Categoriearchief: instellingen

Woningbouw in Meeslouwerpolder

De gemeente wil de bouw van 35 woningen in de Meeslouwerpolder (Stompwijk) toestaan. Die moeten dan wel langs de Huysitterweg en Tuinbouwweg komen. De panden kunnen achter elkaar gebouwd worden. Woonerven zijn ook toegestaan.

Dat blijkt uit het Ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Meeslouwerpolder dat B&W ter inzage hebben gelegd. Volgens B&W wordt de glastuinbouw in het gebied minder prominent. Er zijn al bedrijven gestopt. De polder kent oude en leegstaande opstallen en kassen.

Om het gebied vitaal en aantrekkelijk te maken zijn er ‘nieuwe functies’ nodig. B&W willen de glastuinbouw ruimte geven zich te ontwikkelen op een compact gebied tussen beide wegen in. Daarnaast kunnen er bedrijven heen die elders in het buitengebied nu te veel overlast geven.

De woningbouw zou moeten plaatsvinden op grond van oude en reeds gestopte bedrijven. Het moet dan gaan om los staande ééngezinswoningen van hoogstens een etage met kap. Concreet worden aan Tuinbouwweg 7 en 7a de bestaande bedrijfsgebouwen en kassen gesloopt. Daar komt één nieuwe woning voor in de plaats.

B&W erkennen dat de geluidoverlast van de A4 de woningbouw hindert. Er moet een geluidscherm langs de weg komen van 2,5 tot 4,5 meter hoogte. Maar dan nog zullen ontheffingen nodig zijn voor de normen van geluidhinder op gevels, wil de bouw kunnen.

De agrarische bedrijven in de polder mogen deelactiviteiten gaan ontplooien zoals kamperen, overnachten, dagrecreatie, opslag/stalling, zorg, theeschenkerij, een klein ambachtelijk bedrijf, paardenpension.

De  gemeente kondigt verder aan het weidegebied in de polder verder te willen gaan ontwikkelen.

VrouwActief ….. september

Wat was het fijn dat we eindelijk weer een keer bij elkaar konden komen in de Bles, ook al was het dan op corona afstand. Vooraf als bestuur veel getwijfeld, maar na overleg met de leden en met Jeroen toch besloten het door te laten gaan. Veel vrouwen hadden zich afgemeld vanwege vakantie, verjaardag, ziekte of andere verplichtingen, dus het zou een rustige start worden. Uiteindelijk waren er toch 35 leden en begonnen we snel met de jaarvergadering. Een vreemd jaar werd positief afgesloten en we hebben ook weinig commentaar gekregen dus we gaan proberen het zo te houden. Kascommissie Anja Halverhout (aftredend, volgend jaar Rietje Soonius) en Marja v.d. Bosch worden bedankt voor hun medewerking. 3 Leden zijn om diverse redenen gestopt en we hebben 1 (misschien 2) nieuw lid. De thee en koffie werden aan tafel gebracht en na de pauze werd er door Lenie een aantal bingo’s gedraaid, je merkt wel dat zij een geroutineerde bingomaster is, vlot werden de nummers omgeroepen en al snel zat iedereen ijverig te krassen. Na 2 rondes werd er nogmaals een pauze gehouden en kon er even gebabbeld worden. Hierna nog een paar rondes met 3 prijzen per blaadje en een aantal gelukkigen mocht zelfs een paar keer naar voren komen. Het belangrijkste is echter dat wij weer van start zijn en dat het erg goed verlopen is. Volgende maand kunnen we ook blijven zitten want dan komt Jan Blokland ons over Tibet vertellen en er films van laten zien, daar volgt later nog meer info over. Zijn er vrouwen die eens willen komen kijken? Je bent altijd welkom op de tweede dinsdag van de maand in de Bles en de kosten zijn € 35,= per seizoen van 9 avonden. Het is vanaf 20.00 tot 22.00 uur met soms een klein uurtje uitloop. Een gezellig avondje uit in je eigen dorp. Wie wil dat nou niet?

