Categoriearchief: wijkzaken

Extra investering Kulturhus

Aantrekkende bouwmarkt vraagt extra investering in Kulturhus!

Eerder dit jaar heeft Slim Scholen Bouwen BV de opdracht gekregen voor de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Binnen de opdracht zijn afspraken gemaakt over het ontwerp, de bouw, de financiën en het onderhoud. Doordat de bouwmarkt aantrekt, zijn ook de prijzen en personeelskosten in de bouw gestegen. Hierdoor is het gereserveerde bedrag niet meer voldoende. Om die reden draagt Slim Scholen Bouwen BV € 157.000 bij en verzoekt het college de gemeenteraad een extra investering  te doen van € 560.000 om door te kunnen gaan met de bouw van het Kulturhus.

Naar verwachting vindt de bespreking plaats in de commissie Maatschappelijke Activiteiten op 23 november 2017 en vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering op 12 december 2017. Op www.lv.nl/gemeenteraad vindt u de definitieve planning en agendering van de onderwerpen voor de vergaderingen.

Kulturhus versterkt dorpsgemeenschap

In het Kulturhus werken het Dorpshuis Stompwijk, de basisschool Maerten van den Velde, Kinderopvang Zoeterwoude SKZ, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek aan de Vliet onder één dak samen in Stompwijk. Het initiatief van het Kulturhus komt uit de dorpsgemeenschap van Stompwijk die voorziet dat de voorzieningen alleen levenskrachtig blijven als organisaties elkaar versterken, ruimtes multifunctioneel gebruikt worden en dus onder één dak gehuisvest zijn. Het Kulturhus vormt daarmee een belangrijke voorziening voor de vitaliteit en leefbaarheid van Stompwijk.

Wandel mee met de wethouders

Op woensdag 12 juli lopen wethouders Lia de Ridder en Bianca Bremer de historische wandeling Leidschendam, de nieuwe wandeling in de app BeleefRoutes. U bent van harte welkom om mee te wandelen. Startpunt is om 14.00 uur op het Damplein.

Met deze inspirerende en afwisselende wandeling ontdekt u het prachtige verleden van Leidschendam. Laat u verrassen door boeiende verhalen en kleurrijke anekdotes uit de geschiedenis. Er zijn ook quizvragen voor kinderen in verwerkt. De route is 2 km met uitloop tot 2,8 km en is te downloaden via de app BeleefRoutes. De Vereniging Erfgoed Leidschendam wandelt ook mee en beantwoordt graag uw vragen als u nog meer over de historie van Leidschendam wilt weten.  De wandeling is in samenwerking met vereniging Erfgoed Leidschendam ontwikkeld door de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Doelen van de wandeling zijn promotie van het centrum, bezoekers naar het gebied trekken en langer laten verblijven en de cultuurhistorische waarden van het gebied uitdragen.

 

Uitnodiging officiële start van de reconstructie van de Stompwijkseweg

Namens het college van burgemeester en wethouders nodig ik u hierbij van harte uit voor de officiële start van de reconstructie van de Stompwijkseweg. BAM Infra BV voert de werkzaamheden uit.

Locatie     :     De Bles, Doctor van Noortstraat 154 in Stompwijk

Datum      :   Donderdag 9 maart 2017

Tijd             :   15.00 uur

Na het officiële gedeelte is er een informeel samenzijn met een hapje en drankje in De Bles. Na de aanleg van het proefvak afgelopen januari gaat de reconstructie van de Stompwijkseweg nu echt van start en komt een Bereikbaar Stompwijk weer een stap dichterbij. De Stompwijkseweg krijgt over een lengte van ongeveer vier kilometer een vernieuwde kade en een volledig nieuw wegdek. Bij het proefvak kon de nieuwe bestrating door omstandigheden niet worden gelegd. Daarom wordt deze binnenkort als proefvak aangelegd in het eerste werkvak ter hoogte van Stompwijkseweg 60. BAM Infra heeft tot en met februari 2018 nodig om de hele reconstructie van de Stompwijkseweg volgens plan uit te voeren. Daarna moeten de weg- en kadeconstructie weer minimaal veertig jaar mee kunnen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om de overlast tot een minimum te beperken. De startbijeenkomst is voor alle omwonenden en betrokken partijen. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Ik zie u graag op 9 maart.

Met vriendelijke groet,

Frank Rozenberg

Projectwethouder

Bereikbaar Stompwijk

Bijzondere grondaankoop Verbindingsweg vastgelegd in foto’s

gebr. goemanOm Stompwijk bereikbaar en leefbaar te houden bereidt de gemeente Leidschendam-Voorburg de aanleg voor van de ruim twee kilometer lange Verbindingsweg ten westen van de dorpskern. Hiermee wordt de kern ontlast van zwaar verkeer.

