Categoriearchief: vlietnieuws

Wantoestanden Maerten van den Veldeschool

Kinderen aan de Maerten van den Veldeschool in Stompwijk krijgen les in een koude en vochtige kelder. Het gaat om drie klassen. Het klimaat in de klassen is slecht. Ramen moeten dicht blijven vanwege herrie van andere klassen. De luchtverversing is dichtgeplakt omdat er asbest in de luchtkanalen zit. Elders in de school worden gangen, normaliter ook vluchtwegen, gebruikt als werk- en speelplekken voor kinderen. Dat is nodig omdat de school overvol zit nu het kleutergebouw is afgebroken om plaats te maken voor een Kulturhus. Door deze toestand wordt de ontwikkeling van de kinderen geschaad. Het schoolgebouw is bovendien zwaar verouderd aangezien er al tijden geen investeringen meer zijn gedaan. Het schoolplein is onveilig. Recent is een kind gewond geraakt door laaghangende zonwering. Door de sloop van het kleutergebouw kunnen brandweer en ambulances het schoolgebouw bovendien niet goed meer bereiken. De veiligheid en gezondheid van de kinderen is in het gedrang. Er moet daarom zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek op beide punten worden gedaan. Dat betoogde Mandy von Eckardstein namens de ouders van kinderen op de school tijdens een vergadering van een commissie uit de gemeenteraad. Een geschrokken wethouder Bianca Bremer beloofde vertegenwoordigers van brandweer en ambulance zo snel mogelijk langs te sturen om de toestand te beoordelen. Het schoolbestuur, Panta Rhei, krijgt opdracht een veiligheids- en gezondheidsonderzoek in te stellen.

Bron: Vlietnieuws

Iets meer woningbouw Stompwijk

De woningbouw in Stompwijk wordt de komende vijf jaar iets opgevoerd: van 26 tot 36 woningen naar 45 tot 50. Bovendien zullen er meer goedkope woningen moeten komen ten behoeve van ouderen die in Stompwijk willen blijven wonen en jongeren die er een woning zoeken. Nu is 30 procent van de te bouwen woningen goedkoop, dat moet 50 procent worden. Nieuwbouw dient binnen de dorpskern plaats te vinden. De gemeente werkt echter wel mee aan twee bouwprojecten buiten die kern: Westeinderweg en Huyssitterweg. Daar komen tezamen 6 woningen. Dat heeft wethouder Lia de Ridder de gemeenteraad laten weten. De woningbouw komt bij lange na niet tegemoet aan de wensen van de Stompwijkse inwoners. Die pleitten onlangs voor de bouw van zeker 100 extra woningen om te voorkomen dat jongeren weg trekken en ouderen bij hun familie moeten gaan wonen.

Bron: Vlietnieuws

Meer groen bij kruisingen

Op een vijftal plekken in de gemeente komen meer bomen. De aanplant is een gevolg van een akkoord dat de gemeente met de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, de Gasunie en bouwbedrijf Combi5, heeft gesloten over groencompensatie voor eerdere bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het betreft de volgende plekken:

Kruising De Tol/Middenweg/Stompwijkseweg (13 bomen); Kruising Kostverlorenweg/Wilsveen/Veenweg (10 bomen); Kruising Dr. van Noortstraat – N206 (13 bomen); Kruising Kniplaan en snelweg A4 (41 bomen waarvan 31 aan de westkant van de snelweg); Kruising Kniplaan en Oostvlietweg (26 bomen).

(Bron Vlietnieuws)

Aanplant bomen en struiken Vlietland

In natuur- en recreatiegebied Vlietland zullen op grote schaal nieuwe bomen en struiken geplant worden. Dat zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente, Staatsbosbeheer, de Gasunie en de bouwcombinatie die een snelweg aanlegt tussen de A4 en de A44 ten noorden van Vlietland (Comol5) overeen gekomen.

De beplanting is een compensatie voor de duizenden bomen en struiken die verdwenen voor de aanleg van de snelweg en de aanleg van een nieuwe gasleiding langs de A4. In totaal gaat het om ruim 39.000 vierkante meter grond.

Gestart zal worden met de beplanting langs de A4 tussen de weg en het fietspad. Daardoor moet het zicht op de snelweg beperkt worden. Daarna zullen er bomen en struiken komen in de noordoost hoek van Vlietland, ten oosten en noorden van de Rietpolderweg. Tenslotte komt er een nieuw bos ten zuiden van het Klimeiland in de plaats van het huidige Essenbos.

