Categoriearchief: gemeente

Maerten van den Veldeschool eerste ‘bewoner’ Kulturhus

Leerlingen en docenten van de Maerten van den Veldeschool hadden dinsdag 5 maart hun eerste schooldag op hun nieuwe locatie in het Kulturhus in Stompwijk. Onder het toeziend oog van leerlingen, ouders en leerkrachten verrichte Wethouder Astrid van Eekelen samen met Kees Jan Visser (directeur van de school) en Dani Soonius (leerling groep acht) de officiële starthandeling. Astrid van Eekelen: “Ik wens de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool veel speel- en leerplezier in dit prachtige gebouw dat het hart van Stompwijk nieuw leven inblaast”.

Eerste bewoner

De afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de oplevering van het Kulturhus. Iets later dan oorspronkelijk gepland heeft de school nu als eerste ‘bewoner’ zijn intrek in het Kulturhus genomen. Het gebouw is nu ook beschikbaar voor de overige gebruikers. Het Dorpshuis, Kinderopvang Zoeterwoude en Bibliotheek aan de Vliet gaan nu de grote zaal en de foyer inrichten en trekken deze maand in het Kulturhus. De peuterspeelzaal en het consultatiebureau verhuizen als het speelplein voor de peuters gereed is. Daarvoor moet eerst de huidige school worden gesloopt. Als over drie maanden het Kulturhus helemaal klaar is wordt een officieel openingsfeest van het Kulturhus gehouden waarbij ook de nieuwe naam van het gebouw wordt onthuld.

Frisse school

Opdrachtgevers voor het Kulturhus zijn de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Panta Rhei. Zij hebben met Slimscholenbouwen B.V. een samenwerking gesloten voor 30 jaar. Slimscholenbouwen B.V. is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het gebouw: Een gebouw als een dienst.

Duurzaam gebouw

Het Kulturhus is een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt; energieneutraal dus. Het heeft een speciaal ontworpen dak met zonnepanelen en er zijn verschillende innovaties toegepast.

Inwoners kunnen klein grofvuil inleveren in de gemeente

Vanaf zaterdag 16 maart kunnen inwoners eens per twee weken hun klein grofvuil inleveren bij een inleverpunt aan de Nieuwe Havenstraat in Voorburg. Het gaat om een proef van enkele maanden. In de zomer gaat de gemeente de resultaten van de proef evalueren. Wethouder Astrid van Eekelen: “Ik ben blij dat onze inwoners een inleverpunt in de gemeente krijgen waar zij terecht kunnen met klein grofvuil. Dit voldoet aan de vraag van onze inwoners en helpt bij het schoonhouden van de straten.”

Avalex is eens per twee weken tussen 09.00 en 16.00 uur met containers op de Nieuwe Havenstraat aanwezig om, op vertoon van de afvalpas, klein grofvuil aan te nemen. Het inleverpunt is specifiek bedoeld voor klein grofvuil zoals elektrische apparaten (wit- en bruingoed), producten van metaal (bijvoorbeeld pannen en fietsen) en kleine meubels (bijvoorbeeld kasten, stoelen en tafels). Overig grofvuil, zoals grote meubelstukken, asbest, bouw- en sloopafval, klein chemisch afval (medicijnen en verf) kunnen niet worden ingeleverd bij het inleverpunt voor klein grofvuil.

Inwoners die groot grofvuil kwijt willen kunnen dit wegbrengen naar een van de milieustraten van Avalex in Rijswijk, Nootdorp, Delft of Wassenaar. Grofvuil kan ook gratis aan huis worden opgehaald. Inwoners kunnen hiervoor een afspraak maken via www.avalex.nl/grofvuil. Op de website van Avalex staat precies aangegeven wat wel en niet aan huis wordt opgehaald. Daarnaast werkt de gemeente aan andere mogelijkheden voor inwoners om afvalstromen, zoals klein chemisch afval, dichter bij huis weg te kunnen brengen.

Stompwijkers kiezen zelf naam voor nieuwe Verbindingsweg

Inwoners van Stompwijk mogen op 20 maart 2019 hun voorkeur uitspreken voor de toekomstige namen van de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal van 2019 gestart met de aanleg van de nieuwe Verbindingsweg om de woonkern van Stompwijk. Momenteel vinden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden plaats.

De verkiezing van de namen vindt op dezelfde dag plaats als de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. In het Dorpshuis wordt hiervoor een extra stembureau ingericht. Inwoners ontvangen het stembiljet in het stembureau en kunnen dit na het stemmen in de daarvoor bestemde stembus achterlaten. Voor zowel de weg als de brug kan uit drie namen gekozen worden. Deze namen zijn tot stand gekomen in overleg met de Stichting Oud Stompwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en op basis van eigen onderzoek van de gemeente. De uitslag van de raadpleging wordt een week later bekend gemaakt. Het College van B&W neemt uiteindelijk het formele vaststellingsbesluit van de nieuwe namen voor de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart.

