Categoriearchief: vlietnieuws

Woningbouw in Meeslouwerpolder

De gemeente wil de bouw van 35 woningen in de Meeslouwerpolder (Stompwijk) toestaan. Die moeten dan wel langs de Huysitterweg en Tuinbouwweg komen. De panden kunnen achter elkaar gebouwd worden. Woonerven zijn ook toegestaan.

Dat blijkt uit het Ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder dat B&W ter inzage hebben gelegd. Volgens B&W wordt de glastuinbouw in het gebied minder prominent. Er zijn al bedrijven gestopt. De polder kent oude en leegstaande opstallen en kassen.

Om het gebied vitaal en aantrekkelijk te maken zijn er ‘nieuwe functies’ nodig. B&W willen de glastuinbouw ruimte geven zich te ontwikkelen op een compact gebied tussen beide wegen in. Daarnaast kunnen er bedrijven heen die elders in het buitengebied nu te veel overlast geven.

De woningbouw zou moeten plaatsvinden op grond van oude en reeds gestopte bedrijven. Het moet dan gaan om los staande ééngezinswoningen van hoogstens een etage met kap. Concreet worden aan Tuinbouwweg 7 en 7a de bestaande bedrijfsgebouwen en kassen gesloopt. Daar komt één nieuwe woning voor in de plaats.

B&W erkennen dat de geluidoverlast van de A4 de woningbouw hindert. Er moet een geluidscherm langs de weg komen van 2,5 tot 4,5 meter hoogte. Maar dan nog zullen ontheffingen nodig zijn voor de normen van geluidhinder op gevels, wil de bouw kunnen.

De agrarische bedrijven in de polder mogen deelactiviteiten gaan ontplooien zoals kamperen, overnachten, dagrecreatie, opslag/stalling, zorg, theeschenkerij, een klein ambachtelijk bedrijf, paardenpension.

De  gemeente kondigt verder aan het weidegebied in de polder verder te willen gaan ontwikkelen.

Topman Vlietland woedend op provincie: ‘onacceptabel’

De provincie Zuid-Holland komt afspraken over de aanleg van een geluidscherm langs de A4 aan de oostkant van natuur- en recreatiegebied Vlietland niet na. Ambtenaren weigeren zelfs met Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RCV) over de zaak te overleggen. Dat is ‘onacceptabel’.

Dat stelt Bart Carpentier Alting, directeur van RCV, in een brief aan Provinciale Staten. Hij spreekt daarin over ‘geschonden vertrouwen’. Hij pleit voor de aanstelling van provinciale ambtenaren die ‘geschikt’ zijn en de afspraken nakomen.

In 2017 verplichte de provincie zich tot de aanleg van een aarden wal van 1,5 meter hoogte langs de A4 tussen de Jan Bakkersloot en de Vinkensloot. Tegelijk moesten er voorzieningen komen waardoor RCV de dam tot tien meter kon ophogen met een geluid- en zichtscherm.

Volgens Carpentier Alting weigert Rijkswaterstaat echter mee te werken aan de aanleg. Men geeft er geen toestemming voor. De wal moet er voor eind 2020 volgens afspraak echter zijn. Zo niet dan ontstaat enorme schade voor Vlietland, aldus de directeur.

Hij stelt dat de provincie  de wal ook ergens anders plande dan voorzien. Namelijk direct naast de A4. Daar is een ophoging tot 10 meter echter onmogelijk. RCV heeft daarop al aangeboden tot volstaan met 4,5 meter: de wal plus 3 meter geluid- en zichtscherm.

Met Rijkswaterstaat overleggen kan niet, aldus Carpentier Alting, de ambtenaren van de provincie hebben die route geblokkeerd. Zij verwijzen hem naar de advocaat van de provincie voor nader beraad.

Nieuw onderzoek baggerstort Vlietland

De Randstedelijke Rekenkamer gaat een nieuw onderzoek doen naar de baggerstort in de Meeslouwerplas, deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het onderzoek beslaat de periode 2009 – 2018. De bagger verdween in de plas om die zo minder diep te maken. Dat gebeurde op basis van een afspraak tussen de provincie en aannemer BAM.

Het onderzoek richt zich op alle partijen die bij de baggerstort betrokken waren, de afspraken tussen provincie en BAM, de uitvoering van de baggerstort, de wijze waarop de provincie naging of BAM zich aan de afspraken hield, wat er gebeurde met meldingen en klachten van omwonenden en belangenorganisaties en hoe Provinciale Staten werden geïnformeerd zodat die hun controlerende taak waar konden maken.

