Categoriearchief: vlietnieuws

Vragen over geluidoverlast Stompwijk

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú wil van B&W weten hoeveel geluidoverlast het verkeer op de A4 geeft voor de inwoners van Stompwijk, zeker nu de weg in beide richtingen met een rijstrook is uitgebreid. Indien er geen gegevens over bekend zijn wil het gemeenteraadslid dat er een meting wordt uitgevoerd, overdag en in het weekeinde. Velú heeft hierover schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

Het raadslid komt ook terug op de afspraak uit 2009 dat er aan de kant van Vlietland over 3 kilometer lengte een geluidscherm zou komen. Zij wil weten of zo’n scherm het geluid gaat weerkaatsen richting Stompwijk, en of dat gemeten dan wel berekend is dan wel kan worden.

Indien blijkt dat de geluidoverlast van de A4 voor Stompwijk nu al te hoog is, wil Velú dat er maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen. Datzelfde geldt voor de situatie als het scherm er staat. Zoals bekend wil de provincie Zuid-Holland onder de afspraak voor de bouw van het geluidscherm af. In plaats daarvan zou op enkele plekken volstaan moeten worden met een aarden wal van nog geen meter hoog.

Gemeente geen partij is strijd over ‘Laantje’

De gemeente heeft geen juridische mogelijkheden in te grijpen bij de strijd over het gebruik van het zogenoemde ‘Laantje van Van Kampen’. Dat hebben B&W het GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg in antwoorden op vragen laten weten. Het Laantje is particulier eigendom doch tevens openbaar. Dat wil zeggen voor eenieder toegankelijk. Dat is sinds 1938 zo. Het Laantje heeft als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’. Het particuliere eigendom van het Laantje wordt gedeeld door eigenaren van gronden die langs het Laantje liggen, aldus B&W. Het beheer is in handen van de eigenaren. Dat is ook vastgelegd in de oorspronkelijke koopakten. De gemeente kan niet bepalen dat de eigenaar van een stuk grond zijn perceel mag aansluiten op het Laantje, ook al is hij geen eigenaar van de weg, aldus B&W. het gaat immers om twee particuliere eigendommen. Het is daarmee een privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen partij is. De aan te leggen Verbindingsweg kan wel aansluiten op het Laantje. Daarvoor is geen toestemming van de eigenaren nodig omdat het Laantje openbaar is en als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ heeft.

Stompwijk aantrekkelijk oordeelt provincie

Stompwijk scoort qua leefbaarheid ‘zeer goed’. Het is erg aantrekkelijk, en geschikt, om er te gaan wonen. Dat staat in een rapport over de Vitaliteit en leefbaarheid van kleine kernen in Zuid-Holland dat door de provincie is gemaakt. In Stompwijk wonen ruim 2000 mensen.

Als gekeken wordt naar voorzieningen, arbeidsplaatsen en leeftijdsopbouw van de bevolking (zelfstandige vitaliteit) is de situatie in Stompwijk ‘gemiddeld’. Alleen bij de dagelijkse voorzieningen is de uitkomst ‘laag’. Op een schaal van 1,75 tot 4,75 haalt Stompwijk een 3; top middenmoot.

Als gekeken wordt naar werkgelegenheid die snel met de auto bereikbaar is, scoort Stompwijk hoog. Moet naar die banen per openbaar vervoer gereisd worden dan is de uitkomst ‘laag’. Bij dagelijks voorzieningen die binnen vijf minuten met de auto bereikbaar zijn is de uitkomst voor Stompwijk ‘gemiddeld’.

Kansen voor Stompwijk zijn er bij de energietransitie: het omschakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Zuid-Holland kent 538 kleine kernen (minder dan 10.000 inwoners). Zij worden vooral bedreigd door het wegtrekken van jongeren en voorzieningen. Desalniettemin staan de meeste kernen er goed voor.