Voorgestelde namen Verbindingsweg

Voor de Verbindingsweg kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen:

Westergooweg

Aan het eind van het Laantje van Van Kampen ligt een water met de naam ‘De Goo’ dat onderdeel is van de Westeinderpolder. De naam Westergooweg is een combinatie van beiden.

Veenpoldersweg

De Verbindingsweg loopt door een aantal polders: de Huyssitterpolder, de Meeslouwerpolder en de Westeinderpolder. Deze polders zijn door het afgraven van het veen ontstaan.

Rijnsburgweg

Dichtbij de plaats waar de Verbindingsweg bij het Oosteinde begint, lag begin 17e eeuw een sloot/kade met de aanduiding ‘Abdij van Rijnsburg’. De Groote Westeindse polder bestond toen nog niet. Later is daar de Nieuwe Vaart aangelegd.

Voorgestelde namen voor de brug over de Nieuwe Vaart

Voor de brug over de Nieuwe Vaart kunnen de inwoners kiezen uit de volgende namen:

Praambrug

Een praam is een platbodem/vaartuig voor de binnenwateren, bestemd voor het vervoer van landbouwproducten, vee en waarschijnlijk ook turf (veen). In de 17e eeuw werd de naam “praam” in Holland ook wel “weyschuyt” en op de rivieren “vlotschuyt” genoemd. Het woord “praam” betekent drukken of met een vaarboom voortbewegen.

Turfvletbrug

Een turfvlet werd gebruikt voor het vervoer van turf door de polder (turfvlet of turfschuit).

Gemaalbrug

Deze naam legt een relatie met het oude gemaal Groote Westeindse polder, maar ook met het huidige gemaal dat na aanleg van de weg naast de brug ligt.

De brug nabij de N206 over de Stompwijksevaart krijgt, volgens de benamingssystematiek van de bestaande bruggen, dezelfde naam als de nieuwe weg (dus Westergoobrug, Veenpoldersbrug of Rijnsburgbrug).

Huisartsen en gemeente werken samen voor snellere en betere jeugdhulp

Huisartsen en de gemeente Leidschendam-Voorburg gaan samenwerken om kinderen, jongeren en hun ouders nog sneller de juiste hulp te bieden. Wethouder Juliette Bouw (jeugd): “In negen huisartsenpraktijken in Leidschendam-Voorburg zetten we praktijkondersteuners in met specifieke kennis over jeugdhulp. De ondersteuner brengt het probleem van het kind of de jongere in kaart, biedt begeleiding of verwijst door naar andere jeugdhulp. Zo krijgen kinderen en jongeren meteen de best passende zorg. Ervaring bij andere gemeenten leert dat door de inzet van praktijkondersteuners minder vaak wordt doorverwezen naar zware vormen van jeugdhulp en dat de doorverwijzingen beter zijn onderbouwd. Ik ben dan ook erg blij met deze samenwerking tussen huisartsen en de gemeente”.

Soms lopen ouders, verzorgers of jongeren tegen vragen aan waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Bijvoorbeeld bij vragen over de ontwikkeling van een kind, zorgen over het gedrag of problemen bij moeilijke situaties, zoals een scheiding of overlijden. Gezinnen melden zich dan vaak bij de huisarts, maar in de gemiddelde huisartsenpraktijk is geen specifieke kennis voor jeugd aanwezig. Daarom wordt vaak meteen doorverwezen naar specialistische zorg.

Praktijkondersteuners Huisartsen (POH’ers) jeugd gaan huisartsen ondersteunen. De POH’er jeugd  gaat uitgebreid in gesprek met het kind of de jongere en de ouders om de situatie in kaart te brengen. In een aantal gevallen kan de POH’er jeugd hierna zelf de begeleiding bieden die nodig is. Dit is prettig voor het kind of de jongere, zij kunnen terecht in de vertrouwde huisartsenpraktijk en hoeven niet naar een onbekende instelling om daar hun verhaal te doen. Bovendien kunnen ze bij de POH’er jeugd vaak sneller terecht.

 Doorverwijzen

Als een probleem complexer is waardoor begeleiding door de POH’er jeugd niet voldoende is, zal hij doorverwijzen naar de juiste jeugdhulp. De POH’er jeugd heeft specifieke kennis over het gehele hulpaanbod, van preventief en lichte zorg tot specialistische hulp. Door de vraag goed in kaart te brengen en snel de juiste hulp te bieden, is doorverwijzen naar specialistische, en vaak duurdere zorg, minder vaak nodig.

