Categoriearchief: vlietnieuws

Aanplant bomen en struiken Vlietland

In natuur- en recreatiegebied Vlietland zullen op grote schaal nieuwe bomen en struiken geplant worden. Dat zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente, Staatsbosbeheer, de Gasunie en de bouwcombinatie die een snelweg aanlegt tussen de A4 en de A44 ten noorden van Vlietland (Comol5) overeen gekomen.

De beplanting is een compensatie voor de duizenden bomen en struiken die verdwenen voor de aanleg van de snelweg en de aanleg van een nieuwe gasleiding langs de A4. In totaal gaat het om ruim 39.000 vierkante meter grond.

Gestart zal worden met de beplanting langs de A4 tussen de weg en het fietspad. Daardoor moet het zicht op de snelweg beperkt worden. Daarna zullen er bomen en struiken komen in de noordoost hoek van Vlietland, ten oosten en noorden van de Rietpolderweg. Tenslotte komt er een nieuw bos ten zuiden van het Klimeiland in de plaats van het huidige Essenbos.

Er vinden ook andere werken in Vlietland plaats. Zo zal de beplanting ten zuiden van de Rietpolderweg ook dichter worden gemaakt. Het Speck- en Koutereiland wordt een natuureiland. In de zuidwest hoek van Vlietland – het gebied tussen de Weegsloot, de Vliet, het kanaal van De Vliet naar het meer in Vlietland en de waterpartij zelf – zullen de natuur en het bos verstrekt worden en komt er een rietmoeras bij.

In heel Vlietland zal de variatie in beplanting worden vergroot en zal gewerkt worden aan een duurzaam bosbestand.

(Bron: Vlietnieuws)

Stompwijkers voelen zich ‘het stiefkindje’

Stompwijkers voelen zich ‘het stiefkindje’ van de gemeente. Leidschendam-Voorburg voelt als ‘ver weg’; zoiets als Den Haag. Er is geen openbaar vervoer met de rest van de gemeente en om te winkelen trekken de Stompwijkers naar Zoetermeer.

Dat blijkt uit het verslag van een beraad tussen Stompwijkers en ambtenaren van de gemeente inzake de Strategische visie die B&W hebben uitgebracht. De inwoners van Stompwijk maken zich vooral druk om de woningbouw. Er zijn te weinig woningen voor starters en ouderen en te weinig sociale huurwoningen. In Stompwijk moeten er minstens 100 woningen bij komen.

De positie van de ouderen zit de Stompwijkers ook dwars. Nu zijn de ouderen geïntegreerd, en dat moet ook zo blijven. Daartoe zijn echter faciliteiten nodig zoals aanleunwoningen, een verzorgingstehuis en een goed welzijnsaanbod. Voor dat laatste zorgt nu alleen de kerk.

De inwoners van Stompwijk beklagen zich ook over de slechte verlichting in hun dorp, de gebrekkige onderhoudstoestand van wegen en fietspaden, het sluipverkeer en de luchtvervuiling door de grote wegen in de buurt. Aan recreatie kan meer gedaan worden door activiteiten in Vlietland, bredere vaarten en meer fietspaden.

Bron: Vlietnieuws

Verbindingsweg Stompwijk laat op zich wachten

Binnenkort starten de werken aan de Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk. Desalniettemin ziet het er naar uit dat de weg er niet voor 2021 zal liggen. Dit vanwege onteigeningsprocedures. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt. De werken die nu starten betreffen het zogenoemde ‘voorbelasten’ van grondstukken die de gemeente al voor de aanleg van de weg in handen heeft.

Dat voorbelasten is nodig om ervoor te zorgen dat de grond voldoende draagkracht krijgt voor de weg. Het voorbelasten duurt ongeveer een jaar. De gemeente heeft inmiddels een onteigeningsprocedure gestart voor de gronden die ze nog niet in bezit heeft.

In april 2018 wil de gemeente die procedure middels een koninklijk besluit, de procedures bij de rechtbank kunnen starten.

De onteigeningsprocedure zelf gaat lang duren. Daardoor is de eerder voorspelde datum waarop de weg klaar zou zijn, medio 2020 niet meer haalbaar. Dat wordt minstens een jaar later.

Bron: Vlietnieuws

Tuinders in verzet tegen plan-Meeslouwerpolder

De eigenaren van Royal Roses, kwekerij Meeslouwer en De Jong Plant verzetten zich tegen plannen van de gemeente met de Stompwijkse polder. Zij hebben inmiddels de hulp van de provincie Zuid-Holland ingeroepen.

