Categoriearchief: gemeente

Namen nieuwe weg en brug in Stompwijk bekendgemaakt

Wethouder Astrid van Eekelen heeft vorige week in Stompwijk de namen voor de nieuwe Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart bekend gemaakt: de Veenpoldersweg en Gemaalbrug.

Inwoners van Stompwijk konden op 20 maart in het speciaal daarvoor ingerichte stembureau hun voorkeur voor de namen doorgeven. 857 Inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik en brachten hun stem uit.

Ruim 60 procent van de kiezers gaf de voorkeur aan de naam

‘Veenpoldersweg’.

De naam ‘Gemaalbrug’ voor de brug over de Nieuwe Vaart kreeg ook ruim 60 procent van de stemmen.

Het College van B&W heeft tijdens de collegevergadering van 2 april de namen officieel vastgesteld.

Tweede editie Seniorendag Sport & Cultuur in aantocht

De tweede editie van de Seniorendag Sport & Cultuur is in aantocht! Donderdag 18 april bruist het bij Westvliet Fitness & Racketclub van de sportieve en culturele activiteiten. Sport en Welzijn (SenW) organiseert daar een gezellige ochtend voor senioren onder de nieuwe naam ‘CreActief’. SenW presenteert donderdagochtend 18 april een bomvol sport- en cultuurprogramma, speciaal voor senioren uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Meedoen met CreActief is helemaal gratis!

Actief

Tijdens CreActief kunnen senioren verschillende sporten uitproberen en culturele workshops volgen. Zo is Jeu de Boulesvereniging Grand Cru ’82 aanwezig om met de deelnemers een balletje te werpen. Ook wordt er aan balans, spieren en stabiliteit gewerkt middels Core & Stability, Functionele training en Mobiliy fit. Daarnaast zijn er lessen yoga, pilates of Tai Chi, voor fijne oefeningen rond ademhaling, flexibiliteit en balans. Alle beweeglessen zijn onder begeleiding van professionals en speciaal afgestemd op ouderen.

 Creatief

Naast de sportieve activiteiten is er tijdens CreActief ook voldoende ruimte voor een flinke dosis creativiteit. Kunstenares Hak Stam gaat aan de slag met papieren mozaïek. Reis in deze leuke workshop mee naar Spanje en laat je bij het werken aan je eigen mozaïekkunstwerk inspireren door Gaudi. Ook is er een teken- en schilderworkshop van kunstenares Annemieke Fierinck. Tijdens deze workshop staat vogels tekenen centraal. Ervaring is niet vereist, dus iedereen kan meedoen! Als afsluiting van CreActief spelen we onder het genot van een kopje koffie of thee de inmiddels beroemde Sport en Welzijn Beweegbingo!

Aanmelden

Meedoen met CreActief kost niets. Van te voren aanmelden is gewenst. Stuur een mailtje naar: creactiefsenioren@senw-lv.nl of neem contact op met SenW: Joyce van der Sloot, telefoon: 06-348 800 26 (bij geen gehoor Eva Willems, 06-142 433 72). Kijk voor meer informatie op: www.senw-lv.nl/events/creactief-seniorendag-sport-cultuur

Seniorendag CreActief

Datum: donderdag 18 april 2019

Tijd: 9:00-12:15 uur, inloop vanaf 8:45 uur

Locatie:

Westvliet Fitness & Racketclub, Westvlietweg 55, Den Haag

Bekendmaking naam nieuwe Verbindingsweg en brug over Nieuwe Vaart

Inwoners van Stompwijk mochten op 20 maart 2019 hun voorkeur uitspreken voor de toekomstige namen van de Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart. 857 inwoners hebben hun stem uitgebracht. Wethouder Astrid van Eekelen onthult op woensdag 3 april welke namen de voorkeur hebben gekregen van de inwoners.

Datum en tijd: 3 april 2019 om 10.30 uur

Locatie: Westeinderweg, nabij woning nummer 8

Voor zowel de weg als de brug kon uit drie namen gekozen worden. Deze namen zijn tot stand gekomen in overleg met de Stichting Oud Stompwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en op basis van eigen onderzoek van de gemeente.

