Categoriearchief: vlietnieuws

Fietstunnel A4 tot en met 2 april dicht

Vanaf maandag 18 januari tot en met vrijdag 2 april is de fietstunnel onder de A4 door die de verbinding vormt tussen Stompwijk en natuur- en recreatiegebied Vlietland, ook wel bekend als Hofwegtunnel, afgesloten. Men bouwt dan 3 daglichtopeningen, vides, in het oude deel van de fietstunnel.

In het nieuwe deel zijn de vides al aangebracht. Daarnaast wordt de tunnel netjes afgewerkt, met onder meer anti-graffitycoating en nieuwe verlichting. Uiteindelijk moet er ook nog een bovenste laag asfalt, de deklaag, worden aangebracht. (foto RijnlandRoute).

Deal over geluidwal Vlietland

De provincie Zuid-Holland en het Recreatiecentrum Vlietland (RCV) hebben een deal gesloten over de aanleg van een 3 meter hoge geluidwal in het noordoostelijke deel van Vlietland, langs de A4. De wal tussen de Vinkesloot en de Bakkersloot komt er zo snel mogelijk, zo heeft de provincie beloofd.

Met het akkoord laat RCV de eis tot schadeloosstelling wegens gemaakte advocaat- en proceskosten vallen. Ook klachten jegens provinciale ambtenaren wegens een onacceptabele handelwijze, vervallen.

RCV wilde ter plekke een tien meter hoge geluidwal. Men neemt nu met 3 meter genoegen in de verwachting dat de wal op korte termijn 4,5 meter hoog zal worden. Die in samenhang met verdere geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Vlietland.

Gedeputeerde Staten en RCV constateren beiden dat de relatie de laatste tijd verbeterd is. Beide partijen willen daar verder aan werken. RCV sprak eerder over geschonden vertrouwen.

Over de geluidwerende voorziening langs de A4 wordt al sinds 2009 gesproken. In 2019 dwongen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten er nu eindelijk werk van te maken. Probleem is echter de geplande verbreding van de A4. Bovendien wordt nog gedubt over de hoogte van de voorziening.

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù heeft B&W er ondertussen op gewezen dat in 2009 al was bepaald dat de voorziening minimaal 3 meter hoog moest worden. B&W hebben de provincie voorgesteld het scherm op bepaalde gedeelten lager te maken om kosten te drukken. Volgens Velù mochten B&W die suggestie helemaal niet doen.

Royal Roses mag uitbreiden

Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft er mee ingestemd dat Royal Roses, Huyssitterweg 12, bijna 1700 vierkante meter aan sloten laat dempen en meer dan 10.000 vierkante meter poldergrond laat verharden ten behoeve van de bouw van een nieuwe kas. Daarnaast mag het bedrijf een waterbassin met silo inrichten als alternatieve waterberging. Dat blijkt uit een bericht van het Hoogheemraadschap zelf. Royal Roses gaat verder 12.900 vierkante meter veld voorzien van een open gronddoek, 700 meter beschoeiing plaatsen, een dam met duiker aanleggen en de hemelafvoer naar een bestaand waterbassin verlengen.

B&W verdedigen pleidooi voor lager geluidscherm A4

B&W hebben er bewust voor gepleit een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland niet overal 3 meter hoog te laten zijn. B&W deden dat omdat bleek dat een scherm van 3 meter hoogte over de hele afstand van 3 kilometer veel duurder zou uitvallen dan het budget dat de provincie Zuid-Holland voor de bouw heeft. Om te voorkomen dat zulks weer een nieuw obstakel zou worden voor de bouw van het scherm werd het voorstel gedaan.

Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van het GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù.  De gemeenteraad sprak zich eerder uit voor een scherm van 3 meter hoogte over de hele lengte. B&W zeggen nu dat die uitspraak ‘uitgangspunt’ was bij het gedane voorstel.

‘Het college van B&W heeft zich inderdaad afgevraagd of een hoogte van 3 meter over het gehele traject noodzakelijk is. Achtergrond hiervan is dat uit het rapport van Sweco (onderzoeksbureau, red.) bleek dat er een groot verschil zat tussen geschatte kosten en het beschikbare budget’.

‘Om te voorkomen dat dit een nieuwe hindernis opwerpt in dit langdurige dossier (de zaak speelt al vanaf 2009, red.), heeft het college van B&W aan willen geven richting de provincie dat het de voorkeur van het college van B&W heeft om het beschikbare budget dáár in te zetten waar de schermen (of wallen) het meeste effect sorteren voor zowel de gebruikers van Vlietland/ Vogelplas als de inwoners van Voorschoten’.

