Categoriearchief: vlietnieuws

Probleem brandveiligheid Kulturhus begin 2018 al bekend

De problemen met de brandveiligheid van het Kulturhus in Stompwijk waren in maart 2018 al bij betrokkenen bekend. Dat blijkt uit emails tussen Flameteq brandpreventie, bouwer SSB en onderaannemers. Onlangs hebben de onderaannemers bekend gemaakt dat het Kulturhus nog steeds niet brandveilig is. De Maerten van den Veldeschool maakt al sinds maart gebruik van het pand.
Volgens burgemeester Klaas Tigelaar is het gebouw veilig te gebruiken, al zijn er mankementen. Hij baseert zich daarbij op de uitkomsten van een spoedonderzoek door de gemeentelijke dienst handhaving en de brandweer.

In maart 2018 signaleerde Flameteq al een probleem met de brandveiligheid en de ‘brandklasse’ van te gebruiken materialen. Het ging daarbij met name om de gevelbekleding. Gesteld werd dat de brandwerendheid onvoldoende was. Een brandoverslag kon niet voor minstens 30 minuten voorkomen worden. Flameteq gaf aan dat de gedachte gevelbekleding Neolife geen brandwerende schil vormde (brandklasse E; zeer brandbaar). Buiten en binnen waren brandwerende platen nodig: Promatect (een steenachtig materiaal dat onbrandbaar is en waterbestendig) en gipsplaten. Flameteq hekelde bovendien het feit dat in de bouwtekeningen en –specificaties de brandklasses B (zeer moeilijk brandbaar) en D (goed brandbaar) door elkaar werden gehaald. Wat er met die opmerking is gedaan door de bouwers is onduidelijk.

Recent lieten de onderaannemers weten dat er aan de buitenkant clickwall is aangebracht waaraan geen brandwerende eisen zijn gesteld, en aan de binnenkant gipsplaten die geen brandwerende eigenschappen hebben. Bovendien werden op diverse plaatsen clickwall en gipsplaten tegen elkaar uitgeruild waardoor op de ene plek alleen clinckwall zit en elders alleen gipsplaat.

Onderaannemers Kulturhus negeren sommatie

De onderaannemers betrokken bij het Kulturhus hebben een sommatie van de gemeente om al hun informatie over brandveiligheid voor maandag 1 juli 12.00 uur te overleggen, genegeerd. De sommatie was afkomstig van de dienst handhaving die onder andere belast is met de controle op de brandveiligheid van het pand. De onderaannemers hebben laten weten best naar Stompwijk te willen komen met alle hen ter beschikbare informatie, maar dat zulks pas na de zomervakantie mogelijk is. De onderaannemers stellen dat het Kulturhus niet brandveilig is. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de gemeenteraad na spoedonderzoek te kennen gegeven dat het gebouw wel veilig te gebruiken is, ondanks mankementen.
De onderaannemers hebben er bij de gemeente opnieuw op aangedrongen dat het originele contract tussen de gemeente en de inmiddels failliete bouwer SSB, geopenbaard wordt. Volgens de onderaannemers gaat de stelling dat dit contract geheim is niet meer op. Ten eerste zijn de onderaannemers partij in de afwikkeling van het faillissement van SSB, ten tweede kan openbaring SSB niet meer schaden aangezien dat bedrijf failliet is. Indien de gemeente het contract niet openbaar wil maken – de onderaannemers hebben eerder een verzoek daartoe gedaan via de Wet openbaarheid bestuur (WOB) – willen ze de rechter inschakelen om het stuk alsnog te bemachtigen.

Gemeente betaalde vooraf voor Kulturhus

De gemeente heeft de inmiddels failliete bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, vooraf betaald voor werkzaamheden. Men deed dat om ervoor te zorgen dat het Kulturhus zo snel mogelijk afgebouwd kon worden zodat de kinderen van de Maerten van den Veldeschool er in maart in konden trekken.

Dat heeft het Raadhuis Vlietnieuws laten weten. De stelling dat de gemeente door deze handelwijze elk ‘machtsmiddel’ richting SSB kwijt was en bij ontevredenheid betalingen niet meer kon vasthouden, bleef zonder reactie. De bouw van het Kulturhus heeft inmiddels € 4,4 miljoen gekost, bijna twee maal zo veel als gedacht. Het pand is nog steeds niet af.

De gemeente heeft een vordering van € 121.303 ingediend bij de curator die het faillissement van SSB moet afwikkelen. Het gaat dan om 71.438 euro voor de sloop van de afgebrande oude Maerten van den Veldeschool, € 19.865 voor het opruimen van slakken (kool- en staalresten) in de bodem en
€ 30.000 voor resterende werken aan het pand.