Het provinciaal bestuur stelt dat de kernen door samen te werken en elkaar aan te vullen, hun vitaliteit kunnen verbeteren. Daarnaast is het nodig dat er samenhang is tussen wonen, voorzieningen, werkgelegenheid aan de ene kant en sociale cohesie, verenigingsleven en aandacht voor kwetsbare groepen aan de andere kant.

Er zal extra aandacht aan kleine kernen gegeven moeten worden daar waar het gaat om grote zaken als energietransitie en aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Vragen over Laantje in Stompwijk

GBLV-fractieleider Frank Rozenberg wil van B&W weten wat de status is van het zogenoemde Laantje van Kampen in Stompwijk: een eigen weg, een openbare weg of nog iets anders. Hij heeft daarover vragen aan B&W gesteld. Rozenberg wil ook te horen krijgen wat een weg een eigen weg of een openbare weg maakt. Het GBLV-gemeenteraadslid informeert tevens wie er verantwoordelijk is voor het beheer van het Laantje. Daarnaast wil Rozenberg weten of de gemeente kan en mag besluiten percelen op een eigen weg aan te sluiten, zonder toestemming van de eigenaar van de weg. En als de gemeente dat inderdaad kan en mag besluiten, hoe wordt de eigenaar van de weg daar dan bij betrokken

Bron: Vlietnieuws

Binnen twee jaar openbaar vervoer Stompwijk

B&W moeten binnen twee jaar zorgen voor een betere bereikbaarheid van Stompwijk met het openbaar vervoer; zowel binnen de gemeente als regionaal. Nu is dat openbaar vervoer ontoereikend. Stompwijk is per openbaar vervoer niet verbonden met Leidschendam en Voorburg. B&W moeten met de Adviesraad Stompwijk gaan praten over wensen en behoeften. Verder is er een rol voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (gaat over openbaar vervoer) en de nieuwe regionale busmaatschappij EBS die medio 2019 van start gaat. Dat heeft de gemeenteraad unaniem uitgesproken door het aannemen van een motie opgesteld door GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú.

Toch sanering bij Kulturhus Stompwijk

De gemeente heeft opdracht gegeven een ondergrondse slakkenlaag (verbrandingsafval van kolen en staal) op de plek waar het Kulturhus in Stompwijk wordt gebouwd, weg te halen. Dit inclusief ander bodemvreemd materiaal. Er dient een volledige sanering plaats te vinden. Het spul bevindt zich deels onder de nieuwe speelplaats.

Vlietnieuws berichtte eind september over de slakkenlaag. De bouwer van het Kulturhus vond dat die laag weg moet vanwege milieu-effecten. Hij wilde er echter niet voor betalen. Wie de kosten nu gaat dragen is onduidelijk maar gezien het feit dat de gemeente nu opdracht voor verwijdering heeft gegeven zal de rekening wel bij het  Raadhuis terecht komen.

De gemeente heeft al 3,8 miljoen euro voor het Kulturhus uitgegeven, inclusief een recente verhoging van 0,5 miljoen euro. Daar had de gemeenteraad toen al grote problemen mee. Volgens toenmalig wethouder Bianca Bremer was er contractueel geen mogelijkheid om onder die extra uitgaven uit de komen. Volgens haar was het echter ook meteen de laatste keer dat zulks zou gebeuren.

 

