Categoriearchief: gemeente

27 april Aubade op Koningsdag in Leidschendam-Voorburg

Ieder jaar start Koningsdag in Leidschendam-Voorburg met een aubade aan burgemeester Klaas Tigelaar voor het bordes van Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 in Voorburg. De aubade wordt verzorgd door de harmonie van muziekvereniging Sint Caecilia. Om 8.40 uur start Sint Caecilia met het spelen van drie muziekstukken van Abba, The Beatles en Frank Sinatra.

De aubade op Koningsdag is een typisch Nederlandse traditie: het volk zingt de koning toe en omdat die niet overal tegelijk kan zijn, is het de gewoonte dat de burgemeester optreedt als vertegenwoordiger van de koning.

Om 9.00 uur start de reveille. Iedereen is van harte welkom om allerlei Nederlandse liedjes van onder andere Herman van Veen uit volle borst mee te zingen samen met de burgemeester, wethouders en raadsleden.

Voor deze gelegenheid zijn speciaal uitgenodigd al die inwoners die na de fusie van 2002 een koninklijke onderscheiding ontvingen. Om 9.30 uur houdt de burgemeester een korte toespraak en wordt de aubade afgesloten met het spelen van het  Wilhelmus. Daarna is er voor iedereen de gebruikelijke oranjebitter en jus d’orange.

Informateur adviseert:

een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Op verzoek van de Gemeenteraad heeft informateur Jan Anthonie Bruijn onderzocht welke partijen een stabiel college kunnen vormen waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. Zijn advies: vorm een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP.

Het CDA is zeer verheugd met het advies deel te gaan uitmaken van het college. Op 21 maart jl. gaven in vergelijking tot vier jaar geleden 17% meer kiezers ons hun steun. We zijn de derde partij in Leidschendam-Voorburg geworden.

De VVD is de grootste. De PvdA en CU-SGP hebben net als het CDA meer stemmen gekregen en hun zetelaantal behouden. Een college in deze samenstelling kent geen verliezers. Samen zijn er 18 zetels. Voor deze meerderheid geldt ook dat iedere deelnemer even belangrijk is.

Bereikbaarheid en een oplossing voor de afvalproblematiek zijn voor ons belangrijke punten. We willen door met duurzaamheid en de toegang tot woningmarkt verbeteren, ook voor mensen met een klein inkomen. Ons streven is een programma op hoofdlijnen waarmee er ruimte is voor anderen om met goede voorstellen te komen voor Leidschendam-Voorburg en zijn inwoners, zonder oog te verliezen voor gezonde overheidsfinanciën.

Fractievoorzitter Juliette Bouw: “Het CDA is informateur Bruijn zeer erkentelijk voor zijn onderzoek. Op papier waren er verschillende mogelijkheden, maar ik moet zeggen: dit is een heel werkbaar advies. Ik heb zin in de formatiefase!”

 

Aanvraag subsidie duurzame maatregelen niet meer mogelijk

De subsidiepot voor de stimuleringsregeling duurzame maatregelen is leeg. Op dit moment is voor € 200.000 aan aanvragen ingediend bij de gemeente, een groot deel van het bedrag is al toegekend of uitgekeerd. Het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor onder andere een groen dak, zonnepanelen of een isolatiemaatregel. Of de gemeente een nieuw budget beschikbaar stelt, is afhankelijk van de politieke ontwikkelingen in de komende maanden. De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Voor het derde achtereenvolgende jaar blijkt de regeling een succes. In deze periode hebben in totaal ruim 1.000 inwoners hun huizen met subsidie verduurzaamd.

Samen met buren

In 2018 hebben circa 350 inwoners subsidie aangevraagd. Naast zonnepanelen, verschillende vormen van isolatie en groene daken, zijn aanvragen ingediend voor elektrisch koken met inductie. De laatste maatregel is toegevoegd om de overgang naar aardgasvrij wonen te versnellen. Bijna de helft van de aanvragers heeft extra korting ontvangen dankzij de zogenaamde burenbonus. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met nog eens vier weken verlengen. Meer informatie via website www.lv.nl/subsidie Inwoners kunnen vragen richten aan energie@lv.nl 

Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg

Ruim zeshonderd leerlingen van 17 basisscholen in Leidschendam-Voorburg gaan donderdag 12 en vrijdag 13 april op voor hun praktisch Verkeersexamen, georganiseerd door de scholen en ondersteund door de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Kinderen kwetsbaar in het verkeer

Afgelopen jaren was er opnieuw een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. De scholen, politie en gemeente werken er daarom hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen.

