Categoriearchief: Kulturhus in wording

Kulturhus in realisatie fase

Voortgang Kulturhus

Zo vaak als nodig zullen we een update geven van de status van het Kulturhus. Niet het verloop van het faillissement of allerlei bouwkundige zaken, dat laten we over aan de eigenaren en verhuurders. Wij richten ons op het toekomstig gebruik. Vanaf 2 september zijn we up en running en gaan alle gebruikers bij aanvang van het nieuwe seizoen maximaal gebruik maken van het Kulturhus.

De Bibliotheek is al begonnen en afgelopen weekend is SKZ (Buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal) ook verhuisd. De buitenschoolse opvang is gestart en de peuterspeelzaal start wat later. De Hobbyclubtafels zijn alvast overgebracht. De laatste aanpassingen aan het alarm gedaan.

Deze week staat  de verhuizing van de Fanfare en het Dorpshuis zelf op het programma. Dan hebben we nog een weekje om alles een beetje in te ruimen en een plaats te geven en zijn we klaar voor de start.
Ook de inloop willen we gaan starten. Dat zou nog een weekje later kunnen zijn en is afhankelijk van de komende Dorpshuis verhuizing. Daarna sluiten we de deur van het Dorpshuis en zijn we definitief over. Ongetwijfeld lopen we nog tegen problemen of verrassingen aan, die zijn er om met elkaar opgelost te worden.

Ziet u iets wat volgens u niet orde is. Even bij mij melden en dan kijken we hoe het opgelost kan worden.

De officiële opening is 4 of 11 oktober en wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Leo Oliehoek

Speelplaats in wording

Sinds vandaag wordt er hard gewerkt aan de omgeving van het Kulturhus. Onkruid is gewied en de voorbereiding voor de speeltoestellen op het plein zijn in volle gang. Achter op het plein verrijzen diverse speeltoestellen, zelfs langs de zijkant. Splinternieuwe bomen, voor zover je van nieuw kunt spreken bij bomen, vormen uitdagingen. Ze hebben haast want als ik kwart over 6 weer voorbij fiets zijn er pakweg 7 man aan het werk. Op de vraag of zij niet om 18.00 uur aan tafel moeten zitten? wordt geantwoord: “Vandaag niet”.

Het moge duidelijk zijn dat de speelplaats bedoeld is voor de schoolgaande jeugd en anderen daar niets te zoeken hebben. Wandel eens langs het achterpad en geniet van het moois om je heen.

Petra

Onderaannemers Kulturhus nu wel welkom

B&W zullen contact opnemen met de onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Aanleiding vormt de felle kritiek van de onderaannemers op de resultaten van een spoedonderzoek naar de brandveiligheid van het Kulturhus. Op grond van dat onderzoek concludeerde burgemeester Klaas Tigelaar dat het Kulturhus veilig is te gebruiken.

Volgens de onderaannemers, die dat met rapporten kunnen onderbouwen, is dat niet zo. Zo zijn de wanden van het pand niet afdoende brandbeschermend en zijn er lekkages die kortsluiting kunnen veroorzaken. Zij hebben daarover deze week nog een brief geschreven aan B&W waarbij ze hun rapporten ook hebben geopenbaard. In het Kulturhus huist sinds maart de Maerten van den Veldeschool.

‘De gemeente heeft kennis genomen van de brief van de onderaannemers. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van den Veldeschool kan worden voortgezet. Over de punten in de brief wordt contact opgenomen met de onderaannemers’, zo laat het Raadhuis weten.
De onderaannemers hebben eerder tot vijf keer toe getracht in contact te komen met de gemeente over de problemen die zij bij het Kulturhus – dat nog steeds niet af is omdat bouwer SSB failliet ging – zien. Tot nu toe werd hen een gesprek geweigerd.

Kulturhus brandveilig

De gemeente heeft samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus opnieuw gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van de Veldeschool en het Dorpshuis kan worden voortgezet.

Burgemeester Tigelaar: ’De veiligheid van de kinderen en andere gebruikers van het Kulturhus staat voorop. Daarom heb ik de brandveiligheid nogmaals laten onderzoeken. Het gebouw is veilig voor huidig gebruik en een aantal punten die de brandweer heeft gesignaleerd worden op korte termijn opgelost.’

Inspectie

Tijdens de inspectie hebben de gemeente en de brandweer (VRH) gekeken of aan alle voorschriften voor de brandveiligheid van het Kulturhus is voldaan. Uit de inspectie blijkt dat een aantal punten nog verbeterd moeten worden:

– Rookmelders in het lokaal waar de peuterspeelzaal komt ophangen

– Het juiste brandwerende glas in een aantal tussendeuren plaatsen

– Een aantal leidingen in de technisch ruimte op de tweede etage die wel brandwerend zijn     behandeld met de juiste brandwerendheid aanpassen

– De brandblussers die er al staan ophangen met een beugel

– Vluchtwegverwijzingen naar de juiste vluchtroutes ophangen

Deze punten worden volgende week door Panta Rhei opgepakt en vormen geen belemmering voor het huidige gebruik.

