Categoriearchief: gemeente_politiek

Oprichting Cultuurpodium VoLeiSt

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief om een Cultuurpodium op te richten voor alle stichtingen, verenigingen, instellingen en individuele kunstbeoefenaars in de gemeente. Bij de uitreiking van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg eerder dit jaar was dit initiatief al aangekondigd. Voor iedereen die geïnteresseerd is, vindt er op donderdag 4 oktober aanstaande in het Veur Theater van 17.00 – 19.00 uur een Cultuurborrel plaats.

Het initiatief om een Cultuurpodium op te richten komt voort uit het gemis aan een goede vertegenwoordiging vanuit de cultuursector in de gemeente. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”De kunst- en cultuursector bundelt onvoldoende de krachten om in de richting van de gemeente een vuist te kunnen maken. De gesubsidieerde instellingen zoals Theater Ludens, de bibliotheek, de musea en Trias hebben elkaar in het verleden gevonden als de’Cultuurpartners Leidschendam-Voorburg’ en die weten prima de weg naar het gemeentehuis te vinden. De kunst- en cultuursector in onze gemeente zou meer in gezamenlijkheid het belang van kunst- en cultuur over het voetlicht kunnen brengen. Samen sta je sterker. Dat moet niet alleen gelden voor de genoemde grote Cultuurpartners, maar ook voor alle anderen die bezig zijn op het gebied van kunst- en cultuur.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief voor het oprichten van het Cultuurpodium, maar zal zich na oprichting niet met de inhoud bemoeien. Om de inbreng in het Cultuurpodium vanuit de drie woonkernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk te benadrukken, heeft GBLV/Gemeentebelangen voor Cultuurpodium VoLeiSt als werktitel gekozen, waarin de eerste paar letters van de drie kernen naar voren komen.

Het Cultuurpodium zou zich kunnen richten op het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente op het gebied van kunst- en cultuur, bijvoorbeeld rond de aanpassing van het Actieplan Cultuur, de scheve subsidieverhoudingen, het versterken van de onderlinge samenwerking, het organiseren van de Cultuurprijs en het organiseren van netwerkactiviteiten zoals de Cultuurborrel.

 

De heer J.A. Bruijn voorgedragen als informateur gemeente Leidschendam-Voorburg

De lijsttrekkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben op voordracht van de VVD-fractie besloten de heer Jan Anthonie Bruijn voor te dragen aan de raad als informateur. Dinsdag 3 april as. worden het raadsvoorstel tot benoeming van de informateur alsmede de opdrachtverlening door de raad besproken.

De opdracht aan de informateur is te onderzoeken welke in de raad vertegenwoordigende partijen een stabiel college kunnen vormen in de bestuursperiode 2018-2022, waarbij recht wordt gedaan aan de verkiezingsuitslag.

Prof. dr. Jan Anthonie Bruijn (1958) is sinds november 2012 lid van de Eerste Kamer. Hij is in die hoedanigheid onder meer vice-voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij werkzaam als hoogleraar Immunopathologie aan de Universiteit Leiden en bekleedt hij diverse bestuursfuncties.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing

De definitieve uitslag van de verkiezing is vastgesteld in de zitting van het Centraal Stembureau op vrijdag 23 maart 10.00 uur. De door de burgemeester vastgestelde opgave N11 en de processen-verbaal van de stembureaus N10 liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 maart 2018 12.00 uur.

Opkomstpercentage 57,3%

Uitslag per partij:

 Lijstnummer: partij (aantal stemmen, aantal zetels en % van de stemmen)

1: GBLV/Gemeentebelangen (7.889 stemmen, 9 zetels en 23,7%)

2: VVD                                                 (8.606 stemmen, 9 zetels en 25,8%)

3: D66                                                 (3.942 stemmen, 4 zetels en 11,9%)

4: CDA                                               (5.150 stemmen, 5 zetels en 15,5%)

5: Partij van de Arbeid              (3.084 stemmen, 3 zetels en  9,3%)

6: GroenLinks                               (3.579 stemmen, 4 zetels en 10,7%)

7: ChristenUnie – SGP             (1.069 stemmen, 1 zetel   en   3,2%)

GroenLinks steunt duurzame vernieuwing

De Stompwijkseweg is nodig aan reparatie toe. Iedereen die daar overheen rijdt weet dat. De weg is onveilig voor auto’s, fietsers en voetgangers. En als we de weg gaan repareren, dan moet het wel goed gedaan worden. Geen halve maatregelen, waarmee we over vijf jaar opnieuw de weg moeten herstellen en allerlei dure onderzoeken moeten doen.

GroenLinks schrikt wel van de kosten van de reparatie van de weg. Meer dan 25 miljoen euro moet daaraan worden besteed – welke variant ook gekozen wordt. Met dat geld had de gemeente de bezuinigingen op maatschappelijke instellingen, wijkverenigingen, vrijwilligersorganisaties, welzijn, thuiszorg, culturele activiteiten en jeugdzorg kunnen opvangen. Daarnaast had de gemeente ook nog kunnen investeren in een keur aan duurzame maatregelen om de stad energieneutraal te krijgen.