‘Leefbaarheid Stompwijk onder druk’

,,De leefbaarheid van Stompwijk komt onder druk te staan.’’ Dat is de mening van Coert  Bregman, geboren en getogen Stompwijker en sinds maart 2018 commissielid in de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg.

Bregman hangt zijn stelling op aan het feit dat er in Stompwijk de laatste 20 tot 25 jaar geen woningbouw van enige omvang meer heeft plaatsgevonden. ,,Jonge gezinnen kunnen zich hier daarom niet vestigen. Daardoor loopt Stompwijk leeg.’’

,,Zo wordt het aantal kinderen op de Maerten van den Veldeschool steeds minder. Daardoor moest er een leerkracht weg want er is een koppeling tussen aantal leerlingen en leerkrachten, moesten klassen worden samengevoegd en staat er een klaslokaal leeg. Het wordt natuurlijk wel gebruikt maar dan voor andere dingen.’’

,,De sportverenigingen zien het aantal leden teruglopen. Er zijn ook steeds minder vrijwilligers. Ook andere verenigingen, zoals de carnavalsvereniging, krijgen het steeds moeilijker. De COOP ziet de omzet terug lopen en wie weet wat de werkloosheid nog doet door corona. Stompwijk is een hechte gemeenschap maar die staat ook onder druk.’’

,,We kunnen niet nog eens 25 jaar wachten op woningbouw. Er zijn wel plannen maar er gebeurt niets. Het Dorpshuis staat sinds de opening van het Dorpspunt leeg. Daar zit anti-kraak in. Dat is gemeentegrond. Er is wel een connectie met de kerk (RK, Sint Laurentius, red.) maar dat hoeft geen belemmering te zijn.’’

,,Dan is er het oude Witte Kruisgebouw aan de Meerlaan hoek Van Santhorststraat. Dat staat ook leeg sinds de komst van het Dorpspunt. Er liggen wel plannen voor van woningcorporatie Vidomes om er 10 tot 15 sociale woningen te bouwen, maar wanneer? De wethouder zegt 2021 maar Vidomes heeft geen geld staat in de stukken.’’

,,Er zijn ook twee bouwplannen van private partijen. Naast het Dorpspunt wil bouwbedrijf Niersman iets gaan doen maar die plannen bestaan al jaren. Voor de Westeinderpolder heeft de opvolger van Schouten Bouw woningbouwplannen. Per plan gaat het dan om 20 tot 30 woningen.’’

,,Als er éénmaal gebouwd wordt kunnen die projecten elkaar ook versterken. Het is tenslotte allemaal binnen één vierkante kilometer. Het wordt tijd dat er meer aandacht voor Stompwijk komt.’’

B&W willen Stompwijks geluidscherm A4

B&W willen dat er aan de Stompwijkse kant van de A4 een laag geluidscherm komt. Dat moet voorkomen dat geluid weerkaatst van een aan de westkant van de A4 te realiseren geluidscherm. Een alternatief is het laten begroeien van het scherm aan de westkant waardoor de reflectie van geluid richting Stompwijk wordt tegengegaan.

De wensen van B&W blijken uit een brief aan de provincie. Daarin reageren B&W op twee provinciale rapporten over de aanleg van een geluidscherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland. De beide provinciale rapporten zijn echter geheim.

B&W, de gemeenteraad en Provinciale Staten hebben eerder geëist dat het geluidscherm er zou komen. Die verplichting ligt er al sinds 2009. GS beloofde begin 2018 werk te gaan maken van de geluidbeperkende voorziening. Daar werd later 5 miljoen euro voor uitgetrokken.

In de provinciale rapporten wordt uitgegaan van een scherm vanaf de noordoostelijke punt van Vlietland tot en met de vogelplas Starrevaart. Het scherm zou 3 meter hoog moeten worden. Het scherm zou, zo wordt gesteld, de geluidsoverlast van het verkeer halveren; met 3 decibel beperken.

B&W stellen dat een halvering neer komt op minimaal 10 decibel. Er wordt kennelijk uitgegaan van een te rooskleurig beeld over de geluidbelasting van het verkeer nu, aldus B&W.

B&W geven aan dat het scherm wat hen betreft niet overal 3 meter hoog hoeft te zijn. Het kan lager worden op plaatsen waar dit geen negatief effect heeft voor inwoners van Voorschoten, zoals bij de vogelplas Starrevaart.