Er vinden ook andere werken in Vlietland plaats. Zo zal de beplanting ten zuiden van de Rietpolderweg ook dichter worden gemaakt. Het Speck- en Koutereiland wordt een natuureiland. In de zuidwest hoek van Vlietland – het gebied tussen de Weegsloot, de Vliet, het kanaal van De Vliet naar het meer in Vlietland en de waterpartij zelf – zullen de natuur en het bos verstrekt worden en komt er een rietmoeras bij.

In heel Vlietland zal de variatie in beplanting worden vergroot en zal gewerkt worden aan een duurzaam bosbestand.

(Bron: Vlietnieuws)

Stompwijkers voelen zich ‘het stiefkindje’

Stompwijkers voelen zich ‘het stiefkindje’ van de gemeente. Leidschendam-Voorburg voelt als ‘ver weg’; zoiets als Den Haag. Er is geen openbaar vervoer met de rest van de gemeente en om te winkelen trekken de Stompwijkers naar Zoetermeer.

Dat blijkt uit het verslag van een beraad tussen Stompwijkers en ambtenaren van de gemeente inzake de Strategische visie die B&W hebben uitgebracht. De inwoners van Stompwijk maken zich vooral druk om de woningbouw. Er zijn te weinig woningen voor starters en ouderen en te weinig sociale huurwoningen. In Stompwijk moeten er minstens 100 woningen bij komen.

De positie van de ouderen zit de Stompwijkers ook dwars. Nu zijn de ouderen geïntegreerd, en dat moet ook zo blijven. Daartoe zijn echter faciliteiten nodig zoals aanleunwoningen, een verzorgingstehuis en een goed welzijnsaanbod. Voor dat laatste zorgt nu alleen de kerk.

De inwoners van Stompwijk beklagen zich ook over de slechte verlichting in hun dorp, de gebrekkige onderhoudstoestand van wegen en fietspaden, het sluipverkeer en de luchtvervuiling door de grote wegen in de buurt. Aan recreatie kan meer gedaan worden door activiteiten in Vlietland, bredere vaarten en meer fietspaden.

Bron: Vlietnieuws

Verbindingsweg Stompwijk laat op zich wachten

Binnenkort starten de werken aan de Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk. Desalniettemin ziet het er naar uit dat de weg er niet voor 2021 zal liggen. Dit vanwege onteigeningsprocedures. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. De werken die nu starten betreffen het zogenoemde ‘voorbelasten’ van grondstukken die de gemeente al voor de aanleg van de weg in handen heeft.

Dat voorbelasten is nodig om ervoor te zorgen dat de grond voldoende draagkracht krijgt voor de weg. Het voorbelasten duurt ongeveer een jaar. De gemeente heeft inmiddels een onteigeningsprocedure gestart voor de gronden die ze nog niet in bezit heeft.

In april 2018 wil de gemeente die procedure middels een koninklijk besluit, de procedures bij de rechtbank kunnen starten.

De onteigeningsprocedure zelf gaat lang duren. Daardoor is de eerder voorspelde datum waarop de weg klaar zou zijn, medio 2020 niet meer haalbaar. Dat wordt minstens een jaar later.

Bron: Vlietnieuws

Tuinders in verzet tegen plan-Meeslouwerpolder

De eigenaren van Royal Roses, kwekerij Meeslouwer en De Jong Plant verzetten zich tegen plannen van de gemeente met de Stompwijkse polder. Zij hebben inmiddels de hulp van de provincie Zuid-Holland ingeroepen.

De gemeente wil de polder in drie gebieden opdelen. In het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg (gebied 1) zouden kassen moeten verdwijnen om plek te maken voor groen en woningbouw. Tussen Tuinbouwweg en Huyssitterweg (gebied 2) zouden tuinbouwbedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen. Ten noorden van de Huyssitterweg (gebied 3) is bedrijvigheid en woningbouw voorzien.

Royal Roses, kwekerij Meeslouwer en De Jong Plant zitten nu in gebied 2. Zij hebben echter ook bezittingen in gebied 1. De gemeentelijke voornemens betekenen volgens de eigenaren dat zij in deelgebied 1 niet meer kunnen groeien. Bovendien zou de woningbouw in gebied 1 en 3 de uitbreiding van de bestaande bedrijven in gebied 2 kunnen gaan belemmeren.

Volgens verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer zullen te bouwen woningen bedrijven niet ‘wegduwen’. Wat deelgebied 1 betreft zijn er inderdaad geen nieuwe vestigingen van glastuinbouwbedrijven meer mogelijk. Indien echter bestaande kassen worden opgekocht, is op die manier wel groei mogelijk.