Iets grotere ingrepen zijn een raam vervangen dat niet (voldoende) brandwerend is uitgevoerd. Hoewel dit (formeel) wel opgelost moet worden, is er geen sprake van een direct gevaar voor de gebruikers van het pand. Ook moet het plateau van de hellingbaan aangepast worden omdat de brandwerende bekleding/afwerking ontbreekt. Ook dit geeft geen aanleiding voor een beperking van het huidige gebruik.

Zaak Kulturhus: ‘Wethouder was nalatig’

De onderaannemers die betrokken zijn bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk verwijten verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen (VVD) nalatigheid. Dat zegt Leon Gouman, topman van Eco Bouwprojecten, namens hen in een verklaring.

Volgens Gouman hebben de onderaannemers in het najaar van 2018 bij de wethouder aan de bel getrokken dat het mis ging bij de bouw van het Kulturhus. Daarvan was Slim scholen bouwen (SSB), hoofdaannemer, verantwoordelijk. Met die informatie werd op het Raadhuis niets gedaan.

SSB is inmiddels failliet. De onderaannemers zitten met niet betaalde rekeningen van ongeveer 500.000 euro.

Gouman zegt dat de onderaannemers dat het Kulturhus, ook al is het niet af, wél wordt gebruikt. ,,Terwijl er niet wordt voldaan aan het bouwbesluit. Wie heeft daar dan toestemming voor gegeven? Er zit een basisschool in. Dat bestaat toch niet. Er zit ook geen garantie op het pand. Die zijn allemaal vervallen terwijl het wel nog 30 jaar in gebruik moet zijn.’’

,,Bij de opening van de school zaten de ramen bij de trappen er met houten klosjes in. Het is bijna onvoorstelbaar dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Voor die opening waren de trappen ook niet klaar. Toen is de trappenman gevraagd het snel af te maken. Die wilde dat alleen doen als hij ook betaald werd. Dat deed het schoolbestuur Panta Rhei toen. Terwijl die wettelijk helemaal niet mogen investeren in gebouwen. Het is om te huilen.’’

,,Wij tot drie keer toe om een gesprek met de wethouder gevraagd. Daarop kregen we uiteindelijk te horen dat de wethouder daar geen interesse in had. Letterlijk zo werd het gezegd. De gemeente hield ons ook voor dat wij ons niet druk moesten maken. Ze kenden de financiële positie van SSB zo zeiden ze. En er was voldoende budget. Alles zou wel goed komen, zo werd ons gezegd.’’

,,Vanaf de eerste dag heeft SSB het principe van slim bouwen overboord gezet. SSB heeft de zaak ver, ver onderschat. Dat is dom en knullig maar er is ook een wethouder die haar verantwoordelijkheid niet neemt. Het is één grote puinhoop. Er is een potje van gemaakt. We hebben het contract opgevraagd tussen de gemeente en SSB. Wij kregen een stuk vol zwarte blokken waardoor we de tekst niet konden lezen.’’

,,De twee componentenvloer in het pand was niet klaar. Dat moest wel voordat de school erin trok. Bovendien was de oplevering al drie keer uitgesteld. Toen heeft de wethouder zelf de vloerenman gebeld met het verzoek het af te maken. Zij zei dat ze garant stond voor de betaling. Terwijl er tegen ons wordt gezegd dat het allemaal goed komt. We zijn gewoon in het ootje genomen. De zonnepanelen op het dak waren niet aangesloten. Dat is op kosten van de gemeente gebeurd.’’

,,Wij wilden SSB eind vorig jaar tot een overleg dwingen met de onderaannemers over alle problemen en de opstaande rekeningen. Het was toen één grote chaos op de bouw. Dat hebben we ook bij de gemeente en Panta Rhei aangekaart. SSB wilde dat overleg niet want dat zou een ‘Poolse landdag’ worden. Tegelijk werden onderaannemers tegen elkaar uitgespeeld.’’

,,Wij hebben de gemeente toen ook gevraagd of zij inzicht hadden in hetgeen er bij SSB gebeurde. ‘Ja’ zeiden ze. Kees Meijnen en Dick Groenenberg (de toplieden van SSB, red.) waren eerlijk. Onze informatie was niet nodig. De gemeente heeft twee hobbyisten aan een miljoenenproject gezet zonder dat zij enige bouwkundige kennis hadden en Alphaplan, dat die kennis wel heeft, eruit gooiden. En de gemeente deed niets.’’

,,Er was een oplossing mogelijk. Als de gemeente met ons allemaal om tafel was gaan zitten om te bespreken wat er allemaal niet goed was, en de problemen op te lossen. En ons bijvoorbeeld had aangeboden het voor één-derde van de prijs af te maken. Dan hadden we dat gedaan. Nu moet ik wachten op de curator. Dat kan jaren gaan duren. En ik heb al 20.000 euro aan juridische kosten gemaakt.’’

,,Kijk, wij zullen niet rusten tot er gerechtigheid is. We zullen SSB aansprakelijk stellen voor de schade. Maar ook de gemeente nalatig geweest. En het is ondenkbaar dat de wethouder daarmee wegkomt. We overwegen om het gebouw te laten sluiten omdat het gewoon niet voldoet aan het bouwbesluit.’’

De onderaannemers hebben hun grieven inmiddels in een brief voorgelegd aan B&W en de gemeenteraad. Daarin vragen zij om spoedoverleg.

