Categoriearchief: vlietnieuws

Investering van 100 miljoen in Vlietland

In natuur- en recreatiegebied Vlietland komen 120 recreatie-appartementen en 102 recreatiewoningen. Zij gaan verschijnen op vijf eilanden in de noord-oost hoek van Vlietland tussen de jachthaven aan de Vliet en de Spartelvijver, ongeveer op de plek waar nu de camping ligt. Het betreft een investering van ruim 100 miljoen euro.

Al in 1995 zijn de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leidschendam-Voorburg akkoord gegaan met de plannen. Destijds ging het nog om in totaal 260 recreatie-appartementen en –woningen. De appartementen mogen maximaal 10 meter hoog worden (dak). De gemeenteraad stemde er in 2005 mee in. De Raad van State verwierp in 2010 de laatste bezwaren.

Onlangs werd bekend dat de provincie Zuid-Holland en Recreatiecentrum Vlietland (RCV) een akkoord hadden gesloten waarbij RCV de benodigde grond in handen krijgt. Het gaat om appartementen en woningen in de dure klasse. Ze liggen allemaal aan het water met een eigen veranda en steiger. Met de opbrengst moeten beheer en onderhoud van Vlietland gefinancierd worden.

Behalve de 222 woningen komt er ook nog een bedrijfswoning op het ‘appartementeneiland’. Verder zijn er gepland: een receptiegebouw met voorzieningen, winkels en een restaurant alsmede een wellness spa. Voorts wordt er geld gestoken in de aanleg van een golfbaan inclusief clubhuis, winkel en horeca; midgetgolfbaan; avonturenterrein; tennisbanen en twee horecalegenheden bij de stranden. Vlietland zou ook verrijkt moeten worden met een rondvaartboort, inclusief steiger en ligplaats, alsmede een historisch schip met horecavoorzieningen aan boord.

Wanneer de werkzaamheden voor de realisatie feitelijk van start gaan is nog onduidelijk.

 

Omgevingsdienst Haaglanden vond het best

De Omgevingsdienst Haaglanden, het bevoegde gezag, vond het prima als de ernstige vervuiling van de dijk waarop de Stompwijkseweg ligt, daar bleef zitten bij de reconstructie van de weg en de kadewand. Vervuilde grond mocht zelfs na de werkzaamheden weer teruggestort worden.

Dat blijkt uit een beslissing van de dienst die op 30 maart 2017 aan de gemeente werd meegedeeld. Dat er in de sterk vervuilde grond werd gewerkt was voor de dienst geen probleem. Er werd ook geen saneringsonderzoek nodig geacht. Bij de vervanging van kadedelen mocht de oude vervuilde grond volgens de dienst teruggestort worden. Bij de kadeversterking middels buispalen mocht vuile grond in en rond de palen worden gebruikt. Wat de weg betreft hoefde maar tot maximaal 45 centimeter ontgraven te worden. Eerder bleek uit onderzoek dat de vervuiling op een diepte van 0,5 tot 2 meter zat.

Over de berm – die ook ernstig vervuild is – praat de omgevingsdienst helemaal niet. Over vervuild grondwater wordt alleen gemeld dat er geen grondwater ‘onttrokken’ mag worden. Wat betreft grond rond kabels, leidingen en andere dieperliggende voorzieningen stelt de dienst geen nadere maatregelen voor.

De risico’s die de vervuiling oplevert zijn volgens de Omgevingsdienst Haaglanden voldoende beperkt. Er is ook geen nazorg nodig.

De werken aan de weg en de kade werden begin dit jaar afgerond. Sinds 1 mei is de Stompwijkseweg weer opengesteld voor verkeer.

Wethouder weet niets van Chinezen

Wethouder Astrid van Eekelen weet niets van Chinezen die de laatste tijd een bovenmatige interesse tonen voor bouwplannen langs de Stompwijkseweg. Dat heeft de bestuurder GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg laten weten in antwoorden op vragen. Rozenberg beriep zich op informatie die hij had ontvangen van de bewoner van een woning aan de weg.

Bron: Vlietnieuws.nl

Rijkswaterstaat weert honden uit vogelplas Starrevaart

Een brief van Rijkswaterstaat heeft voor beroering gezorgd bij Leidschendamse hondenbezitters. Hierin wordt namelijk aangekondigd dat het gebied rond de Vogelplas Starrevaart per 1 augustus verboden is voor honden. Rijkswaterstaat wijst daarbij op de vogelpopulatie. Bovendien wil men schapen op de aangrenzende gronden laten grazen. Staatsbosbeheer is sinds begin dit jaar eigenaar van de plas, die daarvoor tot het Leidschendammerhout behoorde. Op de meeste plekken zijn wandelaars nog wel welkom.

