordat de bestaande beschoeiing blijkbaar enkele knelpunten bevat waarvoor een oplossing gewenst is.

 


Bestrating Stompwijkseweg: wij respecteren de keuze om gebruik te maken van de bestaande klinkers. Wel opteren wij voor nauwsluitende zware gebakken klinkers voor de fietsstroken in afwijkende kleur om een vlak en comfortabel wegdek te realiseren voor deze recreatieve route.


 

Aanbestedingsproces: bereikbaarheid van Stompwijk is belangrijk voor de economie van het dorp en overlast door werkzaamheden dient beperkt te worden. Ons verzoek is om in de aanbesteding hiervoor specifieke eisen op te nemen. Daarnaast verzoeken wij u om in dit aanbestedingsproces voldoende ruimte te bieden aan lokale bedrijven voor het uitvoeren van de diverse werkzaamheden.


Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de voortvarende aanpak en aandacht voor de infrastructuur van Stompwijk in de afgelopen periode. Zoals hierboven aangegeven waarderen wij de huidige manier van communiceren met ons, de Klankbordgroep en de inwoners van Stompwijk. Ons verzoek is om deze werkwijze ook in het komende traject voort te zetten. Wij wensen het College van Burgemeester en Wethouders veel wijsheid toe op dit voor Stompwijk cruciale dossier.


Indien U over deze zienswijze vragen heeft, kunt U ons bereiken op ons emailadres adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.


Namens de Adviesraad Stompwijk,A.M. van Boheemen, voorzitter                                             A. van der Poel, secretaris( 1)  De Adviesraad Stompwijk is een gekozen adviesorgaan dat opkomt voor de belangen van Stompwijk en het buitengebied in de gemeente Leidschendam-Voorburg  


Verslag openbare Adviesraadvergadering maandag 13 april

Aanwezig:  wethouder Bruines, ambtenaren en circa 25 toehoorders (waaronder gemeenteraadsleden).

Inspreker: dhr Johan van der Kroft m.b.t. gevaarlijke situatie Oosteinde. 

De volgende punten zijn in de vergadering besproken. Indien u vragen heeft aangaande besproken punten kunt u zich wenden tot; adviesraad-stompwijk@ziggo.nl 

Ontwikkelvisie Stompwijk, versterken vanuit de basis en Bestemmingsplan Kern Stompwijk.

Momenteel spelen er twee processen aangaande de ontwikkeling in en rondom Stompwijk. Het huidige bestemmingsplan van de kern Stompwijk en de ontwikkelvisie van Stompwijk als geheel. Aangezien het huidige bestemmingsplan Kern Stompwijk ouder is dan 10 jaar, is B&W van plan om dit geconsolideerd (d.w.z. zonder noemenswaardige aanpassingen) vast te stellen. Op donderdag 23 april organiseert de gemeente een inloopavond in het Dorpshuis over dit bestemmingsplan. Hebt u vragen of opmerkingen dan adviseren wij u deze avond bij te wonen.

De heer van der Wiel, beleidsmedewerker van de gemeente, presenteerde de Ontwikkelvisie Stompwijk m.b.t. de ontwikkelingen in Stompwijk en daarbuiten. Aangezien deze ontwikkelingen nog niet concreet genoeg en uitgewerkt zijn, kunnen deze niet opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan. B&W is van plan om deze ontwikkelvisie wel als bijlage op te nemen in het bestemmingsplan. Deze bijlage is een algemeen richtinggevend beleidsdocument en heeft geen juridische status.

Vanuit het publiek is de wens uitgesproken om een aantal ontwikkelingen wel direct op te nemen in het toekomstige bestemmingsplan Kern Stompwijk. Door het opnemen van deze ontwikkelingen wordt een kostbare en tijdrovende postzegelbestemmingsplan-procedure voorkomen. De Adviesraad is voorstander van een zorgvuldige afstemming van deze twee processen, zodat er voortgang komt in de projecten en initiatieven die er binnen Stompwijk leven.  

Doel van de ontwikkelvisie

Deze visie wordt ontwikkeld als integraal toekomstperspectief voor Stompwijk en biedt ruimte voor woningbouw, toerisme, verbeteren van de openbare ruimte, handvatten voor ontwikkelingen en marktinitiatieven. De visie is gebaseerd op de gebiedsvisie van 2007, vernieuwd beleid, veranderende inzichten, stedenbouwkundige analyse van de kern, input lopende ontwikkelingen en input van bewoners en belanghebbenden. De heer Van Der Wiel heeft in zijn voorbereiding veel gesprekken gevoerd met de diverse organisaties in Stompwijk (o.a. de Adviesraad)Het doel is om te versterken vanuit de basis; open landschap en dorpslinten behouden. Binnen de visie worden onderdelen uitgewerkt m.b.t. kansen voor nieuwbouw en recreatie.