Schoolkinderen veilig in onaf Kulturhus

De veiligheid van de schoolkinderen die sinds 5 maart gebruik maken van het Kulturhus is niet in gevaar. Dit ondanks het feit dat het gebouw nog gebreken kent wat betreft brandveiligheid. Die betreffen echter niet de schoolruimten.

Dat heeft verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht. Aanleiding was een noodkreet van de onderaannemers die bij de bouw betrokken waren. Vlietnieuws berichtte daar dinsdag over. Hoofdaannemer SSB is inmiddels failliet verklaard.

Op 27 september 2017 is voor de bouw van het Kulturhus een omgevingsvergunning afgegeven, meldt Van Eekelen. Voor het brandveilig in gebruik nemen van het gebouw is op 30 oktober 2018 een melding ingediend, die op 12 november 2018 door het college (van B&W, red.) is geaccepteerd.

Tussen 18 december 2017 en 4 maart 2019 hebben in verschillende bouwfasen inspecties plaatsgevonden. De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is bij vier van deze inspecties betrokken geweest. De laatste inspectie vanuit de gemeente was op 4 maart 2019, de dag voordat de schoolruimte in gebruik werd genomen.

Tijdens die inspectie zijn gebreken geconstateerd, die hersteld moeten worden. De gebreken vormden echter geen blokkade voor het veilig in gebruik nemen van de schoolruimten. Het schoolbestuur (Panta Rhei) heeft het pand als zodanig aanvaard zodat op 5 maart 2019 de school van start is gegaan in het nieuwe onderkomen.
Gezien de mail van de (onder)aannemers heeft het college op 28 mei een inspectie laten uitvoeren. De VRH heeft op 29 mei ook een inspectie uitgevoerd. Er zijn nog steeds gebreken, die opgelost moeten worden voordat het pand volledig in gebruik kan worden genomen. Dit betreft echter niet de schoolruimten. Deze ruimten worden zonder veiligheidsproblemen gebruikt.

De gebreken hebben betrekking op:
– de vluchtrouteaanduiding op enkele plaatsen in het pand;
– het ontbreken van enkele rookmelders in specifieke ruimten;
– brandwerende voorzieningen, in die zin dat in enkele gevallen nog aangetoond moet worden dat de toegepaste materialen aan de gestelde (kwaliteits)eisen voldoen;
– de aanwezigheid van een slot in een vluchtdeur;
– het aanpassen van een deur in een brandscheiding op het kozijn, waar door de deur niet meer aan het afgegeven certificaat voldoet;
– het overleggen van een rapport over het inregelen van het klimaat- en luchtbehandelingssysteem.

De VRH heeft tevens vastgesteld dat zowel de begane grond als de eerste verdieping voldoende ontvluchtingsmogelijkheden kennen en dat de brandblusmiddelen zijn gekeurd.
In opdracht van de curator wordt een stand van zaken uitgevoerd om te bepalen welke werkzaamheden niet of deels zijn uitgevoerd. Op basis van deze controle wordt bepaald welke werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de eindoplevering van het pand.

Na de sloop van het (deels afgebrande) voormalige schoolgebouw wordt nu gewerkt aan de realisatie van het speelterrein. Op dit terrein worden vervolgens hekwerken, fietsbergingen en speeltoestellen geplaatst. Afronding van de inrichting van de buitenruimten is voorzien in juli 2019.

Van Eekelen gaat ook in op de stelling van de onderaannemers dat de gemeente nalatig is geweest. Die stelling deelt het college niet. Vanuit de gemeente is bevorderd dat de bouw kon worden afgerond. Met SSB hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden om het bouwproces tot een goed einde te brengen.

Juist omwille van de voortgang heeft de gemeente diverse contractuele verplichtingen, waaronder de sloop van de voormalige school en de inrichting van de buitenruimten, overgenomen van SSB.

Tussen de aannemers van SSB en de gemeente bestaat geen contractuele relatie, stelt Van Eekelen naar aanleiding van het verwijt van de onderaannemers dat zij niet met hen wilde praten over de problemen bij het Kulturhus. ‘De gemeente is geen partij voor deze bedrijven. Uiteraard betreurt het college de financiële situatie waarin zij zich thans bevinden’.

‘Voor dit faillissement en de behandeling van de vorderingen van de diverse schuldeisers is een curator aangesteld. Ook de gemeente zal een vordering op SSB inbrengen bij de curator. Het college zal zich inzetten om de afwikkeling van deze zaak te bevorderen. Onder meer heeft het college de curator voorgesteld om een gesprek te initiëren met alle betrokken bedrijven en schuldeisers, waaronder dus ook de gemeente. Daarmee kan tegemoet worden gekomen aan de wens van de bedrijven om met elkaar in gesprek te gaan’.

Kulturhus kost gemeente nog eens 300.000 euro

Het faillissement van de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, kost de gemeente nog eens minstens 300.000 euro. Dat bedrag wordt wel gevorderd op SSB maar op het Raadhuis wordt niet verwacht dat men dat bedrag, of een behoorlijk deel ervan, ook echt zal ontvangen.

