Categoriearchief: vlietnieuws

Gemeente beslist over oevers Stompwijksevaart

Niet het Hoogheemraadschap Rijnland, maar de gemeente beslist over de oevers van de Stompwijksevaart in de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck bericht in antwoorden op vragen.

Hartsinck had naar de situatie gevraagd nu een vijftigtal bewoners van panden in de Dr. van Noortstraat aan de vaart, zich volgens de gemeente ten onrechte stukjes grond hebben toegeëigend. Zij moeten die teruggeven of kopen in het kader van het zogenoemde snippergroenbeleid.

De betrokken bewoners claimen dat het Hoogheemraadschap een nieuwe beschoeiing van de vaart heeft aangebracht waardoor zij de grond er bij kregen. Soms zelfs ook stukjes brug omdat bestaande bruggen door de werken werden verplaatst.

‘De gemeente heeft in het kader van de Wet algemene regels herindeling per 1 januari 2002 onder andere de betreffende watergang in verband met de herindeling van de gemeente in eigendom toegewezen gekregen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de beschoeiing aangebracht op grond in eigendom van de gemeente’, aldus Rouwendal.

,Met het Hoogheemraadschap worden afspraken gemaakt over het onderhoud van deze beschoeiing. Het hoogheemraadschap betwist de eigendomspositie van de gemeente niet’.

Als bewoners niet bereid zijn het gebruik van de grond te regelen (koop, dan wel huur) worden zij binnen het project snippergroen verzocht de grond leeg aan de gemeente terug te geven, stelt Rouwendal. De bruggen mogen blijven liggen.

De operatie moet de gemeente minstens € 50.000 opleveren. Feitelijk wordt dat meer, aangezien er ook een paar grotere stukken grond bij zitten waarvan de waarde nog geschat moet worden. Overigens wil Rouwendal de betrokkenen nog wel het huren van de stukken grond aanbieden. Dat aanbod is tot nu toe nog niet gedaan.

Nieuw bouwplan voor Stompwijk

Tussen de Dr. van Noortstraat en het Hazepad in Stompwijk moeten in totaal 25 nieuwe woningen komen. Twee daarvan direct aan de Dr. van Noortstraat op de nummers 96 en 98. Achter beide panden zouden vier nieuwe woningen moeten verrijzen, met nog twee daarnaast. Evenwijdig aan het Hazepad zijn twee woonblokken van elk zes woningen gedacht. Achter Dr. van Noortstraat 120 zou, haaks op het Hazepad nog eens een woonblok moeten komen van vijf panden.

Tussen de nieuwbouw komen parkeerplekken en groen. De toegang loopt via de Dr. van Noortstraat. Het plan is gemaakt door Van Vliet architecten. Onlangs werd bekend dat Schouten Bouw 20 tot 30 nieuwe woningen wil neerzetten aan de Dr. van Noortstraat ter hoogte van de Nieuwe Vaart.

Bron: Vlietnieuws

Wijziging tijdelijk fietspad langs de Meerpolder

De bouw van het inlaatwerk naar de Limietsloot in de Nieuwe Driemans Polder tussen Leidschemdam-Voorburg, Zoetermeer en Den Haag is bijna klaar. De constructie is inmiddels zo ver gevorderd dat de aannemer kan starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de fietsbruggen en -paden ter plaatse. Hiervoor wordt de tijdelijke situatie voor fietsers langs de Meerpolder gewijzigd. Het huidige pontonfietspad wordt verwijderd en fietsers zullen een nieuwe route volgen. (foto NDP)

Bron: Vlietnieuws 5 augustus 2019

Stompwijk in de ban van ‘snippergroen’

Vele tientallen inwoners van Stompwijk hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat zij zich gemeentegrond – snippergroen in het jargon – hebben toegeëigend. Zij moeten dat kopen voor 125 euro per vierkante meter of ‘kaal’ teruggeven. De brieven hebben tot woede en verontwaardiging geleid. Het gaat om stukjes land tussen vijf en 40 vierkante meter. Bijvoorbeeld bij bewoners van huizen aan de Dr. van Noortstraat, ten westen van de Stompwijksevaart. Bij hen gaat het om de beschoeiing die Hoogheemraadschap Rijnland in 1997 heeft opgeknapt, en enkele jaren geleden nogmaals.

