Categoriearchief: dorpshuis-bestuur

Bedankt voor al jullie inzet!

Als Stichting Dorpshuis delen wij ook graag complimenten uit! Want wát zíjn we blij met al deze mensen:

Allereerst alle vrijwilligers van stichting Dorpshuis die door het hele jaar zoveel leuke activiteiten mogelijk maken. Van onder meer heerlijke maaltijden voor ouderen, een potje klaverjassen tot een gezellige bingoavond. Dank jullie wel!

En natuurlijk ook aan alle verenigingen en initiatiefnemers die de ruimtes huren in ons Dorpshuis. Van het naaiatelier tot de fanfare. Van de Base tot de bridge. Van de Hobbyclub tot de KBO-PCOB. En nog veel meer. Jullie maken ons dorp nóg leuker om in te wonen!

Daarnaast zijn er heel veel mensen die een belangrijke – vaak stille – kracht zijn in ons dorp. Die ervoor zorgen dat dingen écht mogelijk gemaakt worden. En die het voor elkaar krijgen dat we met elkaar mooie dingen bereiken. Wij hebben het afgelopen jaren velen van hen mogen ontmoeten. Jullie zijn toppers!

Ook willen we een compliment geven aan de aannemer en de vakmensen die het Kulturhus bouwen. Het is een groot project met veel nieuwe ontwikkelingen. Je moet durf hebben om zo’n project uit te kunnen voeren. Gelukkig loopt het project goed. Het is jammer dat bij de oplevering van de school één onderaannemer het laat afweten, dit doet geen recht aan de energie die wij dagelijks ervaren op het bouwterrein. Slim Scholen Bouwen, zet ‘m op!

Graag zetten we ook de leden van het Kernteam voor het Kulturhus in het zonnetje. In dit Kernteam overleggen we samen met de gemeente als opdrachtgever en alle gebruikers van het Kulturhus over de stand van zaken. Wij hebben de openheid en de plezierige samenwerking in dit overleg afgelopen jaar erg gewaardeerd. We zien er naar uit om dit volgend jaar voort te zetten.

Tot slot maken we met plezier een compliment aan alle Stompwijkers die betrokken zijn bij het Kulturhus. Hoe fijn is het als wij ondernemers in ons dorp vragen of zij ons willen helpen en dat zij ons dan – vaak belangeloos – te hulp schieten. Super! En ook willen we alvast een compliment uitreiken aan al die mensen die nieuwe ideeën hebben bedacht. We hebben heel veel zin om samen met jullie al deze dingen op te gaan pakken in het nieuwe jaar!

Wij zien uit naar een prettig, succesvol en vernieuwend 2019! En heel graag tot ziens in het Dorpshuis en straks in het Kulturhus!

Bestuur Stichting Dorpshuis,

Theo van Velzen, Aad de Haas,

Bert Wolterbeek en Frank van der Voort

E-mail: info@dorpshuis-stompwijk.nl,

Telefoon: 06 21 85 36 61

Noot van de redactie: op tijd ingeleverd voor het kerstnummer, maar door ons over het hoofd gezien. Met excuses. Petra

Verslag gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis, 22 november 2011

Aanwezig: Sjaak Kappetein, Antoon van Santen, Aad van der Ham (KBO) Gerard Janson (Engelse les) Mirjam Olsthoorn (bridge) Carmen Oliehoek (The Rocking Angels) Kees van Boheemen, Anneke van Bemmelen (hobbyclub) Micky Hoogervorst, Johan van Nieuwland (Asafoetida), Gerda van der Helm (Fanfare) Anja Groenewegen (Theaterworkshop) Ingrid van Doorn, Ali van Veen (VrouwActief).
Aad de Haas (zit vergadering voor), Jetty Noordzij (verslag), Guus Belt, Trees van Velzen (Dorpshuis).
Afwezig: Marjo van Veen (m.k.) Astrid Ligtvoet (Franse les), Laura Oliehoek(zumba) Annemieke Loomans(bingo) Maria van Santen (jazz-ballet) Arjan van Steen, Frank van der Voort (Stichting Dorpshuis)