Dat blijkt uit mededelingen van B&W aan de gemeenteraad. De 300.000 euro bestaat uit nog te doen werk, inclusief de sloop van de uitgebrande oude Maerten van den Veldeschool; opslag in verband met kosten die de gemeente moest maken; boete wegens te late oplevering van het Kulturhus.

De gemeente stak tot nu toe 4,125 miljoen euro in het Kulturhus plus 85.000 euro asbestsanering. Daar komt dus minstens 300.000 euro bovenop.

Het Kulturhus, dat nog niet af is, wordt al wel gebruikt. De gemeente overlegt nu met schoolbestuur Panta Rhei hoe de laatste restpunten kunnen worden afgerond. Volgens de planning had in juli alles klaar moeten zijn, inclusief de buitenruimte. Dat wordt eventueel later door het faillissement van SSB.

B&W hebben nog niet gereageerd op de noodkreet van de onderaannemers bij het Kulturhus. Die claimen nog een half miljoen euro aan uitstaande rekeningen te hebben. Zij verwijten verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen bovendien nalatigheid omdat zij waarschuwen dat het misging bij de bouw en SSB in de wind sloeg en het pand in gebruik werd genomen zonder dat voldaan werd aan het bouwbesluit. Vanuit het Raadhuis wordt bericht dat een en ander wordt uitgezocht en er later een reactie volgt.

Ook oud-wethouder Frank Rozenberg, die het contract met SSB voor de bouw van het Kulturhus afsloot, wil geen vragen over SSB en het project beantwoorden. ‘In de bestuurlijke verhoudingen is het zo dat het college (van B&W, red.) verantwoordelijk is. Dit betekent dat dit dossier ooit van wethouder Beimers vervolgens naar wethouder Rensen, naar mij, naar wethouder Bremer en nu naar wethouder Van Eekelen is overgegaan. Aan het college zijn vragen gesteld, die het college moet beantwoorden en niet ik. Het zou daarom ongepast zijn als ik nu vragen van Vlietnieuws ga beantwoorden’.

Bouwer Kulturhus failliet

Soap rond Kulturhus mondt uit in faillissement ‘slimme’ scholenbouwer

Slimscholenbouwen (SSB) heeft faillissement aangevraagd. De initiatiefnemers achter het veelbelovende concept om frisse energieleverende schoolgebouwen te realiseren èn exploiteren lijken er bij hun eerste project in Stompwijk een potje van te hebben gemaakt. “Met slim bouwen heeft het allemaal niks te maken en ze hebben hun kennis van de bouw schromelijk overschat.”

In een persbericht dat SSB deze week verstuurde, klinkt het allemaal heel plausibel. De overspannen bouwmarkt en sterk gestegen prijzen lijken het bedrijf de das te hebben omgedaan. “Ondanks een tussentijdse aanpassing van het budget hebben onverwachte kostenstijgingen geleid tot een tekort dat aan het eind van het bouwproces door SSB niet meer kon worden opgevangen”, staat er te lezen.

Daarna gaat het verder met: “Een door SSB voorgestelde budgetneutrale oplossing om het project snel af te ronden bleek door de gemeente afgelopen vrijdag vanwege procedurele en politieke aspecten niet acceptabel. In concreto betekent dit dat de DBFMO-overeenkomst wordt ontbonden en dat SSB helaas faillissement heeft moeten aanvragen.”

De toegangsbrug is één van de opvallende zaken die nog moet worden afgewerkt. Maar zolang SSB de facturen niet betaald is er weinig animo om het werk af te ronden.

Tot zover de officiële lezing. Wie een beetje verder zoekt en belt met wat onderaannemers en adviseurs krijgt een compleet ander beeld van wat er aan de hand is bij de bouw van de nieuwe huiskamer van Stompwijk, een dorpje in het Groene Hart dat valt onder de gemeente Leidschendam-Voorburg. De meeste betrokkenen willen alleen anoniem spreken, want ze beramen zich nog op hun juridische positie en willen zichzelf niet in de voet schieten. Het faillissement is immers nog niet uitgesproken, de gevolgen van al te stellige uitspraken nu kunnen ze nog niet overzien.

SSB nam de bouwklus in 2017 aan voor een dikke 3 miljoen euro. Ze kregen die opdracht onder andere door hun scherpe prijs. Die konden ze afgeven, zo hielden ze de opdrachtgever en de gemeenteraad voor, doordat ze het bouwproces organiseerden volgens de systematiek van Slimbouwen. Zoals bedacht door geestelijk vader Jos Lichtenberg zouden ze het bouwproces ontrafelen waardoor casco-bouwers, installateurs, gevelbouwers en afbouwers elkaar niet in de weg lopen. Bij Slimbouwen heb je geen hoofdaannemer maar een bouwregisseur die werkt met nevenaannemers of partners. Door zo te werken zou SSB 25% goedkoper uit zijn, dat verklaarde de scherpe bieding. SSB zou de school annex dorpshuis, annex kinderdagverblijf, annex bibliotheek niet alleen bouwen, maar ook dertig jaar lang beheren en onderhouden volgens het DBFMO-contract.

