Categoriearchief: vlietnieuws

Minicamping aan Stompwijkseweg

De eigenaar van Buitenplaats Molenwei, J.C. van der Krogt, heeft bij de gemeente toestemming gevraagd om de minicamping op het terrein aan de Stompwijkseweg 27 met 25 plaatsen te mogen inrichten. De camping zou nog deze maand open moeten gaan en tot 1 november moeten draaien.

Volgens de aanvrager is de agrarische bedrijfsvoering niet meer lonend. Met de camping moet een nieuw verdienmodel ontstaan. De camping zou op een stuk grasland van 200 bij 300 meter moeten komen. Er komt ook een toiletunit. Parkeren gebeurt op een terrein er naast.

Buitenplaats Molenwei biedt talrijke activiteiten aan waaronder poldersport, fietsverhuur, evenementen, workshops, lezingen en lessen voor kinderen.

Er is ook een winkel voor producten van het land.

Nieuw onderzoek water Vlietland

Er komt een nieuw onderzoek naar de waterkwaliteit van de Meeslouwerplas, deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het wordt gedaan door de Randstedelijke Rekenkamer in Amsterdam. Om het speurwerk werd gevraagd door Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat het water vervuild was. De normen voor chroom, koper, zink, fosfor, nikkel en zuurstof in het water werden overschreden. Gedacht werd dat dit te maken had met de stort van bagger en andere grond in de plas om die minder diep te maken.

Onderzoek van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Rijnland en aannemer BAM leverde echter geen oorzaak van de watervervuiling op. De grond die in de plas terecht kwam, bleek schoon. Ook opwoeling van eerder gestorte bagger was niet de oorzaak.

Daarop werd geconcludeerd dat de vervuiling moet zijn ontstaan door de dynamiek in de plas zelf dan wel door externe invloeden, al dan niet seizoensgebonden. Deze conclusie werd door natuur- en milieuorganisaties aangevochten.

De Randstedelijke Rekenkamer gaat starten met interviews en een literatuuronderzoek. Daarna wordt de richting van het onderzoek bepaald waarbij het niet de bedoeling is eerder onderzoek naar het proces rondom het verondiepen van de Meeslouwerplas, te herhalen.

Fietsers hebben geen voorrang meer

Fietsers die gebruik maken van het zogenoemde Fietspad 90, dat direct naast de woning Stompwijkseweg 92 aansluit op de Stompwijkseweg / Dr. van Noortstraat, hebben geen voorgang meer op auto’s die van de weg gebruik maken. Dat hebben B&W bepaald.

Op de kruising van het fietspad en de weg zijn borden geplaatst die dat aangeven. Op de weg mag ter plekke 60 kilometer per uur worden gereden. De weggebruiker heeft slecht zicht op de fietser komend vanaf het fietspad door (privé) bomen langs het fietspad. ‘Gezien het slechte zicht en het grote snelheidsverschil tussen fietsers op het fietspad en verkeer op de Stompwijkseweg is het gewenst op deze aansluiting een voorrangsmaatregel in te stellen met voorrang voor het verkeer op de Stompwijkseweg’, aldus B&W.

Nieuwe vragen over Kulturhus

GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk wil van B&W weten of het Kulturhus in Stompwijk voldoet aan alle contractuele voorschriften. Zo ja, dan wil hij vernemen wanneer de gebreken in het gebouw zijn aangepakt. Zo nee, dan wil hij horen of er sprake is van een gedoogbeleid.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van hem aan B&W. Onlangs bleek uit het Jaarverslag 2019 van de dienst handhaving dat bij de bouw niet aan alle bouwkundige voorschriften is voldaan. Desondanks hebben B&W het gebouw als ‘veilig’ beoordeeld.

Onderaannemers die bij de bouw  betrokken waren beweren al langer dat er gebreken aan het Kulturhus zijn, met name wat de brandveiligheid betreft. Zij voelen zich  door het Jaarverslag bevestigd en eisen actie van de gemeenteraad.

Van Wijk, die zich beroept op berichtgeving bij Vlietnieuws, wil van B&W ook weten hoe het staat met de afwikkeling van het faillissement van de bouwer (SSB) en de claims die er tegen dat bedrijf zijn ingediend: door de gemeente en de onderaannemers.

Kulturhus Stompwijk had gebreken

Bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk is niet conform de vergunning gewerkt. Dat is gebleken nadat onderaannemers na het faillissement van de bouwer, SSB, claimden dat het gebouw niet brandveilig was.

Een en ander blijkt uit het Handhavings Jaarverslag 2019. Naar aanleiding van de claim van de onderaannemers zijn ‘verschillende bouwonderdelen’ herbeoordeeld. ‘Bij de herbeoordeling zijn wel aspecten aan de orde gekomen die niet geheel conform vergunning waren, doch die stonden het in gebruik nemen van het gebouw niet in de weg’, aldus het Jaarverslag.