Voor de Verbindingsweg konden de inwoners kiezen uit de namen:

Westergooweg, Veenpoldersweg en Rijnsburgweg.

Voor de brug over de Nieuwe Vaart konden de inwoners kiezen uit de namen: Praambrug, Turfvletbrug en Gemaalbrug.

Leidschendam-Voorburg maakt werk van duurzaamheid!

“Duurzaamheid, dat gaan we natuurlijk doen!”, aldus een gedreven wethouder Astrid van Eekelen. Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid zet voor de komende jaren in op de doelgerichte lokale aanpak. Wethouder Van Eekelen: “Heel veel inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties willen meedenken maar ook vooral meedoen aan het duurzamer maken van onze lokale samenleving. Met dit brede draagvlak ben ik heel blij. We hebben elkaar hard nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken”.

De gemeente zet onder meer in op het beperken van het gebruik van energie en elektriciteit, het verduurzamen van onze woningen en kantoren en het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering in de openbare ruimte. In het uitvoeringsprogramma staan onder meer de volgende ambities:

✓ ontwikkelen van een energiestrategie, warmtevisies en wijkaanpakken;

✓ mogelijk maken voor woningeigenaren om tegen lage rente gebruik te maken van een duurzaamheidsfonds om woningen te verduurzamen;

✓ continuering WoonWijzerWinkel met duurzaamheidsmakelaars die inwoners kunnen helpen bij vragen en duurzame maatregelen in en om het huis

✓ onderzoek naar innovatie voor het inzamelen van afval

✓ op aanvraag uitbreiden van laadpalen voor elektrische auto’s

✓ versterken van het fietsnetwerk door veilige en comfortabele fietspaden

✓ vergroenen van daken, schoolpleinen, tuinen en straten.

“Geen wijk of winkelcentra is in onze gemeente hetzelfde, daarom zetten we in op de wijkgerichte aanpak. Juist de mensen die daar wonen en werken kennen de wijk en weten welke aanpak het beste werkt. We staan voor de ambitie om in 2050 een duurzame gemeente te zijn die CO2-neutraal en klimaatbestendig is. Om dat te realiseren moeten we nu beginnen!”, aldus wethouder Van Eekelen.

Met elkaar! 

De gemeente organiseert voor de zomer een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden die met hun woning, bedrijfspand of clubgebouw willen inzetten op verduurzaming, op wat voor manier dan ook. Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg is uiteraard ook bij deze bijeenkomst aanwezig. Wethouder Astrid van Eekelen: “Ik hoop velen van u te zien en met u samen aan de slag te gaan voor de verduurzaming van onze mooie gemeente”.

Zodra hierover meer bekend is, publiceert de gemeente dit in de Gemeenterubriek van Het Krantje en op de website lv.nl.

Gemeentes ondertekenen convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Op woensdag 20 maart 2019 ondertekende wethouder zorg Bouw, van de gemeente Leidschendam-Voorburg, het convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer.  Ook de gemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland, Wassenaar en Zoetermeer ondertekenden het convenant. Gemeente Delft deed dit al eerder.

Met de ondertekening van het convenant spreken de gemeenten hun intentie uit om vanaf 2025 emissie-vrij doelgroepenvervoer (vervoer voor mensen die vanwege een beperking of leeftijd niet zelfstandig kunnen reizen) voor hun inwoners te verzorgen. Binnen de gemeente wordt het doelgroepenvervoer door enkele aanbieders verzorgd waaronder Woej.

Wethouder Bouw: “Als gemeente hebben we de ambitie om in 2050 CO 2 neutraal te zijn. Om dat te bereiken moeten we ook serieus kijken naar de uitstoot als gevolg van Mobiliteit. Omdat we op het gebied van doelgroepenvervoer veel samen werken met omliggende gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van aanbesteding van contracten, is het van groot belang dat we allemaal dit convenant hebben ondertekend.”