Zonder bestek, zonder uitgewerkte details zonder coördinatie werd iedereen het bos ingestuurd

Maar de kernprincipes van Slimbouwen zijn volgens diverse betrokkenen losgelaten vanaf het moment dat de eerste paal in de grond ging. Alleen aan de 25% lagere kosten werd strak vastgehouden en de bouwplaats verwerd daardoor meer tot een soort boksring. Zonder bestek, zonder uitgewerkte details en zonder enige coördinatie werd iedereen het bos in gestuurd en tegen elkaar uitgespeeld. Er vond maar één keer een complete bouwvergadering plaats, verder was het verdeel en heers. Het uitknijpen van onderaannemers, wat bij Slimbouwen juist niet zou moeten voorkomen, was op de bouwplaats in het centrum van Stompwijk juist aan de orde van de dag.

Op de plek van het oude schoolgebouw komt het schoolplein. Het oude pand brandde vlak na de verhuizing af. Onderzoek wees uit dat de brand was aangestoken.

Op het moment dat de eerste schop de grond in ging was namelijk al duidelijk dat een realistische prijs bijna twee keer zo hoog zou uitvallen. Dat bleek volgens ingewijden uit een studie van bouwmanagement bureau Alpha-plan. Omdat er geen bestek was, details niet waren uitgewerkt en plannen aan alle kanten rammelden waren de kosten veel te rooskleurig ingeschat.

Bouwmanagement-bureau werd de laan uit gestuurd

Met die boodschap durfde SSB echter niet bij het bestuur van gemeente Leidschendam-Voorburg aan te kloppen. Alphaplan werd de laan uitgestuurd en de directie van SSB nam het management zelf ter hand. Met veel pijn en moeite kreeg het de wethouder wel zover om 3 ton extra los te krijgen bij de gemeenteraad. De raad realiseerde zich dat SSB bij de gunning scherp had ingeschreven. De plannen voor een huiskamer van Stompwijk kenden immers een lange geschiedenis en waren al jaren stuk gelopen op veel te hoge kosten.

Bij de onderaannemers dwong SSB vanaf de eerste paal af dat ze er niet op moesten rekenen dat ze ook maar één euro meer zouden krijgen dan de prijs uit hun offerte. En die was, op het moment dat SSB de definitieve handtekening eronder plaatste, vaak al meer dan een jaar oud. Tandenknarsend gingen de onderaannemers ermee akkoord.

Door gebrekkige coördinatie en oude tekeningen pasten bouwdelen niet

Vanaf dat moment heerste een politiek van verdeel en heers op de bouwplaats. Alle onderaannemers en adviseurs zaten met veel te kleine opdrachten aan tafel, waardoor er gaten vielen op de raakvlakken. Bouwdelen sloten niet op elkaar aan omdat niet iedereen over de laatste tekeningen beschikte. Goede coördinatie ontbrak bovendien. Iedereen kreeg de schuld van de problemen, behalve SSB.

De schatting is dat er op dit moment nog zo’n vier tot vijf ton openstaat aan onbetaalde facturen. Heel veel hoeft er niet meer te gebeuren, maar niemand staat nog te popelen om de laatste punten af te werken, zolang SBB niet met geld over de brug komt. De onderaannemers hebben een gesprek aangevraagd bij de wethouder om hun standpunt uit te leggen, grieven op tafel te leggen.

Er is maar één complete bouwvergadering geweest

Architect Eric Vreedenburgh van Van Archipel ontwerpers bevestigt dat er flinke problemen zijn op de bouwplaats van het energieleverende schoolgebouw dat hij ontwierp. Ook hem is het dilettantisme opgevallen. “Er was een goed verkoopverhaal, maar geen bouw- en proceskennis. Zo sterk heb ik echt nooit eerder meegemaakt. Er is in totaal één volledige bouwvergadering geweest, daarna was het ieder voor zich op de bouwplaats. Een fatsoenlijk bestek is nooit opgesteld.”
Het gebouw is overigens bijna af. De Maerten van den Veldeschool is begin maart in het Kulturhus getrokken. Daarna brandde het oude schoolgebouw overigens af, dus een weg terug is er niet meer. Ook de bibliotheek heeft al zijn intrek genomen in het nieuwe pand. Maar er zijn nog ontelbaar veel afwerkpunten. De toegangsbrug ontbreekt nog, het trappenhuis moet gerepareerd, overal liggen leidingen open en de installaties werken nog lang niet naar behoren. In totaal zijn er nog zeker honderd afwerkpunten. Maar veel animo om die aan te pakken is er niet. Er staan immers nog voor kolossale bedragen rekeningen open. En dan heeft de gemeente begin dit jaar nog zelf de aanleg van het speelplein en de sloop van het oude pand uit het DBFMO contract gehaald. Dat doet de gemeente nu voor eigen rekening na een hoogoplopende ruzie met SSB of dat nu wel of niet tot de scope van het contract behoorde.

Slimbouwen systematiek misbruikt

Oud-hoogleraar Jos Lichtenberg van de TU Eindhoven, schrikt als hij hoort hoe er in Stompwijk met zijn gedachtengoed is omgesprongen. De geestelijk vader van Slimbouwen heeft inderdaad aan het begin van het traject een training gegeven aan SSB en haar partners. Maar daarbij bleef zijn betrokkenheid ook. Dat het zo mis is gegaan in Stompwijk is nieuw voor hem.

