Categoriearchief: gemeente

Woej cultuurmenu 55+

 

woej  cultuurmenu 55+

 

Cultuurmenu 55+ van Woej verdubbelt in 2012

 

Woej verzorgt met het Cultuurmenu 55+ al ruim een jaar mooie culturele programma’s. In het nieuwe jaar gaat het aanbod verdubbelen, waardoor ongeveer elke twee maanden een aanbod is voor 32 ouderen i.p.v. 16.

Het Cultuurmenu 55+ is een cultureel all-in-pakket, want Woej verzorgt voor de deelnemers het (bus)vervoer vanaf en naar huis. Het is bedoeld voor ouderen, die bijv. niet meer zo goed ter been zijn, geen zin hebben om alleen te gaan, of niet in het donker over straat durven. Woej organiseert het Cultuurmenu 55+ in opdracht van de gemeente en in samenwerking met vele culturele organisaties, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Per 2012 gaat Woej geen vier Cultuurmenu’s 55+ ‘draaien’, maar liefst acht.

Voorproefje

Waarheen gaat het Cultuurmenu 55+ in februari en maart van 2012? Een  voorproefje. Een muzikaal programma met Leoni Jansen, en een met Lenny Kuhr, in Camuz. Een komedie van Nel Kars in de Tobbe, Buigen voor Oranje, die speelt rond kroonprinses Juliana’s achttiende verjaardag. Twee Cinema Plus+ films in de Tobbe, Le Fils de l’Épicier en Frida. En een interactief programma met Christiaan Huygens in de hoofd -rol, in Huygensmuseum Hofwijck.

Reacties 

Sinds het najaar van 2010 hebben al zo’n 80 ouderen genoten van het Cultuurmenu 55+. Men is blij met het initiatief van Woej. ‘Ik kom nu eindelijk weer eens bij een voorstelling’. ‘Ik zou dit ’s avonds anders echt niet meer ondernemen’. ‘Heerlijk dat ik word vervoerd.’ ‘Gezellig dat ik weer bekenden spreek’. ‘Hier ben ik nou nog nooit geweest.’

Folder

Een uitgebreide beschrijving van het programma is te vinden in de folder die na kerst op diverse openbare plekken ligt, zoals de gemeentelijke servicecentra, de wijkcentra (o.a. van Woej), de bibliotheken etc. Of kijk op www.woej.nl.

Kosten en inschrijven

De kosten zijn max. € 60,- voor een menu van 4 activiteiten (Ooievaarspashouders betalen max. € 38,-). Inschrijven, m.b.v. de bon in de folder, kan tot 16 januari. Bel voor meer informatie de Seniorenbellijn van Woej, 387 1099 op werkdagen tussen 9 en 11 uur.

 

Politieberichten

 

Politieberichten

 

Werk mee aan een veilige jaarwisseling

Leidschendam-Voorburg – Oud en nieuw is een feest. Politie Haaglanden doet er samen met de gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) alles aan om van de jaarwisseling ook echt een feest te maken. Daar hebben ze u hard bij nodig.

Dit kunt u doen!

U kunt meehelpen aan een veilige jaarwisseling door alert te zijn en contact op te nemen met de politie wanneer u iets verdachts of strafbaars ziet. Ziet u bijvoorbeeld dat iemand een auto vernielt, een prullenbak in brand steekt, of (illegaal) vuurwerk afsteekt? Bel gelijk naar 1-1-2. Maak, als dat mogelijk is, ook foto’s of een filmpje met uw mobiele telefoon. Deze beelden zijn namelijk zeer nuttig bij het opsporen van mogelijke daders. Let daarbij wel altijd eerst op uw eigen veiligheid. De beelden stuurt u naar Politie Haaglanden door ze via de site www.nationale-recherche.nl te uploaden.

 

Zoektocht naar inbreker

Leidschendam – Meerdere politie-eenheden en een politiehelikopter zochten zondag 18 december naar een man die vermoedelijk bij de Meerburglaan een boot probeerde te stelen.

Een eigenaar van één van de boten betrapte de man en probeerde hem aan te houden. Beiden vielen hierbij in het water. De ‘inbreker’ vluchtte richting de weilanden langs Rijksweg A4 en ondanks een uitgebreide zoektocht konden de diverse politieagenten de man niet meer vinden. De politie heeft wel een hoeveelheid inbrekerswerktuigen aangetroffen en veiliggesteld en stelt een onderzoek in naar de voortvluchtige man.

 

Afvalkalender digitaal

 

Afvalkalender 2012 in Leidschendam-Voorburg voortaan digitaal

 

Jaarlijks ontvangen bewoners van Leidschendam-Voorburg de afvalkalender van Avalex in de brievenbus. De gemeente heeft besloten voortaan de afvalkalender niet meer huis-aan-huis te verspreiden. Om de gemeente op lange termijn financieel gezond te houden, besparen we waar mogelijk ook op drukwerk, zonder dat dit ten koste gaat van de informatievoorziening. Daarom is de afvalkalender voor 2012 beschikbaar via www.lv.nl/milieu.