Er worden drie onderzoekers ingezet. Zij moeten in het tweede kwartaal van 2021 met hun werk klaar zijn.

Er doen al jaren lang verhalen de ronde over de storting van vervuilde bagger in de plas alsmede gebrekkige controle op wat er in het water verdween. Begin 2019 deed een voormalig projectleider van de provincie Zuid-Holland, Aad den Draak, onder ede een boekje open over de misstanden die zich volgens hem hadden voorgedaan. Het tv-programma Zembla besteedde ook aandacht aan de baggerstorten.

Groot baggerdepot in weiland

In een weiland langs de Stompwijkseweg komt gedurende maximaal drie jaar een enorm baggerdepot, goed voor de stort van zo’n 5300 kubieke meter bagger. Het depot, 270 meter lang en 20 meter breed wordt omgeven door een wal van 1,2 meter hoog. De bagger wordt per pijpleiding aangevoerd vanaf het water ten noordoosten (de ‘Stompwijkse’ kant) van de drie Stompwijkse molens. Dat water wordt uitgebaggerd. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft toestemming gegeven voor de werken. De bagger, waarvan er wordt uitgegaan dat die ‘schoon’ is, zal uiteindelijk op het weiland, dat achter Stompwijkseweg 46C ligt, blijven liggen. Dit om het stuk grond op te hogen en de verbeteren.

Onderaannemers Kulturhus dreigen

De onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk, dreigen met juridische actie tegen de gemeente. De gemeente zou nalatig en onwettig hebben gehandeld gedurende het project.

De gemeente sloot in april 2017 een contract met SSB voor de bouw. Het contract werd echter geheim verklaard. Ook de onderaannemers kregen het niet te zien. SSB was feitelijk een éénmansbedrijf waardoor het voor de uitvoering van het contract afhankelijk was van derden.

Al binnen een jaar na het tekenen van het contract bleek dat SSB geld te kort kwam. In plaats van het contract te ontbinden stopte de gemeente meer geld in het project. Dat gebeurde in 2018 nog een paar maal. Ook werden onderdelen uit het contract gehaald omdat SSB het niet meer aankon.

Begin 2019 ging SSB failliet voordat het Kulturhus af was. Dat gebeurde nadat de onderaannemers rekeningen, ook van de gemeente, hadden laten blokkeren omdat ze niet betaald werden voor hun werk.

Bij de curator die het faillissement afhandelt liggen nu claims van meer van 0,5 miljoen euro. Daar zit ook een claim van de gemeente bij.

De onderaannemers hebben herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente om over de problemen bij het project te praten. Zij werden steeds de deur gewezen.

Gemeente betaalde tonnen voor niets

De gemeente heeft de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, begin 2018 minstens 560.000 euro betaald terwijl dat volgens het afgesloten contract niet hoefde. SSB claimde extra geld nodig te hebben wegens ‘onvoorziene omstandigheden’ in de bouwmarkt: kostenstijgingen. Volgens het contract lag het risico voor die kostenstijgingen echter uitsluitend bij SSB.

Dat blijkt uit het contract dat de gemeente in persoon van toenmalig wethouder Frank Rozenberg op 6 april met SSB sloot. Het contract was tot nu toe geheim. Vlietnieuws heeft het echter in handen gekregen. Behalve de wethouder tekenden H. van de Kant (Panta Rhei, schoolbestuur) en SSB-vertegenwoordigers D. Groenenberg en K. Meijnen. In het stuk is de geheimhouding, ook naar eigen medewerkers of ‘partijen’ vast.

SSB werd op 7 mei 2019 failliet verklaard. Het Kulturhus was toen nog niet klaar. De oorspronkelijke bijdrage van de gemeente, 2,47 miljoen euro, is inmiddels opgelopen tot 4,25 miljoen euro. 

De bouw had op 1 november 2017 moeten starten en  op 1 december 2018 afgerond moeten zijn. In de zomer van 2019 werd echter nog steeds aan het pand en de omgeving gewerkt.