De gemeente wil de polder in drie gebieden opdelen. In het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg (gebied 1) zouden kassen moeten verdwijnen om plek te maken voor groen en woningbouw. Tussen Tuinbouwweg en Huyssitterweg (gebied 2) zouden tuinbouwbedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen. Ten noorden van de Huyssitterweg (gebied 3) is bedrijvigheid en woningbouw voorzien.

Royal Roses, kwekerij Meeslouwer en De Jong Plant zitten nu in gebied 2. Zij hebben echter ook bezittingen in gebied 1. De gemeentelijke voornemens betekenen volgens de eigenaren dat zij in deelgebied 1 niet meer kunnen groeien. Bovendien zou de woningbouw in gebied 1 en 3 de uitbreiding van de bestaande bedrijven in gebied 2 kunnen gaan belemmeren.

Volgens verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer zullen te bouwen woningen bedrijven niet ‘wegduwen’. Wat deelgebied 1 betreft zijn er inderdaad geen nieuwe vestigingen van glastuinbouwbedrijven meer mogelijk. Indien echter bestaande kassen worden opgekocht, is op die manier wel groei mogelijk.

De gemeentelijke plannen worden voor vrijwel alle fracties in de gemeenteraad gesteund. Een delegatie van de provincie bezoekt het gebied en de betrokken bedrijven volgende week.

Bron: Vlietnieuws

D66: gemeentecamper voor Stompwijk

De gemeente moet nog voor het eind van het jaar proberen een goede tweedehands camper op de kop te tikken. Met die camper moet de gemeente dan gedurende een jaar, op proef, op verschillende momenten in de week de kernen van de gemeente bezoeken. In de camper kunnen ambtenaren een mobiel inspreekuur houden.

Vooral de inwoners van Stompwijk kan de gemeente zo beter van dienst te zijn. Het gemeentehuis is voor hen immers verder weg dan voor hun mede-inwoners van Voorburg en Leidschendam. ,,Daar moet de gemeente dus vaker naartoe”, aldus D66-fractieleider in de gemeenteraad, Stefan Van de Griendt.

Volgens D66 moet de gemeente zich blijven inzetten voor een goede dienstverlening. De website van de gemeente is verbeterd. Daarnaast kunnen burgers bellen en zij die dat willen krijgen een gesprek. ,,Dat is belangrijk”, aldus Van de Griendt. ,,De overheid moet voor iedereen benaderbaar zijn. Niet iedereen heeft internet, en soms werkt een echt gesprek waar wat meer tijd voor genomen wordt, gewoonweg het best.”

Van de Griendt vindt het prima dat de gemeente experimenteert met robotisering, zoals Elvie. Daardoor kan gespaard worden op personeelskosten. Daarnaast wordt standaard werk steeds meer gedigitaliseerd. ,,Waarom zouden we niet een robot inzetten om je naar de juiste balie te verwijzen als we daarmee geld overhouden om mensen de echt belangrijke gesprekken te laten voeren’’, vraagt Van de Griendt zich af. Hij vindt wel dat er een goed evenwicht moet zijn tussen automatisering en robotisering enerzijds en de menselijke maat anderzijds. ,,Automatisering past heel goed op standaard werkzaamheden. Voor creativiteit en persoonlijk contact zijn mensen nodig.’’

De Democraat pleit er verder voor dat de gemeente gaat samenwerken met andere overheidsorganisaties zoals het UWV, de Belastingdienst, het CAK of de SVB. ,,Waarom organiseren we niet dat er af en toe een medewerker van die andere overheidsorganisaties spreekuur houdt op het gemeentekantoor? Heb je een vraag over de WMO en tegelijkertijd over je eigen bijdrage, dan kan de medewerker van het CAK uitleg geven. Of heb je een vraag over zorg waarvoor je bij het gemeenteloket moet zijn maar ook een vraag over je AOW, dan kan de medewerker van de SVB je helpen. Een moderne overheid is een overheid die samenwerkt, om de burger op weg te helpen. Eén overheid, één loket. Ik ben ervan overtuigd dat we het voor onze inwoners een stuk overzichtelijker en toegankelijker maken.’’

