Categoriearchief: gemeente

Gemeente Leidschendam-Voorburg

reikt vrijwilligersprijzen uit

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Om hen te bedanken voor hun inzet, reikt de gemeente Leidschendam-Voorburg vrijwilligersprijzen uit. Het gaat om twee prijzen, één voor een individuele vrijwilliger die van grote waarde is geweest voor een project of vrijwilligersorganisatie en één voor een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet in het afgelopen jaar. Nomineren kan tot en met 8 november.

Met de prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alle vrijwilligers bedanken en in het zonnetje zetten.

De prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018’ worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op donderdag 6 december 2018. Inwoners, verenigingen en organisaties uit onze gemeente  kunnen kandidaten voor de individuele vrijwilligersprijs voordragen. Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking willen komen voor de organisatieprijs, kunnen zichzelf aanmelden. Nomineren kan via www.vrijwilligerspunt.nl/prijs

 

Starthandeling voorbelasting Verbindingsweg

De voorbelasting van het tracé van de Verbindingsweg is eind september in gang gezet. Op donderdag 11 oktober markeerden we dit met een officieel startmoment. De gemeente Leidschendam-Voorburg en Van der Krogt Aanneming gingen samen aan de slag. 

Starthandeling

De starthandeling door wethouder Astrid van Eekelen vond om 16.00 uur plaats op de Doctor van Noortstraat (op de voormalige locatie van kringloopwinkel De Stal). Aansluitend was er een informeel samenzijn met een hapje en drankje in De Bles (Doctor van Noortstraat 154).

Over de verbindingsweg

Na jaren van voorbereiding is de aanleg van de Verbindingsweg om de kern van Stompwijk van start gegaan. Er wordt een zandpakket aangebracht dat er voor moet zorgen dat het toekomstige wegtracé voldoende inklinkt om de weg zelf er op te kunnen aanleggen. Het aanbrengen van het zandpakket vindt plaats in meerdere fasen en in verschillende lagen. Daarna moet het wegtracé ongeveer een jaar inklinken om geschikt te zijn voor het aanleggen van de weg. De aannemer en gemeente proberen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom is er voor gekozen alle transporten (vol en leeg) vanaf de provinciale N206 over het wegtracé door het land te laten plaatsvinden.

Begroting 2019: investeren in de samenleving én financieel gezond blijven

Het college van B&W presenteert zijn eerste begrotingsvoorstel van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad. Met de programmabegroting 2019-2022 investeert het college in de samenleving: in maatregelen voor inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Om het wonen, werken en leven in Leidschendam-Voorburg nog prettiger te maken. Tegelijkertijd stelt het college maatregelen voor om structurele financiële tegenvallers, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, op te vangen.

Investeren in de samenleving

Alle ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ zijn verwerkt in de begroting. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de afvalinzameling in de gemeente. Alle straten moeten schoon. Ook blijft het college stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een fonds waarmee inwoners tegen een lage rente hun woning kunnen verduurzamen. En nieuwe woningen zijn bij voorkeur energieneutraal en in ieder geval zónder gasaansluiting. Daarnaast zet het college in op kortere wachtlijsten voor betaalbare woningen, de bouw van drie Integrale Kindcentra en op een betere doorstroming en bereikbaarheid van onder meer het Damcentrum. Ook de economie heeft de volle aandacht. Het college stimuleert levendige, lokale winkelcentra door sámen met ondernemers de aantrekkelijkheid te vergroten. Om de gemeentelijke dienstverlening te blijven verbeteren, wil het college blijven inspelen op de vragen en behoeften vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door de openingstijden van het Servicecentrum te laten aansluiten op de vraag en de dienstverlening verder te digitaliseren. En inwoners kunnen erop rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, jong en oud.

Opvangen van financiële tegenvallers

Leidschendam-Voorburg heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers. Een deel van die tegenvallers waren al bekend bij het opstellen van de begroting. Zo kost de jeugdzorg bijvoorbeeld steeds meer geld. Het college stelt concrete maatregelen voor om de tegenvallers op te vangen. Inwoners worden zoveel mogelijk ontzien. Eind september kwam daar een nieuwe tegenvaller bij, die het college niet had kunnen voorzien. De inkomsten uit het gemeentefonds blijken minder hoog voor deze begrotingsperiode dan verwacht. Hiervoor werkt het college de komende periode aanvullende voorstellen uit om de nieuwe tekorten op te vangen.