Staatsbosbeheer wijst erop dat de Vogelplas vooral belangrijk is als foerageergebied, rustplaats of leefgebied. Men vindt er tal van bijzondere vogelsoorten, zoals de parelduiker, de ijsduiker, de blauwe- en grauwe kiekendief, paapje, vuurgoudhaan en het baardmannetje. De zone ten zuiden van de plas is op dit moment al verboden terrein voor mens en hond. Nu komt er ook een hondenverbod voor de Westoever (Vlietzijde) en Oostoever (zijde snelweg A4). Wandelaars mogen daar wel komen.

Hondenbezitters kunnen per 1 augustus terecht ten zuiden van de vogelplas in het Leidschendammerhout en in het zuidelijk deel van recreatiegebied Vlietland. In het Noordelijk deel van Vlietland mogen honden alleen aangelijnd lopen in de periode van 1 april tot 1 oktober. De zwemstrandjes zijn en blijven verboden gebied.

Bron: Vlietnieuws

Deal: geen geluidscherm A4 bij Vlietland

Er komt geen geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat hebben de provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (DCV) vastgelegd in een overeenkomst. Dat heeft de Commissaris der Koning, Jaap Smit, de Provinciale Staten laten weten.

Smit erkent dat er in 2009 een overeenkomst is gesloten waarin de bouw van het scherm was vastgelegd. Volgens hem was daar echter een financiële voorwaarde aan verbonden. Het scherm moest betaald worden uit de opbrengsten van bagger uit en stort in de Meeslouwerplas, het centrale water in Vlietland.

Smit stelt dat er geen wettelijke plicht was het scherm neer te zetten. Het was destijds een wens van alle betrokkenen inclusief RCV, milieu- en natuurorganisaties. Later werden die organisaties partner in de overeenkomst. Dat geeft hen het recht naleving via de rechter af te dwingen. Dat geldt dan echter ook voor de financiering, aldus Smit.

De Commissaris wijst erop dat er ijkmomenten in de deal van 2009 zijn afgesproken; momenten om de zaak te heroverwegen. In 2014 is gekozen om nadruk te leggen op oeverstabilisatie van de plas plus een aantal andere waterwerken.

In navolging daarop is door de provincie en aannemer BAM een ‘alternatieve overeenkomst’ met RCV gesloten. Daarin staat het scherm niet meer.

In 2009 is er volgens Smit te veel aandacht gegeven aan de positieve kanten van de deal. De financiële randvoorwaarde van het scherm is te weinig aan bod gekomen. Tegelijk werden er te hoge verwachtingen over de komst van het scherm gewekt.

De Commissaris stelt dat de gemeente Leidschendam-Voorburg zelf kan besluiten tot de bouw van het scherm. Dat geldt dan ook voor de landschappelijk inpassing. Men zal dat dan zelf moeten regelen. Wel zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden want daarin staat het scherm niet.

Smit schrijft dat andersluidende interpretatie van de afspraken uit 2009 dan wel de eis tot verdere aanvullende maatregelen zijdens de provincie ‘niet aan de orde’ zijn. Hij beweert dat een en ander ook met de gemeente Leidschendam-Voorburg is afgesproken.

In het akkoord met RCV staat dat RCV grond in erfpacht krijgt om daar 223 recreatiewoningen op neer te zetten. Dat gebeurt in het noordelijke deel van Vlietland, bij de recreatiehaven en de horecagelegenheid. Daar zal ook het accent liggen qua geluidwerende voorzieningen.

Bij de A4 komt tussen de Jan Bakkersloot en de Vinkesloot een aarden wal van 1,5 meter hoog. Die wal kan hoger worden maar dat is dan een zaak van RCV zelf.

Volgens Smit worden de normen, als het gaat om geluid van verkeer op de A4, niet overschreden. Dat geldt ook voor de woningen in Voorschoten. De recreatie in Vlietland aan de kant van de A4 is extensief en vraagt niet om nadere geluidbeperkende maatregelen. Daar is ook geen juridische noodzaak toe.