Breed ondertekend

Het convenant is, naast de genoemde gemeenten, ook ondertekend door de zeven Drechtsteden, Amsterdam, Den Haag en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook aanbieders van doelgroepenvervoer én producenten van vervoersmiddelen hebben het convenant ondertekend.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken.

Nieuwe subsidiestrategie voor beter afgestemd aanbod aan inwoners

Om partners in het sociaal domein nog meer ruimte te geven voor hun expertise en hun aanbod aan inwoners vorm te geven, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuwe subsidiestrategie invoeren. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals woonzorgcentra, welzijns- en gezondheidsorganisaties en culturele instellingen, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen. Zij dienen vervolgens gezamenlijk een subsidieaanvraag in.

Partners worden gevraagd om samen na te denken over voorzieningen onder meer op het gebied van opgroeien en opvoeden, ontwikkeling van (basis)vaardigheden en talenten, een levendige leefomgeving en (financiële) zelfredzaamheid.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijk partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen wij onze partners uitdagen tot samenwerken, initiatief en innovatie. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid en ruimte voor partners om hun expertise in te zetten en invulling te geven aan een aanbod dat nog dichter bij de behoefte van onze inwoners staat.”

Pilot-tafel lhbtqi+

De afgelopen periode zijn COC Haaglanden, stichting Sport & Welzijn, Bibliotheek aan de Vliet, Woej en stichting iDb samen aan de slag gegaan rond de pilot-tafel ‘Ruimte voor verschillen’. Hun opdracht is om lhbtqi+-acceptatie en anti-discriminatie nog beter op de agenda te zetten. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Partners die afzonderlijk de middelbare scholen in de gemeente bezoeken om hen te vertellen over anti-discriminatie en lhbtqi+ hebben bijvoorbeeld afgesproken om het lesmateriaal en de momenten waarop ze de scholen bezoeken op elkaar af te stemmen. Op die manier kunnen ze leerlingen een compleet verhaal bieden en wordt de boodschap versterkt. Bovendien wordt de voorlichting beter over de scholen verdeeld en wordt overlap voorkomen. Met elkaar hebben de organisaties een uitvoeringsplan gemaakt waarin zij een voorstel doen voor activiteiten en verdeling van financiële middelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met deze gezamenlijke subsidieaanvraag.

Subsidieverordening

Om de nieuwe subsidiestrategie mogelijk te maken, is er een nieuwe subsidieverordening nodig. Deze ligt momenteel voor bij de raad, die er 7 mei over besluit. Als de raad instemt met de voorgestelde systematiek, gaan de subsidietafels halverwege mei van start. Om de bestaande subsidiepartners als eerste gelegenheid te geven om hun werk binnen de gemeente te continueren, worden de tafels in het eerste jaar in eerste instantie alleen voor hen opengesteld. Andere organisaties kunnen voor het subsidiejaar 2020 wel door de subsidietafel worden uitgenodigd, als de partners aan tafel denken dat deze nieuwe organisatie een aanvulling op hun expertise of aanbod kan bieden. Voor het subsidiejaar 2021 worden de tafels open gesteld voor alle aanbieders die interesse hebben.

Samenwerking en dialoog

sleutelwoorden voor lhbtqi+ acceptatie en emancipatie

De gemeente en de partners gaan nog intensiever samenwerken om de acceptatie en emancipatie van lhbtqi+ personen in Leidschendam-Voorburg te vergroten. Hiervoor is een uitgebreid plan van aanpak gemaakt, waaraan de partijen de komende jaren uitvoering geven. Wethouder Stemerdink: “Een belangrijk onderdeel van het plan is het stimuleren van de dialoog. Niet alleen op de voor de hand liggende plekken zoals scholen en ontmoetingscentra. Ook daar waar het onderwerp minder zichtbaar is, bijvoorbeeld in zorginstellingen en geloofsgemeenschappen. Het is belangrijk dat een brede bewustwording en acceptatie ontstaan zodat iedereen kan zijn wie hij is met respect voor elkaars verschillen.”

