Categoriearchief: gemeente

De samenleving verandert, de rol van de bibliotheek ook. De bibliotheek kijkt terug op 2017

De Bibliotheek aan de Vliet kijkt terug op een belangrijk jaar. In een sterk veranderende samenleving, verandert ook de rol van de bibliotheek. Het jaarverslag 2017 geeft een overzicht wat er het afgelopen jaar gerealiseerd is.

Mooie resultaten

De bibliotheek sloot 2017 af met mooie resultaten. Het aantal bezoekers steeg naar ruim 419.000 bezoekers. Ook het aantal leden groeide, met ruim 1300 naar 25.973. Waar het aantal uitleningen daalde, nam de deelname aan activiteiten toe. Naast het lenen van materialen, gebruiken de bezoekers de bibliotheek steeds meer als een plek om elkaar te ontmoeten, te studeren, een cursus of een andere activiteit bij te wonen.

Opnieuw gecertificeerd

De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken verleende de Bibliotheek aan de Vliet in 2017 weer het landelijke kwaliteitscertificaat. Het certificaat geldt voor vier jaar.

Samenwerking

De bibliotheek bepaalde de richting voor de toekomst met een nieuw beleidsplan voor 2017 – 2020. “De bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht en is een onmisbare schakel voor een vitale samenleving.”, zo luidt de missie van de bibliotheek. Uitgangspunt bij alle activiteiten die de bibliotheek organiseert is samenwerking met externe partners.

Retail bibliotheek

De bibliotheekvestigingen en de collecties worden uitnodigend ingericht en gepresenteerd. Zo stimuleert de bibliotheek het plezier in lezen. Want kunnen lezen is een belangrijke voorwaarde om goed mee te komen in de maatschappij. Na jaren van plannen maken, startte in Stompwijk de bouw van het Kulturhus. In dit nieuwe dorpshuis krijgt de bibliotheek vanaf november 2018 een eigen plek.

Maatschappelijke bibliotheek

De bibliotheek verbindt mensen, organisaties en kennis. Een goed voorbeeld zijn de taalhuizen in de drie grote locaties. De bibliotheek is de coördinator tussen alle instellingen die in beide gemeenten op dit terrein actief zijn.

De Bibliotheek aan de Vliet organiseerde in 2017 heel veel activiteiten waarbij verbinding een rol speelt.

Educatieve bibliotheek

De dienstverlening aan het onderwijs en de kinderopvang is erop gericht zo veel mogelijk kinderen zo jong mogelijk in contact te brengen met lezen en de bibliotheek. In 2017 was het bereik in de leeftijd 0 – 12 jaar 17.499 kinderen.

Meer weten Het complete jaarverslag vindt u terug op:

www.bibliotheekaandevliet.nl/jaarverslag.

Presentatie coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ en installatie nieuw college in gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Op dinsdag 5 juni hebben de fracties van de VVD, CDA, PvdA en CU-SGP tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ gepresenteerd. Daarna heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ook heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Floor Kist, Lia de Ridder en Bianca Bremer.

Bij aanvang van de avond heeft de formateur, de heer Jan Anthonie Bruijn, de procedure toegelicht die vooraf ging aan de opstelling van dit coalitie-akkoord en de benoeming van deze vier wethouders. Het betreft een hoofdlijnenakkoord waarbij de coalitie ook zaken open laat voor een brede discussie en inbreng vanuit de hele raad. “Doe het als raad met elkaar, want u bent samen aan zet”, waren zijn afsluitende woorden. De fracties van GBLV-Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 gaven daarop hun reactie.

Daarna presenteerden de kandidaat wethouders, Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA), Nadine Stemerdink (PvdA) en Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP) zichzelf, voorafgaand aan hun benoeming aan de raad. Mevrouw Stemerdink was ook de afgelopen jaren al wethouder, de andere drie wethouders hebben jarenlange ervaring als lid van de gemeenteraad. Mevrouw Van Eekelen is al eerder, in de periode 2009-2010, wethouder van deze gemeente geweest. Na hun presentatie aan de raad werden de vier kandidaat wethouders officieel benoemd en beëdigd.

Ook nam de gemeenteraad afscheid van de zittende wethouders Floor Kist (GroenLinks), Lia de Ridder (D66) en Bianca Bremer (GBLV-Gemeentebelangen). Burgemeester Tigelaar sprak ze afzonderlijk kort toe en bedankte ze voor hun inzet de afgelopen periode.

