Categoriearchief: instellingen

Ontmoetingsdag 9 oktober

Zoals u allen in de activiteiten kalender heeft kunnen lezen, valt onze Ontmoetingsdag dit jaar op 9 oktober. Omdat wij volgend jaar een jubileum jaar hebben, hebben wij nu al bedacht om deze Ontmoetingsdag uitgebreid met u te willen vieren. Wij zijn van plan om 10.00 uur een H. Mis, voorgegaan door pastoor Broeders te doen en daarna niet naar het Dorpshuis te gaan, maar met z’n allen af te reizen naar Hijdra in Leidschendam om daar deze dag extra feestelijk voort te zetten. Daar worden wij om 11.30 uur ontvangen met koffie/thee met wat lekkers. Daarna gaan we aan de borrel en ná de borrel krijgen we een overheerlijke, uitgebreide lunch voor gezet. Hebben we onze buiken vol, dan krijgen wij een stukje gezellig entertainment, t.w.: muziek uit de 50-, 60- jaren. Deze muziek gaat u vast allemaal herkennen en kunt u uit volle borst meezingen. Tijdens deze gezelligheid worden wij weer voorzien van een drankje en na verloop van tijd (de lunch moet eerst even de tijd krijgen om te zakken) nog een warm hapje. Om 16.00 uur sluiten we af en gaan we met z’n allen weer huiswaarts. Wat de kosten voor de super gezellige, uitstekend verzorgde dag gaan zijn, is nog niet helemaal bekend. Maar, zoals u van ons gewend bent, houden wij de kosten uiteraard zo laag mogelijk. Hoe we het gaan regelen met het vervoer, gaan wij nog even bespreken in onze vergadering en laten wij u zo snel mogelijk horen. Gaan we met de bus? Dan zal het bedrag iets hoger uitvallen. Gaan we met eigen vervoer? Dan is het wel zo aardig om de rijder een bijdrage in de benzinekosten aan te bieden. U hoort dit zo spoedig mogelijk van ons.

Opgeven is vanaf vandaag mogelijk bij:

Jan Duyvenstijn, tel.: 071-5804224 of 06-20651862

of bij Trees van Velzen, tel.: 06-42332151

Let op: dit uitje is bedoeld voor álle leden van de KBO-PCOB

Natuur- en milieuorganisaties eisen scherm langs A4

Natuur- en milieuorganisaties hebben middels hun raadsman het provinciaal bestuur van Zuid-Holland en BAM Infra gevorderd hun contractuele verplichting tot de aanleg van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland na te komen. Dat blijkt uit een brief die mr. J. A. Huijgen van het advocatenkantoor BarentsKrans namens Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, aan het provinciaal bestuur en BAM Infra heeft verzonden. Onlangs lieten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland weten dat het geluidscherm – 3,5 kilometer lang, drie meter hoog – er niet kwam omdat men met het Recreatiecentrum Vlietland een nieuwe overeenkomst had gesloten. Daarmee was de oude afspraak uit 2009 vervallen, aldus Gedeputeerde Staten. Het geluidscherm zou er in 2013 hebben moeten staan.

De natuur- en milieuorganisaties werden in 2009 partner in de overeenkomst aangaande het geluidscherm. Daardoor kunnen de provincie en BAM Infra niet éénzijdig kiezen voor een andere invulling, aldus mr. Huijgen. De raadsman wijst er verder op dat in 2011 de provincie nog meldde dat BAM Infra ‘weldra’ een vergunning voor de bouw van het scherm zou aanvragen. Dat is nooit gebeurd en de provincie ondernam ter zake ook geen actie.

Huijgen wijst erop dat er een groot politiek draagvlak is voor het geluidscherm in de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. In Provinciale Staten Zuid-Holland is bijna de helft van de leden voor het scherm. Er is zelfs 300.000 euro extra uitgetrokken voor een kwaliteitsimpuls van Vlietland.

De vier natuur- en milieuorganisaties bieden het provinciaal bestuur en BAM Infra overigens nader overleg aan waarbij zij wel aangeven dat hun standpunt ter zake niet ter discussie staat.