M.b.t. de planning gaf de heer Van der Wiel aan dat B&W over deze Ontwikkelvisie zal besluiten. Aangezien deze ontwikkelvisie veel lopende ontwikkelingen en huidige projecten raakt, zal de Adviesraad hierin haar actieve rol nemen, zodat alle initiatiefnemers hun mogelijkheid en ruimte krijgen hun inbreng te geven. De Adviesraad zal zich hard maken om een concept visie eerst met de Stompwijkers te delen alvorens B&W hierover besluit en dit voorlegt aan de gemeenteraad. De Adviesraad wil dat B&W hierin open en transparant opereert.

Voor dit verslag is de specifieke invulling van deze ontwikkelvisie te gedetailleerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Van der Wiel. U kunt ook de gemeentelijke site raadplegen voor meer informatie.  

Weidelandgoed Wilsveen

Sinds 2014 wil een initiatiefnemer een weidelandgoed ontwikkelen in Wilsveen. Om dit initiatief in goede banen te leiden is mevrouw van den Berg, van projectbureau  APPM,  aangesteld om dit project te begeleiden.

Mevrouw van den Berg heeft dit initiatief verder toegelicht:  De initiatiefnemer heeft de grond (Wilsveen 17) en een bouwrecht gekocht, later is er een extra bouwrecht bijgekocht. Er is een verzoek ingediend tot realisatie van weidelandgoed  wat momenteel getoetst wordt op haalbaarheid. De omwonende zijn nauw bij dit proces betrokken. Onderwerpen die bij deze ontwikkeling relevant zijn, zijn o.a.: welk beleid is leidend, de kwaliteit van het landelijk gebied moet behouden blijven, is er behoefte aan een openbaar weidelandgoed? Momenteel wordt onderzocht of de weidelandgoedstatus een optie is. Naar aanleiding van deze conclusie wordt er een concept ruimtelijk kader opgesteld wat besproken zal worden met belanghebbenden. Het ligt in de bedoeling dat er voor de zomer een scenario is uitgewerkt. Voor dit plan is een Bestemmingsplan wijziging nodig.  

Bereikbaar en leefbaar Stompwijk

N.a.v. de bijeenkomst van 2 maart j.l. van het project Bereikbaar en Leefbaar Stompwijk, gaf mevrouw Schoenmaker een update over de 4 planonderdelen:  fase 1 verbindingsweg, fase 2 verbindingsweg, reconstructie Stompwijkseweg en herinrichting Dr.v.Noorstraat. 

Momenteel worden de onderwerpen uitgewerkt: inrichting Huyssitterweg, Inpassing 2de fase, Veiligheid fietsers m.b.t. kruisingen verbindingsweg, Parkeren langs Dr. v. Noorstraat, Dijk/wandconstructie en daarmee de financiën van project .Eind april moet er meer duidelijkheid zijn m.b.t de variant, ligging en inrichting.  

Kulturhus

Stef Verburg is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en meldt dat hierin momenteel niet zoveel voortgang zit. Panta Rhei heeft zich teruggetrokken als bouwheer en de gemeente heeft het voornemen uitgesproken om het bouwheerschap over te nemen.  

Momenteel speelt het vraagstuk rondom grondeigendom. Het bisdom Rotterdam heeft de gronden verpand aan de gemeente met de voorwaarde dat het alleen gebruikt mag worden voor een school. Nu wordt er een kulturhus gebouwd, waarin de school gehuisvest zal worden. Onderzocht wordt wat er met de gronden gebeurd mocht de functie van het gebouw in de toekomst eventueel veranderen. De gemeente wil hier zekerheid over hebben alvorens vervolgstappen genomen worden. De bibliotheek verdwijnt in zijn huidige vorm en wordt opgesplitst; een deel van de collectie gaat naar de school, een ander deel naar het Dorpshuis. E.e.a. is al gecommuniceerd via de Dorpsketting.  