Mochten bewoners toch gehecht zijn aan een gedrukt exemplaar, kan men deze uitknippen uit de editie van 22 december van de Leidschendammer en Voorburgse Courant of telefonisch opvragen bij de gemeente via 14 070. 

 

Tarieven zwembad De Fluit gefaseerd omhoog

 

Tarieven zwembad De Fluit Leidschendam gefaseerd omhoog

 

Met ingang van 2012 gaan de prijzen van zwembad De Fluit in Leidschendam geleidelijk omhoog. Dit is het gevolg van de harmonisatie van de tarieven van de sportaccommodaties in Leidschendam en de door een private partij beheerde sportaccommodatie in Voorburg. In 2014 zal de harmonisatie afgerond zijn en zullen de tarieven gelijk opgaan met andere zwembaden in de gemeente en de regio.

Geleidelijk omhoog tot 2014

De prijzen voor onder andere een los zwemkaartje en voor meerbadenkaarten zullen op 1 januari omhoog gaan. Nu betalen bezoekers aan zwembad de Fluit voor een los zwemkaartje € 3,75. Op 1 januari wordt dat € 3,95 om uiteindelijk in 2014 op € 4,40 uit te komen. Bij een abonnement voor 12 of 25 keer zwemmen bedragen de kosten per keer vanaf 1 januari aanstaande € 3,30 respectievelijk € 3,16. Voor een compleet overzicht van de prijzen kijk op www.defluit.nl.

Mensen die nu al een meerbaden- en/of leskaart in bezit hebben, kunnen deze gewoon opgebruiken. De tariefverhoging gaat pas in bij aanschaf van een nieuwe kaart. Ook de regeling met de Ooievaarspas blijft bestaan.

 

College nieuwsflits

 

College nieuwsflits 

Burgemeester en wethouders hebben dinsdag 13 december onder andere de volgende besluiten genomen.

Loslopen voor honden Leidschendam-Voorburg herzien

Burgemeester en wethouders hebben op verzoek van inwoners enkele uitlaatmogelijkheden voor honden herzien. Kinderboerderijen zijn in het vervolg officieel verboden terrein voor honden. Het betreft een voorlopig besluit dat vier weken ter inzage gaat.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het convenant Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leidschendam-Voorburg. Het CJG geeft hulp, advies en informatie bij opvoeden en opgroeien. In het CJG werken allerlei hulpverlenende instanties samen. Een sluitende zorgstructuur is het einddoel. Daarnaast biedt het CJG één centraal loket waar men terecht kan voor alle opvoed- en opgroeivragen.

In het convenant CJG en bijlagen staat beschreven vanuit welke missie, visie, doelstellingen en strategie de kernpartners willen werken. Ook staan de taken, rollen, verantwoordelijkheden, regels en richtlijnen omschreven. Partijen die zich via dit convenant aan het CJG verbinden, geven daarmee te kennen dat zij willen bijdragen aan een zo optimaal mogelijke gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen en jeugdigen in Leidschendam-Voorburg. De raad ontvangt het convenant CJG ter informatie.

 

College nieuwsflits

 Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 22 november onder andere de volgende besluiten genomen.

 Nieuw Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ en de bijbehorende ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Landelijk Gebied’ en stuurt deze ter vaststelling aan de raad. De zienswijzennota omvat een reactie op de ontvangen zienswijzen.

Het bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 betreft een nieuw bestemmingsplan voor een groot deel van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg.

Het nieuwe bestemmingsplan biedt in de eerste plaats ruimte voor agrarische bedrijven en geeft deze bedrijven ook mogelijkheden voor deeltijdactiviteiten zoals verblijfsrecreatie (bed&breakfast, theeschenkerijen, kamperen bij de boer), pensionstalling voor paarden, zorgboerderijen en kinderopvang. Het bestemmingsplan beoogt verder de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied te beschermen en tegelijkertijd het gebied aantrekkelijker te maken voor de recreanten. Door de ontvangen zienswijzen tijdens de tervisielegging is het bestemmingsplan op een aantal belangrijke punten aangepast. Ook biedt het bestemmingsplan mogelijkheden om een aantal lopende handhavingssituaties op te lossen. De raadscommissie Openbaar Gebied bespreekt het bestemmingsplan op 17 januari 2012. De vaststelling door de gemeenteraad zal naar verwachting op 7 februari 2012 plaatsvinden. 