“Het ene bedrijf huurt mij in voor een intensief begeleidingstraject tijdens de hele bouw, het andere vraagt mij er alleen aan het begin bij. Dat is aan hen. Maar dit wel heel zuur”. Lichtenberg geeft aan netjes te zijn betaald en is geen schuldeiser. “Maar mijn reputatie en die van Slimbouwen staat hiermee natuurlijk wel op het spel. Ze hebben daar altijd mee geschermd en doen dat nog steeds intensief op hun site. De claim dat ze tegen 25% lagere kosten kunnen werken komt ook rechtstreeks van Slimbouwen. Maar dat is natuurlijk alleen reëel als je je aan alle uitgangspunten houdt. Slimbouwen vereenvoudigt het proces, maar ontslaat je niet van organisatie en communicatie. Als ik hoor dat er maar één bouwvergadering is geweest: is daar wel iets mis gegaan. Slimbouwen vraagt om regie gebaseerd op gedegen open overleg met gebruikmaking van kennis, glasheldere afspraken, wederzijds respect en vertrouwen. Kortom: samenwerking. De verwijten zullen wel wederzijds zijn, maar ik vind het vreemd dat er vanuit de regie niet veel eerder een hulpvraag is gekomen. Dat zal wel te maken hebben met het vermijden van de kosten. Een verkeerde bezuiniging lijkt me. Zo te horen heeft dit weinig te maken met Slimbouwen.”,

Het Kulturhus (links) staat centraal in het lintdorp in het Groene Hart, pal naast de kerk.

“We zijn gestrand in het zicht van de haven”

“Nadat er beslag was gelegd op onze tegoeden zat er niets anders meer op dan zelf faillissement aan te vragen”, zegt directeur Dick Groenenberg van Slimscholenbouwen (SSB). “In het zicht van de haven, want het Kulturhus voor Stompwijk is klaar, op een paar afwerkingspuntjes na. Het beslag werd door een paar onderaannemers gelegd toen wij volop in onderhandeling waren met de gemeente over een betaling. Twee dagen later betaalde de gemeente alsnog, maar toen konden we al niet meer bij het geld.” Ook een poging om langs een andere weg de zaak vlot te trekken liep volgens Groenenberg spaak. “Wij hebben bijvoorbeeld nog recht op teruggave van BTW, en dat gaat om serieus geld. Als de gemeente dat even had voorgeschoten, was alles nu helemaal af geweest. Maar de gemeente wilde niet meewerken. De inrichting van de speeltuin, waarover begin dit jaar nog een geschil was met de opdrachtgever, heeft overigens     nooit in het plan van eisen gezeten. Dus daar moesten ze sowieso extra voor betalen, zoals ze uiteindelijk ook gedaan hebben.”

Groenenberg, in het dagelijks leven vooral actief als commercieel adviseur bij Weka Daksystemen, zegt nog steeds in het concept van Slimscholenbouwen te geloven. Het is een prima concept voor gemeenten om tegen lage initiële investering over een hoogwaardig, duurzaam, gezond gebouw te kunnen beschikken dat zelfs energie levert. Ik geloof ook nog steeds dat we eruit moeten kunnen komen met de onderaannemers. Overigens noem je die in de systematiek van Slimbouwen niet zo. De bedoeling is dat je meer als partners opereert.”
Veel problemen zijn volgens Groenenberg te wijten aan de sterk gestegen bouwkosten na ondertekening van het contract begin 2017. “Die proberen ze op ons te verhalen, maar zo werkt het niet bij Slimbouwen. En toen bedachten ze ineens allerlei andere trucs. In het contract van binnenafbouwer Julo stond bijvoorbeeld dat ze alle kolommen moesten afwerken. Toen wilden ze ineens een extra opdracht voor een paar kolommen buiten en dienden daar een meerwerk factuur voor in. En zo kwamen er vragen over de afwerking, materiaalkeuze, brandveiligheid, enzovoorts. Allemaal vragen die de partners, binnen de gekozen systematiek juist zelf moesten oplossen en die ze ook binnen hun eigen begroting rond moesten krijgen. En dergelijke disputen hadden we met meer partners”

Het eerste project van Slimscholenbouwen moest een icoon worden en dat is volgens Groenenberg royaal gelukt als je kijkt naar wat er nu staat in Stompwijk. “Het zijn echt nog maar een paar kleine afwerkpuntjes die moeten plaatsvinden. Het overeengekomen werk zullen we betalen, maar naar de geclaimde meerwerk-facturen kunnen ze fluiten. Al kunnen we momenteel niet bij het geld en kan de gemeente ook wel eens wat toeschietelijker zijn. Politieke motieven spelen daar ook een grote rol. De wethouder durft steeds dingen niet voor te leggen aan de raad. Wat er lokaal politiek allemaal speelt, weet ik ook niet precies. Evenmin als ik durf te zeggen hoe de rechtbank in Den Bosch besluit over onze faillissementsaanvraag. Die moesten we doen toen we echt geen uitweg meer zagen.”

Bron: Cobouw (utiliteitsbouw)

Bestuur stichting Dorpshuis blikt terug op bouw Kulturhus

De afgelopen maanden heeft u diverse stukken kunnen lezen over alle gebruikers van het nieuwe Kulturhus. Nu vinden we het leuk om ook als bestuur terug te kijken op de afgelopen jaren. Dus hebben we dit keer onszelf laten interviewen.

