Categoriearchief: vlietnieuws

Vlietnieuws

Buurtbus Stompwijk geen realistische optie

Het starten van een busverbinding tussen Leidschendam-Zuid en Stompwijk in de vorm van een buurtbus is niet realistisch gezien de kosten en de capaciteit. Dat heeft overleg tussen de gemeente en busbedrijf Connexxion duidelijk gemaakt. Bekeken wordt nu of Woej-bus 47 die rijdt tussen rijdt Leidschendam-Zuid, Damplein, Woonzorgcentrum Schoorwijck, Gemeentehuis, winkelcentrum Leidsenhage, ziekenhuis Antoniushove, Prinsenhof en Duivenvoorde kan worden doorgetrokken naar Stompwijk. Connexxion wordt als regiovervoerder deze zomer vervangen door EBS. Dat bedrijf heeft al aangegeven de eerste anderhalf jaar niets te veranderen in de dienstregeling. Dat zal pas in 2021 gebeuren. Men wil dan meer rekening houden met de vraag naar vervoer en flexibeler worden qua tijden.

CDA stelt weer vragen over Kulturhus

Coalitiepartij CDA wil dat B&W een onderzoek gaan doen naar het faillissement van de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, Slim scholen bouwen (SSB). Dat blijkt uit nadere vragen van CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous.
‘Is de wethouder bereid om een onderzoek uit te voeren naar rol van de gemeente in het proces van aanbesteding en begeleiding van de bouw, om hieruit lessen te kunnen trekken voor toekomstige vergelijkbare trajecten’, zo wil Strous weten.
De gemeente kwam op 30 april met een persbericht over het faillissement van SSB. Op 2 mei publiceerde Vlietnieuws een blog over de zaak. Gisteren volgde een artikel overgenomen van het vakblad voor de bouwsector, Cobouw. Uit beide stukken bleek dat er al veel langer problemen waren rond SSB.
Het CDA-raadslid wil van B&W ook horen of het klopt dat er al 4,2 miljoen euro gemeenschapsgeld aan het Kulturhus is besteed, hoeveel geld er nog in het project gestoken moet worden en wanneer het Kultushus wordt opgeleverd.
Op 1 mei vroeg Stijn Strous B&W al welk financieel risico de gemeente loopt en hoe hoog de vordering is die de gemeente nog op SSB heeft. Hij wilde ook weten of het faillissement vertraging in de oplevering van het Kulturhus betekent, en wat de gevolgen zijn voor de gebruikers.

Provinciale weg bij Stompwijk onveilig

De  N206, de weg tussen Leiden en Zoetermeer via Stompwijk, behoort tot de gevaarlijkste wegen in de provincie. Dat geldt met name voor het weggedeelte tussen Stompwijk en Zoeterwoude. Dat heeft de ANWB bekend gemaakt op basis van onderzoek. Volgens de ANWB moet de provincie snel infrastructurele maatregelen nemen. Zolang dat niet gebeurt moet er strak gecontroleerd worden op de maximum snelheid (80 kilometer per uur).

Alhoewel de weg goed beheerd en onderhouden is, leent het wegprofiel in combinatie met de snelheid waarmee gereden wordt zich er niet voor grote stromen auto’s veilig te verwerken. De ANWB spreekt van een ‘risicovolle wegindeling’. Het oordeel is geveld op basis van het aantal verkeersongelukken op de N206 tussen Stompwijk en Zoeterwoude over de periode 2015 – 2018.

Vlietland wil haast maken

Om een ‘enigszins acceptabel’ functioneren van natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk te maken, moet zo snel mogelijk begonnen worden met de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4. Dat schrijft Bart Carpentier Alting, directeur van Recreatiecentrum Vlietland (RCV) in een brief aan gedeputeerde Han Weber (natuur en recreatie).

Op 20 februari besloten Provinciale Staten unaniem dat die geluidwerende voorziening er binnen twee jaar moest komen. Zo kon eindelijk een afspraak uit 2009 waargemaakt worden. Gedeputeerde Floor Vermeulen (verkeer) betwijfelde echter of de twee jaar haalbaar was. Hij beloofde in juni met een rapportage te komen, inclusief de mogelijke financiering van de werken. Vermeulen maakte tegelijk een voorbehoud aangaande de mogelijke toekomstige verbreding van de A4. Hij noemde het niet wenselijk nu iets te maken dat dan straks eventueel weer verplaatst zou moeten worden. Volgens de RCV-directeur komen de geluidwerende voorzieningen (wallen en schermen) ver genoeg van de A4 af en is een toekomstige verbreding van de weg geen probleem. Datzelfde geldt voor een ondergrondse gasleiding van de Gasunie. Daarover is al met dat bedrijf gesproken.