Onenigheid gevel Kulturhus blijft

B&W hebben geen geld om de gevel van het Kulturhus aan te passen. Indien de gemeenteraad een ander materiaal op de gevel wil, of materiaal van een andere kleur moet de raad die wensen zelf op haalbaarheid laten onderzoeken en aangeven waar het geld vandaan moet komen. Dat stellen B&W in antwoorden op vragen van GBLV en VVD over de gevel van het Kulturhus. De Adviesraad Stompwijk kaartte de zaak aan. Volgens de raad is de gevel veel donkerder dan eerder was voorgespiegeld. En waarmee de raad akkoord was gegaan. De uitstraling van het gebouw is daardoor nadelig beïnvloed. Volgens B&W was het oorspronkelijk gekozen materiaal niet meer leverbaar. De bouwer, Slimscholenbouwen, heeft dat de gemeente laten weten. Ook dat de textuur af zou wijken van de eerder geaccordeerde monsters. Wanneer dat gebeurde melden B&W echter niet. De Welstandscommissie heeft de panelen bekeken nadat ze er hingen. De commissie doet normaliter geen inspecties ter plaatse. Nu is er wel een werkbezoek afgelegd. De commissie is akkoord gegaan met de nieuwe panelen. Er kleurverschil is er niet, aldus B&W. Bovendien kan een monster altijd iets afwijken van het werkelijke materiaal. Schuren of een andere vorm van bewerken is geen optie, menen B&W. ‘Het is de vraag of de inwoners van Stompwijk die de donkere kleur niet mooi vinden het verschil zouden zien en de donkere kleur met de textuur van het oude productieproces wel mooi zouden vinden’. Het gebouw is volgens B&W brandveilig. De oplevering moet nog dit jaar plaats vinden.

Nieuw probleem bij Kulturhus Stompwijk

Op de plek waar het Kulturhus in Stompwijk wordt gebouwd ligt een ondergrondse slakkenlaag (verbrandingsafval van kolen en staal). De bouwer van het Kulturhus denkt dat die laag weg moet vanwege milieu-effecten. Hij wil er echter niet voor betalen. Dat zou betekenen dat de gemeente de kosten moet dragen. De gemeente heeft al € 3,8 miljoen voor het Kulturhus uitgegeven, inclusief een recente verhoging van € 0,5 miljoen. Daar had de gemeenteraad toen al grote problemen mee. Volgens toenmalig wethouder Bianca Bremer was er contractueel geen mogelijkheid om onder die extra uitgaven uit de komen. Volgens haar was het echter ook meteen de laatste keer dat zulks zou gebeuren. Nu volgt dus mogelijk een nieuwe rekening. De gemeente en de aannemer zijn nog in gesprek met elkaar.

Fors geld over van Stompwijkseweg

De werken aan de Stompwijkseweg – vervangen en opknappen kademuur, aanleg nieuw wegdek – zijn fors goedkoper uitgevallen dan vooraf berekend. Van het budget van € 11,3 miljoen is nu nog € 3,5 miljoen over. Dat terwijl de werken zijn afgerond. Wat er nog moet gebeuren, wordt door derden betaald. Wat er met de € 3,5 miljoen gaat gebeuren is nog onduidelijk. Formeel zaten de werken aan de Stompwijkseweg in één project met de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en een reconstructie van de Dr. van Noortstraat. Voor het geheel was € 29 miljoen beschikbaar. B&W kunnen besluiten de € 3,5 miljoen in het project te laten. Aan de andere kant verkeert de gemeente in geldnood en zou een meevaller van € 3,5 miljoen dus zeer welkom zijn. De Stompwijkseweg is overigens niet het enige project van de gemeente waarbij de kosten lager uitvallen. Bij de werken in de wijk De Rietvink (Leidschendam, opheffen grondverzakkingen) is ook € 600.000 minder besteed dan voorzien.