Het tracé van de Verbindingsweg Stompwijk loopt over grond die de gemeente niet in eigendom heeft. Hiervoor is het nodig de grond van ruim twintig verschillende eigenaren te verwerven.

Eén van de eerste aankopen was de tuinbouwkas van de gebroeders Goeman aan de Huyssitterweg. Hier hebben drie families jarenlang hun boterham verdiend met het kweken van aubergines. Deze aankoop is een belangrijke mijlpaal in het project Bereikbaar Stompwijk. Aanleiding om de gebroeders Goeman een aandenken te geven. Wethouder Frank Rozenberg (project Bereikbaar Stompwijk) ging bij de heren Goeman thuis op bezoek en overhandigde hen een boek, waarin het aangekochte tuinbouwcomplex en de sloop daarvan op bijzondere wijze fotografisch is vastgelegd.

Kinderen Stompwijk ontwerpen eigen speelplekken

kinderenIn het voorjaar van 2016 hebben kinderen uit Stompwijk al hun creativiteit ingezet om via een online tool hun eigen speelplekken in te richten aan de Van Santhorststraat en de Van Merodestraat. Met verschillende bouwstenen in de tool gingen de kinderen aan de slag om met beperkte ruimte en geld een “coole speelplek” te ontwerpen.

De kinderen konden kiezen uit een top drie van ontwerpen. Wethouder Nadine Stemerdink heeft de makers van de winnende ontwerpen in mei 2016 een oorkonde uitgereikt. Deze ontwerpen zijn door de gemeente uitgewerkt tot echte plannen. Inmiddels zijn de speelplekken aangelegd en klaar voor gebruik.

Woensdag 18 januari opent wethouder Nadine Stemerdink om 13.45 uur de twee speelplekken. Uiteraard zijn alle kinderen van Stompwijk en hun ouders hierbij uitgenodigd. Wethouder Stemerdink: “Ik ben er trots op dat wij deze speelplekken samen met de kinderen hebben ontworpen. Bewegen en lekker buiten spelen is ontzettend belangrijk. Als we speelplekken maken die de kinderen zelf hebben bedacht, maken ze er ook meer gebruik van.”

Tractoroverlast

tractoroverlastLeidschendam-Voorburg ligt tegen het Groene Hart aan. Dat leidt, zeker met de bedrijvigheid in Stompwijk, tot veel tractorverkeer op de wegen. VVD-raadslid Bart Eleveld meent dat tractorbestuurders regelmatig via een brug de Vliet oversteken, ook als dat verboden is. Hij wil nu van B&W weten welke brug of bruggen de tractorbestuurders mogen gebruiken, of er soms ontheffingen bestaan van geldende verboden en hoe de handhaving van die verboden in zijn werk gaat. B&W zullen de liberaal ook moeten vertellen wanneer er voor het laatst op overtredingen van verboden is gecontroleerd.

Bron: Vlietnieuws

Aanpak Stompwijkseweg van start

stompwijksewegEindelijk is het zover: begin 2017 start de langverwachte reconstructie van de Stompwijkseweg. BAM Infra b.v. uit Gouda gaat deze uitvoeren. Van de drie partijen die voor het werk hebben ingeschreven kwam BAM als beste uit de bus. Bij de beoordeling van de inschrijvingen speelden onder andere duurzaamheid en het beperken van overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering een belangrijke rol. Het college van B&W heeft deze week besloten het werk aan BAM Infra te gunnen.

Aantrekkelijke weg

Daarmee kan de reconstructie van de Stompwijkseweg van start, het eerste deelproject van project ‘Bereikbaar Stompwijk’. De Stompwijkseweg krijgt over een lengte van ongeveer vier kilometer een nieuw wegdek; de oeverconstructie wordt deels vervangen en deels gerenoveerd. Om de weg aantrekkelijk te maken voor recreatief verkeer komen er aan weerszijden fietssuggestiestroken. Na uitvoering van de werkzaamheden kan de weg er weer veertig jaar tegen.

Voorbereiding

BAM heeft vanaf nu zes maanden de tijd om het werk voor te bereiden, zodat de uitvoering begin volgend jaar kan beginnen. Het werk aan de Stompwijkseweg duurt ongeveer een jaar.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder “Stompwijk – Verbindingsweg”

staatscourant

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg”
  • ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder “Stompwijk – Verbindingsweg”

Inhoud ontwerpbestemmingsplan en ont werpbesluit hogere grenswaarden

De leefbaarheid en veiligheid in de dorpskern van Stompwijk staat onder druk door de intensiteit en aard van het doorgaande verkeer, dat gebruik maakt van de Doctor van Noortstraat / Stompwijkseweg als doorgaande verbindingsroute tussen de N206 en Leidschendam. Om de dorpskern van Stompwijk te ontlasten en daarmee de leefbaarheid en veiligheid op weer op een aanvaardbaar niveau te brengen, is de gemeente van plan een nieuwe Verbindingsweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om de dorpskern heen en komt te liggen tussen de Tuinbouwweg en de aansluiting van de Doctor van Noortstraat / N206.