Bron: Vlietnieuws

Sloop kassen in Meeslouwerpolder

In de Meeslouwerpolder gaat zo’n 6000 vierkante meter kas verdwijnen. Het zijn oude en onrendabele kassen. In plaats daarvan kunnen grasland, recreatie-voorzieningen of woningbouw komen. Daartoe hebben B&W besloten. Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg. De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken. Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten.

Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers. De provincie Zuid-Holland heeft na lang aarzelen met de plannen ingestemd. Begin komend jaar wil de provincie een en ander vastleggen in de Visie ruimte en mobiliteit. Eind 2018 zou de gemeente dan met de uitwerking kunnen starten.

Bron: Vlietnieuws

Gemeente wil extra monumenten in Stompwijk

B&W willen een groot aantal nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Daaronder kerken, woonhuizen, scholen, bedrijfsgebouwen en brugleuningen. De betrokken eigenaren hebben tot 24 september de tijd protest aan te tekenen. Daarna leggen B&W de lijst vast. Daarna is er nog de mogelijkheid bezwaar te maken. In Stompwijk gaat het om een groot aantal ophaalbruggen van woningen aan de Dr. van Noortstraat waaronder de bruggen bij de panden 19, 95, 103, 111, 115, 121a en 131 alsmede het gebouw van de Boerenleenbank in diezelfde straat.

Bron: Vlietnieuws

Wethouder zet zich in voor Vlietland

bomenkapWethouder Floor Kist zal er bij de provincie Zuid-Holland krachtig op aandringen dat de 60.000 vierkante meter die in het natuur- en recreatiepark Vlietland ontdaan is van alle groen, zo snel mogelijk wordt gecompenseerd door de aanplant van bomen, struiken en ander groen.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de wethouder, de topman van Vlietland b.v. Bart Carpentier Alting en Wim ter Keurs namens milieu- en natuurorganisaties. Door de herplant moet de A4 weer aan het oog onttrokken worden voor bezoekers van Vlietland.

Bart Carpentier Alting spreekt van ‘een goed gesprek’. Dat oordeel wordt gedeeld door de wethouder. In december werd van de ene op de andere dag gestart met het rooien van bomen en het weghalen van groen in Vlietland ten behoeve van de aanleg van een gasleiding voor de Gasunie. De provincie had daar toestemming voor gegeven. Er is nu ook  afgesproken dat er in het vervolg beter gecommuniceerd zal worden.

De gemeente zal van de provincie en de Gasunie verlangen dat de gemeente zelf maar ook Vlietland B.V. en andere belanghebbenden in het vervolg tijdig, zorgvuldig en volledig geïnformeerd zullen worden omtrent werken aan de Rijnlandroute (de verbinding tussen A4 en A44 direct ten noorden van Vlietland). Wegens die werken moest de gasleiding van Gasunie langs de A4 komen waarvoor de kaalslag nodig was.

Bron: Vlietnieuws

Bewoners Huyssitterweg klagen hun nood

Met de komst van een weg rondom het centrum van Stompwijk wordt het ‘onleefbaar’ langs de Huyssitterweg. Dat heeft Jos de Groot, woonachtig aan de Huyssitterweg 23, gezegd tijdens een inspreekmogelijkheid bij de gemeenteraad. Hij sprak mede namens de bewoners van de nummers 21 en 25.

Volgens De Groot komt de zogenoemde Verbindingsweg direct langs hun tuinen en woningen. Daarvoor verslechtert de leefbaarheid, vooral door de geluidoverlast van passerende auto’s. De privétuinen bij de woningen liggen aan de wegkant, net als de slaapkamers.

Behalve geluidoverlast neemt de luchtvervuiling toe en veroorzaakt het verkeer trillingen. Het feit dat er een maximum snelheid geldt van 60 kilometer per uur, verslechtert de toestand nog verder. De Groot wees erop dat ooit door de gemeente is verordonneerd dat de woningen en de tuinen zo gesitueerd moesten worden, als ze nu staan.

Rozenkweker klaagt nood over nieuwe weg

De aanleg van een rondweg rond het centrum van Stompwijk heeft zeer negatieve gevolgen voor rozenkweker Royal Roses, gevestigd aan de Huyssitterweg in Stompwijk. ,,Wij worden op slot gezet’’, aldus Mieke Hogervorst, directrice van de onderneming, in een overleg met gemeenteraadsleden.