Plannen Meeslouwerpolder liggen stil

 Er gebeurt voorlopig niets in de Meeslouwerpolder te Stompwijk. Eerst moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Dat duurt nog zeker tot de zomer van 2019. Voor dat nieuwe bestemmingsplan zijn ook nog onderzoeken nodig inzake geluidhinder van de A4 en de bescherming van de natuur in de polder. Het vorige college van B&W maakte bekend dat er in de polder zo’n 6000 vierkante meter kas ging verdwijnen. Het betrof oude en onrendabele kassen. In de plaats daarvoor kunnen grasland, recreatievoorzieningen of woningbouw komen. Het gaat om het gebied tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg. De plannen maken onderdeel uit van een herinrichting van de polder die erop gericht is het gebied aantrekkelijker en tegelijk economisch vitaler te maken. Tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg krijgen bedrijven de kans uit te breiden en kunnen zich ook nieuwe bedrijven vestigen. Dat moeten dan wel bedrijven zijn uit het nabije gebied, met name ondernemingen die nu nog aan de Stompwijkseweg zitten. Behalve de mogelijke woningbouw in het stuk tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg kan er in de polder ook beperkte woningbouw plaatsvinden bij de nieuw aan te leggen Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk, en parallel aan de Stompwijkseweg/Dr. van Noortstraat. De woningbouw is vooral bedoeld voor Stompwijkers. Eind 2018 wilde de gemeente met de uitwerking starten. Dat gaat nu dus niet door. Het nieuwe bestemmingsplan moet ook nog door een beroep- en bezwaarprocedure. Ook de gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

Bron: Vlietnieuws

De Stompwijkseweg-saga

Dit najaar gaat de Stompwijkseweg opnieuw dicht voor het verkeer. Dit ondanks het feit dat de weg in mei weer werd opengesteld voor het verkeer nadat de weggebruikers een jaar lang deze verbinding niet hadden kunnen gebruiken. Aanleiding: werken aan de kadewand en het opknappen van het wegdek over een lengte van 4 kilometer. De weg moet weer open om netwerkbeheerder Stedin en KPN de kans te geven nog wat leidingen en kabels te (ver)leggen. Dat hadden de twee ondernemingen ook kunnen doen toen de weg open lag. Maar toen zwegen ze ondanks een oproep van de gemeente om noodzakelijke werken in die periode te doen.

Op het Raadhuis zijn ze ‘not amused’ over de handelwijze van Stedin en KPN. Gelukkig is men erin geslaagd om het bedrijf dat zorgde voor een nieuw strak wegdek, opnieuw in te schakelen zodat de sporen van de werken keurig worden weggewerkt. Alsdan moet het wegdek goed genoeg zijn om vijftien jaar zonder onderhoud mee te kunnen. In 2013 begonnen gemeentelijke ambtenaren aan de voorbereiding van de werkzaamheden. In juli 2015 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om voor de reconstructie van de Stompwijkseweg 11,3 miljoen euro vrij te maken. Het feit dat een deel van de kademuur in het water van de Stompwijkseweg was gedonderd, speelde daarbij nadrukkelijk mee. Er moest iets gaan gebeuren, en snel ook. Destijds werd ervan uitgegaan dat de hele kadewand vervangen moest worden. Bovendien was bekend dat de weg in het verleden is opgehoogd en verstevigd met ‘rotzooi’. Vervuilde rotzooi wel te verstaan. Spul dus dat vanwege het milieu en de gezondheid uit de grond moest worden gehaald bij de reconstructie.