De aanleg van de Verbindingsweg past niet binnen de nu voor dit gebied geldende bestemmingsplannen. Met het nieuwe bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” wordt de geplande aanleg van de weg juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg voor één woning, te weten op het perceel Doctor van Noortstraat 1B te Stompwijk, sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting. Voor deze woning moet daarom voor de vaststelling van dit bestemmingsplan een hogere waarde worden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de benodigde hogere waarde is opgesteld en bij het bestemmingsplan gevoegd.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” ligt samen met het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage van vrijdag 19 augustus 2016 tot en met donderdag 29 september 2016.

Inzien ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde

Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarde en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl: het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IM-RO.1916.stwverbinding-ON01;
  • op de gemeentelijke website www.lv.nl/bestemmingsplannen;
  • als papieren versie: in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam) en bij Werkplein Corbulo (Prins Bernhardlaan 183, Voorburg).

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde

Op donderdag 1 september 2016 tussen 19:30 en 21:30 uur kunnen inwoners van Stompwijk en andere belangstellenden tijdens een inloopavond het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende documenten, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarde bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente en overige deskundigen. De inloopavond vindt plaats in het Dorpshuis aan de Zustersdijk 18 in Stompwijk.

Indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de hiervoor genoemde termijn van inzage (19 augustus t/m 29 september 2016) kan een iedereen zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Stompwijk- Verbindingsweg / Zaaknummer 1308818”. Uw zienswijze dient u minimaal te voorzien van uw naam en adres, de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan en uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer P. Heijnen of één van de andere medewerkers van de vakgroep bestemmingsplannen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 070.

Houdt u er rekening mee dat uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk over het ontwerpbestemmingsplan een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Indienen zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Tijdens de hiervoor genoemde termijn van inzage (19 augustus t/m 29 september 2016) kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde Stompwijk – Verbindingsweg / Zaaknummer 1308818”. Uw zienswijze dient u minimaal te voorzien van uw naam en adres, de redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluiten uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer M. le Cointre van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 070.

Houdt u er rekening mee dat uw zienswijze over het ontwerpbesluit in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk over het ontwerpbesluit een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Vragen / nadere informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer P. Heijnen of één van de andere medewerkers van de vakgroep ruimtelijke plannen (ontwerpbestemmingsplan) of de heer M. le Cointre (ontwerpbesluit hogere waarde) van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer 14 070. Leidschendam-Voorburg, 17 augustus 2016

Vooraankondiging

staatscourant

Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding nieuw bestemmingsplan “ Stompwijk – Verbindingsweg ”

In overeenstemming met bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend dat zij voornemens zijn te starten met het maken van een nieuw bestemmingsplan te weten “Stompwijk – Verbindingsweg”.

Waarom een nieuw e bestemmingsplan?

De leefbaarheid en veiligheid in de dorpskern van Stompwijk staat onder druk door de intensiteit en aard van het doorgaande verkeer, dat gebruik maakt van de Doctor van Noortstraat / Stompwijkseweg als doorgaande verbindingsroute tussen de N206 en Leidschendam. Om de dorpskern van Stompwijk te ontlasten en daarmee de leefbaarheid en veiligheid op weer op een aanvaardbaar niveau te brengen, is de gemeente van plan een nieuwe Verbindingsweg aan te leggen. Deze nieuwe weg leidt het verkeer om de dorpskern heen en komt te liggen tussen de Tuinbouwweg en de aansluiting van de Doctor van Noortstraat / N206.

De aanleg van de Verbindingsweg past niet binnen de nu voor dit gebied geldende bestemmingsplannen. Met het nieuw te maken bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” wordt de geplande aanleg van de weg juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.

Om welk gebied gaat het?

Het plangebied van het bestemmingsplan “Stompwijk – Verbindingsweg” ligt in het landelijk gebied van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de directe nabijheid van de kern Stompwijk.

Stukken ter inzage (artikel 1.3.1, tweede lid, Bro)

Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te maken dat het voornemen bestaat de vaststelling van genoemd bestemmingsplan voor te bereiden. Er liggen geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage en er wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar voren te brengen. Daarnaast worden er geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen via het algemene telefoonnummer 14 070.

Met dank aan Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk, 06 53 79 44 55