Het plan van aanpak bestaat uit het gemeentelijk meerjarenplan lhbtqi+ 2019-2022 en het uitvoeringsplan 2019 van de uitvoeringspartners. Stichting Sport en Welzijn, COC Haaglanden, Stichting inclusie en Discriminatiebestrijding, Woej en Bibliotheek aan de Vliet beschrijven hierin welke activiteiten zij het komend jaar uitvoeren, met welke partner(s) en welke doelen daarmee bereikt worden.

Naast de samenwerking met de uitvoeringspartners blijft de gemeente ook regionaal samenwerken. Bijvoorbeeld met de omliggende (regenboog)gemeenten voor de organisatie van Coming Out Day en om kennis uit te wisselen. Ten aanzien van de eigen organisatie streeft de gemeente ernaar een inclusief HR-beleid op te stellen en wil ze de dienstverlening aan lhbtqi-inwoners optimaliseren. Zodat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt en op de gewenste manier wordt aangesproken. De eerstelijnsmedewerkers zullen hiervoor in de loop van het jaar een training volgen.

Presentatie aan gemeenteraad

Om het uitvoeringsplan extra kracht bij te zetten en de meerwaarde van de gezamenlijke aanpak te benadrukken, presenteren de partners het plan binnenkort ook aan de gemeenteraad.

Servicecentrum gemeente opent deuren op zaterdagochtend

Op 16 maart opent het Servicecentrum van de gemeente haar deuren voor het eerst op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur.

Proef

De openstelling van het Servicecentrum op zaterdag is een proef die een half jaar duurt. Op basis van de ervaringen en de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt, bekijkt de gemeente of de openstelling definitief wordt en of er meer diensten en producten worden aangeboden op zaterdag.

Afspraak maken

Een afspraak maken kan via www.lv.nl en via 14 070.

Waarvoor kunt u bij ons op zaterdag terecht?

Op zaterdag is het mogelijk om:

– Paspoort/ ID-kaart ophalen

– Paspoort/ID-kaart aanvragen

– Rijbewijs aanvragen

– Rijbewijs ophalen

Maerten van den Veldeschool eerste ‘bewoner’ Kulturhus

Leerlingen en docenten van de Maerten van den Veldeschool hadden dinsdag 5 maart hun eerste schooldag op hun nieuwe locatie in het Kulturhus in Stompwijk. Onder het toeziend oog van leerlingen, ouders en leerkrachten verrichte Wethouder Astrid van Eekelen samen met Kees Jan Visser (directeur van de school) en Dani Soonius (leerling groep acht) de officiële starthandeling. Astrid van Eekelen: “Ik wens de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool veel speel- en leerplezier in dit prachtige gebouw dat het hart van Stompwijk nieuw leven inblaast”.

Eerste bewoner

De afgelopen maanden is er keihard gewerkt aan de oplevering van het Kulturhus. Iets later dan oorspronkelijk gepland heeft de school nu als eerste ‘bewoner’ zijn intrek in het Kulturhus genomen. Het gebouw is nu ook beschikbaar voor de overige gebruikers. Het Dorpshuis, Kinderopvang Zoeterwoude en Bibliotheek aan de Vliet gaan nu de grote zaal en de foyer inrichten en trekken deze maand in het Kulturhus. De peuterspeelzaal en het consultatiebureau verhuizen als het speelplein voor de peuters gereed is. Daarvoor moet eerst de huidige school worden gesloopt. Als over drie maanden het Kulturhus helemaal klaar is wordt een officieel openingsfeest van het Kulturhus gehouden waarbij ook de nieuwe naam van het gebouw wordt onthuld.

Frisse school

Opdrachtgevers voor het Kulturhus zijn de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Panta Rhei. Zij hebben met Slimscholenbouwen B.V. een samenwerking gesloten voor 30 jaar. Slimscholenbouwen B.V. is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het gebouw: Een gebouw als een dienst.

Duurzaam gebouw

Het Kulturhus is een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt; energieneutraal dus. Het heeft een speciaal ontworpen dak met zonnepanelen en er zijn verschillende innovaties toegepast.