Eerder deelden B&W de gemeenteraad mee dat er een vordering lag van
€ 300.000. Nu stelt het Raadhuis dat het daarbij ging om een eerste, voorzichtige raming. Waarom de nu ingediende vordering zo veel lager is, werd niet verklaard.

Gemeente sommeert onderaannemers Kulturhus

De gemeente heeft de onderaannemers betrokken bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk gesommeerd ‘alle bij u beschikbare informatie en documenten (waaronder productinformatie en productcertificaten) te delen, die kunnen duiden op een bouwkundige of brandonveilige situatie bij het Kulturhus’. De onderaannemers hebben tot maandag 1 juli,12.00 uur de tijd gekregen.
Dat blijkt uit een mail die een ambtenaar werkzaam bij de afdeling handhaving van de gemeente aan de onderaannemers heeft gezonden. De ambtenaar, F.v.d.H., voegt daaraan toe: ‘Ik wil u er in dit kader op wijzen dat u op grond van artikel van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht bent aan mij alle medewerking te verlenen die ik redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van mijn bevoegdheden. Slechts zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit’.
De mail kwam afgelopen donderdagochtend bij de onderaannemers binnen. Dat was daags nadat de gemeente liet weten contact met de onderaannemers op te zullen nemen. Die stap werd aangekondigd nadat de onderaannemers het resultaat van een spoedonderzoek naar de brandveiligheid van het Kulturhus laakten. Dat onderzoek vond op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar plaats. De conclusie: het Kulturhus was ondanks gebreken veilig te gebruiken.
De burgemeester liet het spoedonderzoek doen nadat de onderaannemers hadden laten weten dat het Kulturhus meteen dicht moest aangezien de brandveiligheid niet in orde was. In het Kulturhus huist de Maerten van de Veldeschool. Met het resultaat van het spoedonderzoek in de hand openbaarden de onderaannemers een aantal rapporten waaruit bleek dat de brandwering aan de gevel (binnen en buiten) niet in orde is.
F.v.d.H. stelt in zijn mail aan de onderaannemers dat hij als toezichthouder bouw mede belast is met het toezicht op het Kulturhus ‘en vorm ik mij tezamen met de brandweer een oordeel over de bouwkundige – en brandveiligheid’. De onderaannemers lieten al eerder weten dat zij een uur voordat de inspectie in het kader van het spoedonderzoek begon waren benaderd met de vraag waar speciaal naar gekeken moest worden. De onderaannemers vonden dat geen professionele benadering. Zij konden ook niet bij de inspectie aanwezig zijn.

Onderaannemers Kulturhus nu wel welkom

B&W zullen contact opnemen met de onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Aanleiding vormt de felle kritiek van de onderaannemers op de resultaten van een spoedonderzoek naar de brandveiligheid van het Kulturhus. Op grond van dat onderzoek concludeerde burgemeester Klaas Tigelaar dat het Kulturhus veilig is te gebruiken.

Volgens de onderaannemers, die dat met rapporten kunnen onderbouwen, is dat niet zo. Zo zijn de wanden van het pand niet afdoende brandbeschermend en zijn er lekkages die kortsluiting kunnen veroorzaken. Zij hebben daarover deze week nog een brief geschreven aan B&W waarbij ze hun rapporten ook hebben geopenbaard. In het Kulturhus huist sinds maart de Maerten van den Veldeschool.

‘De gemeente heeft kennis genomen van de brief van de onderaannemers. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van den Veldeschool kan worden voortgezet. Over de punten in de brief wordt contact opgenomen met de onderaannemers’, zo laat het Raadhuis weten.
De onderaannemers hebben eerder tot vijf keer toe getracht in contact te komen met de gemeente over de problemen die zij bij het Kulturhus – dat nog steeds niet af is omdat bouwer SSB failliet ging – zien. Tot nu toe werd hen een gesprek geweigerd.

Kulturhus brandveilig

De gemeente heeft samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus opnieuw gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van de Veldeschool en het Dorpshuis kan worden voortgezet.

Burgemeester Tigelaar: ’De veiligheid van de kinderen en andere gebruikers van het Kulturhus staat voorop. Daarom heb ik de brandveiligheid nogmaals laten onderzoeken. Het gebouw is veilig voor huidig gebruik en een aantal punten die de brandweer heeft gesignaleerd worden op korte termijn opgelost.’

Inspectie
Tijdens de inspectie hebben de gemeente en de brandweer (VRH) gekeken of aan alle voorschriften voor de brandveiligheid van het Kulturhus is voldaan. Uit de inspectie blijkt dat een aantal punten nog verbeterd moeten worden:

– Rookmelders in het lokaal waar de peuterspeelzaal komt ophangen
– Het juiste brandwerende glas in een aantal tussendeuren plaatsen
– Een aantal leidingen in de technisch ruimte op de tweede etage die wel brandwerend zijn behandeld met de juiste brandwerendheid aanpassen
– De brandblussers die er al staan ophangen met een beugel
– Vluchtwegverwijzingen naar de juiste vluchtroutes ophangen
Deze punten worden volgende week door Panta Rhei opgepakt en vormen geen belemmering voor het huidige gebruik.

