Categoriearchief: vlietnieuws

Vier windturbines in gemeente

Als het aan B&W ligt komen er maximaal vier windturbines van 150 meter hoog in de gemeente. Ze kunnen neergezet worden ten westen van de A4 tussen De Star en vogelplas De Starrevaart, en in bij de Zoetermeersche Meerpolder ten noordoosten van Stompwijk. Met de vier turbines kan zestien procent van de lokale stroombehoefte gedekt worden.

Dat blijkt uit de Uitgangspuntennotitie lokale energie strategie die wethouder Astrid van Eekelen naar de gemeenteraad heeft gezonden. De windturbines kunnen er komen mits er maatschappelijk draagvlak voor is en het eigenaarschap voor minstens 50 procent in handen is van de inwoners van de gemeente middels corporaties.

Met de uitgangspuntennotitie heeft de wethouder aan hoe B&W denken de gemeente in 2050 CO2 neutraal te krijgen. CO2 is koolstofdioxyde, een gas dat de veroorzaker is van de opwarming van de aarde en daarmee de klimaatverandering. Het ontstaat vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.

B&W willen ook zogenoemde ‘zonnevelden’ (enorme oppervlakten zonnepanelen) in het buitengebied toestaan. Dat zou pas na 2030 zijn want eerst wil men alle mogelijkheden van zonnepanelen op panden in de bebouwde kom benutten. Met zonne-energie kan 25 procent van de lokale stroombehoefte opgevangen worden.

Daarnaast wordt ingezet op energiebesparing (35 procent) door isolatie van bestaande woningen, en een andere manier van verwarmen van woningen zodat daarvoor geen gas meer wordt gebruikt. Zeventig procent van de woningen in Leidschendam-Voorburg stamt van voor 1960; zestig procent bestaat uit flats. Nieuwbouw moet energieneutraal zijn.

Voor verwarming worden per wijk (het zijn er dertien) plannen gemaakt. Voor wijken langs de grens met Den Haag kan gedacht worden aan een koppeling met de Haagse warmtenet dat gevoed wordt met restwarmte uit de Rotterdamse havenbedrijven en aardwarmte.

In andere wijken zal het gaan om kleine collectieve bronnen zoals warmte- en koudeopslag in de bodem, gebruik van warm water (aquathermie) en gezamenlijke warmtesystemen (flats).

De hele omwenteling moet gedragen en uitgevoerd worden door de inwoners. Zij krijgen maximale keuzevrijheid. Participatie en draagvlak zijn daarbij de toverwoorden. De gemeente maakt wel een basispakket informatie voor de inwoners ter verhoging van de bewustwording. Snelle beslissers krijgen ook financiële steun. De bestaande subsidieregelingen en het lenen van geld tegen lage rente om zo investeringen betaalbaar te krijgen, blijven bestaan.

De gemeente zelf wil als organisatie in 2040 al energieneutraal werken.

Problemen bij verbreding A4

De verbreding van de A4 tot twee keer vijf rijstroken levert binnen Leidschendam-Voorburg talrijke problemen op. Dat bleek tijdens een informatieavond van Rijkswaterstaat over de voornemens. De wegwerken zouden in 2026 moeten starten.

De verbreding van de A4 vindt aan de west- en oostkant van de weg plaats. Dat betekent:
– een door de provincie gepland geluidscherm langs de A4 ter hoogte van Vlietland moet nadat het gebouwd is, weer verplaatst worden, of moet nu al verder van de weg afgezet worden. Obstakels daarbij: er ligt een sloot langs de A4 alsmede een gasleiding van de Gasunie. Die gasleiding ligt aan de oppervlakte. Daar bij of boven mag niet gebouwd worden,
– de Starrevaartsloot en -tocht langs de westkant van de A4 moet verplaatst worden,
– De Merenburger botenverhuur aan de oostkant van de A4 moet daar verdwijnen,
– De Meerburgerlaan aan de oostkant van de A4 moet verlegd worden,
– Aan de oostkant dienen grondeigenaren een deel van hun bezit op te ge ven voor de werken aan de A4,
– Het viaduct over de A4 in de Kniplaan moet vervangen worden voor de ver breding van de snelweg.

Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat zal de verbreding de doorstroming op de A4 ten goede komen. Daarnaast zal dat ook meer verkeer aantrekken. Op de A4 bij Leidschendam-Voorburg wordt een 7 procent toename van verkeer op de A4 verwacht, op het stuk N14/Prins Clausplein/Voorburg een toename van 2 procent. Ondanks de verbreding zal het druk op de weg blijven en zal filevorming blijven voorkomen.