Eind 2015 meldde toenmalig wethouder Frank Rozenberg de gemeenteraad dat de dijk waarop de weg ligt over de hele lengte 80 centimeter moest worden afgegraven vanwege het vuil in de grond. Kosten: € 2,6 miljoen. Deze tegenvaller bleek echter weg te vallen tegen een meevaller. Onderzoek had uitgewezen dat de kademuur maar over een lengte van 500 meter vervangen moest worden. Bij de rest kon volstaan worden met renovatie. En dat was veel goedkoper. BAM kreeg de opdracht voor de werken. Met hen werd afgesproken dat zij de bovenste 30 centimeter grond zouden afgraven op hun kosten, dieper was voor rekening van de gemeente. Bij dat dieper graven was er rekening mee gehouden dat er voor de kadewand nieuwe ‘ankers’ nodig waren: lange stalen staven die vanaf de wand landinwaarts liepen. De BAM bedacht echter een andere constructie: profielen. Feitelijk holle stalen pijpen gevuld met beton waardoor het niet nodig was om de kade te verstevigen met ankers. Voor de bodemwerkzaamheden werd een saneringsplan opgesteld dat werd goedgekeurd door de omgevingsdienst Haaglanden, het bevoegd gezag. Basis voor dat plan was nader onderzoek naar de bodemvervuiling onder de weg, dat uit had gewezen dat een sanering over de volle 4 kilometer niet nodig was. Daarmee was de noodzaak van die sanering achterhaald. Het vuil kon blijven.Ten behoeve van de wegaanleg werd uiteindelijk alleen de bovenste 50 centimeter grond ‘gebruikt’. En alleen als daarin een duidelijke verontreiniging opviel, werd dat stuk grond vervangen door schoon materiaal. De kostenpost van € 2,6 miljoen die Rozenberg noemde is feitelijk niet ontstaan. Het bedrag zit nog steeds in de knip en wordt nu doorgeschoven naar het vervolg van de werken aan de Stompwijkseweg: de reconstructie van de Dr. van Noortstraat en de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg rond de kern van Stompwijk. Voor de drie projecten samen is ooit € 29 miljoen vrijgemaakt: voor de twee die nu nog moeten starten 13,4 miljoen. Voor de Verbindingsweg start het grondbedrijf Van der Krogt uit Stompwijk binnen enkele weken met het aanbrengen van grond. Die moet daarna ‘inklinken’. Pas over een jaar kan de aanleg van de weg echt starten. Dan komt ook de Dr. van Noortstraat in beeld. Het geheel moet in 2021 klaar zijn.

Bij de aanleg van de Verbindingsweg voert de gemeente ook werken voor het Hoogheemraadschap Rijnland uit, zoals de aanleg van sloten en bruggen. In ruil daarvoor draagt Rijnland voor € 550.000 bij aan de Stompwijkseweg-kadewand. Er volgt nog één spannend moment: begin 2019 moet de Omgevingsdienst Haaglanden beoordelen of de werken aan de weg er qua milieuvervuiling en gezondheid mee door kunnen. Bij een positief antwoord – en daar rekent het Raadhuis op – is het project dan écht afgerond.

Bron: Vlietnieuws

Natuur- en milieuorganisaties eisen scherm langs A4

Natuur- en milieuorganisaties hebben middels hun raadsman het provinciaal bestuur van Zuid-Holland en BAM Infra gevorderd hun contractuele verplichting tot de aanleg van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland na te komen. Dat blijkt uit een brief die mr. J. A. Huijgen van het advocatenkantoor BarentsKrans namens Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, aan het provinciaal bestuur en BAM Infra heeft verzonden. Onlangs lieten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weten dat het geluidscherm – 3,5 kilometer lang, drie meter hoog – er niet kwam omdat men met het Recreatiecentrum Vlietland een nieuwe overeenkomst had gesloten. Daarmee was de oude afspraak uit 2009 vervallen, aldus Gedeputeerde Staten. Het geluidscherm zou er in 2013 hebben moeten staan.

De natuur- en milieuorganisaties werden in 2009 partner in de overeenkomst aangaande het geluidscherm. Daardoor kunnen de provincie en BAM Infra niet éénzijdig kiezen voor een andere invulling, aldus mr. Huijgen. De raadsman wijst er verder op dat in 2011 de provincie nog meldde dat BAM Infra ‘weldra’ een vergunning voor de bouw van het scherm zou aanvragen. Dat is nooit gebeurd en de provincie ondernam ter zake ook geen actie.

Huijgen wijst erop dat er een groot politiek draagvlak is voor het geluidscherm in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In Provinciale Staten Zuid-Holland is bijna de helft van de leden voor het scherm. Er is zelfs 300.000 euro extra uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls van Vlietland.

De vier natuur- en milieuorganisaties bieden het provinciaal bestuur en BAM Infra overigens nader overleg aan waarbij zij wel aangeven dat hun standpunt ter zake niet ter discussie staat.

Bron: Vlietnieuws