Laten zien wat je kunt

Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het schriftelijk Verkeersexamen, kunnen nu in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Zij volgen hiervoor een route door een deel van de gemeente en komen onderweg verschillende verkeerssituaties tegen. Langs de route letten diverse controleposten onder andere op het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

Fietskeuring

Leerlingen mogen alleen aan het praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over een veilige fiets beschikken, is voorafgaand aan het praktisch Verkeersexamen op enkele scholen een fietskeuring uitgevoerd door VVN. Daarnaast worden de fietsen bij de start gecontroleerd.

Gezocht: Vrijwilliger uitleenpunt Stompwijk

Voor de locatie Dorpshuis— Stompwijk, zoeken wij per direct een vrijwilliger.

De Bibliotheek aan de Vliet is een resultaat- en klantgerichte bibliotheek met vijf locaties in de gemeente Leidschendam-Voorburg en in de gemeente Rijswijk. Met een professioneel team en efficiënte bedrijfsvoering levert zij bibliotheekdiensten aan de inwoners van beide gemeenten, scholen en instellingen. Daarbij staat ondernemerschap hoog in het vaandel en wordt ingezet op het verstevigen van samenwerkingsverbanden met culturele-, maatschappelijke- en onderwijsinstellingen.

Wat ga je doen?

Helpen bij het zoeken en reserveren van boeken, boeken uitlenen, innemen en opruimen.

Wat verwachten we van jou?

Een gastvrije houding, enige computerervaring en beschikbaarheid op één van de volgende dagen:

dinsdag van 10:30 – 12:00 uur

vrijdag van 09:30 – 11:30 uur

Wat bieden wij?

De mogelijkheid om je steentje bij te dragen aan de voorzieningen in de gemeente Stompwijk, sociale contacten en een gezellige werksfeer.

Heb je interesse? Meld je dan aan bij Riet Jongejan, teamleider van de locatie Leidschendam:

rjongejan@bibliotheekaandevliet.nl.

Voor vragen kun je bellen met: 070 – 240 0 250.

Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op Vlietbruggen

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft van de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ een samenhangend pakket aan maatregelen in ontvangst genomen, dat de drie historische bruggen over de Vliet ontlast van doorgaand verkeer en de leefbaarheid en de veiligheid rondom de Vlietbruggen bevordert. Het college dankt alle leden van de begeleidingsgroep hartelijk voor het advies en spreekt waardering uit voor de tijd en energie die zij erin hebben gestoken. Naar aanleiding van dit advies heeft het college zich uitgesproken over de verschillende maatregelen.

Dynamisch systeem

  • Het Damplein krijgt een verkeersplateau; het schetsontwerp wordt in over leg met omwonenden uitgewerkt. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad.
  • Gelet op de complexiteit van het Kwadrant wordt invoeren van eenrich tingsverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan nader onderzocht; eind 2018 krijgt de raad een nader voorstel.
  • Bij de Wijkerbrug wordt de zuidkant van de Wijkerlaan en de Rembrandt laan uitgevoerd als 30 km-weg met aandacht voor de entree van de school. In overleg met omwonenden wordt de uitwerking voortvarend op gepakt; eind 2018 ligt er een eindvoorstel bij de raad.
  • De DRIP’s (dynamische routeinformatiepanelen) die als proef langs de Noordsingel en Veursestraatweg hebben gestaan, hebben een gunstige werking gehad. Het college wil dit dynamisch verkeersinformatiesysteem invoeren voor de zuidelijke Sluisbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug. Voor de zomer ligt er een uitgewerkt voorstel met de plaatsen waar een DRIP komt te staan.