Nu claimt de gemeente dat de grond die de bewoners daardoor ‘extra’ zouden hebben gekregen, soms niet meer dan een veertig centimeter brede plantenvak, gemeentegrond is. Daarbij gaat de gemeente zo ver dat men ook delen van bruggen over het water plots als eigendom claimt terwijl die bruggen er al decennia lang liggen.

De brieven van de gemeente kwamen eind juni bij de bewoners binnen. Bewoners die om opheldering vroegen kregen een luchtfoto en een kaart waaraan zij geen rechten konden ontlenen, aldus een bijgevoegde mededeling. ,,Maar de gemeente kennelijk wel’’, aldus een betrokkene.

Een aantal bewoners heeft al juristen in de arm genomen. Er wordt gedacht aan gezamenlijke actie. Elders in Stompwijk zijn bewoners door de gemeente aangesproken nadat zij op last van de gemeente een steiger opknapten. Nadat dat werk klaar was kregen ze te horen dat de steiger op gemeentegrond stond. Ook inwoners die zelf een sloot uitbaggerden waar de gemeente al tientallen jaren niets aan had gedaan, werden nu aangesproken. Men heeft zich gemeentegrond toegeëigend, heet het.

GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck heeft zich het lot van de Stompwijkers aangetrokken. Hij wil van B&W weten om hoeveel adressen het gaat, hoeveel vierkante meter grond het betreft, wat de houding van de gemeente voor de betrokkenen betekent, welke actie de gemeente gaat ondernemen en wat de verplichtingen zijn van bewoners die aan het water wonen.

Bron: Vlietnieuws

Probleem brandveiligheid Kulturhus begin 2018 al bekend

De problemen met de brandveiligheid van het Kulturhus in Stompwijk waren in maart 2018 al bij betrokkenen bekend. Dat blijkt uit emails tussen Flameteq brandpreventie, bouwer SSB en onderaannemers. Onlangs hebben de onderaannemers bekend gemaakt dat het Kulturhus nog steeds niet brandveilig is. De Maerten van den Veldeschool maakt al sinds maart gebruik van het pand.
Volgens burgemeester Klaas Tigelaar is het gebouw veilig te gebruiken, al zijn er mankementen. Hij baseert zich daarbij op de uitkomsten van een spoedonderzoek door de gemeentelijke dienst handhaving en de brandweer.

In maart 2018 signaleerde Flameteq al een probleem met de brandveiligheid en de ‘brandklasse’ van te gebruiken materialen. Het ging daarbij met name om de gevelbekleding. Gesteld werd dat de brandwerendheid onvoldoende was. Een brandoverslag kon niet voor minstens 30 minuten voorkomen worden. Flameteq gaf aan dat de gedachte gevelbekleding Neolife geen brandwerende schil vormde (brandklasse E; zeer brandbaar). Buiten en binnen waren brandwerende platen nodig: Promatect (een steenachtig materiaal dat onbrandbaar is en waterbestendig) en gipsplaten. Flameteq hekelde bovendien het feit dat in de bouwtekeningen en –specificaties de brandklasses B (zeer moeilijk brandbaar) en D (goed brandbaar) door elkaar werden gehaald. Wat er met die opmerking is gedaan door de bouwers is onduidelijk.

Recent lieten de onderaannemers weten dat er aan de buitenkant clickwall is aangebracht waaraan geen brandwerende eisen zijn gesteld, en aan de binnenkant gipsplaten die geen brandwerende eigenschappen hebben. Bovendien werden op diverse plaatsen clickwall en gipsplaten tegen elkaar uitgeruild waardoor op de ene plek alleen clinckwall zit en elders alleen gipsplaat.