Aad de Haas, secretaris

“Het is mijn eer te na dit project in de steek te laten voor het klaar is”

“Het is alweer tien jaar geleden dat Jetty Noordzij mij vroeg om te helpen bij het Dorpshuis. De aanleiding was niet zo’n vrolijke, want de toekomst van de stichting stond op het spel. Vooral het financiële deel moest echt worden aangepakt. Ik zei toen: ik help jullie twee jaar en dan vertrek ik weer. Samen met Jetty hebben we in twee jaar alles weer op de rails gezet. We hadden toen verder nog geen bestuursleden. Aanvankelijk waren we niet betrokken bij het Kulturhus, maar later zagen de initiatiefnemers wel dat het slim was om ook ons erbij te vragen. Wij verhuurden tenslotte heel veel ruimtes.Toen de bouwplannen kwamen, was het voor ons nog steeds een ver-van-ons-bedshow. Het duurde allemaal erg lang. Omdat mijn kennis niet op het vlak van bouwen ligt, heb ik toen Frank van der Voort erbij gevraagd. En om eerlijk te zijn, ben ik er op een gegeven moment toch in meegesleurd. De laatste maanden ben ik er nu dagelijks mee bezig, we werken naar de opening toe. Ondanks alle perikelen en de vele vergaderingen mag het resultaat dat er nu is, er zeker zijn. Ik vind het goed wat er uiteindelijk allemaal toch uitgekomen is. Dat is ook de reden dat ik toch ieder jaar er weer bij ben gebleven. Het is mijn eer te na dit project in de steek te laten, nog voordat het klaar is.”

Frank van der Voort, bestuurslid

“We hebben op cruciale momenten laten zien dat zaken anders konden”

“Door het bestuur van Stichting Dorpshuis ben ik zo’n acht jaar geleden gevraagd om het traject naar het nieuwe gebouw te begeleiden door deel te nemen aan het Kernteam. Je kunt dus wel zeggen dat het een olifantsdracht was. Toch denk ik dat het een mooi proces is geweest. Als ik terugkijk, is het belangrijk geweest dat het Kernteam op cruciale momenten – mede door onze inbreng – heeft kunnen laten zien, dat zaken anders kunnen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de eerste tekeningen. Daarop was een gebouw te zien dat veel te klein en te smal was. Dat voldeed niet aan de wensen en behoeften van de gebruikers. Wij hebben toen duidelijk kunnen maken dat dit echt geen optie was. Een ander cruciaal moment was dat het Kernteam in overleg met aannemers heeft kunnen aantonen dat volledige nieuwbouw van zowel het Kulturhus als de school mogelijk was. Eerst was daar geen sprake van, de oude school zou blijven staan, maar met kennis van de markt hebben we daar opnieuw naar kunnen kijken. Dat zijn belangrijke momenten geweest en uiteindelijk is het natuurlijk het resultaat dat telt. Er staat nu een gebouw dat een aanwinst is voor het dorp. Van de buitenkant kun je er nog wat van vinden, maar van binnen is het prachtig en compleet. Met elkaar gaan we met dit Kulturhus verdere versnippering van activiteiten in ons dorp voorkomen. Dat is waardevol voor de toekomst en in het belang van ons allemaal.”

 Theo van Velzen, penningmeester

“Het is geweldig als de grote subsidiebedragen worden toegekend”

“Twee jaar geleden kwam ik in het bestuur en ik viel meteen met mijn neus in de boter. We hebben een drukke tijd gehad met veel vergaderen en hard werken, maar ik vind het leuk dat ik er zo direct bij betrokken ben. En ik heb ook dingen gedaan die ik anders niet zo gauw zou doen. Zo heb ik me bezig gehouden met de inrichting van het nieuwe pand. Dus ook bijvoorbeeld met welke stoelen en tafels er moeten komen. We hebben wel met een binnenhuisarchitect gewerkt voor de grote lijnen, maar uiteindelijk maken we zelf de beslissingen. Zo wilde hij het heel modern hebben en kiezen wij toch ook voor comfort. De stoelen moeten natuurlijk wel lekker zitten voor iedereen. Als penningmeester heb ik me ook bezig gehouden met het aanvragen van subsidies. Dat gaat soms over megagrote bedragen. Dat je daar over mee mag beslissen, vind ik bijzonder. En het is natuurlijk geweldig als die bedragen ook worden toegekend. Ik probeer het daarbij zo goed mogelijk te doen voor zoveel mogelijk mensen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is volgens mij allemaal prima gelukt.”