Raad stelt de begroting vast

Het is de gemeenteraad die de begroting vaststelt. De raad debatteert over het begrotingsvoorstel op 30 oktober, de besluitvorming staat gepland op 13 november. Het voorstel is in te zien op www.lv.nl/begroting2019<http://www.lv.nl/begroting2019>. Met de ‘Begroting in één oogopslag’ maakt de gemeente het huishoudboekje inzichtelijk en toegankelijk.

Samen aan zet voor schone straten

Het college presenteert een nieuw plan van aanpak met concrete maatregelen om de vraagstukken rondom afval aan te pakken. Duidelijke prioriteit hierbij is om op korte termijn de service aan inwoners fors te verbeteren. De meest opvallende maatregel in het plan is dat Avalex het restafval vanaf januari 2019 weer wekelijks ophaalt. Dit wordt gefaseerd in de gemeente uitgerold. Het plan kijkt ook nadrukkelijk naar de toekomst en kent een scala aan maatregelen. Naast het wekelijks inzamelen van restafval wordt ook het grofvuilprobleem aangepakt. Van Eekelen: “Op dit moment is er geen milieustraat in onze gemeente. Je ziet dat er wel veel vraag is naar een locatie waar mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen. Daarom zetten we twee keer per maand afzetcontainers voor grofvuil op de gemeentewerf en we kijken of kinderboerderijen inleverpunten kunnen worden voor onder andere klein chemisch afval, kleinere wit- en bruingoed apparaten en frituurvet. Het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte moet stoppen. Bel Avalex en het wordt binnen vijf werkdagen gratis opgehaald.”

Lange termijn

De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking staan niet stil. De gemeente gaat samen met Avalex en andere regiogemeenten nieuwe en innovatieve manieren van afvalverwerking en -scheiding onderzoeken. Wethouder Van Eekelen: “We zoeken naar maatwerkoplossingen waarbij inwoners tevreden zijn over de service. Ook wil ik samen met inwoners de handen ineen slaan om er met elkaar voor te zorgen dat we ons restafval verminderen.” Het college legt het plan voor aan de raad voor akkoord.

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg van start

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag officieel een stichting. Deze stichting verleent hulp aan inwoners die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt. Door het fonds om te vormen tot een stichting, kunnen vanaf nu nog meer mensen worden geholpen.

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, een samenwerking tussen de gemeente en de gezamenlijke kerken, is al sinds 1989 actief. Het fonds ondersteunt inwoners die het financieel moeilijk hebben en voor wie de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de schuldhulpverlening zit en de wasmachine ineens kapot gaat. Er is geen recht op bijzondere bijstand of een andere regeling. In zo’n geval kan de stichting bijspringen. Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg verleent geen structurele financiële bijstand.

Armoede

Voorzitter Manja Grol: “Meer dan 10 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg leeft in armoede. Zij krijgen regelmatig te maken met financiële noodsituaties. Wij ontvangen ieder jaar 60 tot 75 aanvragen waar echt geen andere oplossing voor is. Nu wij een stichting zijn en de ANBI-status hebben gekregen, kunnen we fondsen vragen om een jaarlijkse bijdrage te geven. We hopen daarom vanaf nu nog meer aanvragen te kunnen honoreren.”

Gratis cursus archeologie

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met als thema ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’. Bij de bibliotheek in Voorburg kunt u meedoen aan een

gratis cursus Archeologie. De cursus bestaat uit vijf lessen en begint op woensdag 3 oktober.

Opgravingen in Zuid-Holland

De afgelopen tientallen jaren zijn er in Zuid-Holland veel archeologische opgravingen gedaan. Daarbij kwam een grote hoeveelheid resten uit het verleden naar boven. Een groot deel daarvan bevindt zich nu in het Provinciaal

Depot voor Bodemvondsten in Alphen a/d Rijn.

Beetpakken

Maar wat is mooier dan deze vondsten zelf eens beet te mogen pakken?

Onder begeleiding van archeoloog Yvonne Lammers ervaart uzelf hoe het is om onderzoek te doen naar archeologische resten.