Onderaannemers Kulturhus negeren sommatie

De onderaannemers betrokken bij het Kulturhus hebben een sommatie van de gemeente om al hun informatie over brandveiligheid voor maandag 1 juli 12.00 uur te overleggen, genegeerd. De sommatie was afkomstig van de dienst handhaving die onder andere belast is met de controle op de brandveiligheid van het pand. De onderaannemers hebben laten weten best naar Stompwijk te willen komen met alle hen ter beschikbare informatie, maar dat zulks pas na de zomervakantie mogelijk is. De onderaannemers stellen dat het Kulturhus niet brandveilig is. Burgemeester Klaas Tigelaar heeft de gemeenteraad na spoedonderzoek te kennen gegeven dat het gebouw wel veilig te gebruiken is, ondanks mankementen.
De onderaannemers hebben er bij de gemeente opnieuw op aangedrongen dat het originele contract tussen de gemeente en de inmiddels failliete bouwer SSB, geopenbaard wordt. Volgens de onderaannemers gaat de stelling dat dit contract geheim is niet meer op. Ten eerste zijn de onderaannemers partij in de afwikkeling van het faillissement van SSB, ten tweede kan openbaring SSB niet meer schaden aangezien dat bedrijf failliet is. Indien de gemeente het contract niet openbaar wil maken – de onderaannemers hebben eerder een verzoek daartoe gedaan via de Wet openbaarheid bestuur (WOB) – willen ze de rechter inschakelen om het stuk alsnog te bemachtigen.

Gemeente betaalde vooraf voor Kulturhus

De gemeente heeft de inmiddels failliete bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, vooraf betaald voor werkzaamheden. Men deed dat om ervoor te zorgen dat het Kulturhus zo snel mogelijk afgebouwd kon worden zodat de kinderen van de Maerten van den Veldeschool er in maart in konden trekken.

Dat heeft het Raadhuis Vlietnieuws laten weten. De stelling dat de gemeente door deze handelwijze elk ‘machtsmiddel’ richting SSB kwijt was en bij ontevredenheid betalingen niet meer kon vasthouden, bleef zonder reactie. De bouw van het Kulturhus heeft inmiddels € 4,4 miljoen gekost, bijna twee maal zo veel als gedacht. Het pand is nog steeds niet af.

De gemeente heeft een vordering van € 121.303 ingediend bij de curator die het faillissement van SSB moet afwikkelen. Het gaat dan om 71.438 euro voor de sloop van de afgebrande oude Maerten van den Veldeschool, € 19.865 voor het opruimen van slakken (kool- en staalresten) in de bodem en
€ 30.000 voor resterende werken aan het pand.

Eerder deelden B&W de gemeenteraad mee dat er een vordering lag van
€ 300.000. Nu stelt het Raadhuis dat het daarbij ging om een eerste, voorzichtige raming. Waarom de nu ingediende vordering zo veel lager is, werd niet verklaard.

Gemeente sommeert onderaannemers Kulturhus

De gemeente heeft de onderaannemers betrokken bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk gesommeerd ‘alle bij u beschikbare informatie en documenten (waaronder productinformatie en productcertificaten) te delen, die kunnen duiden op een bouwkundige of brandonveilige situatie bij het Kulturhus’. De onderaannemers hebben tot maandag 1 juli,12.00 uur de tijd gekregen.
Dat blijkt uit een mail die een ambtenaar werkzaam bij de afdeling handhaving van de gemeente aan de onderaannemers heeft gezonden. De ambtenaar, F.v.d.H., voegt daaraan toe: ‘Ik wil u er in dit kader op wijzen dat u op grond van artikel van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht verplicht bent aan mij alle medewerking te verlenen die ik redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van mijn bevoegdheden. Slechts zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit’.
De mail kwam afgelopen donderdagochtend bij de onderaannemers binnen. Dat was daags nadat de gemeente liet weten contact met de onderaannemers op te zullen nemen. Die stap werd aangekondigd nadat de onderaannemers het resultaat van een spoedonderzoek naar de brandveiligheid van het Kulturhus laakten. Dat onderzoek vond op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar plaats. De conclusie: het Kulturhus was ondanks gebreken veilig te gebruiken.
De burgemeester liet het spoedonderzoek doen nadat de onderaannemers hadden laten weten dat het Kulturhus meteen dicht moest aangezien de brandveiligheid niet in orde was. In het Kulturhus huist de Maerten van de Veldeschool. Met het resultaat van het spoedonderzoek in de hand openbaarden de onderaannemers een aantal rapporten waaruit bleek dat de brandwering aan de gevel (binnen en buiten) niet in orde is.
F.v.d.H. stelt in zijn mail aan de onderaannemers dat hij als toezichthouder bouw mede belast is met het toezicht op het Kulturhus ‘en vorm ik mij tezamen met de brandweer een oordeel over de bouwkundige – en brandveiligheid’. De onderaannemers lieten al eerder weten dat zij een uur voordat de inspectie in het kader van het spoedonderzoek begon waren benaderd met de vraag waar speciaal naar gekeken moest worden. De onderaannemers vonden dat geen professionele benadering. Zij konden ook niet bij de inspectie aanwezig zijn.