De extra uitkering van 560.000 euro aan SSB vond plaats op basis van aanvullende afspraken (een allonge) bij het contract. Die werden op 6 maart 2018 middels handtekeningen van alle partijen vastgelegd. Panta Rhei stak toen ook 50.000 euro in het project. Van de oorspronkelijke 2,47 miljoen euro had de gemeente toen 493.864 euro voldaan. Na het tekenen van de allonge kwam daar 846.700 euro bij.

Uit het contract, de allonge en de bijlagen blijkt voorts dat de gemeente SSB in november 2018 ruim 121.000 euro betaalde terwijl het daarbij ging om een betaling die een maand nadat het Kulturhus voltooid was, betaald zou moeten worden. De gemeente deed dat nadat SSB er niet in slaagde btw voor verhuur aan het Dorpshuis tijdig van de belastingdienst terug te krijgen.

SSB heeft begin 2018 ook aangegeven zelf extra geld voor de financiering van de bouw van het Kulturhus te willen aantrekken middels leasing. Een bedrag wordt daar echter niet bij genoemd. Onduidelijk is of SSB die belofte ooit heeft waargemaakt. In maart 2019 werd de inrichting van het buitengebied bij het Kulturhus uit het contract gehaald (waarde 285.000 euro) omdat SSB dat niet meer voor elkaar kreeg.

In het contract staat geen artikel dat de overeenkomst ontbonden kan worden bij financiële problemen van SSB. Wel wordt gesteld dat het contract ontbonden kan worden bij tekortkomingen die niet binnen een redelijke termijn te herstellen zijn. De financiële tekortkoming van SSB werd begin 2018 echter door de gemeente hersteld. Het contract bevat wel een bepaling inzake faillissement van SSB. Het gaat dan om de hoogte van een schadevergoeding die in dat geval voldaan zou moeten worden. Hoe die betaald zou moeten worden uit een failliete boedel is niet geregeld.

De oorspronkelijke aanbesteding van SSB houdt de gemeente nog steeds geheim. Datzelfde geldt voor de ‘netto prijs’ van het Kulturhus bij tussentijdse beëindiging van het contract. Die prijs had de gemeente moeten voldoen. Ingewijden menen dat het daarbij ging om minimaal 6,5 miljoen euro. De hoogte van dit bedrag is waarschijnlijk ook de reden geweest voor de gemeente om met SSB door te gaan totdat het Kulturhus er stond. De gemeente zei het contract twee weken voordat de rechter SSB failliet verklaarde, op.

Geluidsscherm A4 is zaak provincie

De aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland is een zaak van de provincie Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor extra beplanting langs de weg.

Dat staat in een nota van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) over de voorgenomen verbreding van de A4 van 2 x 4 naar 2 x 5 rijstroken. In de nota reageert de minister op op- en aanmerkingen die over dat plan door derden zijn gemaakt.

Vaststaat volgens de minister dat de A4 enkele meters naar het westen opschuift door de verbreding, dus richting Vlietland. Welke effecten dat heeft moet nog nader worden onderzocht bij een milieu effect rapportage.

Wel staat al vast dat de aarden geluidwal aan de kant van de Meerburgerlaan weg moet, net als het bestaande geluidsscherm aan de westkant bij Vlietland. Wat daarvoor in de plaats moet komen wordt nader bezien.

De Meerburgerlaan zelf, alsmede watergangen rond de A4, moeten verlegd worden. Daartoe moet Rijkswaterstaat grond gaan kopen. De ontsluiting van percelen grond langs de Meerburgerlaan wordt nader bezien, net als het lot van de jachthaven. Met Hoogheemraadschap Rijnland wordt gekeken naar een herinrichting van het watersysteem Meeslouwerplas (Vlietland).

Bij de Kniplaan komt een nieuw viaduct over de bredere A4. Bezien wordt of dit breder kan worden dan het huidige, en of de hellingen minder steil kunnen worden. Er wordt ook gekeken aan een ecologische verbinding die in het viaduct opgenomen kan worden.

Met de gemeente Leidschendam-Voorburg, omwonenden en bedrijven zijn wat betreft Vlietland en Stompwijk zogenoemde ‘gebiedsateliers’ opgezet. Hun ideeën worden waar mogelijk meegenomen in de realisatie van de bredere A4.

Het beperken van geluidoverlast bij De Star in Leidschendam middels een geluidsscherm valt onder een ander project (werken aan A4 voor de poorten van Den Haag, alsmede N14), aldus de minister.