 Bert Wolterbeek, voorzitter

“Er ligt een prachtige kans voor mensen die van start willen met nieuwe ideeën”

“De man met de hamer, dat ben ik alweer zo’n twee jaar. Het is mijn taak om de vergaderingen kort te houden en gericht door te vragen. Ik kijk ook goed naar de doelen die we willen bereiken. Het bereiken van het Kulturhus is een bijzonder traject geweest en het resultaat mag er zijn. Nu we met Leo Oliehoek een locatiemanager hebben, zijn ook alle praktische zaken bij iemand onder gebracht. Er staat nu een compleet nieuw gebouw dat klaar is voor allemaal mooie initiatieven. En er ligt een prachtige kans voor mensen die hiermee van start willen gaan. Als bestuur zijn we dan ook op zoek naar nieuwe, frisse denkers die deze prachtige plek écht van Stompwijk willen maken. Veel van de huidige bestuursleden gaan een stapje terug doen en dragen graag hun kennis over. Je kunt juist nu de richting helpen bepalen van welke kant we op gaan. Er zijn veel mogelijkheden en leuke uitdagingen. En natuurlijk helpen we elkaar. Een eerste aanmelding is gelukkig al binnen. Meld je aan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. We geven je graag wat meer vrijblijvende informatie. En je kunt gerust een paar keer meelopen om te kijken of het wat voor je is.”

Bestuur Stichting Dorpshui,s

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl

Telefoon: 06 21 85 36 61

“Bridgen houdt je hersens fit”

Iedere maandagmiddag gaat het er fanatiek én gezellig aan toe tijdens de bridgemiddag in het Dorpshuis. De ongeveer 35 bridgers verhuizen in het Kulturhus naar de grote zaal. Docent Jan van Die vertelt graag meer over de charme van bridge.

Kun je allereerst iets meer over jezelf vertellen?

Natuurlijk! Mijn naam is Jan van Die, ik woon in Zoetermeer en ben bridgedocent en wedstrijdleider. Iedere maandagmiddag ben ik in het Dorpshuis van Stompwijk te vinden. In mijn dagelijks leven heb ik diverse functies gehad. Zo heb ik diverse computertijdschriften uitgegeven en heb ik jarenlang de verhalen van de strip Sjors en Sjimmie bedacht.

Wat is er zo bijzonder aan bridge?

Het is een bijzonder spel omdat je per bridgemiddag maar één keer de kaarten schudt. Iedere tafel behoudt zijn eigen kaarten. Wat we wel wisselen, zijn de personen aan de tafels. Je krijgt daardoor kaarten in handen die al eerder door iemand anders gespeeld zijn. Doe jij het met diezelfde kaarten beter? Het mooie van deze aanpak is dat je de geluksfactor uit het spel haalt. Bij bridge gaat het echt om vaardigheid en gevoel. Alleen zo kun je het beste uit je kaarten halen. Ook geef je vooraf aan hoeveel slagen je denkt te halen. Als dat daadwerkelijk lukt en je hebt hoog ingezet, dan krijg je heel veel punten.

Is bridgen in Stompwijk anders dan ergens anders?

Jazeker, hier komen de mensen echt om een gezellige middag te hebben. Ze durven best een beetje risico te nemen. Dat gebeurt dan onder het mom van dat ze liever hebben dat het mis gaat, dan dat ze het niet geprobeerd hebben. Niemand heeft het idee dat hij of zij wereldkampioen kan worden. Daarom is het helemaal geen probleem als iemand een foutje maakt. Bij andere verenigingen komt dat niet voor. Dan gaan mensen echt voor de winst in een competitie. Voor mij is dat ook de reden dat ik hier al negen jaar blijf. Ik wil zelf altijd graag winnen en dat neem ik wel eens te zwaar op. Hier leer ik dat op een liefdevolle manier een beetje af, haha.

En je moet toch heel stil zijn bij bridge?

De potjes duren zo’n zes minuten, dan is iedereen gefocust. Maar daartussen is tijd genoeg om over nieuwtjes en de kleinkinderen te praten, hoor. Wat wel grappig is in Stompwijk, is dat je veel termen van het klaverjassen in het spel terug hoort. Dan hoor ik iemand zeggen dat hij of zij de slag ‘koopt’. Terwijl bridgers het altijd hebben over ‘aftroeven’.

Kun je nog nieuwe spelers gebruiken?

Mensen die al meer dan twee jaar ervaring hebben met bridgen, kunnen direct aanschuiven op maandagmiddag. Dat past bij het niveau van de huidige groep. De kosten bedragen € 5,— per middag, inclusief koffie of thee. Als mensen het vanaf het begin willen leren, moet ik een groep bij elkaar hebben. Het liefst van zo’n 16 kaartgekken bij elkaar. Als mensen hierin geïnteresseerd zijn, kunnen ze contact met mij opnemen via info@sweetbridge.nl of 079 – 361 70 81.

En dan ga je binnenkort naar een nieuw pand…

Tja, ik vind het oude Dorpshuis wel sfeer hebben, dus het zal even wennen zijn. Maar dat hoort erbij. Stilstand is immers achteruitgang. En misschien doet in het nieuwe pand de verwarming het wel wat beter, want je zit natuurlijk stil bij bridge. Naar die kou zal ik in ieder geval niet terugverlangen, haha.

Waarom vind je dat iedereen zou moeten bridgen?

Bridgen is belangrijk omdat het je hersens fit houdt. En het is zo gezellig en verslavend, dat mensen buiten de bridgemiddag om afspraken maken om elkaar te ontmoeten en te oefenen. Ik heb best vaak gezien dat mensen die hun partner verloren, door de andere bridgers door de rouwperiode heen geholpen werden. Ik zou iedereen zo’n vangnet toewensen.

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas, Bert Wolterbeek

en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl
Telefoon: 06 21 85 36 61