Rijkswaterstaat voorziet niet meer geluidoverlast of luchtvervuiling voor de omgeving door de verbreding van de A4. Wel zijn er negatieve effecten voor de ruimtelijke kwaliteit (Vlietland en Stompwijk), de bodem, het water, de natuur en de duurzaamheid.

Probleem rond Dr. van Noortstraat

De renovatie en herinrichting van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk hangt op overleg tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland. Beide partijen spreken over de wegwerken en de kade langs de Stompwijksevaart in verband met de ‘waterveiligheid’. De uitkomsten van het beraad bepalen de omvang van de werken en de kosten ervan. De gemeente heeft er in het verleden 1,9 miljoen euro voor gereserveerd. De gemeente en het Hoogheemraadschap hopen er begin 2020 uit te zijn. Vaststaat al wel dat de gemeente niet hoeft te rekenen op een subsidie van de Metropoolregio Rotterdam—Den Haag. Die was aangevraagd omdat de wegwerken de Dr. van Noortstraat ook veiliger moeten maken.

Maatregel tegen hard rijden Wilsveen

In de nacht van 27 op 28 januari 2020 worden er op de weg door Wilsveen op verschillende plaatsen drie verkeersdrempels aangebracht. Dit om te voorkomen dat automobilisten op deze weg tussen Leidschendam en Zoetermeer nog langer veel te hard rijden. Bewoners van Wilsveen klaagden al langer over razende automobilisten die een gevaar voor de omgeving vormden. Na jaren van passiviteit neemt de gemeente nu toch maatregelen.

Contract bouw Kulturhus Stompwijk wordt openbaar

Het contract dat de gemeente met het inmiddels failliet verklaarde Slimscholenbouwen (SSB) in 2017 sloot voor de bouw van het Kulturhus wordt gedeeltelijk openbaar. Dit na bezwaren van schoolbestuur Panta Rhei en de curator van SSB tegen een volledige openbaarmaking.

B&W willen nog voor kerstmis een besluit nemen. Begin 2020 moet de gemeenteraad dan ook nog akkoord gaan aangezien men daar eerder instemde met geheimhouding van het contract.
Het betrof een zogenoemd DBFMO-contract wat inhield dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de financiering, het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie. SSB werd twee weken voordat het contract werd getekend opgericht. Daarbij voldeed het bedrijf niet aan vooraf door de gemeente bepaalde criteria.
Panta Rhei (bestuur van de Maerten van den Veldeschool die in het Kulturhus zit) wil geen volledige openbaarheid van het contract omdat het de eigen onderhandelingspositie zou kunnen schaden. De curator van SSB was tegen volledige openbaarheid omdat in het contract bedrijfsgegevens van SSB staan die het bedrijf vertrouwelijk aan de gemeente gaf.

De gemeente heeft toe nu toe verzoeken tot openbaarmaking van het contract op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) afgewezen. De bij de bouw van het Kulturhus betrokken onderaannemers hebben het contract ook nooit te zien gekregen. SSB hield dat voor hen verborgen, ook al waren zij formeel partners bij de bouw.

Na het faillissement van SSB hebben de onderaannemers en de gemeente claims ingediend bij de curator. Die belopen tezamen tussen 0,5 en 1 miljoen euro. SSB had bij de teloorgang nog 10.000 euro in kas. Verdere eigendommen heeft de curator niet gevonden. De gemeente gaat er van uit dat men slechts een heel klein deel van de claim terug zou kunnen krijgen.

Gedurende de bouw van het Kulturhus moest de gemeente steeds weer financieel bijspringen om het proces te ‘redden’. De uiteindelijke rekening beliep zo’n 4,5 miljoen euro, vrijwel een verdubbeling van het oorspronkelijk gedachte bedrag.

Meer gewonden op provinciale wegen

In 2018 raakten bij ongelukken op de provinciale wegen in Zuid-Holland 332 mensen gewond; 22 meer dan een jaar eerder. Op de N206 bij Stompwijk lag het aantal gewonden op 34; evenveel als in 2017.
Dat heeft het provinciaal bestuur bekend gemaakt in antwoorden op vragen van S. de Groot (Forum voor Democratie). De cijfers voor 2019 komen pas medio 2020 beschikbaar. Op de provinciale wegen in Zuid-Holland deden zich in 2018 1218 ongelukken voor. Daarbij vielen 10 doden en 332 gewonden. De cijfers voor 2017 waren 1584 ongelukken, 14 doden, 310 gewonden.
Voor de N206 waren de cijfers voor 2018: 104 ongelukken, 0 doden, 34 gewonden. Dat waren 29 ongelukken minder dan in 2017. In dat jaar viel daarbij ook één dode.
Het Rijk, de provincies, gemeentes en vervoerregio’s streven naar 0 verkeersdoden in 2050. Komend jaar wil het provinciaal bestuur een plan presenteren om die doelstelling te halen. Het plan kent drie onderdelen: Risciogestuurde aanpak om verkeersongevallen te voorkomen; Uitvoeringsagenda’s voor gerichte maatregelen; Een verbeterde gestructureerde samenwerking. De provincie werkt daarbij samen met de gemeenten, kennisinstituten zoals het SWOV en CROW, advies- en ingenieursbureaus en belangenorganisaties zoals de ANWB, VVN, Fietsersbond en Ouderenbond.
Bij de ongelukken zijn nog steeds vooral personenauto’s betrokken. Het aandeel van bromfietsen, e-bikes, fietsen en vrachtauto’s is in 2018 echter, ten opzichte van 2017, gestegen.