Overige besproken punten:

Het plaatsen van AED kasten in Stompwijk is door de Adviesraad uitgezocht. Indien AED kasten buiten in het dorp gewenst zijn dan zou er initiatief genomen moeten worden vanuit het dorp voor de organisatie en financiering. Indien hier vrijwilligers voor zijn graag aanmelden bij de Adviesraad. De Adviesraad zet hier geen vervolgacties op. Boten bij de Hoge brug die niet op legale plaatsen liggen, zijn doorgegeven aan de afdeling Handhaving. Mogelijke acties van Handhaving worden verder afgewacht. 

De bermen van de Ondermeer en Bovenmeer zijn te smal voor het aanleggen van extra  grasbetontegels langs de randen van de weg. Bermen worden constant kapot gereden. De gemeente heeft beloofd dit te monitoren en te onderhouden. In de richting Zoeterwoude blijft het onderhoud slecht en dit kaart de Adviesraad nogmaals aan.   De kruising Meerlaan ter hoogte van het Blesse Paard, de zo genoemde hobbelstroken, wordt opnieuw ingericht, zodra de oprit naar de Meerlaan weer open is.

Fietspad N206 Oosteinde. Op het signaal van de slechte staat van dit smalle stuk fietspad, kreeg de Adviesraad als reactie dat dit stuk (tot Hellepad) niet wordt verbreed. Provincie ziet geen mogelijkheden hiertoe: aan de ene kant zit het te dicht op de weg (minimaal ca. 500 mm) en aan de waterzijde zou een kapitale oplossing nodig zijn (aanbrengen van een nieuwe kademuur van damplanken met grote lengte). Daarnaast ziet de Provincie ook het probleem met de aansluiting met de bestaande bruggen van particulieren. De provincie heeft dit  in het voortraject ook al gesignaleerd en daarom is verbreding van dit deel van het fietspad niet in het bestek opgenomen. Aan de huidige bestrating is vanwege het ‘dikke’ water (slib) niet veel te verbeteren.

Kruising Klaverblad en Meerlaan is opnieuw bekeken door twee verkeerskundigen en de ondernemers aldaar. De bocht naar rechts vanaf het Klaverblad naar de Meerlaan is te krap ingericht voor vrachtwagens. De stoep wordt ingekort, waardoor de vrachtwagens meer ruimte krijgen. De Adviesraad hoopt dat deze maatregel afdoende is en volgt dit nauwlettend. Breedte van de versmallingen op de Meerlaan blijkt nauwer dan 3 meter, waardoor niet al het landbouwverkeer gebruik kan maken van de Meerlaan. De Adviesraad vraagt dit na. 

Momenteel zijn de Bovenmeer en Ondermeer afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan de N206. De Adviesraad realiseert zich dat dit veel hinder geeft voor de bewoners in de Meer en Geer. De Adviesraad heeft hierop geen invloed.  De Adviesraad gaat ervan uit de aanleg van de rotonde en brug voorspoedig verloopt, waardoor overlast wordt beperkt. Afsluitingen van het kruispunt staan op de site van de provincie. Wij krijgen regelmatig vragen van bewoners uit ons dorp via adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.

Wij zullen deze ten alle tijden zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen.  

Met vriendelijke groet,  

Ursula van der Voort (secretaris Adviesraad)

 

 

 

Adviesraad agenda 13 april 2015

U bent van harte welkom op de openbare adviesraadvergadering op maandag, 13 april:  

Agenda 13 april 2015

Locatie: Dorpshuis te Stompwijk 

20.00 uur          Opening en inspreken (graag bij aanvang aanmelden bij Ank vd  Poel)

                        Mededelingen en ingekomen stukken

                        Verslag vorige adviesraadvergadering van 30 oktober en doornemen actiepunten

20.15 uur          Presentatie Dorpsvisie (doorvertaling van de Gebiedsvisie Stomp wijk) door dhr vd Wiel

20.45 uur          Presentatie Weidelandschap Wilsveen door Jantien vd Berg

21.00 uur           Lopende zaken (situatie Blesse Paard, N206, bestrating, etc.)

21.15 uur           Algemene rondvraag en afsluiting  

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan. 