Namens bestuur VrouwActief, Ria Luiten  

VrouwActief ….. start seizoen 2020-2021

Dinsdag 8 september starten we met het nieuwe seizoen van VrouwActief. Het is een rustige opstart, want veel leden zijn toch nog even weg of hebben andere verplichtingen. We beginnen om 20.00 uur met de jaarvergadering en willen na de koffie een paar rondes bingo spelen, zodat we kunnen wennen aan de nieuwe situatie van de 1,5 meter afstand. Op deze manier kunnen we op onze plek blijven en hoeven we niet door elkaar te lopen. Hopelijk kunnen we er toch een leuke avond van maken met elkaar.

Tot dinsdag!

Bestuur VrouwActief, Ria Luiten

Topman Vlietland woedend op provincie: ‘onacceptabel’

De provincie Zuid-Holland komt afspraken over de aanleg van een geluidscherm langs de A4 aan de oostkant van natuur- en recreatiegebied Vlietland niet na. Ambtenaren weigeren zelfs met Recreatiecentrum Vlietland b.v. (RCV) over de zaak te overleggen. Dat is ‘onacceptabel’.

Dat stelt Bart Carpentier Alting, directeur van RCV, in een brief aan Provinciale Staten. Hij spreekt daarin over ‘geschonden vertrouwen’. Hij pleit voor de aanstelling van provinciale ambtenaren die ‘geschikt’ zijn en de afspraken nakomen.

In 2017 verplichte de provincie zich tot de aanleg van een aarden wal van 1,5 meter hoogte langs de A4 tussen de Jan Bakkersloot en de Vinkensloot. Tegelijk moesten er voorzieningen komen waardoor RCV de dam tot tien meter kon ophogen met een geluid- en zichtscherm.

Volgens Carpentier Alting weigert Rijkswaterstaat echter mee te werken aan de aanleg. Men geeft er geen toestemming voor. De wal moet er voor eind 2020 volgens afspraak echter zijn. Zo niet dan ontstaat enorme schade voor Vlietland, aldus de directeur.

Hij stelt dat de provincie  de wal ook ergens anders plande dan voorzien. Namelijk direct naast de A4. Daar is een ophoging tot 10 meter echter onmogelijk. RCV heeft daarop al aangeboden tot volstaan met 4,5 meter: de wal plus 3 meter geluid- en zichtscherm.

Met Rijkswaterstaat overleggen kan niet, aldus Carpentier Alting, de ambtenaren van de provincie hebben die route geblokkeerd. Zij verwijzen hem naar de advocaat van de provincie voor nader beraad.

Nieuw onderzoek baggerstort Vlietland

De Randstedelijke Rekenkamer gaat een nieuw onderzoek doen naar de baggerstort in de Meeslouwerplas, deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het onderzoek beslaat de periode 2009 – 2018. De bagger verdween in de plas om die zo minder diep te maken. Dat gebeurde op basis van een afspraak tussen de provincie en aannemer BAM.

Het onderzoek richt zich op alle partijen die bij de baggerstort betrokken waren, de afspraken tussen provincie en BAM, de uitvoering van de baggerstort, de wijze waarop de provincie naging of BAM zich aan de afspraken hield, wat er gebeurde met meldingen en klachten van omwonenden en belangenorganisaties en hoe Provinciale Staten werden geïnformeerd zodat die hun controlerende taak waar konden maken.

Er worden drie onderzoekers ingezet. Zij moeten in het tweede kwartaal van 2021 met hun werk klaar zijn.

Er doen al jaren lang verhalen de ronde over de storting van vervuilde bagger in de plas alsmede gebrekkige controle op wat er in het water verdween. Begin 2019 deed een voormalig projectleider van de provincie Zuid-Holland, Aad den Draak, onder ede een boekje open over de misstanden die zich volgens hem hadden voorgedaan. Het tv-programma Zembla besteedde ook aandacht aan de baggerstorten.

Groot baggerdepot in weiland

In een weiland langs de Stompwijkseweg komt gedurende maximaal drie jaar een enorm baggerdepot, goed voor de stort van zo’n 5300 kubieke meter bagger. Het depot, 270 meter lang en 20 meter breed wordt omgeven door een wal van 1,2 meter hoog. De bagger wordt per pijpleiding aangevoerd vanaf het water ten noordoosten (de ‘Stompwijkse’ kant) van de drie Stompwijkse molens. Dat water wordt uitgebaggerd. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft toestemming gegeven voor de werken. De bagger, waarvan er wordt uitgegaan dat die ‘schoon’ is, zal uiteindelijk op het weiland, dat achter Stompwijkseweg 46C ligt, blijven liggen. Dit om het stuk grond op te hogen en de verbeteren.