De inzet van de POH’er jeugd is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de huisartsen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hadoks, de coöperatieve huisartsenvereniging in de regio Haaglanden zal de inzet van de POH’ers jeugd coördineren en deels ook verzorgen. De POH’ers jeugd beginnen bij negen huisartsenpraktijken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college streeft er naar dat in 2020 alle praktijken over een POH jeugd beschikken. De gemeente heeft hiervoor budget vrijgemaakt.

Ook de komende jaren budget voor initiatieven van inwoners

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt ook de komende jaren budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners die betrokkenheid bij een buurt, wijk of de hele gemeente vergroten. Een groep inwoners toetst of de ingezonden initiatieven bijdragen aan meer sociale cohesie, een betere leefbaarheid en/of veiligheid. Is dat het geval dan wordt door de gemeente een financiële ondersteuning toegekend. Dit gebeurt onder de naam Vlietwensen. In 2018 kregen meer dan 70 initiatieven financiële ondersteuning, onder meer de buurtbarbecue Damsigt, het wijkleercentrum ‘Alles voor elkaar’, het opknappen van Hofje Wildenborch en de Claudiusstraat en het jongerenfeest Stompwijk Summerland.

Vlietwensen is ontstaan in 2016 uit een wens van de gemeente om inwoners meer bij hun buurt te betrekken. Er werd toen voor drie jaar budget gereserveerd. Vanwege het succes heeft de gemeente nu besloten ook de komende jaren geld jaar beschikbaar te stellen. Voor 2019 is dat 90.000 euro. Dit budget wordt beheerd door inwoners die beoordelen of de initiatieven bijdragen aan een grotere buurtbetrokkenheid, leefbaarheid en/of veiligheid. Het college heeft de volgende werkgroepleden benoemd: Ingeborg Schuitemaker (voorzitter), Fieke Horsten, Lennard Govers en Henny Brouwers. Op 11 februari zijn zij door wethouder Rouwendal tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel geïnstalleerd.

Inwoners en ondernemers die een initiatief hebben voor hun buurt of wijk kunnen een verzoek voor een financiële bijdrage indienen via

www.vlietwensen.nl.

Duurzame woning met hulp vanuit WoonWijzerWagen

Op vrijdag 11 januari 2019 stond de WoonWijzerWagen voor de eerste keer in de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de wijk Essesteijn. In januari en februari volgen nog vier locaties. Woningeigenaren zijn hier van harte uitgenodigd om advies in te winnen over hoe zij hun woning kunnen verduurzamen. En om zich in te schrijven voor het laten maken van een gratis warmtebeeldfoto van de gevel van de woning.

Wethouder duurzaamheid Astrid van Eekelen bracht een bezoek aan de wagen: “Het verduurzamen van woningen is niet alleen goed voor het milieu, het geeft ook meer wooncomfort en kan geld besparen. In de WoonWijzerWagen zijn onafhankelijke duurzaamheidsmakelaars aanwezig die inwoners alles kunnen vertellen over de verschillende mogelijkheden. Zo werken wij samen met inwoners aan een duurzaam Leidschendam-Voorburg.” Zonnepanelen, gevel- en dakisolatie, elektrisch verwarmen, duurzame materialen, bedenk het en de onafhankelijke duurzaamheidsmakelaars van de WoonWijzerWagen kunnen erover vertellen. Zij doen hun best om specifieke vragen goed te beantwoorden. In de wagen zijn voorbeelden aanwezig, zodat bezoekers ook kunnen zien wat er mogelijk is.

Gratis warmtebeeldfoto

Op een warmtebeeldfoto is precies te zien op welke plekken de gevel niet goed geïsoleerd is. Goede isolatie zorgt voor een behaaglijk warme en gezonde woning; ongeschikte isolatie kan schimmel en vochtproblemen veroorzaken en zorgt voor kou. De foto laat door middel van kleuren zien waar de naden, kieren en koudebruggen zijn. En dus waar isolatie nodig is. In aanvulling daarop is via de thermoscan op lv.klimaatatlas.net te zien hoe het met de isolatie van daken is gesteld.

Datum                                                                      Locatie

18 januari van 15.00 tot 19.00 uur          Wc Julianabaan, Voorburg

19 januari van 10.00 tot 18.00 uur          Wc Julianabaan, Voorburg

1 februari van 15.00 tot 19.00 uur          Herenstraat Voorburg

2 februari van 10.00 tot 18.00 uur          Herenstraat Voorburg

8 februari van 15.00 tot 19.00 uur          Sluiskant Leidschendam

9 februari van 10.00 tot 18.00 uur          Sluiskant Leidschendam

15 februari van 15.00 tot 19.00 uur        Wc Prins Frederiklaan, L’dam

16 februari van 10.00 tot 18.00 uur        Wc Prins Frederiklaan, L’dam

Duurzame woongemeente

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De gemeente stimuleert inwoners om waar mogelijk duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De samenwerking met de WoonWijzerWinkel helpt daarbij.