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

 

Verlengde skibaan Snowworld

De Adviesraad heeft verschillende reacties ontvangen van verontruste Stompwijkers ten aanzien van het voorontwerp bestemmingsplan over de verlengde 3e skibaan van Snowworld. De Adviesraad Stompwijk heeft in het verleden al diverse gesprekken en zienswijzen ingediend bij de gemeente Zoetermeer ten aanzien van de skibaanplannen. Er zijn de laatste 7 jaar verschillende varianten al aan de orde geweest. De Adviesraad pleitte vooral voor een goede inpassing in het landschap: het is tenslotte onze Stompwijkse voor – of achtertuin. Ook heeft de Adviesraad de actiegroep Buytenpark in één van de Adviesraadvergadering ruim aandacht laten geven over hun acties en gesprekken/onderhandelingen over deze skibaan. Dit heeft al wel tot enkele resultaten geleid en is er inmiddels budget voor inpassing vrijgemaakt.

Als Adviesraad hebben we ook nu weer een zienswijze opgesteld en deze is inmiddels ingediend bij de gemeente Zoetermeer. Het zou de Adviesraad erg steunen indien er van verschillende bewoners ook individuele zienswijzen worden ingediend bij de Gemeente Zoetermeer. Wij zijn van mening dat met verschillende reacties uit Stompwijk, het vertolken van de mening voor een goede inpassing van deze skibaan alleen maar sterker wordt. Als Adviesraad juichen wij het toe indien Stompwijkers op persoonlijk titel of gezamenlijk reageren d.m.v. zienswijze.  

Verkeerssituatie fietsstrook bij Het Blesse Paard

Tijdens de goed bezochte inloopavond Infrastructuur Stompwijk op 2 maart, zijn er ook veel gesprekken gevoerd ten aanzien van de onveilige situatie bij Het Blesse Paard. Vanuit de gemeente wordt er nu met spoed gesproken met het bestratingsbedrijf om dit aan te passen. Het plan is om de rammelstrook weg te halen en de fietsstrook langs het trottoir te leggen. Mochten hier vragen over zijn, kunt u zich wenden tot Peter Zandbergen via: peter-zandbergen@ziggo.nl. Peter onderhoudt de contacten met de gemeente.  

Openbare Adviesraadvergadering op 13 april

Op maandag 13 april wordt de volgende openbare Adviesraad om 20.00 uur gehouden. De vervolgbijeenkomst met betrekking tot het plan voor de wegenstructuur van Stompwijk laat nog even op zich wachten. De reacties van afgelopen 2 maart hebben een dusdanige impact op de uitwerking van de verschillende plandelen dat de gemeente meer tijd nodig heeft. Voor vragen en suggesties, is de projectleider Ad de Hoon het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar via emailadres: alom@ziggo.nl. Tijdens deze Adviesraad wordt de Dorpsvisie gepresenteerd en de plannen t.a.v. project weidelandgoed Wilsveen. Daarnaast zal ook de terugkoppeling van de Provincie op onze ingediende aandachtpunten worden besproken en de situatie van het Kulturhus. Wij hopen u dan te ontmoeten. Mocht u verder vragen hebben, neemt u dan contact op met de leden van de Adviesraad of stuur een bericht naar: adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.

Ank van der Poel (secretaris Adviesraad Stompwijk)

 

Herinrichting N206 en Meerlaan


Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de N206, bushalte R-Net, verbreding brug over de Nieuwe Wetering en de zeer gewenste aanleg van de Rotonde. De Adviesraad is hier positief over en neemt de overlast voor lief. We hebben wel signalen en vragen opgepikt van Stompwijkers over deze werkzaamheden. Als Adviesraad hebben we dan ook een brief opgesteld richting de Provincie waarbij we onderstaande zaken aan de orde hebben gesteld:

Waarom wordt het nu betegelde stuk fietspad in het Oosteinde tot nu toe niet meegenomen in de renovatie van de N206? Is er een betere afvoer van water mogelijk op het fietspad ?

Er wordt straks een overdekte fietsenstalling geplaatst onder aan de toegangstrap naar de bushalte. Deze toegangstrap wordt ook voorzien van een leuning. Zonder op de planningen vooruit te lopen, wordt er de komende weken ook hard gewerkt aan de voorbereidingen van de rotonde en herinrichting ter hoogte van het tunneltje.

Met de herinrichting van de Meerlaan ter hoogte van de T-splitsing bij het Blesse Paard is er momenteel een gevaarlijke situatie ontstaan voor fietsers. Fietsers worden nu ”gedwongen” om over de rammelstrook te fietsen, hetgeen uiterst comfortabel is. De Adviesraad neemt dit op met de gemeente.

Mocht u verder vragen hebben, neemt u dan contact op met de leden van de Adviesraad of stuur een bericht naar (adviesraad-stompwijk@ziggo.nl). 

Ank van der Poel (secretaris Adviesraad Stompwijk)