VrouwActief seizoen 2020-2021

In maart kwam er een plotseling einde aan het seizoen van vorig jaar. We hebben toen nog een leuke workshop gehad met Elly de Waal, maar kort daarna ging alles op slot. April en mei konden niet doorgaan en na een vreemde hete zomer moest er een beslissing genomen worden voor het nieuwe seizoen. Als bestuur waren we toch aan het twijfelen. In de Bles kan het programma volgens Jeroen goed ingevuld worden op 1,5 meter afstand van elkaar. Er is daar voldoende ruimte en een goede ventilatie. We hebben aan de leden gevraagd hoe zij erover denken en naar aanleiding van de antwoorden hebben we besloten om op 8 september rustig van start te gaan. Een programma hadden we bewust nog niet voor deze datum. We vullen het nu in met de uitgestelde jaarvergadering en daarna doen we een rondje of twee Bingo, daarbij kun je op je plekkie blijven zitten en vermijden we veel geloop.

De eerste avond zijn er nog veel afmeldingen vanwege o.a. ziekenhuis- opname, verjaardagen en vakantie en ook zijn er een aantal  vrouwen die het nog niet aandurven vanwege het coronavirus. Twee leden zijn ermee gestopt en 1 nieuw lid heeft zich aangemeld. Heb je er ook zin in?

Kom dan gezellig langs op 8 september, we beginnen om 20.00 uur of kom om 20.30 na de vergadering. Het blijft lastig om spontaan iets te organiseren en we weten ook niet of alle avonden zo ingevuld kunnen worden als we vorig jaar geprogrammeerd hebben, maar we houden jullie op de hoogte. Houdt in ieder geval rekening met elkaar, let op de afstand. Kom niet als je niet lekker bent of als er iemand in de directe familiekring ziek is. Met elkaar willen we er toch voor gaan om één avond per maand een paar uurtjes in eigen dorp iets leuks te organiseren voor vrouwen. We hopen dat er snel een vaccin komt zodat het allemaal weer wat losser kan en ook diegenen weer kunnen komen die extra voorzichtig moeten zijn vanwege hun gezondheid.  

Namens bestuur Vrouw Actief,

Ria Luiten

Onderaannemers Kulturhus dreigen

De onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk, dreigen met juridische actie tegen de gemeente. De gemeente zou nalatig en onwettig hebben gehandeld gedurende het project.

De gemeente sloot in april 2017 een contract met SSB voor de bouw. Het contract werd echter geheim verklaard. Ook de onderaannemers kregen het niet te zien. SSB was feitelijk een éénmansbedrijf waardoor het voor de uitvoering van het contract afhankelijk was van derden.

Al binnen een jaar na het tekenen van het contract bleek dat SSB geld te kort kwam. In plaats van het contract te ontbinden stopte de gemeente meer geld in het project. Dat gebeurde in 2018 nog een paar maal. Ook werden onderdelen uit het contract gehaald omdat SSB het niet meer aankon.

Begin 2019 ging SSB failliet voordat het Kulturhus af was. Dat gebeurde nadat de onderaannemers rekeningen, ook van de gemeente, hadden laten blokkeren omdat ze niet betaald werden voor hun werk.

Bij de curator die het faillissement afhandelt liggen nu claims van meer van 0,5 miljoen euro. Daar zit ook een claim van de gemeente bij.

De onderaannemers hebben herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente om over de problemen bij het project te praten. Zij werden steeds de deur gewezen.

Gemeente betaalde tonnen voor niets

De gemeente heeft de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB, begin 2018 minstens 560.000 euro betaald terwijl dat volgens het afgesloten contract niet hoefde. SSB claimde extra geld nodig te hebben wegens ‘onvoorziene omstandigheden’ in de bouwmarkt: kostenstijgingen. Volgens het contract lag het risico voor die kostenstijgingen echter uitsluitend bij SSB.

