Categoriearchief: gemeente

Verkeersexamen basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg nemen dit jaar 644 leerlingen van twintig verschillende basisscholen deel aan het praktisch verkeersexamen. Deze verkeerstoets vindt dinsdagmorgen 10 mei plaats. Leerlingen uit Stompwijk en Leidschendam vertrekken vanaf het Stadskantoor aan de Koningin Wilhelminalaan 2. De Voorburgse leerlingen starten in de Lusthofstraat achter het voormalige politiebureau in Voorburg. Op beide locaties gaan de leerlingen tussen 8.45 en 9.00 uur van start.  

Stompwijkseweg verboden voor zwaar verkeer

Stompwijkseweg Leidschendam verboden voor zwaar verkeer

De Stompwijkseweg in Leidschendam is nabij de zogenoemde ‘Bocht’ uit veiligheidsoverwegingen verboden gebied voor zwaar verkeer. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de gemeente hiertoe verplicht. Dinsdag 19 april had de gemeente Leidschendam-Voorburg al een rijbaan van de Stompwijkseweg over een lengte van bijna vijftig meter afgesloten. Het betreft de rijbaan aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58.

Met onmiddellijke ingang is dit wegdeel nu afgesloten voor vrachtwagens en landbouwverkeer, zwaarder dan 3500 kilo. Voor het overige verkeer geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

De politie ziet streng toe op handhaving van deze maatregelen. De omleidingroute voor het zware verkeer wordt met verwijsborden aangegeven. Het overige verkeer wordt met verkeerslichten langs de afzetting op de Stompwijkseweg geleid.

De gemeente volgt al enkele weken nauwgezet verzakkingen op dit stuk Stompwijkseweg die sterker zijn dan normaal. De damwand wijkt hier in de richting van het water.

De gemeente stelt nader onderzoek in en trekt nauw op met het Hoogheemraadschap.

 

Openingstijden bibliotheek rond Pasen en Koninginnedag

 In verband met de komende Paasdagen zijn de openingstijden van de Bibliotheek Leidschendam-Voorburg als volgt aangepast:

Vrijdag 22 april –                Goede Vrijdag:                  Locatie Stompwijk, Zustersdijk 21: gesloten

Maandag 25 april –            Tweede Paasdag:            Alle locaties gesloten

Zaterdag 30 april               Koninginnedag                 zijn alle locaties van de bibliotheek gesloten.

Zie voor openingstijden rond feestdagen de website van de bibliotheek: www.bibliotheeklv.nl

 

Plan Landelijk Gebied

Plan Landelijk Gebied Leidschendam-Voorburg ter inzage

De zienswijzenprocedure voor het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg start dinsdag 26 april. Het plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentelijke Servicecentrum. Tot en met maandag 6 juni is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Het plan gaat over het buitengebied van Stompwijk, de Leidschendammerhout en het zuidwestelijke deel van Vlietland. De Nieuwe Driemanspolder en een deel van de Zoetermeerse Meerpolder, en het glastuinbouwgebied van Stompwijk zijn niet in het bestemmingsplan opgenomen. Het plan richt zich op voortzetting en bescherming van de agrarische functie van het buitengebied. Ecologie en landschapswaarden van het gebied zijn belangrijk, maar de gemeente wil ook dat cultuurhistorische elementen en structuren behouden blijven of versterkt worden. Als bijdrage aan een vitaal platteland zet de gemeente vooral in op het recreatief medegebruik van het buitengebied. In recreatiegebied Vlietland ligt de nadruk op intensieve recreatievormen, zoals watersport en speel- en ligweiden. De Leidschendammerhout is meer bedoeld voor minder intensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en Pitch en Putt. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied krijgen in het plan geen uitbreidingsmogelijkheden meer; nieuwe bedrijvigheid wordt er niet toegestaan. Waar de kwaliteiten van het buitengebied geen nadelige gevolgen ondervinden, wil de gemeente routes ontwikkelen voor wandelen, fietsen en kanovaren. De randen van het buitengebied blijven agrarisch, maar krijgen ruimere mogelijkheden voor deeltijdactiviteiten en mogelijkheden voor bepaalde groene vormen van minder extensieve dag- en verblijfsrecreatie, zoals paardensport, kanovaren en intensief gebruikte wandel- en fietsroutes. Een deel van de stedelijke recreatiedruk wordt hiermee opgevangen aan de rand van het buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam en Voorburg.

Zienswijzen

T/m maandag 6 juni is het mogelijk schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Postbus 905, 2270 AX Voorburg. Het is niet mogelijk zienswijzen in te dienen via internet of e-mail. Voor een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen, behalve op woensdag, tussen 09.00 en 15.00 uur een afspraak maken via telefoon (070) 300 9674. De afspraak vindt plaats op vrijdag 13 mei tussen 13.00 en 14.30 uur; dinsdag 24 of donderdag 26 mei tussen 10.00 12.00 uur.