Wat de bomenkap in Vlietland betreft stel Smit dat er geen relatie is tussen die kap en verkeersgeluid. Er ligt inmiddels een bomen compensatieplan waar ook Leidschendam-Voorburg aan heeft meegewerkt. Dat betreft herplant en jonge inplant. In eerste instantie is die gericht op het beperken van het zicht op de A4.

Door de bomenplant ontstaan nieuwe ecologische en recreatieve waarden, betoogt Smit. Het gaat om 1289 bomen en 9591 stuks struweel terwijl er maar 1434 bomen zijn gekapt. Daarnaast wordt een deel van het bestaande bos in Vlietland omgevormd. Daarvoor is tien jaar uitgetrokken. De provincie besteedt 300.000 euro extra aan een kwaliteitsimpuls voor de natuur in Vlietland.

Met de brief wijst Smit verzoeken van de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, gesteund voor de colleges van B&W, om het geluidscherm toch te bouwen, af.

Bron: Vlietnieuws

GBLV wil buslijn naar Stompwijk

Er moet een buslijn komen tussen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk. Dit naar model van buslijn 47 die in Leidschendam rijdt tussen Leidschendam-Zuid en Duivenvoorde.

Dit voorstel zal GBLV indienen bij de behandeling van de nota over de voortgang met de gemeentelijke begroting 2018. De gemeenteraad zal daar nog deze maand over spreken.

Buslijn 47 wordt verzorgd door welzijnsorganisatie Woej. Er wordt gereden met achtpersoons busjes. De bus rijdt maandag tot en met vrijdag elke anderhalf uur tussen 08.15 en 15.45. Op zaterdag is die rijperiode iets korter.

Om gebruik te maken van de bus moeten passagiers lid zijn van de vrijwillige vervoersdienst (€ 18,70 per jaar) en daarnaast € 1,— per rit betalen.

In vragen aan B&W loopt GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú al vooruit op het voorstel. “Is het college het met GBLV eens dat de bereikbaarheid per openbaar vervoer van Leidschendam Zuid en Stompwijk, vrijwel of geheel ontbreekt/niet toereikend is? Is er onderzoek gedaan naar de wensen van bewoners in Leidschendam Zuid en Stompwijk voor wat betreft toegang tot OV?” Omdat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH, die over vervoer gaat) geen binnenstedelijk vervoer bekostigt wil Velú van B&W weten welke mogelijkheden zij zien voor openbaar vervoer binnen de gemeente. “Te denken valt aan een constructie zoals bus 47’’, aldus Velú.

Een andere optie is volgens Velú het doortrekken van buslijn 400 (Leiden – Zoetermeer via Stompwijk) door de dorpskern van Stompwijk naar Leidschendam. Daar zou MRDH eventueel wel aan kunnen meebetalen. Zij vraagt B&W dat ook te onderzoeken.

Bron: Vlietnieuws

Provincie stoot Stompwijkse molens af

De provincie stoot de Drie Stompwijkse Molens af. Dat gebeurt inclusief 1,5 hectare grond rond de molens bestaande uit een groenstrook en een toegangsweg. Dat heeft gedeputeerde Rik Janssen Provinciale Staten laten weten. De molens – bekend als de Molendriegang – staan tussen de Stompwijkseweg en Wilsveen.

De molens zijn in 1958 buiten werking gesteld. Omdat ze verloren dreigden te gaan nam de provincie ze over. In de beleidsvisie 2013-2016 stond echter al dat de provincie van de molens af wilde en ze wilde overdragen aan Leidschendam-Voorburg. Daar kwam het niet van omdat de fundering van de molens zo slecht bleek dat die eerst aangepakt moest worden. Dat is inmiddels gebeurd.

De overdracht van de molens aan een nieuwe eigenaar wordt nu opnieuw voorbereid. De overdracht zou nog voor 2020 moeten plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat de gemeente eigenaar wordt van de molens. Er wordt gezocht naar een betrouwbare en financieel draagkrachtige koper. Huurovereenkomsten met huidige bewoners zullen gerespecteerd moeten worden.

Bron: Vlietnieuws

Conflict rond extra werk Stompwijkseweg

De gemeente is in beraad met BAM Infra, de onderneming die de reconstructie van de Stompwijkseweg (kademuren en wegdek) voor zijn rekening nam, over noodzakelijke extra werken. De gemeente is daar erg ‘teleurgesteld’ over. Inzet van het beraad zijn de consequenties van het extra werk, inclusief de juridische gevolgen en de vraag wie de extra kosten moet dragen. De reconstructie werd in april afgerond. Later bleek dat er op bepaalde plekken opnieuw gewerkt moest gaan worden vanwege kabels en leidingen. Naar verluidt moet de weg daarvoor weer een maand dicht. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Voor de werken aan de Stompwijkseweg was € 11,25 miljoen uitgetrokken. Daarvan is € 6,15 miljoen uitgegeven. Er liggen nog financiële verplichtingen voor € 1,2 miljoen. De rest van het geld is ‘over’ en kan terugvloeien in de gemeentekas.