Bouwplannen Stompwijk stokken

In Stompwijk kunnen op drie plekken 60 tot 70 woningen worden gebouwd voor jongeren en ouderen maar de ontwikkelaars staan vooralsnog niet te trappelen. Op 11 december vindt daarom beraad plaats tussen de gemeente, de Adviesraad Stompwijk, grondeigenaren en de ontwikkelaars in een poging de zaak vlot te trekken. In Stompwijk bestaat een grote behoefte aan nieuwe woningen. Er is al 25 jaar niets gebouwd. Ook nu zijn er nog steeds geen concrete plannen voor de 60 tot 70 woningen bij de gemeente ingediend. “Wij zijn onmachtig. Wij kunnen niemand dwingen. Hoogstens er naar vragen’’, aldus wethouder Jan-Willem Rouwendal. Wat er op de plek van het voormalige Dorpshuis gaat gebeuren is volstrekt onduidelijk. De grond is eigendom van de gemeente. Er ligt een maatschappelijke bestemming op.

Viermaal Vlietnieuws

Stompwijkse weg verzakt al weer
De Stompwijkseweg is op diverse plaatsen al weer aan het verzakken; ongeveer een jaar nadat de weg weer openging nadat die helemaal was opgeknapt. Dat heeft de gemeentelijke projectleider Bereikbaarheid Stompwijk, gemeenteraadsleden laten weten tijdens een informatiebijeenkomst.
De verzakkingen zullen door de aannemer die de werken aan de weg uitvoerde, BAM, aangepakt moeten worden zonder dat dit extra kosten voor de gemeente met zich brengt. BAM heeft de weg formeel ook nog ‘onder zich’. Pas in juni 2020 wordt de weg weer overgedragen aan de gemeente.
Voor de aanpak van de Stompwijkseweg, die onder meer voorzag in een heel nieuw wegdek en aanpak van de kademuur van de Stompwijksevaart, had de gemeente 10,8 miljoen euro uitgetrokken. De werken vielen uiteindelijk 3,2 miljoen euro goedkoper uit.
Die besparing gaat echter op aan de aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg – formeel Veenpolderweg geheten – rond de kern van Stompwijk, en aan het inhuren van experts voor de werken.

Vrees voor Dr. van Noortstraat
De gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland gaan dit najaar de dijk en de kade van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk onderzoeken. Dit in verband met de naderende opknapbeurt van de straat die de gemeente wil uitvoeren. De vrees bestaat nu dat de weg en de kade omhoog moeten komen. Dat heeft enorme consequenties voor de omwonenden.

De gemeente heeft 1,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de werken aan de Dr. van Noortstraat. De weg wordt een straat voor een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Er komen een doorgaande stoep, fietsstroken en parkeervakken. Vooralsnog blijft de Dr. van Noortstraat een tweerichtingsstraat. Mogelijk gaat dat echter veranderen.

De gemeente stelt zich op het standpunt dat alles aan de Dr. van Noortstraat moet gebeuren wat nodig blijkt. Zo wordt ook gekeken naar de riolering. Nutsbedrijven zijn opgeroepen naar hun leidingen en netwerken te kijken als de Dr. van Noortstraat toch open ligt.

Stompwijk kampt ettelijke keren per jaar met stroomuitval en ook het bereik van internet is slecht. Beide zouden kunnen worden aangepakt gedurende de werken aan de Dr. van Noortstraat.

Vertraging bij aanleg Veenpolderweg Stompwijk
Er treedt vertraging op bij de aanleg van de Veenpolderweg – ook wel Verbindingsweg genoemd – rondom de kern van Stompwijk. De ondergrond moet langer voorbelast worden dan gedacht om er zeker van te zijn dat er straks een stabiele weg ligt. De voorbelasting zal nu tot de zomer van 2020 nodig zijn. Dat heeft de gemeentelijke projectleider Bereikbaarheid Stompwijk gemeenteraadsleden laten weten. De Veenpolderweg wordt 2,1 kilometer lang. De aanleg is onherroepelijk en hoeft niet te wachten op besluiten over extra stikstofbelasting in de natuur.