Over welke gebreken het ging meldt het Jaarverslag niet. Ook niet wat er gedaan is deze te corrigeren zodat het geheel wel aan de vergunning voldeed. Op 5 maart werd het Kulturhus in gebruik genomen. Op 29 mei berichtte wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad dat zulks ‘veilig’ was.

Als reactie op bovenstaand bericht:

Onderaannemers Kulturhus: ‘Onze stellingen bevestigd’

‘Wij weten zeker dat dingen niet op orde zijn. Nog steeds niet’. Dat laten de onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk weten nu de gemeentelijke dienst handhaving heeft erkend dat er bij de bouw niet conform de vergunning is gewerkt.
Die erkenning stond in het jaarverslag 2019 van de dienst. Vlietnieuws heeft er woensdag over bericht. De bouwer van het Kulturhus, SSB, ging kort voordat het opgeleverd moest worden failliet. Meteen lieten de onderaannemers weten dat er van alles mis was met de bouw. Desondanks werd het pand in gebruik genomen en oordeelde B&W dat dit ‘veilig’ was.
Volgens de onderaannemers kan het niet zo zijn dat het gebouw nu ineens wel in orde is. ‘Hoe zit het met de rapportering van de wanddoorvoeren welke Julo (een onderaannemr, red.) heeft gekeurd en waar de gemeente noch SSB ooit een rapport van heeft gehad omdat ze niet betaald hebben? De gemeente kan de brandveiligheid van alle wanddoorvoeren niet garanderen en dus zijn de brandcompartimenten niet aantoonbaar brandveilig’.
‘Verder is de brandwerende schil met promatectplaten op diverse plekken waaronder de gevel niet aangebracht alhoewel dit wel voorgeschreven was. De gemeente heeft daar niks aan gedaan wat betekent dat het niet op orde is’.
‘Wij zijn nooit gehoord door de gemeente betreft onze zorgen. Er heeft ooit iemand van de afdeling handhaving gebeld met de vraag om telefonisch uit te leggen waar de problemen zouden zitten want dan kon hij het even bekijken. Heel gek dat je als gemeente iemand stuurt die niet bouwkundig onderlegd is en ook geen inhoudelijke vragen de brandveiligheid en onze zorgen betreffende’.
Volgens de onderaannemers doet de gemeente er alles aan de zaak in de doofpot te stoppen om zo serieuze consequenties te voorkomen.
Vanuit Julo wordt daaraan toegevoegd: ‘Een gebouweigenaar is wettelijk verplicht aan te (kunnen) tonen dat de brandveiligheid op orde is, met name dus ook het brandwerend behandelen van alle ‘doorvoeren’ in de als brandscheidend gemarkeerde wanden’.
Julo heeft deze doorvoeren brandwerend behandeld. Bij iedere doorvoering wordt een speciale sticker met een unieke QR code geplaatst, deze wordt ingescanned en digitaal opgeslagen. Na alle werkzaamheden wordt een eindrapportage in hardcopy verstrekt alsmede een toegangscode de rapportage digitaal in te kunnen zien.
Aangezien Julo nog forse rekeningen bij SSB open heeft staan is de eindrapportage niet verstrekt. Derhalve blijft de gebouweigenaar/beheerder in gebreke, want hij kan niets controleren.
Wat de brandwerende platen aan de gevel betreft meldt Julo: ‘In een aantal situaties ten behoeve van de diverse brandcompartimenten diende de buitengevel aan de binnenzijde aanvullend brandwerend te worden behandeld. Dit is door SSB nimmer met ons gecommuniceerd en hebben wij derhalve ook geen brandwerende beplating (bijvoorbeeld Promatect) aangebracht’.

Gemeente is niet zo groen

De gemeente is niet zo groen als men zich voordoet. Gemeten aan het aantal bomen per inwoner komt Leidschendam-Voorburg op een 326ste plaats van in totaal 355 gemeenten. Wordt gekeken naar de omvang van het bladerendak van de bomen dan belandt de gemeente op een 150ste positie.

Dat is gebleken uit een onderzoek dat Cobra Groeninzicht op verzoek van B&W en de gemeenteraad hebben gedaan. Er zijn 35.800 gemeentelijke bomen en 46.200 op particulier terrein. Omgerekend gaat het om 1,09 boom per inwoner.

Het bladerendek van de bomen beslaat 14 procent van het gemeentelijke oppervlak: 5 vierkante kilometer. De bomen vangen 110 miljoen kilo CO2 (broeikasgassen) op. Daar komt jaarlijks 3 miljoen kilo bij. Verder vangen ze 24.000 kilo vervuilende stoffen op en 126.000 kubieke meter water.

Er staan 900 verschillende boomsoorten met als top-5 de Zwarte Els, Es, Zomereik, Ruwe berk en Zomerlinde. De minste bomen staan in Voorburg-Noord, Voorburg-Midden, Damcentrum en Zeeheldenwijk. Goed scoren daarentegen Essesteijn, Schakenbosch en Stompwijk.