Met geluidbelasting voor omwonenden wordt bij de verbreding van de A4 wel rekening gehouden. Bij woningbouw in de nabijheid van de snelweg is het echter een zaak van de initiatiefnemers om rekening te houden met geluidoverlast en maatregelen aan de woningen te nemen.

Onderhandelingen over woningbouw aan Stompwijkseweg

De gemeente onderhandelt met de RABO-bank en de curator van de eind 2019 failliet gegane Schouten holding b.v., ook bekend als bouw- en aannemersbedrijf Schouten, over woningbouw aan de Stompwijkseweg 15A. Dat blijkt uit een verslag dat de curator, mr. B. Tideman, aan de rechtbank Den Haag heeft gezonden.

Aan de Stompwijkseweg had Schouten een groot opslagterrein voor materieel. Het is recent leeggeruimd. Er stonden onder meer nog spullen van Reco materieelverhuur uit Koudekerk aan de IJssel. Daarnaast claimde RABO-bank pandrecht te hebben op machines, voorraden en transportmiddelen. Op het terrein waren twee hypotheken gevestigd, beide afgesloten bij de RABO-bank voor tezamen 2,25 miljoen euro.

De curator moet in opdracht van de rechter het faillissement afwikkelen en proberen schuldeisers zoveel mogelijk van hun geld te doen terug krijgen. Door verkoop van het terrein Stompwijkseweg 15A (tegenover de Stompwijkse molens), komt er niet alleen geld binnen, de waarde van de grond neemt ook enorm toe. RABO-bank heeft een 100 procent dochter, BPD, die actief is in vastgoedontwikkeling en bouw.

Onafhankelijk onderzoek Meeslouwerplas gevraagd

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland moeten een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas. Ook moet onderzocht worden wat het effect is van het gebruik van zand en grond uit de RijnlandRoute-tunnel als afdeklaag in de plas.

Dat stellen de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, mede namens RecreatiecentrumVlietland B.V., in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten (PS).

GS schreven PS eerder dit jaar het belangrijk te vinden ‘dat er geen onduidelijkheid is over de kwaliteit van de bodem van en het water in de plas’, dat sommige aspecten van de verontdieping van de plas echter nog wel onduidelijk zijn en dat u zich daarom kon voorstellen dat PS ‘een aanvullend/verdiepend extern onderzoek’ zouden willen laten uitvoeren.

Met dat onderzoek zou onder meer de vraag beantwoord moeten kunnen worden ‘of met de huidige geplande verontdiepingsactiviteiten de kwaliteit van de plas in voldoende mate is gegarandeerd, inclusief het afwerken van de bodem met een laag van voldoende kwaliteit’. Hierbij werd gedacht aan het afdekken van de bagger op de Meeslouwerplasbodem met zand/grond uit de RijnlandRoute-boortunnel. GS wilden zo’n onderzoek laten door de Randstedelijke Rekenkamer.

De vier organisaties stellen nu het initiatief van GS buitengewoon op prijs te hebben gesteld en te hebben ervaren als een hoopgevende verandering in de opstelling van uw college ten opzichte van de Meeslouwerplas en onze gebiedspartijen. Deze zomer is echter gebleken dat de kwaliteit van de bagger op de Meeslouwerplasbodem al in 2016 door Sweco is onderzocht in opdracht van BAM.

‘Dat onderzoek laat echter zeer veel te wensen over’, aldus de vier organisaties die nu om een nieuw onafhankelijk onderzoek vragen. Zij willen daar als ‘gebiedspartijen’ bij betrokken worden. De vier vragen zich wel af of de Randstedelijke Rekenkamer geëquipeerd is om dit soort onderzoek te doen en of er voor dit soort onderzoek geen gespecialiseerde organisatie moet worden gezocht.

Werken aan dijk en in polder

De dijk bij de Drie Stompwijkse Molens wordt verzwaard. Hoogheemraadschap Rijnland is met de werken begonnen. Het gaat om de dijk ten zuiden van de molens. De werkzaamheden duren volgens het Hoogheemraadschap tot in 2021. Inmiddels wordt ook gewerkt aan de aanleg van een voetpad tussen Wilsveen en de Kostverlorenweg, door de polder achter de drie molens. Het pad loopt parallel aan de Groote Tocht en maakt onderdeel uit van de werken aan natuur- en recreatiegebied De Nieuwe Driemanspolder. Aan de Kostverlorenweg is inmiddels een parkeerterrein aangelegd alsmede een vrij liggend fietspad dat vanaf de kruising Kostverlorenweg/Stompwijkseweg naar de Nieuwe Driemanspolder loopt.