Verleden reconstrueren

De dozen uit het depot gaan open en samen bekijken we scherven van aardewerk, botresten, glas en metaal. U leert hoe archeologen aan de hand van vondsten het verleden reconstrueren. Daarbij staan we uitgebreid stil bij de archeologie van Nederland en die van Zuid-Holland in het bijzonder.

Yvonne Lammers

Yvonne Lammers promoveerde als archeoloog aan de Rijksuniversiteit Leiden. De titel van haar proefschrift was ‘Ontdekt in Leiden: archeologische en bouwhistorische topvondsten’.

Waar en wanneer?

Bibliotheek in Voorburg op 5 woensdagen van 3 tot en met 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze cursus wordt ook nog aangeboden in de bibliotheek in Rijswijk van woensdag 7 november tot en met woensdag 5 december van 13.30 – 15.30 uur.

Aanmelden

Meedoen aan deze cursus is gratis. Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in, want het aantal plaatsen in beperkt! Wel graag vooraf aanmelden op www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek.

Regenboogpicknicktafel voor meer acceptatie seksuele diversiteit

Iedereen moet in onze gemeente zichzelf kunnen zijn, ondanks verschillen in seksuele geaardheid. Dat is de boodschap achter de regenboogpicknicktafel, die zaterdag 15 september door wethouder Nadine Stemerdink en Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation werd onthuld. De tafel blijft permanent staan bij Coffeeworks aan de Parkweg in Voorburg.

Regenbooggemeente

Leidschendam-Voorburg is sinds 2011 een regenbooggemeente en maakt er zich sterk voor dat iedereen mag zijn wie hij is. Daarbij ondersteunen we graag initiatieven van partners, verenigingen en inwoners en werkt de gemeente nauw samen met sport-, welzijns-, zorg-, en culturele verenigingen en het onderwijs om het onderwerp ook daar hoog op de agenda te zetten. Zo worden er samen met COC Haaglanden voorlichtingen op scholen gegeven, is er volgende maand een expositie om aandacht te vragen voor de Coming Out Day, geeft de John Blankenstein Foundation dit najaar workshops bij sportverenigingen, gaan we regenboogvlaggen en –ballen verspreiden onder sportverenigingen en wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd om ook op de sportvelden acceptatie van LHBTQI’ers te vergroten.

Aandacht voor laaggeletterdheid: Taalhuis helpt bij lezen en schrijven

Vrijwilligers van het Taalhuis lieten vandaag bij de Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam aan wethouder Juliette Bouw zien welke initiatieven er zijn op het gebied van lezen en schrijven. De wethouder nam deel aan de leesclub, waarbij de deelnemers samen een tekst lezen en deze bespreken. Dit bezoek vond plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering, waarin aandacht wordt gevraagd voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.

Wethouder Juliette Bouw: ,,Een formulier invullen, een e-mail beantwoorden, geld opnemen bij een pinautomaat, ondertiteling van een film lezen, een folder van de apotheek lezen, een WhatsAppbericht beantwoorden, we doen de hele dag dingen die te maken hebben met taal. Maar wat nu als je niet voldoende kunt lezen en schrijven? Stel je eens voor hoeveel moeite je dan hebt met allerlei alledaagse activiteiten. Daarom vind ik het heel belangrijk dat er aandacht is voor het thema geletterdheid en voor de initiatieven op dit gebied.”

Taalhuis

Inwoners van Leidschendam-Voorburg die moeite hebben met lezen of schrijven, kunnen onder andere terecht bij het Taalhuis, een initiatief van de Bibliotheek aan de Vliet, met ondersteuning van de gemeente. In het Taalhuis is informatie te vinden over scholen en cursussen en is er materiaal om te oefenen met de Nederlandse taal. Ook houdt het Taalhuis twee keer per week een spreekuur voor iedereen met vragen over lezen en schrijven, is er een maandelijks Taalcafé en een leesclub en zijn er vrijwilligers om samen mee te oefenen. Het Taalhuis is toegankelijk voor iedereen die wil oefenen met lezen en schrijven. Voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl/taalhuis

Taalakkoord

Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2). Vooral in de NT1-groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Deze groep is vaak wel goed in mondelinge communicatie en heeft zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De Gemeente Leidschendam-Voorburg sloot eerder dit jaar samen met Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek aan de Vliet, Vluchtelingenwerk, Fox AOB, MBO Rijnland, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o., MKB Leidschendam-Voorburg en Van Leeuwen Catering het Taalakkoord. Alle partijen spraken af ieder een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem.