Van de bomen is 42 procent 30 jaar of ouder. Achttien procent is in de laatste tien jaar geplant. De komende tijd komen er bomen bij op Schakenbosch, in de Driemanspolder en bij bouwprojecten aan de Parnashofweg, Klein Plaspoel Polder en Duivenvoordecorridor. Er gaan bomen weg op Schakenbosch, aan de Rijnlandlaan, de Star en op bedrijfsterrein Overgoo. In Leidscbendam-Zuid wordt gras omgezet in struiken en bomen. Aan de Parkweg krijgen bomen meer ruimte om te groeien.

De gemeente kent ook nog 2,35 vierkante kilometer tuin. Park Leeuwenberg scoort hoog wat tuinoppervlak betreft; Damcentrum, De Heuvel en Leidsenhage laag. Groene daken zijn er vooral in Oud-Voorburg en Damsigt. Essesteijn kent het grootste oppervlak aan gemeentelijke plantvakken; gras is vooral in Prinsenhof te vinden.

Woningbouw in Stompwijk

Aan de Westeinderweg in Stompwijk verrijzen drie nieuwe woningen. Ze komen op het terrein aan de Westeinderweg 2, in de plaats van de bestaande boerderij en schuren. Het stuk grond ligt bij de kruising met de Dr. van Noortstraat, direct ten zuiden van de Nieuwe Vaart. De nieuwbouw zal plaats vinden in het ‘type boerderij’ met één tot anderhalve bouwlaag. Het betreft geen sociale woningbouw. De gemeente werkt mee aan de ontwikkeling. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden van ‘agrarisch’ naar ‘woonbestemming’. De bestaande bebouwing dateert uit de vijftiger jaren. Wanneer er met de werken gestart kan worden is nog onduidelijk. Eerst moet de gemeenteraad nog groen licht geven.

Werken aan verbindingsweg Stompwijk starten

De werken aan de zogenoemde ‘verbindingsweg’ rond de kern van Stompwijk, de Veenpoldersweg, gaan starten. Er is door de gemeente een omgevingsvergunning voor afgegeven.

KWS Infra heeft toestemming om in de Nieuwe Vaart een drijvende werkplaats te leggen ten behoeve van de aanleg van de Gemaalbrug die het deel van de Dr. van Noortstraat komende vanaf de N206 moet verbinden met het deel van de Westeinderweg dat Veenpoldersweg wordt. De drijvende werkplaats mag er liggen tussen 22 april en 1 november.

Inmiddels is wel gebleken dat de Veenpoldersweg over een afstand van 250 meter nabij de Westeinderweg ondersteund moet worden door een aparte draagconstructie of heipalen. De ondergrond is hier te zacht om de weg te dragen. De weg moet medio 2021 open gaan voor het verkeer.

De Stompwijkseweg gaat in juni weer dicht voor de laatste herstelmaatregelen. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft aangegeven met de gemeente samen te willen werken bij het opknappen van de Dr. van Noortstraat.

Provincie kiest plaatsen windturbines

Windturbines moeten in een rij langs ‘infrastructuur’ komen te staan en bij grote open wateren. Ze mogen niet neergezet worden in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, Midden-Delfland of natuurgebieden. Plaatsing in zee kan ook.

Dat staat in de nota ‘Schone energie voor iedereen’ die gedeputeerde Berend Potjer naar Provinciale Staten heeft gezonden. Onder ‘infrastructuur’ worden rijkswegen, provinciale wegen, vaarwegen en spoorbanen begrepen. De turbines zouden dan aan één kant daarvan moeten komen.

Onlangs presenteerden B&W van Leidschendam-Voorburg een lijstje van plekken waar windturbines binnen de gemeente zouden kunnen komen. Dat waren:
– De westkant van de A4 drie op een rij tussen De Star en de vogelplas Starrevaart in Leidschendammerhout,
– In de Groot Westeindsche Polder (ten noorden van Stompwijk) langs de A4 twee molens,
– Langs de Groote Tocht en in de Drooggemaakte Grote Polder, ten oosten van de Stompwijkseweg,
– In de Drooggemaakte Grote Polder vier molens in een vierkant: twee aan de kant van de Stompwijkseweg, twee bij de Meer- en Geerweg,
– Langs de Meer- en Geerweg bij de bocht richting Zoetermeer, twee wind turbines,
– Zoetermeerse Meerpolder, twee molens aan weerszijden van de N206.

Met de provinciale voorkeur blijft alleen de plaatsing langs de A4 over als optie. Definitief kiezen wil Botjer pas nadat de zeven Regionale energiestrategieën (RES) klaar zijn. Dat is pas in 2021.
De RES is een per energieregio gemaakte visie door provincie, gemeenten, waterschappen, netwerkbeheerders en andere betrokken partijen.

Oude boorputten verdwijnen

Dit najaar starten NAM/Shell met het verwijderen van oude boorputten bij Stompwijk. Het gaat dan om een boorput ten westen van de Meer en Geerweg in de Drooggemaakte Grote Polder, en om een boorput ten zuidwesten van de N206 in de Zoetermeerse Meerpolder. Ook de toegangswegen naar beide punten worden weggehaald. De olieboorputten zijn al lang buiten gebruik.