Dat blijkt uit het contract dat de gemeente in persoon van toenmalig wethouder Frank Rozenberg op 6 april met SSB sloot. Het contract was tot nu toe geheim. Vlietnieuws heeft het echter in handen gekregen. Behalve de wethouder tekenden H. van de Kant (Panta Rhei, schoolbestuur) en SSB-vertegenwoordigers D. Groenenberg en K. Meijnen. In het stuk is de geheimhouding, ook naar eigen medewerkers of ‘partijen’ vast.

SSB werd op 7 mei 2019 failliet verklaard. Het Kulturhus was toen nog niet klaar. De oorspronkelijke bijdrage van de gemeente, 2,47 miljoen euro, is inmiddels opgelopen tot 4,25 miljoen euro. 

De bouw had op 1 november 2017 moeten starten en  op 1 december 2018 afgerond moeten zijn. In de zomer van 2019 werd echter nog steeds aan het pand en de omgeving gewerkt.

De extra uitkering van 560.000 euro aan SSB vond plaats op basis van aanvullende afspraken (een allonge) bij het contract. Die werden op 6 maart 2018 middels handtekeningen van alle partijen vastgelegd. Panta Rhei stak toen ook 50.000 euro in het project. Van de oorspronkelijke 2,47 miljoen euro had de gemeente toen 493.864 euro voldaan. Na het tekenen van de allonge kwam daar 846.700 euro bij.

Uit het contract, de allonge en de bijlagen blijkt voorts dat de gemeente SSB in november 2018 ruim 121.000 euro betaalde terwijl het daarbij ging om een betaling die een maand nadat het Kulturhus voltooid was, betaald zou moeten worden. De gemeente deed dat nadat SSB er niet in slaagde btw voor verhuur aan het Dorpshuis tijdig van de belastingdienst terug te krijgen.

SSB heeft begin 2018 ook aangegeven zelf extra geld voor de financiering van de bouw van het Kulturhus te willen aantrekken middels leasing. Een bedrag wordt daar echter niet bij genoemd. Onduidelijk is of SSB die belofte ooit heeft waargemaakt. In maart 2019 werd de inrichting van het buitengebied bij het Kulturhus uit het contract gehaald (waarde 285.000 euro) omdat SSB dat niet meer voor elkaar kreeg.

In het contract staat geen artikel dat de overeenkomst ontbonden kan worden bij financiële problemen van SSB. Wel wordt gesteld dat het contract ontbonden kan worden bij tekortkomingen die niet binnen een redelijke termijn te herstellen zijn. De financiële tekortkoming van SSB werd begin 2018 echter door de gemeente hersteld. Het contract bevat wel een bepaling inzake faillissement van SSB. Het gaat dan om de hoogte van een schadevergoeding die in dat geval voldaan zou moeten worden. Hoe die betaald zou moeten worden uit een failliete boedel is niet geregeld.

De oorspronkelijke aanbesteding van SSB houdt de gemeente nog steeds geheim. Datzelfde geldt voor de ‘netto prijs’ van het Kulturhus bij tussentijdse beëindiging van het contract. Die prijs had de gemeente moeten voldoen. Ingewijden menen dat het daarbij ging om minimaal 6,5 miljoen euro. De hoogte van dit bedrag is waarschijnlijk ook de reden geweest voor de gemeente om met SSB door te gaan totdat het Kulturhus er stond. De gemeente zei het contract twee weken voordat de rechter SSB failliet verklaarde, op.

Nederlands Kampioenschap Kortebaan 2020 op Duindigt

Door de coronamaatregelen zijn dit jaar vrijwel alle kortebaandraverijen afgelast, inclusief die van Stompwijk, die was gepland voor 20 juli. Een hard gelag voor de liefhebbers van de paardenkoers en de feestelijkheden eromheen, maar vooral ook voor de professionele eigenaren, trainers en rijders. Die zijn door het wegvallen van 26 (!) kortebaandraverijen in het hele land ernstig in hun inkomsten getroffen. Stichting Stompwijkse Harddraverij Nooit Gedacht is één van de kortebaanorganisaties die ervoor zorgen dat op zaterdag 29 augustus a.s., in een ‘coronaproof’ omgeving op Renbaan Duindigt in Wassenaar, tóch een échte kortebaandraverij kan worden verreden: het Nederlands Kampioenschap Kortebaan 2020. Mét publiek, dus wie dat wil kan erbij zijn.