Bron: Vlietnieuws

D66 wil actie voor Stompwijks fietspad

Het fietspad langs de N206 tussen Zoeterwoude en Zoetermeer is ter hoogte van Stompwijk onveilig. Het is veel smaller dan de rest van het fietspad. De provincie moet maatregelen nemen om de toestand te verbeteren.

Dat stelt Paul Breitbarth, lid van Provinciale Staten voor D66. Hij heeft vragen aan Gedeputeerde Staten over het fietspad gesteld. Volgens het Statenlid wordt het fietspad veel gebruikt voor woon-school- en woon- werkverkeer.

Breitbarth vraagt Gedeputeerde Staten of men bekend is met de toestand en of met get met D66 eens is dat de verkeersveiligheid op het genoemde stuk fietspad, mede gelet op de hoeveelheid autoverkeer op de N206, onvoldoende is.

Het Statenlid wil van het provinciaal bestuur horen welke mogelijkheden er zijn om, in samenwerking met de betrokken gemeenten en de Adviesraad Stompwijk, de verkeersveiligheid van het genoemde fietspad te verbeteren. Hij wijst erop dat in de provinciale plannen groot onderhoud aan het fietspad pas voor na 2020 is voorzien.

Bron: Vlietnieuws

Van Velsen Rallysport vroeg zelf om steun

Van Velsen Rallysport heeft de gemeente zelf om een sponsorbijdrage gevraagd. Er is door de gemeente € 1000,— aan de onderneming gegeven. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Dat heeft een woordvoerster van B&W laten weten in antwoord op vragen van Vlietnieuws.

De steun werd gegeven omdat de deelname van de truck van Van Velsen aan de Dakar-rally in 2016 en 2017 leefde in Stompwijk – waar Van Velsen Rallysport is gevestigd – en publiciteit genereerde.

Volgens de woordvoerster ging het om incidentele bijdragen. Dit soort sponsoring is volgens B&W ‘niet ongebruikelijk’. Zo kregen ook de Stichting Talentenloods, de Pop-Up Bazaar, de Sportprijs en de promotie van de ‘Stap uit je Stad’-dag een bijdrage.

Dat het gemeentelijke logo nu – na vragen over de sponsoring van de media – van de truck van Van Velsen is verwijderd, verklaart de woordvoerster aldus: ‘De Dakar-rally is voorbij. Daarmee eindigt ook de sponsoring van de gemeente en is het logo verwijderd aangezien de truck voor meerdere evenementen wordt ingezet’.

De Dakar Rally 2016 werd tussen 2 en 16 januari in Zuid-Amerika verreden. De rally van 2017 vond tussen 2 en 14 januari 2017 plaats. In beide gevallen was GBLV-wethouder Frank Rozenberg verantwoordelijk voor dit soort sponsoring.

GBLV gebruikte de truck van Van Velsen (hij staat op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, red.) afgelopen zaterdag voor de start van hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. Frank Rozenberg is campagnemanager en staat zelf op de GBLV-lijst voor de gemeenteraadsverkiezing.

De verklaring van de woordvoerster van B&W inzake het weghalen van het beeldmerk van de gemeente op de truck van Van Velsen klopt overigens niet. Dat gebeurde zeer recent nadat de media vragen waren gaan stellen over de sponsoring.

De truck had toen al de Afrika Eco Rally gereden: een rally op het originele parcours van de Dakar Rally tussen Monaco en Dakar. De Daker Rally zelf wordt tegenwoordig in Zuid-Amerika verreden. Tegelijk met het verdwijnen van het logo op de truck verdween ook de gemeentelijke reclame op de site van Van Velsen Rallysport. En werd de vermelding van de gemeente op de lijst van sponsoren geschrapt.

Waarom de steun van de gemeente begin 2018 nog steeds op de truck en de site werd vermeld terwijl er geen financiële bijdrage meer tegenover stond, blijft vooralsnog onduidelijk.

Bron: Vlietnieuws