Aangezien de vier wethouders tot dat moment zitting hadden in de gemeenteraad, werden dinsdag ook vier nieuwe raadsleden op de opengevallen plaatsen benoemd. De raadsleden die zijn benoemd zijn: Arnold Brans (VVD), Stijn Strous (CDA), Delroy Blokland (PvdA) en Kees Verschoor (CU-SGP). De fractie van CU-SGP heeft tevens een nieuwe fractievertegenwoordiger benoemd in de persoon van Hans Mulder.

Burgemeester Tigelaar wenste de nieuwe raadsleden en de nieuwe fractievertegenwoordiger een vruchtbare raadsperiode toe.

 

Evaluatie budget wijkinitiatieven

‘Inwoners weten zelf het beste wat past en nodig is in hun eigen buurt en wijk’ vanuit dat motto heeft de gemeente in 2016, 2017 en 2018 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 90.000,— voor ideeën en initiatieven uit de wijk.

Vlietwensen

Vlietwensen, bestaande uit inwoners uit onze gemeente, beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers die een beroep doen op dit budget. Wie iets wil organiseren in de wijk, zoals een minibieb of een buurtontbijt kan een aanvraag indienen bij Vlietwensen (vlietwensen.nl). Vlietwensen heeft in de afgelopen jaren aan zo’n 80 initiatieven geld gegeven. Nu na drie jaar, is het tijd om te evalueren. Worden inwoners door dit budget voldoende ondersteund als zij zelf aan de slag willen met initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid in hun wijk? Voor de evaluatie worden de betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen. Er is een enquête verspreid onder de initiatiefnemers die in de afgelopen periode een aanvraag hebben ingediend bij Vlietwensen. Aanvullend kunnen zij deelnemen aan groepsinterviews, om wat dieper op het thema in te gaan. Daarnaast wordt met Vlietwensen en betrokken ambtenaren gesproken. Op basis van de evaluatie kijkt de gemeente of er aanpassingen nodig zijn in hoe de ondersteuning van initiatieven nu geregeld is. Naar verwachting is de evaluatie in september afgerond.

Rekenkameronderzoek

In 2017/2018 heeft de rekenkamer WVOLV onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Leidschendam-Voorburg. Dit heeft geleid tot een rapport en een handleiding voor gemeente en initiatiefnemers, zie ook

https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/burgerinitiatieven. De uitkomsten van dit onderzoek worden vanzelfsprekend ook gebruikt om de ondersteuning van de initiatieven in Leidschendam-Voorburg te optimaliseren.

Coalitie VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP

‘Samen aan zet’, is het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.  De partijen hebben het akkoord vandaag gepresenteerd in de tuin van Huygens’ Hofwijck.

Samen aan zet

De partijen willen het akkoord samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, bedrijven en politieke partijen uitwerken en uitvoeren. “Leidschendam-Voorburg is een gemeente om trots op te zijn. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Als de gemeente plannen maakt, betrekken we belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk bij. We gaan meer samenwerken. Dat is niet alleen goed, maar ook nodig. De gemeente kan haar doelen niet alleen bereiken. We zijn samen aan zet.”

Iedereen doet mee in een duurzame gemeente

De coalitie heeft ambitieuze plannen als het gaat om duurzaamheid. Zo komt er een fonds waar mensen tegen zeer lage rente kunnen lenen om hun huis te verduurzamen. De afvalscheidingsdoelstellingen staan overeind. Wel gaan de partijen kritisch kijken naar het afvalbeleid en passen het aan waar nodig. De coalitie kiest voor een aantal korte termijn maatregelen, zoals het weer invoeren van het wekelijks ophalen bij laagbouw. Op sociaal gebied blijft het college investeren in het voorkomen van armoede onder kinderen en in mensen met een laag inkomen. Zodat iedereen kan meedoen met de samenleving. Het pakket van de ooievaarspas wordt bijvoorbeeld uitgebreid met gratis reizen voor 65+ minima. Omdat iedereen in Leidschendam-Voorburg moet kunnen wonen, zet de nieuwe woonvisie in op nieuwbouw in het middensegment en blijft het gemiddelde percentage van 30% sociale woningbouw gehandhaafd. Om het aantrekkelijk te maken om één van onze winkelcentra te bezoeken blijft parkeren in de hele gemeente gratis. Voor het Damcentrum wordt een masterplan opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar bereikbaarheid en doorstroming. De partijen brengen zonder taboes in kaart wat ervoor nodig is die te verbeteren.