Informatiebijeenkomst nieuwe Verbindingsweg

Maandag 3 september vanaf 19.30 uur in Het Dorpshuis

Aannemer Van der Krogt B.V. en de gemeente Leidschendam-Voorburg houden op maandag 3 september vanaf 19.30 uur een informatiebijeenkomst in Het Dorpshuis over de komende voorbereidende werkzaamheden voor de Verbindingsweg. Bewoners en/of ondernemers van Stompwijk zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Er is een aanbesteding geweest voor de werkzaamheden om het toekomstige wegtracé van de Verbindingsweg voor te belasten. De opdracht is gegund aan de plaatselijke firma Van der Krogt B.V. die als economisch meest voordelige aanbieding uit de bus kwam.

Wat gaat er gebeuren? De werkzaamheden omvatten hoofdzakelijk het opschonen van het toekomstige wegtracé, het dempen en aanleggen van (tijdelijke) sloten en het aanvoeren en verwerken van zand om de ondergrond van het tracé te laten inklinken/zetten. Het inklinken/zetten duurt ongeveer een jaar.Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de aard en omvang van de werkzaamheden, de volgorde en de planning van het werk en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Wij stellen uw aanwezigheid bij deze bijeenkomst zeer op prijs. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijke Omgevingsmanager van het project, de heer Ad de Hoon (bereikbaar onder 06 53 79 44 55 of via e-mail a.de.hoon@leidschendam-voorburg.nl).

Het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

 

Florence Foto Studio voor 60+ in

Florence Label Actief biedt in samenwerking met de bibliotheek opnieuw de Florence Foto Studio aan. Vanwege het grote succes van de vorige series, geeft Ruud van den Houte deze fotocursus nu ook in de bibliotheek in Leidschendam. De cursus bestaat uit vijf lessen en begint op donderdag 13 september, van 10.30 – 12.00 uur. Het adres van de bibliotheek is Fluitpolderplein 5 in Leidschendam.

Gedeelde interesse “Iemand hoeft geen fotograaf te zijn om zich voor de Florence Foto Studio op te geven”, vertelt Ruud. “Je moet alleen van fotograferen houden. Of je nu fotografeert met een compactcamera, een systeemcamera of een spiegelreflexcamera, het type camera maakt niet uit. Het gaat om de gedeelde interesse.” Los van het fotograferen is de Florence Foto Studio volgens Ruud een heel sociaal gebeuren. “Ik geef deze cursus ook in Den Haag en Rijswijk en ik zie deelnemers elkaar helpen en gezellig met elkaar praten. Dat hoort er natuurlijk ook bij.”

Inhoud cursus In 5 lessen leert u de basis van digitale fotografie: camera goed instellen, goed leren kijken, beeldopbouw/compositie, foto’s overzetten op een laptop, tablet of in de cloud. En hoe u met daglicht en achtergrondkarton een portretstudio kan maken. Iedere les gaan we oefenen met een foto- of lichttechniek en u krijgt uitdagende foto-opdrachten mee naar huis. De resultaten bespreken we tijdens de les. Na deze cursus kent u de mogelijkheden van uw camera, weet u hoe u licht kunt gebruiken en bent u een betere fotograaf.

 Ruud van den Houte Docent Ruud van den Houte studeerde aan de School voor Fotografie Den Haag en de Nederlandse Filmacademie Amsterdam. Hij fotografeerde voor verschillende tijdschriften en doet regelmatig foto-opdrachten voor reclamebureaus. Hij werkte ook als cameraman, camera-assistent en belichter voor speelfilms en televisie. En hij geeft regelmatig fotografiecursussen in en rond Den Haag.

Informatie en aanmelden
Let op: Neem uw eigen digitale camera mee naar les. Een laptop of tablet is handig, maar niet verplicht. Meer informatie vindt u op

www.bibliotheekaandevliet.nl of in de folder ‘Volwassenen’.
De folder ligt voor u klaar in de bibliotheek.
Prijs per kaartje: leden € 35,00 | niet-leden € 45,00.
Kaartverkoop via de website of aan de balie in de bibliotheek.