Volgens mevrouw Hogervorst komt de weg 10 meter van de kassen af te liggen. Een deel van het land van de onderneming wordt daardoor onbereikbaar. Bovendien moet 6000 tot 8000 vierkante meter grond afgestaan worden voor de wegaanleg. Daardoor wordt een uitbreiding van Royal Roses gefrustreerd en kunnen eerder gedane investeringen niet worden terugverdiend.

Het verkeer op de weg zal de luchtkwaliteit verslechteren. Dat gaat ten koste van de rozenteelt. Er blijft bovendien vrijwel geen ruimte over voor machines om de kassen school te maken. Daardoor wordt de lichtinval minder hetgeen de rozenteelt ook nadelig beïnvloedt.

Omdat de gemeente bomen langs de weg wil zetten neemt de lichtinval nog verder af. Bovendien trekken bomen plantenziektes aan. In de winter zal de weg bewerkt worden met pekel. Dat komt in de sloten terecht van waaruit Royal Roses water voor de teelt haalt. Meer zou gaat ten koste van de rozenteelt.

Op het terrein van groententeler Goeman, direct naast Royal Roses, zijn de kassen al gesloopt voor de weg. Op het terrein ligt echter gevaarlijk afval, zoals asbest. Dat wordt echter niet opgeruimd.

Volgens mevrouw Hogervorst heeft Royal Roses de problemen diverse malen bij de gemeente aangekaart. Er is echter nooit een inhoudelijke reactie op gekomen.

Capaciteit nieuwe rondweg Stompwijk veel te groot

Een aan te leggen weg rondom het centrum van Stompwijk, om de kern te ontdoen van vrachtverkeer, is berekend op 6000 voertuigen per dag. Terwijl er volgens de prognoses maar maximaal 3000 voertuigen per dag gebruik van zullen maken. De gemeente geeft zo’n 29 miljoen euro uit aan de weg.

Volgens B&W is de weg ontworpen op 100 procent meer verkeer dan gedacht vanwege toekomstige ontwikkelingen in de Meeslouwerpolder. De gemeente wil daar meer bedrijven vestigen en ook beperkte woningbouw toestaan. De provincie Zuid-Holland gaat daar vooralsnog niet mee akkoord.

Dat de weg veel te ruim bemeten is blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van het raadslid Hans Mulder (ChristenUnie/SGP). Hij vroeg om maatregelen tegen sluipverkeer via Stompwijk als de A4 vast staat. Volgens B&W is de capaciteit van de weg ruim voldoende om sluipverkeer op te vangen.

Volgens B&W zal h

et gebruik van de weg worden gemeten. Als daaruit problemen blijken zullen maatregelen genomen worden om het gebruik van de weg bij te sturen.

Bodemvervuiling Stompwijkseweg

De grond achter de woningen Stompwijkseweg 68-70 is ernstig vervuild met PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen: benzeenverbindingen die kanker kunnen veroorzaken) en matig met zink. Het gaat om een stuk van 190 vierkante meter. De bovenste halve meter grond moet afgegraven worden en opgevuld worden met een afdekkende laag van gelijke dikte. De zaak dient afgedicht te worden met bestrating. Ook de vloer van toekomstige bebouwing kan als ‘isolatie’ dienen. Dat blijkt uit een bericht van de Provincie Zuid-Holland; verantwoordelijk gezag bij ernstige bodemvervuilingen.

Bron: Vlietnieuws

Bouwplan Wilsveen ter discussie

De eigenaar van de grond Wilsveen 17 heeft nog steeds geen bouwplan ingediend. Hij is van plan er drie gebouwen neer te zetten. Hoe dan ook zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden om de bouw toe te staan. Daarnaast is een omgevingsvergunning nodig en moeten de voornemens passen in een door de gemeente vastgesteld ruimtelijk kader. In alle gevallen zijn bezwaar- en beroepsprocedures voorzien.

Dat heeft wethouder Saskia Bruines de gemeenteraad laten weten. Onder aanvoering van Willem van den Bosch, bewoner van Wilsveen 21, hebben bijna alle bewoners van Wilsveen een petitie getekend tegen de bouwplannen. Die ontnemen het zicht op het cultureel erfgoed, de drie Stompwijkse molens. Volgens Van den Bosch is er door alle partijen gelogen over de plannen.

Bruines erkende dat de hele procedure beter vorm gegeven had moeten worden en dat er eerder met omwonenden had moeten worden gesproken. Iedereen zal echter bij de verdere ontwikkelingen betrokken worden, zo zei ze.

Bron: Vlietnieuws