Beter akkoord door inbreng van inwoners

De afgelopen weken is constructief onderhandeld om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Het was een goed proces. Inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in aanloop naar de verkiezingen en op een inloopavond op 7 mei hun wensen en inbreng voor het coalitieakkoord kunnen geven. De partijen bedanken iedereen die een bijdrage heeft gegeven, het akkoord is er beter van geworden.

Wethouders

De coalitie draagt vier wethouders voor. Nadine Stemerdink (PvdA) keert terug in het college. Daarnaast nemen Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA) en Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) plaats in het nieuwe college. In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni worden de wethouders voorgedragen en benoemd.

Langer zelfstandig wonen – Informatiemiddag

Wat kunt u doen om langer zelfstandig te blijven wonen? Er is een divers aanbod aan hulp en ondersteuning in onze gemeente waar u misschien nog geen weet van heeft. Daarom organiseert het campagneteam Voel je Thuis op 7 juni een informatiemiddag over langer zelfstandig wonen.

Programma

15.00 uur     Welkomstwoord wethouder

15.15 uur     Inspiratiesessie over trends en praktijkvoorbeelden

15.45 uur     Met elkaar in gesprek

16.30 uur    Afsluiting

Wijk- en dienstcentrum De Plint, Pr. Frederiklaan 7, Leidschendam. De toegang (incl. koffie/thee) is gratis. Meld u aan via lv.nl/voeljethuis of bel 14070

Ernstige verkeershinder week van 4 juni

In de week van maandag 4 juni worden drie woonarken verplaatst van de Bolder in Klein Plaspoelpolder naar hun nieuwe ligplaats langs het Starrevaartpad in Leidschendam Zuid. Deze operatie zorgt van maandag 4 tot en met woensdag 6 juni voor enkele periodes met ernstige verkeershinder rond de Oostvlietweg en De Star. We adviseren indien mogelijk een andere route te kiezen.

De verhuizing van de eerste woonark vindt dinsdag 5 juni plaats. De ark wordt over water versleept van de Zandsloot naar De Star, waar ze uit het water wordt getakeld en op een transportvoertuig wordt geplaatst. Tijdens het takelen is de aansluiting De Star/Oostvlietweg ongeveer twee uur lang volledig afgesloten. Het transport over land tot aan de Starrevaart gaat met een snelheid van circa 4 kilometer per uur. Tijdens het takelen voor de tewaterlating blijft een weghelft beschikbaar. Verkeersregelaars begeleiden deze operatie. U kunt het beste rekening houden met oponthoud.

Woensdag 6 juni staan de transporten van de overige twee woonarken in de planning. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt het werk uitgesteld.

Voorlopige uitwijkdata zijn donderdag 7 en vrijdag 8 juni.

 

Leidschendam-Voorburg financieel op orde

De gemeente sluit 2017 af met een tekort van € 1,2 miljoen. Dat is € 177.000 beter dan verwacht in de begroting 2017. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: “We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en binnen de beschikbare budgetten. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. We hebben de afgelopen jaren intensief met bewoners, ondernemers en instellingen samen gewerkt aan een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.”

Digitaal aanvragen elektrische laadpalen Leidschendam-Voorburg verbeterd

Elektrische rijders in Leidschendam-Voorburg vragen voortaan eenvoudig een publieke laadpaal in de buurt aan via www.laadpaalnodig.nl Deze verbeterde aanvraagprocedure draagt naar verwachting bij aan een versnelde uitrol van een dekkend laadnetwerk in de gemeente. Op dit moment staan er circa 70 openbare laadpalen in Leidschendam-Voorburg. De gemeente heeft in 2016 concessie verleend aan het bedrijf ENGIE voor de installatie en exploitatie van elektrische laadpalen. De aanvraag en plaatsing van een laadpaal is kosteloos.

De gemeente plaatst al sinds 2013 laadpalen in de openbare ruimte. De laadpalen die tot en met 2016 zijn geplaatst worden dit jaar overgenomen door ENGIE. Daarmee krijgt de gemeente één exploitant voor alle laadpalen, waardoor ook overal dezelfde prijs en voorwaarden gelden.

Elektrisch rijden draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Duurzame mobiliteit is een thema uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg.

Opening duurzaamste Krajicek Playground van Nederland in Voorburg  

Sporten en bewegen is leuk én gezond. Naast de Playground is ook de watertap kraan op woensdag 16 mei geopend, zodat alle sporters voldoende water kunnen drinken tijdens het sporten.