B&W erkennen dat de toekomstige verbreding van de A4 een probleem vormt omdat het scherm dan verplaatst moet worden. Dat kost extra geld. Bovendien moet voor die verplaatsing eerst een ondergrondse gasleiding van de Gasunie verlegd worden.

B&W vragen zich af of door hergebruik van het scherm geen kosten bespaard kunnen worden. Ook vragen ze hoe het zit met energieopwekking via het scherm (zonnecellen). Naar verluidt staat in de stukken dat het scherm tussen 10 en 20 miljoen euro gaat kosten.

Opruimen bodemvervuiling Dr. van Noortstraat

Op Dr. van Noortstraat 13 en 13D moet 84 vierkante meter grond tot een diepte van een halve meter worden weggegraven en vervangen worden door nieuwe, schone, grond. Aanleiding vormt een bodemvervuiling door chemische verbindingen, zogenoemde PAK’s. In totaal gaat het om 42 kubieke meter grond die weg moet. Ter plekke wordt de oude bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De kosten van de saneringsoperatie worden becijferd op 10.000 euro.

Gemeenteraad wil bescherming buitengebied Stompwijk

De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een motie van het CDA aangenomen waarin B&W worden gevraagd het buitengebied van Stompwijk te beschermen. Verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal had geen enkele moeite met de uitspraak van de raad. Volgens hem willen B&W dat ook, mede om grondspeculaties tegen te gaan.

De motie van het CDA luidt aldus:

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in vergadering bijeen op 17 en 18 november 2020, gehoord de beraadslaging

Constaterende dat:

– het buitengebied van Stompwijk zich kenmerkt als een groot open gebied tussen steden waar agrarische bedrijven invulling geven aan het land schap,

– het gebied sterke landschappelijke waarden kent en wordt beschouwd als poort naar het Groene Hart,

– deze waarden onder druk staan door onder andere bodemdaling, verdro ging en veranderingen in de agrarische sector,

– het College van B&W eerder dit jaar een analyse heeft laten verrichten naar het buitengebied van Stompwijk.

Overwegende dat:

– bewoners en ondernemers trots zijn op hun gebied en zich zorgen maken over verlies van identiteit van het buitengebied,

– dit sentiment ook aanwezig lijkt te zijn bij partner-overheden die positione ring en profilering verlangen van onze gemeente voor het buitengebied,

– een vastgoedondernemer bezig is grondposities te koop aan te bieden in het buitengebied,

– het buitengebied de groene long van onze gemeente vormt,

– het weidse polderlandschap het waard is om in stand te houden en een grote recreatieve waarde bevat,

– het College bezig is met het opstellen van de Omgevingsvisie.

Roept het college op

– in de Omgevingsvisie in te gaan op de identiteit van het buitengebied van Stompwijk en daarbij onder meer aandacht te besteden aan de landschap pelijk waarde van het gebied, de toekomst van landbouwbedrijven, de kli matologische gevolgen voor het veenweidegebied, het herstellen van nat uur en het ontwikkelen van recreatiebeleid,

– in de Omgevingsvisie tevens aandacht te besteden aan de positionering en profilering van het buitengebied,

– de raad over de uitkomsten hiervan te informeren.

Gemeente machteloos bij grondspeculatie Stompwijk

De gemeente kan weinig doen tegen Solid Agreements Vastgoed b.v. dat gronden in Stompwijk aanbiedt met als doel er woningen op te gaan bouwen. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Jan-Willem Rouwendal op vragen van de gemeenteraadsleden Marien van Wijk (GBLV) en Coert Bregman (ChristenUnie-SGP).

Rouwendal stelt dat de gemeente geen plannen heeft er woningbouw te laten plaatsvinden. De bestemming van de grond is agrarisch. “De gemeente kan het de eigenaren van agrarische gronden niet verbieden die gronden aan een vastgoedinvesteerder te verkopen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat sprake is van illegale grondtransacties of iets van deze aard”, stelt de wethouder.

“De gemeente heeft geen instrumenten voorhanden om deze ontwikkeling tegen te gaan. Door middel van communicatie kan worden uitgedragen dat van grootschalige herontwikkeling van agrarische gronden in het buitengebied voor woningbouw niet binnen afzienbare termijn sprake zal zijn. Deze mededeling is inmiddels ook de Adviesraad Stompwijk gericht”.

“Voorts is de provincie Zuid-Holland benaderd met het bericht dat partijen stukken grond in het buitengebied aankopen. De urgentie om hier op provinciaal niveau iets mee te doen wordt niet gevoeld. Er is ook contact geweest met een aantal (potentiële) kopers (die zelf bij de gemeente informeerden), waarbij is meegedeeld dat woningbouw niet toegestaan is op grond van het bestemmingsplan”.