Iets grotere ingrepen zijn een raam vervangen dat niet (voldoende) brandwerend is uitgevoerd. Hoewel dit (formeel) wel opgelost moet worden, is er geen sprake van een direct gevaar voor de gebruikers van het pand. Ook moet het plateau van de hellingbaan aangepast worden omdat de brandwerende bekleding/afwerking ontbreekt. Ook dit geeft geen aanleiding voor een beperking van het huidige gebruik.

Onderzoek naar contract bouw Kulturhus

Wethouder Astrid van Eekelen gaat een onderzoek doen naar de wijze waarop de aanbesteding voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk is gegaan. Dat onderzoek betreft ook de gekozen contractvorm die met de bouwer SSB is aangegaan. Dat heeft de wethouder het CDA-gemeenteraadslid Stijn Strous in antwoorden op vragen laten weten. SSB is inmiddels failliet terwijl het Kulturhus nog niet klaar is.
Bij het contract ging het om een zogenoemd DBFMO-contract (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) voor 30 jaar. Het werd in april 2017 gesloten door toenmalig wethouder Frank Rozenberg, nu fractieleider van GBLV in de gemeenteraad.
Vlietnieuws heeft al eerder bericht dat de openbare aanbesteding voor de bouw van het Kulturhus mislukte. Daarna is de gemeente zelf op zoek gegaan naar bouwers. Het gesloten DBFMO-contract voldeed niet aan eisen van het rijk. SSB op zijn beurt voldeed niet aan de criteria om het contract te mogen krijgen.
Het faillissement van SSB kost de gemeente zeker 121.303 euro, aldus Van Eekelen. Het betreft kosten voor het afmaken van het werk, de sloop van de uitgebrande Maerten van de Veldeschool en het opruimen van bodemvervuiling (slakken). Voor de oplevering van het Kulturhus moet naar schatting ook nog eens 30.000 euro worden afgetikt.
Hoe de extra uitgaven te rijmen zijn met een vordering van de gemeente op SSB van 300.000 euro waarvan de gemeente zelf denkt dat deze door het faillissement van de bouwer oninbaar zal blijken, is onduidelijk.
De gemeente heeft inmiddels bijna 4,3 miljoen euro in het Kulturhus gestoken, stelt de wethouder, die daarmee berekeningen van Vlietnieuws onderschrijft. Eerder claimde de gemeente nog die cijfers niet thuis te kunnen brengen. Oorspronkelijk was gerekend met een investering van 3 miljoen euro voor het Kulturhus.
De werken die nu nog gedaan moeten worden zullen in juli afgerond worden, aldus Van Eekelen. De peuterspeelzaal zal pas in september in het Kulturhus van start gaan. Dat is vijf maanden later dan gepland.

Samenwerking bij bouw Kulturhus liep niet

De samenwerking tussen de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, en de ‘nevenaannemers’ is niet goed verlopen. Dat heeft de gemeente Vlietnieuws laten weten. SSB (Slim Scholen Bouwen) is inmiddels failliet. De onderaannemers claimen dat de gemeente waarschuwingen van hen dat het helemaal mis ging met de bouw, in de wind heeft geslagen.
Op de vraag hoe het kan dat SSB in april 2017 het contract kreeg voor de bouw terwijl die onderneming pas een maand eerder werd opgericht en geen cent had, laat de gemeente weten dat SSB de rechtspersoon was waarmee het contract moest worden afgesloten. Daar voor was er contact met het Team Kulturhus: de architect, bouwmanager, grondlegger van het Slimbouwen-gedachtengoed en een aantal ‘aannemers’.
Het Team Kulturhus werd door de gemeente zelf aangezocht nadat een openbare aanbesteding geen reacties had gebracht. Volgens de gemeente ging het daarbij om partijen die wel interesse hadden getoond bij die aanbesteding.
SSB hoefde, aldus de gemeente, zelf niet aan de vooraf gestelde eisen te voldoen. Dat gebeurde via de leden van het Team Kulturhus. Daar was de ervaring en expertise aanwezig. Dat was aangetoond met referentieprojecten, inclusief ontwerpbekwaamheid en contractmanagement.
Dat er gedurende het proces, na het tekenen van het contract, leden van het Team Kulturhus afhaakten, was volgens de gemeente geen bezwaar. In het contract stond dat er gewisseld kon worden van partij/onderaannemer mits de gemeente akkoord ging. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij het opstappen van bouwmanager Van Vliet.
Tijdens de bouw heeft de gemeente contact gehouden met SSB en de architect om zo de voortgang en het resultaat te bewaken, zo beweert men nu.
Inzake de eis dat SSB 1 miljoen euro eigen kapitaal in zou brengen zegt de gemeente nu niets te weten. Over berekeningen dat het project ongeveer twee maal zo duur is uitgevallen als voorzien, zegt de gemeente dat men daar niet op in wil gaan in afwachting van de beantwoording van vragen, gesteld vanuit de gemeenteraad, daarover.