 

Handhaving landelijk gebied

  College nieuwsflits

De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt niet vaker handhavend op in het landelijk gebied dan in het stedelijk gebied. Van de sinds 2008 afgehandelde dossiers speelde minder dan één derde deel in het landelijk gebied. Dat blijkt uit de informatie die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad sturen. Van de lopende zaken in het buitengebied en binnen de stedelijke kernen ontlopen de aantallen elkaar nauwelijks. In de raadscommissie Openbaar Gebied was de indruk ontstaan dat de focus meer was gericht op het landelijk gebied. Met deze cijfers zetten burgemeester en wethouders dat beeld recht.

De rapportage van de Vrom-inspectie, het actualiseren van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en het vastgestelde paardenbeleid waren wel aanleiding voor een gebiedsinventarisatie in het landelijk gebied. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd, die gevolgd zijn door handhavingsprocedures. Burgemeester en wethouders verstrekken de gemeenteraad een overzicht van handhavingsdossiers in het landelijk gebied. Uit het overzicht blijkt de stand van zaken van procedures en legalisatieonderzoeken. Handhaving vindt plaats met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied van de gemeente.

 

Mishandeling tijdens schuurfeest

Mishandeling tijdens schuurfeest

Een 17-jarige Stompwijkse zal zich het schuurfeest op zondag 11 september nog lang herinneren. Het meisje beleefde aanvankelijk een gezellige avond, maar die werd ruw verstoord, toen een 17-jarige Zoeterwoudenaar haar omver duwde en vervolgens enkele keren op haar lichaam en hoofd sprong. De Stompwijkse liep een hersenschudding, een gekneusde rib en knieletsel op. De politie wist dankzij getuigen de identiteit van de verdachte te achterhalen. Hij werd op vrijdag 14 oktober in zijn woning aangehouden. De jongen bekende de mishandeling gepleegd te hebben, maar verklaarde dat hij door de beveiliging tegen het meisje geduwd werd, waardoor zij ten val kwam. De politie heeft proces-verbaal tegen de Zoeterwoudenaar opgemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoering eigen bijdrage

Invoering eigen bijdrage voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg die gebruik maken van individuele Wmo-voorzieningen gaan vanaf 1 januari 2012 een eigen bijdrage betalen. De financiële tegemoetkoming voor vervoer wordt naar beneden aangepast. Het college van burgemeester en wethouders college heeft dit besluit genomen om de Wmo-voorzieningen ook in de toekomst overeind te kunnen houden. Het besluit is een uitvloeisel van het besluit dat de gemeenteraad eind juni over de bezuinigingen heeft genomen.

De Wmo vraagt van burgers eerst zelf oplossingen te zoeken voor de ervaren beperkingen, vóór een beroep te doen op de algemene middelen. Dit besluit is ook noodzakelijk omdat de afgelopen jaren de kosten voor Wmo-voorzieningen zijn toegenomen en de middelen vanuit het Rijk niet meegroeiden.

Eigen bijdrage

Meebetalen aan een Wmo-voorziening is niet nieuw. Inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen, betalen al langer een eigen bijdrage. Nieuw is een eigen bijdrage voor woon- en vervoersvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor een tillift, traplift of aanpassing van de woning. Maar ook voor bijvoorbeeld een scootmobiel. Alleen voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage.

Financiële vergoeding

De gemeentelijke financiële tegemoetkoming voor vervoersvoorziening was de afgelopen jaren bovengemiddeld. Inwoners die hiervan gebruik maakten, kregen 3.000 km vergoed. Uit jurisprudentie blijkt dat het vergoeden van 1.500 km veelal voldoende is om te kunnen participeren in de maatschappij. Door de verlaging van het aantal kilometers blijft de huidige vorm van de vervoersvoorziening intact. Inwoners behouden zo hun keuzevrijheid in vervoer en zijn niet verplicht om de gereisde kilometers te verantwoorden.

Hoogte eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, burgerlijke staat en het (gezamenlijk) belastbaar inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Wie meerdere Wmo-voorzieningen naast elkaar heeft, betaalt voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de maximale eigen bijdrage die op grond van het inkomen van toepassing is.

 

College Nieuwsflits

College nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 20 september onder andere de volgende besluiten genomen.

Dienstverlening per 1 januari 2012 volledig op afspraak

De gemeente streeft naar een dienstverlening die aansluit bij de wensen van de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn, hebben burgemeester en wethouders besloten, dat het aanvragen van alle gemeentelijke producten en diensten met ingang van 1 januari 2012 volledig op afspraak gaat. Tevens is met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 door de gemeenteraad besloten de dienstverlening zoveel mogelijk op één locatie aan te bieden. Daarom sluit het Servicecentrum in Voorburg per 1 januari 2012 overdag, maar blijft het mogelijk op woensdagavond een afspraak te maken.

Dit betekent dat inwoners van Leidschendam-Voorburg vanaf die datum voor het vervangen van een rijbewijs, paspoort en identiteitsbewijs, het inzien van een bestemmingsplan of het aanvragen van een zorgproduct uitsluitend op afspraak terecht kunnen bij de gemeente.