In dit kader wijst Bart Carpentier Alting erop dat de provincie eind 2016 al ingestemd heeft met een voorstel van toenmalig wethouder Saskia Bruines (Leidschendam-Voorburg), vastgelegd op kaart, voor de plaatsing van het geluidscherm. Omdat Provinciale Staten op 20 februari ook spraken over de noodzaak van het herstel van vertrouwen roept de RCV-topman het provinciaal bestuur nu op zo snel mogelijk de opdracht voor de aanleg van de wallen en schermen te geven. Dan kan ook de procedure ruimtelijke ordening in Leidschendam-Voorburg voor de aanleg starten.

In elk geval in 2020 moeten de geplande aarden wallen in het noordoosten van Vlietland klaar zijn. Het gaat dan om wallen bij het geplande kruispunt van de A4 met de nieuwe Rijnlandroute, en langs de A4 tussen de Vinke- en Bakkersloot. Dat is ruwweg het gebied tussen het strand en het klimeiland. Het scherm moet dan langs de rest van Vlietland en de vogelplas Starrevaart komen. Bart Carpentier Alting stelt dat alle werken uitgevoerd kunnen worden binnen het oorspronkelijk bepaalde budget van 3 miljoen euro.

Supermarkt in Stompwijk moet blijven

De COOP-supermarkt in Stompwijk moet blijven. De gemeente zal niet meewerken aan een eventuele functiewijziging van de locatie. Wel wordt medewerking verleend aan een uitbreiding van de supermarkt als daar behoefte aan is. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad laten weten. De supermarkt is de enige levensmiddelenzaak in Stompwijk waar zo’n 2500 mensen wonen. Diverse fracties in de gemeenteraad waren er over gevallen dat Van Eekelen in een Detailhandelsvisie met geen woord repte over de situatie in Stompwijk.

Kulturhus nog duurder

De kosten van het Kulturhus in Stompwijk vallen opnieuw duurder uit. B&W willen nu 285.000 euro besteden aan het inrichten van het voorplein. Dat zou bouwer SSB doen doch die onderneming kon dit onderdeel van het contract niet waar maken. Het Kulturhus zou 3 miljoen euro kosten. Eind 2017 was er een tegenvaller van 720.000 euro. Morrend ging de gemeenteraad akkoord met de extra uitgaven. Kort geleden moest op kosten van de gemeente een bodemsanering worden doorgevoerd. Er zaten slakken (verbrandingsafval van kolen en staal) in de bodem. Wat dat gekost heeft hebben B&W niet bekend gemaakt.

Het inrichten van het voorplein is urgent omdat dit dienst doet als schoolplein zolang de oude Maerten van den Veldeschool nog niet gesloopt is. Van het extra geld is dik 230.000 euro bedoeld voor het speelplein, speeltoestellen en een fietsenstalling. De rest is voor een toegangsweg vanaf de Dr. van Noortstraat en parkeerplaatsen. Volgens B&W moeten gebruikers van het Kulturhus naast dat Hus kunnen parkeren. Dat is ook van belang voor omwonenden. Er vallen zo minder parkeerplaatsen weg langs de Dr. van Noortstraat. En het is gunstig voor de verkeersveiligheid.

B&W hebben vanaf het begin het contract met SSB geroemd als zeer bijzonder. Feit is echter dat het al met al geleid heeft tot een tegenvaller van 25 procent op de oorspronkelijke bouwkosten. Omgerekend 1 miljoen euro.

Tekort aan standplaatsen woonwagens

De gemeente kent een tekort aan standplaatsen voor woonwagens. Bij B&W liggen 49 verzoeken om een standplaats. Er zijn er echter maar dertig beschikbaar. Dat hebben B&W het D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen laten weten in antwoorden op vragen. Bij de 49 verzoeken gaat het in 75 procent van de gevallen om een huurwagen. Veertig procent zegt echter ook wel te willen kopen. Van de aanvragers is 40 procent alleenstaand, de rest zijn gezinnen. De dertig plaatsen zijn te vinden aan de Appelgaarde (Voorburg, 13), de Schipholboog (Voorburg, 7), de Hovenierssingel (Leidschendam, 9) en de Waterviolier (Stompwijk, 5). De standplaatsen in Stompwijk bevinden zich op particuliere grond. Bij de Appelgaarde gaat het om plaatsen van woningcorporatie Wooninvest.

Alle gemeenten in de regio Haaglanden zijn nu bezig met een inventarisatie van beschikbare plaatsen en de vraag er naar. Dat moet leiden tot het formuleren van een nieuw beleid voor de regio inzake standplaatsen voor woonwagens. Begin 2020 komt er dan een voorstel aan de betrokken gemeenteraden.

B&W stellen eisen aan verdere verbreding A4

De rijksoverheid moet bij de plannen voor een verdere verbreding van de A4 de negatieve gevolgen daarvan goed meewegen. Het gaat dan niet alleen om de effecten op gezondheid en leefbaarheid, maar ook om de gevolgen voor het autoverkeer op andere, omliggende wegen.

Dat stellen B&W in een reactie op de plannen van het rijk. Op zich is de A4 cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad, aldus B&W. De weg ontlast provinciale en lokale wegen. Een bredere weg met meer verkeer heeft echter ook minder gewenste gevolgen bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en geluidhinder.