Onderzoek selectieve toegang

  • In overleg met belanghebbenden wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de verschillende systemen die selectieve toegang regelen; na de zomer rapporteert het college over de voortgang en de eer- ste uitkomsten van dit onderzoek.
  • Voor landbouwverkeer zijn geen alternatieve routes voorhanden. Het colle ge zoekt de oplossing in overleg met vervoerders in andere manieren van vervoer.
  • Het college kijkt per maatregel naar de mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.
  • Het volume aan goederen is te klein om alleen voor Leidschendam- Voor burg een alternatieve vorm van distributie op te zetten. Het college onder zoekt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) of dit op regio naal niveau is te realiseren.

Samenhangend pakket

De begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ heeft ruim een jaar lang zeer intensief gewerkt om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen, waarmee de verkeersdruk op de drie Vlietbruggen vermindert en de

leefbaarheid en de veiligheid verbeteren. De begeleidingsgroep, waaraan betrokken bewoners en ondernemers deelnemen, heeft haar advies aan het college van B&W uitgebracht. De begeleidingsgroep is verdeeld over het toepassen van selectieve toegang; over de overige maatregelen is zij unaniem positief.

Ga mee de wijk in!

Hoe zien inwoners hun wijk in 2040? En wat moet er gebeuren om daar te komen? Wat is het dat een wijk uniek maakt en kan dat een voorbeeld zijn voor andere plekken in de gemeente? Wat kan er beter of wat moet vooral zo blijven om, ook in de toekomst, prettig te kunnen wonen en werken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hier over denken. Met de wijkverenigingen organiseert zij daarom in april wandelingen om met inwoners samen te bekijken en te bespreken wat belangrijk is voor de toekomst van de gemeente.

Wanneer? Inwoners kunnen meewandelen op:

Vrijdag 20 april, 15.00 tot 17.00 uur, Dorpshuis Stompwijk

Toekomst

De informatie die de gemeente ophaalt in de wijkwandelingen neemt zij mee in de Omgevingsvisie. Dit is een lange termijnvisie die gaat over de leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer

en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. En hoe hier samen op de langere termijn mee te gaan.

Werksessies

Naast de wijkwandelingen kunnen inwoners ook deelnemen aan een werksessie op 14, 17 en 23 mei om hun visie te geven op de toekomst van de leefomgeving. Inwoners die hier graag aan willen deelnemen gaan naar www.ingesprekmetLV.nl voor meer informatie of melden zich direct aan via www.lv.nl/doemee.

De heer J.A. Bruijn voorgedragen als informateur gemeente Leidschendam-Voorburg

De lijsttrekkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben op voordracht van de VVD-fractie besloten de heer Jan Anthonie Bruijn voor te dragen aan de raad als informateur. Dinsdag 3 april as. worden het raadsvoorstel tot benoeming van de informateur alsmede de opdrachtverlening door de raad besproken.

De opdracht aan de informateur is te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigende partijen een stabiel college kunnen vormen in de bestuursperiode 2018-2022, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds november 2012 lid van de Eerste Kamer. Hij is in die hoedanigheid onder meer vice-voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij werkzaam als hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en bekleedt hij diverse bestuursfuncties.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing

De definitieve uitslag van de verkiezing is vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau op vrijdag 23 maart 10.00 uur. De door de burgemeester vastgestelde opgave N11 en de processen-verbaal van de stembureaus N10 liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2018 12.00 uur.

Opkomstpercentage 57,3%

Uitslag per partij:

 Lijstnummer: partij (aantal stemmen, aantal zetels en % van de stemmen)

1: GBLV/Gemeentebelangen (7.889 stemmen, 9 zetels en 23,7%)

2: VVD                                                 (8.606 stemmen, 9 zetels en 25,8%)

3: D66                                                 (3.942 stemmen, 4 zetels en 11,9%)

4: CDA                                               (5.150 stemmen, 5 zetels en 15,5%)

5: Partij van de Arbeid              (3.084 stemmen, 3 zetels en  9,3%)

6: GroenLinks                               (3.579 stemmen, 4 zetels en 10,7%)

7: ChristenUnie – SGP             (1.069 stemmen, 1 zetel   en   3,2%)