Geen bladkorven nodig in Stompwijk

In Stompwijk heeft de gemeente geen bladkorven geplaatst omdat die daar niet nodig zijn. Dat heeft wethouder Nadine Stemerdink het GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk laten weten in antwoorden op vragen over de uitzondering voor dit deel van de gemeente.

‘Naar ons oordeel komt er in Stompwijk niet extreem veel blad van gemeentelijke bomen in particuliere tuinen terecht. Bewoners kunnen dus hun bestaande inzamelmiddelen gebruiken om blad af te laten voeren door Avalex. Stadsbeheer draagt zorg voor het afvoeren van blad dat is gevallen in de openbare ruimte. Zij zetten daarvoor een veegmachine in.

Er is onvoldoende logistieke capaciteit beschikbaar om in Stompwijk één of meerdere bladkorven te legen. Extra capaciteit inhuren om een relatief beperkt probleem gedurende een paar weken per jaar op te lossen is te kostbaar.

Particulieren kunnen eenvoudig hun bladafval vrijwel wekelijks afvoeren via Avalex’.

Klimaatverandering: tientallen kritieke plekken in gemeente

Tientallen plekken binnen de gemeente worden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Dat is gebleken uit een klimaatstresstest die wethouder Floor Kist heeft laten uitvoeren. Desondanks noemt hij het aantal knelpunten ‘beperkt’. Er zijn 52 plekken die te maken hebben met wateroverlast als gevolg van het vaker en langer regenen: 23 in Voorburg, 24 in Leidschendam en 5 in Stompwijk. Het betreft dan vooral hinder (natte tuin, groenzone, sportveld alsmede water op straat), geen schade. Op vijf plekken kan wel schade ontstaan. Het betreft woningen en parkeerkelders. Hier worden maatregelen genomen of zijn in voorbereiding.

Door stijgende temperaturen ontstaan zogenoemde ‘hitte eilanden’: plekken in stedelijk gebied waar het extra warm is door bebouwing, betegeling, gebrek aan wind en water. Dit is op 24 plekken in de gemeente het geval: 13 in Voorburg, 9 in Leidschendam, twee in Stompwijk.  Op een aantal plekken kan niets gedaan worden, elders wordt ingezet op groene daken, weghalen van betegeling en herontwikkeling. Kist wijst verder op de oprukkende Haagse bebouwing richting Leidschendam-Voorburg, die ook een negatief effect heeft. Door de hogere temperaturen neemt de droogte toe. Het grondwaterpeil zakt hetgeen leidt tot bodemdaling en kan leiden tot paalrot aan paalfunderingen. Bodemdaling treedt op acht plaatsen op (5 in Leidschendam, 2 in Stompwijk, 1 in Voorburg); paalrot is een risico op zeven plekken (3 in Voorburg, 4 in Leidschendam). Getracht wordt door verhoging van het grondwaterpeil deze effecten tegen te gaan.

De kans op overstromingen neemt door de klimaatverandering ook toe. Er zijn twaalf locaties in de gemeente opgespoord die bij een doorbraak van een waterkering in de buurt getroffen kunnen worden: Stompwijk 2, Leidschendam 7, Voorburg 3. In de meeste gevallen komt het water echter niet hoger dan een halve meter te staan. Wethouder Kist laat weten de wateroverlast systematisch te willen aanpakken of via het rioleringsprogramma. Ter bestrijding van hitte en droogte zet hij in op het vasthouden van regenwater, het scheiden van regenwater en afvalwater, infiltratie van water in de bodem, aanleg van groene daken (ook op gemeentelijke gebouwen), weghalen betegeling, natuurvriendelijke oevers en een inrichting van schoolpleinen die rekening houdt met de effecten van klimaatverandering. Daarnaast wil de wethouder de gemeente actief vergroenen en klimaatbestendig maken.

Kritieke plekken in Stompwijk:

Wateroverlast:

– Raephorststraat en omgeving natte tuinen

– Klaverblad natte groenzone

– Jan Koenenweg nat weiland 

– tussen Van Santhorststraat en Nieuwe Vaart nat weiland

– Meeslouwerpolder weilanden nat weiland

– Huysssitterweg 27 en omgeving natte groenzone

Droogte/ Bodemdaling:

–  Stompwijkseweg, Dr. van Noortstraat en Wilsveen

–  Veenweidegebied Stompwijk

Overstromingen:

– Kern en lintbebouwing Groote Drooggemaakte Polder

– Meeslouwerpolder