De weg zal worden aangelegd door KWS. Daarin zit ook de bouw van een brug over de Nieuwe Vaart. Met die brugbouw wordt in maart 2020 begonnen.

Door de langere voorbelasting, aanvullende eisen en stijgende kosten valt de weg wel duurder uit dan de voorziene 11,9 miljoen euro. De extra kosten kunnen zeer waarschijnlijk opgevangen worden uit een meevaller bij de reconstructie van de Stompwijkseweg die 3,2 miljoen euro beliep.

Eind 2021 moet de Veenpolderweg klaar zijn voor gebruik.

Geen uitzichtpunt bij Stompwijkse molens
Er komt helemaal geen uitzichtpunt meer bij de Stompwijkse molens aan de Stompwijkseweg. Nadat eerder een toren al vervangen werd door een ‘platvorm’ in de vorm van een druppel, is ook dat plan vervallen. Een aan te leggen voet- en fietspad vanaf de Kostverlorenweg nabij de A4, door de weilanden richting Wilsveen wordt voldoende geacht om belangstellenden een goed zicht op de molens te geven. Dat is vanuit de gemeente meegedeeld. De bewoners van de molens zagen niets in het uitzichtpunt.

Bereikbaarheid Stompwijk wordt duurder

De gemeente moet extra geld uittrekken voor de verbetering van de bereikbaarheid van Stompwijk. Er zijn extra kosten ontstaan bij het afmaken van de Stompwijkseweg, de nieuw aan te leggen verbindingsweg rond het centrum kost meer en ook het inschakelen van externe experts valt duurder uit. De exacte kosten zijn nog onbekend.

De verbindingsweg (Veenpoldersweg genoemd) valt duurder uit omdat de ondergrond zwaarder belast moet worden wegens verzakking. Ook moet een watergang langs de weg hersteld worden. Tevens zal de weg verlicht moeten worden, iets waar tot nu toe geen rekening mee werd gehouden bij het beschikbare krediet van 11,9 miljoen euro.

De inhuur van externe experts bij deze werken, en bij de Stompwijkseweg, kost meer dan de beschikbare 3,6 miljoen euro. Ook aan de Stompwijksweg zelf zijn er kostentegenvallers. Eind dit jaar moet duidelijk worden wat het opknappen van de Dr. van Noortstraat gaat kosten. Daarvoor is nu 1,9 miljoen euro vrijgemaakt. Het Hoogheemraadschap Rijnland doet nu onderzoek naar kadeversterking en dijkophoging. De straat ligt aan de Stompwijksevaart.

Overigens hebben B&W wel besloten om 4,7 miljoen aan investeringen in de bereikbaarheid van Stompwijk die voor dit jaar voorzien waren door te schuiven naar 2020.

Gemeente beslist over oevers Stompwijksevaart

Niet het Hoogheemraadschap Rijnland, maar de gemeente beslist over de oevers van de Stompwijksevaart in de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck bericht in antwoorden op vragen.

Hartsinck had naar de situatie gevraagd nu een vijftigtal bewoners van panden in de Dr. van Noortstraat aan de vaart, zich volgens de gemeente ten onrechte stukjes grond hebben toegeëigend. Zij moeten die teruggeven of kopen in het kader van het zogenoemde snippergroenbeleid.

De betrokken bewoners claimen dat het Hoogheemraadschap een nieuwe beschoeiing van de vaart heeft aangebracht waardoor zij de grond er bij kregen. Soms zelfs ook stukjes brug omdat bestaande bruggen door de werken werden verplaatst.

‘De gemeente heeft in het kader van de Wet algemene regels herindeling per 1 januari 2002 onder andere de betreffende watergang in verband met de herindeling van de gemeente in eigendom toegewezen gekregen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de beschoeiing aangebracht op grond in eigendom van de gemeente’, aldus Rouwendal.

,Met het Hoogheemraadschap worden afspraken gemaakt over het onderhoud van deze beschoeiing. Het hoogheemraadschap betwist de eigendomspositie van de gemeente niet’.

Als bewoners niet bereid zijn het gebruik van de grond te regelen (koop, dan wel huur) worden zij binnen het project snippergroen verzocht de grond leeg aan de gemeente terug te geven, stelt Rouwendal. De bruggen mogen blijven liggen.

De operatie moet de gemeente minstens € 50.000 opleveren. Feitelijk wordt dat meer, aangezien er ook een paar grotere stukken grond bij zitten waarvan de waarde nog geschat moet worden. Overigens wil Rouwendal de betrokkenen nog wel het huren van de stukken grond aanbieden. Dat aanbod is tot nu toe nog niet gedaan.