De gemeentelijke plannen worden voor vrijwel alle fracties in de gemeenteraad gesteund. Een delegatie van de provincie bezoekt het gebied en de betrokken bedrijven volgende week.

Bron: Vlietnieuws

D66: gemeentecamper voor Stompwijk

De gemeente moet nog voor het eind van het jaar proberen een goede tweedehands camper op de kop te tikken. Met die camper moet de gemeente dan gedurende een jaar, op proef, op verschillende momenten in de week de kernen van de gemeente bezoeken. In de camper kunnen ambtenaren een mobiel inspreekuur houden.

Vooral de inwoners van Stompwijk kan de gemeente zo beter van dienst te zijn. Het gemeentehuis is voor hen immers verder weg dan voor hun mede-inwoners van Voorburg en Leidschendam. ,,Daar moet de gemeente dus vaker naartoe”, aldus D66-fractieleider in de gemeenteraad, Stefan Van de Griendt.

Volgens D66 moet de gemeente zich blijven inzetten voor een goede dienstverlening. De website van de gemeente is verbeterd. Daarnaast kunnen burgers bellen en zij die dat willen krijgen een gesprek. ,,Dat is belangrijk”, aldus Van de Griendt. ,,De overheid moet voor iedereen benaderbaar zijn. Niet iedereen heeft internet, en soms werkt een echt gesprek waar wat meer tijd voor genomen wordt, gewoonweg het best.”

Van de Griendt vindt het prima dat de gemeente experimenteert met robotisering, zoals Elvie. Daardoor kan gespaard worden op personeelskosten. Daarnaast wordt standaard werk steeds meer gedigitaliseerd. ,,Waarom zouden we niet een robot inzetten om je naar de juiste balie te verwijzen als we daarmee geld overhouden om mensen de echt belangrijke gesprekken te laten voeren’’, vraagt Van de Griendt zich af. Hij vindt wel dat er een goed evenwicht moet zijn tussen automatisering en robotisering enerzijds en de menselijke maat anderzijds. ,,Automatisering past heel goed op standaard werkzaamheden. Voor creativiteit en persoonlijk contact zijn mensen nodig.’’

De Democraat pleit er verder voor dat de gemeente gaat samenwerken met andere overheidsorganisaties zoals het UWV, de Belastingdienst, het CAK of de SVB. ,,Waarom organiseren we niet dat er af en toe een medewerker van die andere overheidsorganisaties spreekuur houdt op het gemeentekantoor? Heb je een vraag over de WMO en tegelijkertijd over je eigen bijdrage, dan kan de medewerker van het CAK uitleg geven. Of heb je een vraag over zorg waarvoor je bij het gemeenteloket moet zijn maar ook een vraag over je AOW, dan kan de medewerker van de SVB je helpen. Een moderne overheid is een overheid die samenwerkt, om de burger op weg te helpen. Eén overheid, één loket. Ik ben ervan overtuigd dat we het voor onze inwoners een stuk overzichtelijker en toegankelijker maken.’’

Bron: Vlietnieuws

Sloop kassen in Meeslouwerpolder

In de Meeslouwerpolder gaat zo’n 6000 vierkante meter kas verdwijnen. Het zijn oude en onrendabele kassen. In plaats daarvan kunnen grasland, recreatie-voorzieningen of woningbouw komen. Daartoe hebben B&W besloten. Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg. De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken. Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten.

Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers. De provincie Zuid-Holland heeft na lang aarzelen met de plannen ingestemd. Begin komend jaar wil de provincie een en ander vastleggen in de Visie ruimte en mobiliteit. Eind 2018 zou de gemeente dan met de uitwerking kunnen starten.

Bron: Vlietnieuws

Gemeente wil extra monumenten in Stompwijk

B&W willen een groot aantal nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Daaronder kerken, woonhuizen, scholen, bedrijfsgebouwen en brugleuningen. De betrokken eigenaren hebben tot 24 september de tijd protest aan te tekenen. Daarna leggen B&W de lijst vast. Daarna is er nog de mogelijkheid bezwaar te maken. In Stompwijk gaat het om een groot aantal ophaalbruggen van woningen aan de Dr. van Noortstraat waaronder de bruggen bij de panden 19, 95, 103, 111, 115, 121a en 131 alsmede het gebouw van de Boerenleenbank in diezelfde straat.

Bron: Vlietnieuws