 

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie, inmiddels alweer uit juni 2007, dus bijna 4 jaar oud. De visie is een leidraad voor de acties die door gemeente en andere overheden uitgevoerd zouden gaan worden in en rond Stompwijk

 

Wijkatlas voor de hele gemeente

Eind 2010 verscheen de wijkatlas voor de gemeente leidschendam-Voorburg. In die wijkatlas staat -en wij citeren- het volgende in de inleiding, in het stuk ‘Wegwijzer’ genoemd:

De Wijkatlas moet een duidelijk totaalbeeld schetsen van de huidige situatie en ontwikke- lingen in de wijken van Leidschendam-Voorburg en in de totale gemeente. De atlas moet zowel objectieve als subjectieve informatie bevatten op het gebied van bevolking, woningen, werk/inkomen, onderwijs/ kinderopvang, leefbaarheid en veiligheid.

Hoewel de atlas ook te vinden is op de website van de gemeente leek het ons wel een goed idee om de atlas ook hier onder de aandacht te brengen.

 

Wijkatlas voor alleen de wijk Stompwijk

Eind 2010 verscheen de wijkatlas voor de gemeente leidschendam-Voorburg. In die wijkatlas staat -en wij citeren- het volgende in de inleiding, in het stuk ‘Wegwijzer’ genoemd:

De Wijkatlas moet een duidelijk totaalbeeld schetsen van de huidige situatie en ontwikke- lingen in de wijken van Leidschendam-Voorburg en in de totale gemeente. De atlas moet zowel objectieve als subjectieve informatie bevatten op het gebied van bevolking, woningen, werk/inkomen, onderwijs/ kinderopvang, leefbaarheid en veiligheid.

Hoewel de atlas ook te vinden is op de website van de gemeente leek het ons wel een goed idee om uit de atlas alleen het Stompwijkse deel onder de aandacht te brengen.

 

Koerswijzigingen Kulturhus

Koerswijziging Kulturhus

In de Adviesraad op 10 februari 2011 is door de Gemeente gemeld dat de Gemeente en Vidomes zich beraden over een koerswijzing voor de ontwikkeling van het Kulturhus. De koerswijziging komt onder andere voort uit het feit dat de Gemeente er niet in is geslaagd de nodige grond naast de school te verwerven. Er is om zakelijke redenen geen overeenstemming bereikt met de heer Fontein ten aanzien van de verwerving van deze locatie. In goed overleg en met begrip voor elkaars belangen is daarom besloten de procedure te beëindigen. De Gemeente distantieert zich dan ook van de negatieve berichtgeving richting de heer Fontein na het afbreken van de onderhandelingen.

De Gemeente onderzoekt nu of de beoogde voorzieningen voor Stompwijk op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd. Onder druk van de genoemde bezuinigingsnoodzaak voor de Gemeente moet dat wel een goedkoper plan zijn. De (financiële) haalbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de koerswijziging. Een mogelijk alternatief plan voor het Kulturhus is om de voorzieningen te realiseren op de gemeentelijke locaties (Dorpshuis en school). De Adviesraad Stompwijk heeft op 10 februari de wens benadrukt om alle voorzieningen op de schoollocatie onder één dak te brengen. Ook heeft de Adviesraad het belang van woningbouw voor ouderen en starters in  Stompwijk onderstreept. Zij pleit er dan ook voor dat woningbouw onderdeel van de plannen van het project Kulturhus blijft. In samenwerking met de toekomstige gebruikers van het Kulturhus worden nu alternatieven uitgewerkt. In de adviesraad van 14 april 2011 zal verslag worden gedaan van de stand van zaken.

Voor vragen kunt u terecht bij Marian Rood, projectleider Kulturhus bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bereikbaar via 14 070 of m.rood@leidschendam-voorburg.nl

 

Polen uit de bocht

Polen uit de bocht

De bestuurder van een personenauto raakte op zondag 3 april omstreeks 17.15 uur op het Oosteinde de macht over het stuur kwijt, waarna hij van de weg raakte en in een sloot naast de weg terecht kwam. Diverse hulpverleningsinstanties zagen bij aankomst dat de inzittenden, drie Poolse mannen, in de leeftijd van 19, 25 en 28 jaar en afkomstig uit Zoeterwoude zelf uit de auto waren gekomen en in de berm stonden. Zij bleken allen gewond te zijn en werden met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Hoewel niet duidelijk werd wie van de mannen de auto had bestuurd heeft de politie van één van hen een bloedproef afgenomen. De beide andere mannen hadden voordat het medisch onderzoek was afgerond het ziekenhuis al verlaten. De politie onderzoekt de toedracht van de aanrijding en tracht vast te stellen welke persoon de bestuurder van de auto is geweest.

 

Alcoholcontrole in carnavalsweekend

Datum incident: 06-03-2011

Locatie: Stompwijk

Bureau/gemeente: Haaglanden

Het Regionaal Verkeershandhavingsteam (RHTV) van politie Haaglanden controleerde ook in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 maart het verkeer op het gebruik van alcohol. Tussen zaterdag 5 maart 23.00 uur en zondag 6 maart 02.00 uur werd gecontroleerd op de N206 ter hoogte van Stompwijk. Hier werden 49 bestuurders gecontroleerd op alcoholgebruik. Het viel overigens op dat de meeste bezoekers van het carnavalsfeest in Stompwijk met de fiets waren.