B&W vragen in dit verband aandacht voor de inwoners van Leidschendam-Zuid, het Zeeheldenkwartier en Stompwijk, evenals bezoekers van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Ze wijzen erop dat geluidwerende voorzieningen bij Vlietland, het geluid kan doen weerkaatsen naar Stompwijk hetgeen daar dus tot extra overlast leidt.

Wat de verkeersstromen en verkeersaanbod betreft wijzen B&W op de relatie tussen A4 en de N206 (Leiden-Zoetermeer via Stompwijk), de N447 (Leidschendam-Voorschoten) en het Damcentrum in Leidschendam.

In antwoorden op vragen van GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú laten B&W weten dat de geluidbelasting van de huidige A4 op woningen in Stompwijk die zo’n 100 meter van de weg staan, 65 decibel is. In de kern van Stompwijk is het 50 decibel.

Indien een geluidwerend scherm bij Vlietland uit een aarden wal bestaat zal er geen weerkaatsing van geluid richting Stompwijk zijn. Bij een normaal geluidscherm is dat tussen 1,5 (op 100 meter afstand) en 0,5 (kern Stompwijk) decibel. Er bestaan echter ook geluidsabsorberende schermen.

B&W stellen dat geluid en geluidoverlast meegenomen moeten worden in het onderzoek naar de verbreding van de A4. Indien het maximale geluidniveau overschreden wordt moeten er maatregelen genomen worden. Dat is dan aan Rijkswaterstaat, beheerder van de A4.

Weer problemen bij Kulturhus Stompwijk

Er zijn weer problemen bij het Kulturhus in Stompwijk. De bouwer, SSB, kan de contractuele plicht om te zorgen voor speel- en fietsvoorzieningen niet nakomen. Een financier die men daarvoor had gevonden is afgehaakt. B&W hebben nu besloten dit onderdeel uit het contract met SSB te halen en opnieuw aan te besteden. Ondertussen richt de gemeente zelf het voorplein in, in afwachting van de sloop van de bestaande school die opgaat in het Kulturhus. Na die sloop volgt een definitieve inrichting van de buitenruimte bij het Kulturhus waarvoor dan een nieuwe aannemer gevonden moet worden. Eerder bleek al dat het Kulturhus veel duurder werd dan verwacht. Bovendien bleek de grond vervuild te zijn. Die vervuiling werd op kosten van de gemeente opgeruimd.

Vragen over geluidoverlast Stompwijk

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú wil van B&W weten hoeveel geluidoverlast het verkeer op de A4 geeft voor de inwoners van Stompwijk, zeker nu de weg in beide richtingen met een rijstrook is uitgebreid. Indien er geen gegevens over bekend zijn wil het gemeenteraadslid dat er een meting wordt uitgevoerd, overdag en in het weekeinde. Velú heeft hierover schriftelijke vragen aan B&W gesteld.

Het raadslid komt ook terug op de afspraak uit 2009 dat er aan de kant van Vlietland over 3 kilometer lengte een geluidscherm zou komen. Zij wil weten of zo’n scherm het geluid gaat weerkaatsen richting Stompwijk, en of dat gemeten dan wel berekend is dan wel kan worden.

Indien blijkt dat de geluidoverlast van de A4 voor Stompwijk nu al te hoog is, wil Velú dat er maatregelen worden genomen om de overlast te verminderen. Datzelfde geldt voor de situatie als het scherm er staat. Zoals bekend wil de provincie Zuid-Holland onder de afspraak voor de bouw van het geluidscherm af. In plaats daarvan zou op enkele plekken volstaan moeten worden met een aarden wal van nog geen meter hoog.

Gemeente geen partij is strijd over ‘Laantje’

De gemeente heeft geen juridische mogelijkheden in te grijpen bij de strijd over het gebruik van het zogenoemde ‘Laantje van Van Kampen’. Dat hebben B&W het GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg in antwoorden op vragen laten weten. Het Laantje is particulier eigendom doch tevens openbaar. Dat wil zeggen voor eenieder toegankelijk. Dat is sinds 1938 zo. Het Laantje heeft als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’. Het particuliere eigendom van het Laantje wordt gedeeld door eigenaren van gronden die langs het Laantje liggen, aldus B&W. Het beheer is in handen van de eigenaren. Dat is ook vastgelegd in de oorspronkelijke koopakten. De gemeente kan niet bepalen dat de eigenaar van een stuk grond zijn perceel mag aansluiten op het Laantje, ook al is hij geen eigenaar van de weg, aldus B&W. het gaat immers om twee particuliere eigendommen. Het is daarmee een privaatrechtelijke aangelegenheid waarin de gemeente geen partij is. De aan te leggen Verbindingsweg kan wel aansluiten op het Laantje. Daarvoor is geen toestemming van de eigenaren nodig omdat het Laantje openbaar is en als bestemming ‘verkeers- en verblijfsdoeleinden’ heeft.