Bron: Vlietnieuws

Vragen over te bruin Kulturhus Stompwijk

VVD-gemeenteraadslid Philip van Veller wil van B&W weten wat die denken te doen aan het veel te bruin wordende Kulturhus in Stompwijk. Aanleiding vormt een brief van de Adviesraad Stompwijk. Die klaagt dat de gevelplaten van het Kulturhus veel bruiner worden dan was afgesproken, hetgeen slecht is voor de uitstraling van het pand. Van Veller wil weten hoeveel de kleur afwijkt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Aangezien de platen nog niet op het pand zitten wil hij horen wat er nog aan het euvel te doen valt en hoe die kosten op de veroorzaker van het kleurverschil zijn te verhalen.

Bron: Vlietnieuws

Oproep aan de leden (en nieuwe leden)

Wij willen de communicatie naar onze leden makkelijker maken door informatie e.d. via e-mail te verzenden. Om onze administratie compleet te maken, hebben we van alle leden de e-mailadressen nodig.

Hierbij willen wij de leden dan ook verzoeken om een e-mail te sturen naar gaanders@ziggo.nl met als onderwerp “Aanvulling gegevens.”, zodat wij de gegevens kunnen aanvullen in ons ledenbestand. Hierbij willen wij benadrukken dat deze gegevens alleen voor onze eigen communicatie zal worden gebruikt en niet zal worden verspreid aan derden.

Ben je nog geen lid en zou je dat wel willen (voor een klein bedrag per persoon per jaar)? Stuur dan een e-mail naar bovenstaand e-mailadres met als onderwerp “ik/wij willen lid worden.”. Natuurlijk kun je je ook aanmelden via de website: http://www.degaanders.nl/index.php/inschrijven zodat wij je kunnen informeren over de komende activiteiten.

Het bestuur van de C.V. De Gaanders

VrouwActief september …

een gezellige start met muziek en dans

Volgende week dinsdag openen wij het seizoen met een gezellige avond in de Bles.  We starten om 20.00 uur precies met het programma om teveel uitloop te voorkomen. Alle vrouwen van Stompwijk en omgeving zijn welkom om eens een kijkje te komen nemen bij VrouwActief. We hebben een gevarieerd programma, dus er is altijd wel iets bij dat jouw interesse heeft. We hebben ook dit jaar de contributie laag kunnen houden, € 35,- voor 9 avonden, uiteraard wel met bijbetaling voor deelname aan een workshop of etentje.

Programma seizoen 2018-2019

11 september,                    dansen o.l.v. Stefan Zaal

09 oktober,                          creatief met Marije

13 november,                    filmavond in bioscoop de Bles

11 december,                    lekker eten,  thema …..land ?

08 januari,                          Senior Web over omgaan met smartphone

en tablet

12 februari,                       rondleiding bij Luiten Food

12 maart,                           knutsel-frutsel

09 april,                               jaarvergadering,

aansluitend lezing lymevereniging

14 mei,                                sport en spel, jeu de boule les

Zet deze data alvast in jouw agenda !

Voor diegene die nog geen tijd gehad hebben, contributie graag overmaken op bankrekening NL57RABO0304469807 t.n.v. VrouwActief. Hopelijk zien wij jullie allemaal weer op de eerste avond en anders later in het seizoen mocht je de eerste keer verhinderd zijn.

Namens Bestuur VrouwActief, Ria Luiten

Stompwijkseweg moet weer dicht

De Stompwijkseweg, die na werkzaamheden in mei weer open ging voor verkeer, gaat dit najaar weer dicht. Op drie tot vier plaatsen moeten kabels en leidingen worden verlegd. Er wordt naar gestreefd de werkzaamheden in december af te ronden.

Dat door de gemeente en Omgevingsdienst Haaglanden bekend gemaakt. Vanwege de nieuwe ingrepen blijft het zogenoemde saneringsplan inzake ondergrondse vervuiling vooralsnog van kracht. Her en der moeten ook nog aansluitingen tussen bruggen en de kade waarop de weg ligt, gemaakt worden.

Als alle werken klaar zijn zal BAM Infra, dat de werken uitvoert, rapporteren aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Dan zal ook blijken wat de extra kosten zijn geweest die BAM Infra in verband met de vervuilde ondergrond heeft moeten maken.

Bron: Vlietnieuws

Dijk Stompwijkseweg zwaar vervuild

De dijk waarop de Stompwijkse weg ligt is ondergronds zwaar vervuild met zware metalen en PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). De vervuiling zit op een diepte van 0,5 tot 2 meter. Ook de berm van de weg is licht tot sterk vervuild. Het grondwater is her en der zwaar vervuild met een PAK-achtige olie.