De Playground heeft bijzondere toestellen. Zo is er de Sona geluidsboog en de Sutu voetbalmuur. Beide toestellen zijn interactief; en het zijn de eerste toestellen in Nederland die op zonne-energie werken. Schop je een bal tegen de muur, dan licht het vlak waar je de muur raakt op. Juist dit soort speelse elementen stimuleren jong en oud om lekker te bewegen. Verder staat er een driekwart cirkel met free run obstakels, een halve cirkel met bootcamp apparatuur (met voorgestelde oefeningen), een half basketbalveld en de bestaande skate ramp. Er zijn betonnen zitranden geplaatst en plantenbakken met veel groen.

Vraag nu de schoolspullenpas aan

Vanaf 1 mei tot 1 juli kan de Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar weer worden aangevraagd. Met de Schoolspullenpas kunnen gezinnen met een laag inkomen schoolspullen kopen voor hun schoolgaande kinderen. De gemeente financiert de Schoolspullenpas en Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg verzorgt de uitvoering.

De Schoolspullenpas 2018-2019

Voor ouders van kinderen op de basisschool staat een tegoed van € 50 op de pas, voor ouders met kinderen op de middelbare school is dit tegoed € 150. Zitten kinderen in de brugklas, dan is het bedrag op de pas € 250. De Schoolspullenpas kan vanaf nu worden aangevraagd bij Stichting Leergeld. Vraag de pas vóór 1 juli aan via www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg. Op deze website ziet u ook in welke winkels u met de pas terecht kunt. U komt in aanmerking voor de Schoolspullenpas wanneer uw kind een Ooievaarspas heeft.

Ooievaarspas

Heeft uw kind nog geen Ooievaarspas, maar komt hij/zij hier wel voor in aanmerking? Vraag dan de Ooievaarspas bij de gemeente Leidschendam-Voorburg via www.lv.nl/minima.

Vragen?

Heeft u vragen over de Schoolspullenpas? Stuur dan een email naar schoolspullenpas@leergeldleidschendam-voorburg.nl of bel naar 06-2333 9539 (bereikbaar op maandag- en donderdagochtend  van 9:00 uur tot 12:30 uur.

Kindpakket

Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Deze regelingen zijn gebundeld in een overzichtelijk kindpakket (www.lv.nl/kindpakket).

Grote opbrengst voor onderhandelingsakkoord Leidschendam-Voorburg

Maandag 7 mei stonden de onderhandelaars van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP klaar om te luisteren naar de inbreng vanuit de samenleving. Het was druk in de hal van het gemeentehuis. De onderhandelaars noteerden alle voorstellen, visies, ideeën en verzoeken. De partijen zijn blij met alle inbreng en bedanken iedereen die naar het gemeentehuis is gekomen of op een andere manier een bijdrage heeft gegeven. Het laat goed zien wat er speelt en leeft in Leidschendam-Voorburg. De inbreng wordt gebruikt bij de gesprekken om te komen tot een onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen.

Circa 50 Inwoners en partijen hebben tijdens de inloopbijeenkomst of per e-mail bij de onderhandelende partijen aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Leidschendam-Voorburg. Onder hen inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en raadsleden. De inbreng varieerde van aandacht voor ondernemen in het buitengebied, kunst en cultuur, duurzaamheid, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid tot extra inzet op onderwijshuisvesting, fietsverkeer en woningbouw voor alle doelgroepen. De partijen werken het hoofdlijnenakkoord de komende weken verder uit.

Wat wilt u VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP meegeven?

Waar liggen kansen voor onze gemeente? Wat zijn de belangrijke thema’s voor de komende jaren? Waar moet extra aandacht voor zijn?

De onderhandelende partijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaan hierover graag met u in gesprek tijdens een inloopavond op maandag 7 mei. U kunt binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 in het gemeentehuis in Leidschendam (Raadhuisplein 1).

Inwoners, ondernemers, bedrijven, organisaties, raadsleden en belangengroepen kunnen dan input leveren aan de onderhandelaars. Die inbreng wordt meegenomen bij de besprekingen.

Wilt u uw inbreng geven op 7 mei dan kunt u zich tot uiterlijk 4 mei aanmelden door een email te sturen aan griffie@lv.nl. Geef daarbij ook aan over welke onderwerpen u uw mening en visie wilt geven. Deelnemers ontvangen een bevestiging. Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u tot uiterlijk 4 mei een email sturen met daarin uw input.

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP zijn sinds 18 april met elkaar in gesprek om te kijken of zij met elkaar de coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen vormen. In de komende weken werken de partijen aan het onderhandelingsakkoord.