Bouw Kulturhus: gat van half miljoen

De curator die het faillissement van de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk – SSB – moet afwikkelen komt bijna € 512.000 tekort om claims van onder meer de gemeente Leidschendam-Voorburg te kunnen betalen. Dat blijkt uit een verslag van mr. C. Uitdehaag aan de rechtbank.

De belastingdienst claimt ruim € 45.000 van SSB. Die claim gaat voor op alle andere die tezamen € 467.663 belopen. Daaronder zijn in elk geval een aantal onderaannemers van SSB die aan de bouw meewerkten doch niet betaald kregen.

De gemeente heeft officieel een claim van € 121.303 op SSB. Inofficieel zou het echter om een vele hoger bedrag gaan, tot € 300.000. Beide cijfers zijn door de gemeente zelf genoemd, een uitleg over het verschil wordt echter geweigerd.

SSB werd alleen opgericht om het Kulturhus te realiseren. Het contract werd op 18 april 2017 getekend. Kort voor de oplevering begin 2019 ging SSB failliet. De curator doet nog steeds onderzoek naar de oorzaak daarvan.

Volgens het verslag waren SSB en de onderaannemers samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. De onderaannemers claimen echter dat SSB hen nooit het contract heeft laten zien of lezen.

Inmiddels is Panta Rhei, bestuurder van vele basisscholen, juridisch eigenaar van het Kulturhus, aldus mr. Uitdehaag. Toen SSB failliet ging was de afwerking van installaties en daksystemen nog niet voltooid. Hoe dat vervolgens wel is gedaan meldt de curator niet.

Mr. Uitdehaag geeft wel aan dat een verzoek voor € 10.000 subsidie voor warmtepompen is afgewezen, net als een teruggave van € 110.818 door de belastingdienst.

Bij SSB is nu nog € 1,86  in kas.

Geluidscherm A4 is zaak provincie

De aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland is een zaak van de provincie Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor extra beplanting langs de weg.

Dat staat in een nota van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) over de voorgenomen verbreding van de A4 van 2 x 4 naar 2 x 5 rijstroken. In de nota reageert de minister op op- en aanmerkingen die over dat plan door derden zijn gemaakt.

Vaststaat volgens de minister dat de A4 enkele meters naar het westen opschuift door de verbreding, dus richting Vlietland. Welke effecten dat heeft moet nog nader worden onderzocht bij een milieu effect rapportage.

Wel staat al vast dat de aarden geluidwal aan de kant van de Meerburgerlaan weg moet, net als het bestaande geluidscherm aan de westkant bij Vlietland. Wat daarvoor in de plaats moet komen wordt nader bezien.

De Meerburgerlaan zelf, alsmede watergangen rond de A4, moeten verlegd worden. Daartoe moet Rijkswaterstaat grond gaan kopen. De ontsluiting van percelen grond langs de Meerburgerlaan wordt nader bezien, net als het lot van de jachthaven. Met Hoogheemraadschap Rijnland wordt gekeken naar een herinrichting van het watersysteem Meeslouwerplas (Vlietland).

Bij de Kniplaan komt een nieuw viaduct over de bredere A4. Bezien wordt of dit breder kan worden dan het huidige, en of de hellingen minder steil kunnen worden. Er wordt ook gekeken aan een ecologische verbinding die in het viaduct opgenomen kan worden.

Met de gemeente Leidschendam-Voorburg, omwonenden en bedrijven zijn wat betreft Vlietland en Stompwijk zogenoemde ‘gebiedsateliers’ opgezet. Hun ideeën worden waar mogelijk meegenomen in de realisatie van de bredere A4.

Het beperken van geluidoverlast bij De Star in Leidschendam middels een geluidscherm valt onder een ander project (werken aan A4 voor de poorten van Den Haag, alsmede N14), aldus de minister.

Met geluidbelasting voor omwonenden wordt bij de verbreding van de A4 wel rekening gehouden. Bij woningbouw in de nabijheid van de snelweg is het echter een zaak van de initiatiefnemers om rekening te houden met geluidoverlast en maatregelen aan de woningen te nemen.