De draverij wordt verreden op de zandbaan van Duindigt, over de gebruikelijke afstand van 300 m. Het enige verschil met de gangbare kortebaandraverijen is dus dat deze niet op de openbare weg wordt gehouden.

De horeca ‘Aan de Baan’ is voor bezoekers geopend. Er wordt € 5,00 entree gevraagd.

Weddenschappen kunnen worden afgesloten via de officiële totalisator op de baan en via internet: www.runnerz.nl

Een deel van de wedomzet komt ten goede aan de kortebaan.

Geluidsscherm A4 is zaak provincie

De aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland is een zaak van de provincie Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor extra beplanting langs de weg.

Dat staat in een nota van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) over de voorgenomen verbreding van de A4 van 2 x 4 naar 2 x 5 rijstroken. In de nota reageert de minister op op- en aanmerkingen die over dat plan door derden zijn gemaakt.

Vaststaat volgens de minister dat de A4 enkele meters naar het westen opschuift door de verbreding, dus richting Vlietland. Welke effecten dat heeft moet nog nader worden onderzocht bij een milieu effect rapportage.

Wel staat al vast dat de aarden geluidwal aan de kant van de Meerburgerlaan weg moet, net als het bestaande geluidsscherm aan de westkant bij Vlietland. Wat daarvoor in de plaats moet komen wordt nader bezien.

De Meerburgerlaan zelf, alsmede watergangen rond de A4, moeten verlegd worden. Daartoe moet Rijkswaterstaat grond gaan kopen. De ontsluiting van percelen grond langs de Meerburgerlaan wordt nader bezien, net als het lot van de jachthaven. Met Hoogheemraadschap Rijnland wordt gekeken naar een herinrichting van het watersysteem Meeslouwerplas (Vlietland).

Bij de Kniplaan komt een nieuw viaduct over de bredere A4. Bezien wordt of dit breder kan worden dan het huidige, en of de hellingen minder steil kunnen worden. Er wordt ook gekeken aan een ecologische verbinding die in het viaduct opgenomen kan worden.

Met de gemeente Leidschendam-Voorburg, omwonenden en bedrijven zijn wat betreft Vlietland en Stompwijk zogenoemde ‘gebiedsateliers’ opgezet. Hun ideeën worden waar mogelijk meegenomen in de realisatie van de bredere A4.

Het beperken van geluidoverlast bij De Star in Leidschendam middels een geluidsscherm valt onder een ander project (werken aan A4 voor de poorten van Den Haag, alsmede N14), aldus de minister.

Met geluidbelasting voor omwonenden wordt bij de verbreding van de A4 wel rekening gehouden. Bij woningbouw in de nabijheid van de snelweg is het echter een zaak van de initiatiefnemers om rekening te houden met geluidoverlast en maatregelen aan de woningen te nemen.

Onderhandelingen over woningbouw aan Stompwijkseweg

De gemeente onderhandelt met de RABO-bank en de curator van de eind 2019 failliet gegane Schouten holding b.v., ook bekend als bouw- en aannemersbedrijf Schouten, over woningbouw aan de Stompwijkseweg 15A. Dat blijkt uit een verslag dat de curator, mr. B. Tideman, aan de rechtbank Den Haag heeft gezonden.

Aan de Stompwijkseweg had Schouten een groot opslagterrein voor materieel. Het is recent leeggeruimd. Er stonden onder meer nog spullen van Reco materieelverhuur uit Koudekerk aan de IJssel. Daarnaast claimde RABO-bank pandrecht te hebben op machines, voorraden en transportmiddelen. Op het terrein waren twee hypotheken gevestigd, beide afgesloten bij de RABO-bank voor tezamen 2,25 miljoen euro.

De curator moet in opdracht van de rechter het faillissement afwikkelen en proberen schuldeisers zoveel mogelijk van hun geld te doen terug krijgen. Door verkoop van het terrein Stompwijkseweg 15A (tegenover de Stompwijkse molens), komt er niet alleen geld binnen, de waarde van de grond neemt ook enorm toe. RABO-bank heeft een 100 procent dochter, BPD, die actief is in vastgoedontwikkeling en bouw.