Dat heeft bodemonderzoek uitgevoerd door het bureau BK Ingenieurs uitgewezen. In mei 2016 heeft het bureau de gemeente de resultaten doen toekomen. Volgens BK diende er een saneringsplan opgesteld te worden voor de hele weg (zo’n 4 kilometer) en de berm. In 2017 begon BAM Infra met het repareren en deels vervangen van de kadewand langs de Stompwijkseweg en daarna met een nieuwe bestrating. De werken werden begin 2018 afgerond.

Op basis van het werk van BK maakte het bureau Multiconsult een saneringsplan voor de Stompwijkseweg ten behoeve van BAM Infra. Multiconsult stelde daarin dat een snelle sanering niet nodig was. De vervuiling betekende geen onaanvaardbare risico’s voor de mens en het ecosysteem.

BAM Infra haalde de bovenste 45 centimeter van de grond onder de bestrating weg. Volgens BK was die grond schoon. Verder werd alleen ‘indien nodig’ dieper gegraven. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij leidingen, kabels, waterinlaten, rioolleidingen en ankerelementen. De bij het dieper graven vrijgekomen grond werd ‘zintuigelijk’ op vervuiling beoordeeld. De meest sterk verontreinigde grond werd afgevoerd en door schone grond vervangen.

Vanuit de gemeente noch de provincie (bevoegd gezag inzake ernstige milieuvervuiling) werden doelstellingen voor de sanering aangegeven, noch nieuwe te bereiken waarden. Dat gebeurde ook niet ten aanzien van het grondwater.

Inmiddels is duidelijk dat de weg opnieuw open moet vanwege kabels en leidingen. Netwerkbeheerder Stedin (gas en stroom) heeft vergunning gevraagd voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting ter hoogte van Stompwijkseweg 12A. Stedin stelt daarin dat de hele Stompwijkseweg een geval is van ernstige bodemvervuiling en dat er een ‘deel saneringsplan’ is voor de kade en de wegconstructie.

Stedin moet voor de aansluiting het wegdek open maken. Het bedrijf verwacht te stuiten op zware metalen, PAK’s en PCB’s (polychloorbifenylen) in de grond. Dat Stedin de weg wil openhalen is opvallend. Onlangs berichtten B&W nog dat voor de werken aan de weg aan de nutsbedrijven was gevraagd of er voor hen nog iets moest gebeuren. Na de werken zou de weg de eerste vijf jaar onaangeroerd blijven.

Overigens zijn er langs de Stompwijkseweg nog twee plekken die qua vervuiling extra aandacht nodig hebben: Stompwijkseweg 44 en 88. Op beide locaties waren in het verleden tankstations, aldus BK. Multiconsult rept daar niet over.

 

Stompwijkseweg zou helemaal worden afgegraven

Vanwege de vervuiling in de ondergrond zou de dijk waarop de Stompwijksweg ligt over de hele lengte tot een diepte van 80 centimeter worden afgegraven. Dat blijkt uit een brief die oud-wethouder Frank Rozenberg op 17 november 2015 aan de gemeenteraad zond. Inmiddels is duidelijk dat zulks nooit is gebeurd.

Rozenberg gaf destijds aan dat er in de kosten voor de weg geen rekening was gehouden met het afgraven tot 80 centimeter over de hele lengte. De extra kosten werken berekend op een bedrag dat vrijwel gelijk was aan de post onvoorzien binnen het budget voor vervanging en herstel van de kadewand alsmede een nieuw wegdek (2,6 miljoen euro). Omdat er echter een forse meevaller (zeker 7 miljoen euro) was bij de kosten voor de kadewand kon de afgraving tot 80 centimeter toch plaatsvinden, aldus Rozenberg. De kosten kwamen bovendien niet voor rekening van de post onvoorzien maar konden meegenomen worden in de bouwkosten voor de hele weg.

De inhoud van de brief van Rozenberg aan de gemeenteraad is opvallend aangezien BK Ingenieurs pas in mei 2016 aan de gemeente rapporteerde over de mate van vervuiling onder en naast (berm) de Stompwijkseweg. BK gaf meteen het advies een saneringsplan op te stellen. De vervuiling zat tussen 0,5 en 2 meter onder het oppervlak, aldus BK. De bovenste 50 centimeter was schone grond.

Uit de brief van Rozenberg blijkt dat de gemeente in eerste instantie van plan was alleen de bovenste 30 centimeter grond te laten afgraven ten behoeve van de werken aan de Stompwijkseweg.

Bron: Vlietnieuws