1.Aad de Haas opent de vergadering en heet ieder hartelijk welkom. Hij is blij met de grote opkomst en ziet weer nieuwe gebruikers van het Dorpshuis. Aanleiding voor deze vergadering is het voornemen van de Gemeente-Leidschendam-Voorburg tot beëindiging van de subsidie per 2015. Tegen de beëindiging van de subsidie is bezwaar aangetekend door de Stichting Dorpshuis. Deze brieven zijn in het bezit van de gebruikers. Deze vergadering is ook een vervolg op de gebruikersvergadering van 18 januari 2011 waarin we met elkaar afspraken maakten over een nauwere samenwerking en wensen van de gebruikers inventariseerden. We zijn in zwaar weer terecht gekomen en komen niet onder de bezuinigingen uit. Met elkaar zullen we ons op de toekomst moeten richten en krachten bundelen om de deuren open te kunnen houden. Iedere gebruiker zal daarin zijn steentje gaan bijdragen
Antwoord van de Gemeente Leidschendam-Voorburg op het ingediende bezwaarschrift luidt:

Het college waardeert uw inzet zeer en heeft begrip voor de bezwaren, maar wordt gedwongen door het maken van keuzes. Uw ingediende schriftelijke reactie heeft niet geleid tot herziening van het voorgenomen besluit. ”Wel dient de gemeente in overleg te treden met de Stichting Dorpshuis over een passende huur in relatie tot de exploitatieopzet. Momenteel vindt dit al plaats met betrekking tot het Kulturhus”.

2.Huurtarieven. Het Bestuur van de Stichting Dorpshuis heeft besloten de huurtarieven van 2012 niet extra te verhogen. De verenigingen en gebruikers gaan zichzelf voorbereiden op de veranderende situatie m.b.t. huurtarieven.

3.Kulturhus. Frank van der Voort neemt namens de Stichting Dorpshuis deel aan het kernteam van het Kulturhus. Op dit moment wordt er berekend welke van de 2 varianten haalbaar is. Het ziet ernaar uit dat het variant 5 (opknappen en gedeeltelijk nieuwbouw) wordt. De gebruikers maken zich allen zorgen over de hoogte van de zaalhuur. Wanneer dat boven hun budget is zullen ze geen ruimte kunnen huren in het Kulturhus. Afspraak: Volgend voorjaar wordt een afvaardiging van de Gemeente V-L uitgenodigd in de vergadering om de laatste ontwikkelingen te melden.

4.Activiteitencommissie. De Stichting Dorpshuis heeft mensen die meedenken over de toekomst hard nodig. Het betreft de weg die we kunnen inslaan om meer inkomsten te genereren en kosten omlaag te brengen, maar zeker ook hoe we nieuwe activiteiten op gang kunnen brengen. Ideeën die naar voren komen zijn:

  meidenclub

 • open atelier
 • uitbreiding huiskamerproject
 • wijncursus
 • open eettafel

Mirjam Olsthoorn doet verslag van het op gang brengen van een bridgecursus, die binnenkort van start gaat.
Ook de try-out bandjes georganiseerd door Arjan van Steen slaan goed aan.

5.Sinds maart 2011 is de Stichting Dorpshuis op zoek naar een voorzitter. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden aangetrokken Frank van de Voort (Kulturhus) Arjan van Steen (beeld en geluid). Guus Belt stopt per januari 2012. We doen een dringend beroep op de gebruikers mee te zoeken naar mensen die zich willen aansluiten bij het huidig bestuursteam.

6.Huishoudelijke mededelingen:

 • Tapbier wordt gebruikt voor speciale gelegenheden. Wanneer er nog voorraad in de tap is, kan deze door de verenigingen gebruikt worden.
 • NL. doet is zaterdag 17 maart 2013.
 • Trees van Velzen maakt een lijst van de huisregels en hangt deze op.

7.Wat gaat goed, wat kan beter:
De vaatwasser is traag. De vorige was sneller.
Zaal klaar zetten nog eens overleggen met Ton van Leeuwen. VrouwActief en KBO werken goed samen. Na de bingo kan de zaal beter klaargezet worden. Het loopt verder goed.
Trees zorgt goed voor ons en met elkaar zorgen we voor een Dorpshuis waar het goed is om te vertoeven.

8. We sluiten af met een drankje.

Verslag gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis, 18 januari 2011

Gebruikersvergadering Stichting Dorpshuis 18 januari 2011.