Bouwer Kulturhus mocht contract niet krijgen

Slim Scholen Bouwen (SSB) had het contract voor de bouw van het Kulturhus in Stompwijk niet mogen krijgen. Het bedrijf voldeed niet aan de criteria die voor het verlenen van het contract golden. Dit blijkt uit stukken die Vlietnieuws heeft ingezien. SSB kreeg het contract op 6 april 2017. Inmiddels is het bedrijf failliet. Het Kulturhus is nog niet af.

SSB werd volgens de registers van de Kamer van Koophandel op 1 maart 2017 opgericht. Om het contract voor de bouw van het Kulturhus te mogen krijgen moest het bedrijf, volgens de selectiecriteria, aantonen dat men voldoende financieel-economische draagkracht had. Ook moest men de technische en organisatorische bekwaamheid aantonen om zo’n project te kunnen uitvoeren.

De financieel-economische draagkracht moest blijken uit het feit dat SSB in staat en bereid was zelf 1 miljoen euro in het bouwproject te steken. Dat moest men aantonen. SSB kende echter een startkapitaal van 120 euro. De jaarrekening 2017 beloopt ruim 233.000 euro met een negatief eigen vermogen van bijna 3500 euro. De één miljoen euro ontbreekt.

De technische en organisatorische bekwaamheid aantonen kon SSB niet aangezien de onderneming net was opgericht. Daarnaast diende SSB een referentieproject te presenteren, niet ouder dan 5 jaar, en van gelijke omvang als het Kulturhus. Dat kon SSB gezien de oprichtingsdatum van 1 maart 2017 niet.

Waarom SSB desondanks het contract voor de bouw van het Kulturhus kreeg, is onduidelijk. Het contract is formeel geheim. Openbaarmaking zou SSB en de gemeente schaden, zo luidt de verklaring. De gemeenteraad stemde daar op 12 december 2017 mee in.

In het contract wordt gesproken over een maximale gemeentelijke bijdrage van 2,34 miljoen euro, inclusief btw. Inmiddels staat de rekening op 4,4 miljoen euro. Daarbij zitten ook kosten voor het opruimen van asbest die volgens het contract door SSB betaald dienden te worden.

Uit het contract blijkt dat de opdrachtgever (de gemeente) de overeenkomst op elk gewenst moment had kunnen ontbinden of annuleren, zonder schadevergoeding te moeten betalen. Daarvan is geen gebruik gemaakt ook al kwam SSB zijn verplichtingen niet na.

Voorts blijkt uit de overeenkomst dat SSB aansprakelijk is voor ontstane schade van welke aard dan ook. Dat betekent dat daar ook financiële schade onder valt. Op het mislopen van termijnen staan boetes, volgens het contract. Wel kon SSB zich beroepen op overmacht. SSB is volgens het contract verantwoordelijk voor ‘alle disciplines’. Met andere woorden: alle bouwaspecten ook al werden de werken uitgevoerd door onderaannemers.

Beraad over veiligheid N206 bij Stompwijk

B&W zijn in overleg met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om iets te doen ter verhoging van de verkeersveiligheid aan de kruising van de Veenpolderweg en de N206 in Stompwijk. Bijvoorbeeld de aanleg van een rotonde of plaatsing van verkeerslichten. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk laten weten.

Van Wijk had vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van de ANWB waaruit bleek dat de N206 tussen Stompwijk en Zoeterwoude tot de gevaarlijkste provinciale wegen behoort. De wegindeling is er niet goed en ook de maximum snelheid van 60 kilometer per uur is onvoldoende om ongelukken te voorkomen.

Van Eekelen erkent de onveiligheid ter plekke waarbij ze ook wijst op de Dr. van Noortstraat. Van Wijk zelf deed de suggestie er een rotonde aan te leggen. Van Eekelen pakt dat nu op. De N206 is een provinciale weg.

Rotonde Stompwijk krijgt ‘doseerinstallatie’

De provincie Zuid-Holland wil de rotonde op de kruising N206 en de Meerlaan in Stompwijk gaan uitrusten met een zogenoemde ‘rotonde doseerinstallatie’. Die zou er in 2021 moeten staan. Het project kost € 200.000,—. Met de installatie wil de provincie de verkeersveiligheid verbeteren. De N206 (de weg tussen Zoeterwoude en Zoetermeer via Stompwijk) geldt als één van de gevaarlijkste provinciale wegen van Zuid-Holland.