Onderaannemers Kulturhus nu wel welkom

B&W zullen contact opnemen met de onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk. Aanleiding vormt de felle kritiek van de onderaannemers op de resultaten van een spoedonderzoek naar de brandveiligheid van het Kulturhus. Op grond van dat onderzoek concludeerde burgemeester Klaas Tigelaar dat het Kulturhus veilig is te gebruiken.

Volgens de onderaannemers, die dat met rapporten kunnen onderbouwen, is dat niet zo. Zo zijn de wanden van het pand niet afdoende brandbeschermend en zijn er lekkages die kortsluiting kunnen veroorzaken. Zij hebben daarover deze week nog een brief geschreven aan B&W waarbij ze hun rapporten ook hebben geopenbaard. In het Kulturhus huist sinds maart de Maerten van den Veldeschool.

‘De gemeente heeft kennis genomen van de brief van de onderaannemers. Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van den Veldeschool kan worden voortgezet. Over de punten in de brief wordt contact opgenomen met de onderaannemers’, zo laat het Raadhuis weten.
De onderaannemers hebben eerder tot vijf keer toe getracht in contact te komen met de gemeente over de problemen die zij bij het Kulturhus – dat nog steeds niet af is omdat bouwer SSB failliet ging – zien. Tot nu toe werd hen een gesprek geweigerd.

Kulturhus brandveilig

De gemeente heeft samen met de brandweer de brandveiligheid van het Kulturhus opnieuw gecontroleerd. De resultaten van het onderzoek geven aan dat het huidige gebruik door de Maerten van de Veldeschool en het Dorpshuis kan worden voortgezet.

Burgemeester Tigelaar: ’De veiligheid van de kinderen en andere gebruikers van het Kulturhus staat voorop. Daarom heb ik de brandveiligheid nogmaals laten onderzoeken. Het gebouw is veilig voor huidig gebruik en een aantal punten die de brandweer heeft gesignaleerd worden op korte termijn opgelost.’

Inspectie
Tijdens de inspectie hebben de gemeente en de brandweer (VRH) gekeken of aan alle voorschriften voor de brandveiligheid van het Kulturhus is voldaan. Uit de inspectie blijkt dat een aantal punten nog verbeterd moeten worden:

– Rookmelders in het lokaal waar de peuterspeelzaal komt ophangen
– Het juiste brandwerende glas in een aantal tussendeuren plaatsen
– Een aantal leidingen in de technisch ruimte op de tweede etage die wel brandwerend zijn behandeld met de juiste brandwerendheid aanpassen
– De brandblussers die er al staan ophangen met een beugel
– Vluchtwegverwijzingen naar de juiste vluchtroutes ophangen
Deze punten worden volgende week door Panta Rhei opgepakt en vormen geen belemmering voor het huidige gebruik.

Iets grotere ingrepen zijn een raam vervangen dat niet (voldoende) brandwerend is uitgevoerd. Hoewel dit (formeel) wel opgelost moet worden, is er geen sprake van een direct gevaar voor de gebruikers van het pand. Ook moet het plateau van de hellingbaan aangepast worden omdat de brandwerende bekleding/afwerking ontbreekt. Ook dit geeft geen aanleiding voor een beperking van het huidige gebruik.