Aanwezig: Annemieke Loomans (Bingo) Nils van Veen Micky Hoogervorst (Asafoetida) Kees Jansen, Robert Bennis (Fanfare) Antoon van Santen, Sjaak Kappetein, Aad Ham (KBO), Kees van Boheemen, Anneke van Bemmelen (hobbyclub) Laura Oliehoek (zumba)

Aad de Haas, Jan Kenemans, Trees van Velzen, Guus Belt, Jetty Noordzij (schilderclub en verslag) Dorpshuis.

Afwezig: Marina v.d. Salm (met bericht) VrouwActief, Naaiclub, Jazzballet, Engelse en Franse les

1. Jan Kenemans (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Een korte terugblik op 2010 volgt. Het Dorpshuis staat er goed voor we gaan verder met het uitbreiden van activiteiten op de ingeslagen weg. Het Kulturhus Stompwijk laat nog op zich wachten. Het is mooi, dat we het Dorpshuis hebben kunnen opknappen waardoor het geheel verbeterd is.

De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om bestuursleden af te vaardigen. Er is dringend behoefte aan nieuwe mensen. De voorzitter Jan Kenemans stopt met zijn functie. Er zijn veel taken in te vullen, waarbij een huismeester sterk wordt gemist. Met Trees van Velzen hebben we een aantal taken ingevuld. Het Dorpshuis zorgt voor een lijst met wat er te doen valt en maakt een handleiding voor de gebruikers.

De leden van de vergadering zijn van mening, dat het werk zoveel mogelijk bij de huurders/gebruikers neergelegd dient te worden.

2. Financiële situatie. Aad de penningmeester heeft een goed bericht voor de gebruikers: de huur gaat niet omhoog. Het Dorpshuis heeft goed gedraaid. De Personeelskosten zijn omlaag gebracht door het inzetten van vrijwilligers. Van het OranjeFonds en de Gemeente Leidschendam-Voorburg is subsidie ontvangen voor het opknappen en het organiseren van sociale activiteiten.

3. Activiteiten. Twee activiteiten zijn gestopt. De toneelvereniging heeft elders onderdak gevonden en de disco 20+ is gestopt vanwege het sluitingsuur.

4. Klussendag 18 en 19 maart NL doet. Het Dorpshuis vraagt vrijwilligers om te helpen opruimen en schoonmaken, verven etc. Bovendien worden de huurders verzocht na te gaan wat er weg kan. Gebrek aan opslagruimte is groot.

5. Wat biedt het Dorpshuis: Het Dorpshuis biedt een permanente internetaansluiting. beamer en scherm. Goed uitgeruste keuken: vaatwasser, oven en frituurmogelijkheid. Bij grotere bijeenkomsten/vergadering etc kunnen medewerkers worden ingezet.

De wensen van de gebruikers zijn:

 • Een lift in het gebouw
 • Tafeltennismogelijkheid
 • Open doorgang naar de kelder
 • Downloaden van muziek via internet aansluiting.

Verzoek van het Dorpshuis is dat ieder de zaal netjes achterlaat.

6. Aan de onderlinge samenwerking wordt verder gewerkt. Door:

 • informatie en inspraak
 • betrekken bij beleid
 • jaarverslag
 • jaarlijks gebruikersvergadering
 • brainstormen over nieuwe ideeën
 • gebruik maken van elkaars kwaliteiten

De procedure bij ontruiming wordt uitgelegd. De sleutelhouders krijgen informatie. De KBO houdt zelf een ontruimingsoefening.

N.B. Voor de te bespreken ruimte en extra zaken is Trees van Velzen tel. 0624564147 contactpersoon.

7. Werkgroepen. Jaarlijks wordt eind augustus de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen onder het motto: “Stompwijk leeft”. Kees van Boheemen en Trees van Velzen nemen het voortouw; er zijn nog wel meer mensen nodig. Kees informeert bij de fanfare.

8.Wat verder ter tafel komt. Anton van Santen heeft bezwaar gemaakt tegen het parkeerverbod bij het Dorpshuis. Begin februari volgt de uitslag.

Tot slot zijn alle gebruikers inclusief de Sint Laurentius kerk tevreden met hoe het gaat in het Dorpshuis. We sluiten af met een drankje.