Dat de weg op alle mogelijke manieren duurzaam moet worden gebouwd staat voor GroenLinks vast. Ook moet de weg echt veilig toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Het vrachtwagenverkeer mag de Stompwijkseweg niet weer kapot rijden. We roepen de bedrijven in Stompwijk daarom op om zuinig te zijn op de nieuwe weg. Om serieus te investeren in duurzaam, stil en efficiënt vrachtverkeer zodat de weg voor alle Stompwijkers en alle bezoekers nog lang mee kan.

 

GBLV vraagt mening Stompwijkers

 

 Al vele jaren wordt er gesproken over het renoveren van de Stompwijkseweg. Ook voor het nieuwe college staat het renoveren van de Stompwijkseweg hoog op de prioriteitenlijst.

GBLV/Gemeentebelangen is daarom blij dat de Stompwijkers nu kunnen kiezen uit een aantal varianten waarbij de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd wordt.

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Wethouder Frank Rozenberg is direct met de inwoners en adviesraad in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden om de Stompwijkseweg te reconstrueren en de verbindingsweg aan te leggen. Randvoorwaarde daarbij was het budget van ongeveer 27,5 miljoen euro.”

GBLV is verheugd over het feit dat er ook een variant ligt waarbij de Stompwijkseweg gereconstrueerd wordt, de verbindingsweg in de brede variant wordt aangelegd en de dorpskern van Stompwijk aanzienlijk minder verkeersdruk voor de kiezen krijgt.

Het woord is nu aan de Stompwijkers! Wat vindt u er van? Wat heeft uw voorkeur? Graag horen wij als fractie uw mening. Reacties kunt u mailen naar: stompwijk@gblv.nl . Of meldt het ons 2 september ten tijde van de informatiebijeenkomst in het Dorpshuis.

 

GBLV

gemeentebelangen GBLV/gemeentebelangen op werkbezoek in Stompwijk

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft afgelopen zaterdag een werkbezoek gebracht aan het tuinbouwgebied en diverse bedrijven in Stompwijk. Vroeg in de ochtend is de fractie op de fiets gestapt om via de bekende Stompwijkseweg naar Stompwijk te rijden. Dit was voor de meesten al een lastige hobbel!! In het tuinbouwgebied aangekomen zijn, onder begeleiding van Aad van Swieten van het gelijknamige tuin- en loonwerkbedrijf, diverse bezoeken gedaan bij bedrijven aan de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg om een goede indruk te krijgen. Ook de infra- structuur is niet vergeten. Hierna volgde een bezoek aan het melkveebedrijf van Gert-Jan de Jong. De fractie heeft gehoord en gezien waar deze boeren bedrijven tegen aanlopen en aan moeten voldoen. Na een rondleiding en een hoop informatie rijker vervolgde het GBLV team hun weg richting kip- en kalkoenverwerker Scheria. Dit bedrijf is de laatste jaren uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de wereld van kip- en kalkoen leveranties. Het bedrijf wordt gerund door drie neven van de fam. van Santen. Sjoerd van Santen heeft een interessante rondleiding gegeven en is dieper ingegaan op de problemen waar zij als onderneming op deze locatie tegen aan lopen. Toen een bezoek aan het Blesse Paard, waar Desiree Onderwater-Luiten de fractie een geweldige lunch voorschotelde en zeer enthousiast haar verhaal deed over de stap die zij genomen heeft om op jonge leeftijd het Blesse Paard in 2010 over te nemen. Tot slot is er een bezoek gebracht aan een monumentale boerderij aan de Oostvlietweg. Hier hebben de heer en mevrouw van Puffelen plannen om deze vervallen boerderij compleet te restaureren. De fractie was onder de indruk van de plannen. Het doel van deze dag was meer GBLV op straat en zien en horen wat er in onze gemeente leeft. In deze opzet is de fractie zeker geslaagd zei wethouder Frank Rozenberg van GBLV als een van de deelnemers.

Gemeenteraadsverkiezing: UItslag Stompwijk

Gemeenteraadsverkiezing: Uitslag Stompwijk

 De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van het stembureau in Stompwijk is als volgt:

Gemeentebelangen                                       327   (35%)

CDA                                                            254   (27%)

VVD                                                            120   (13%)

D66                                                              72     (8%)

GroenLinks                                                    71     (8%)

CU/SGP                                                         31     (3%)

PvdA                                                             24     (3%)

Ongeldig/blanco                                             25     (3%)

In totaal hebben 924 mensen in het Dorpshuis gestemd (50,7%).

Daarmee was de opkomst in Stompwijk lager dan het gemiddelde in de hele gemeente van 55,8%.

De Stompwijkse kandidaten behaalde respectievelijk:

Kees Bergen (68 stemmen); Yvonne van Boheemen (90 stemmen); Lida van den Akker (90 stemmen) en Mary Koeleman (32 stemmen).

Ik wil iedereen bedanken voor zijn steun en vertrouwen. De verschillende projecten uit de Gebiedsvisie Stompwijk moeten nu snel tot uitvoering komen Stompwijk verdient constante aandacht binnen onze gemeente Leidschendam-Voorburg en door middel van de Adviesraad ga ik daar aan werken.

Voor vragen of informatie ben ik te bereiken op tel. 5803756 of yvonnevanboheemen@casema.nl

Yvonne van Boheemen

 

Verkiezing Adviesraad Stompwijk

Verkiezing Adviesraad Stompwijk

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart waren er verkiezingen voor de Adviesraad Stompwijk.

Alle kiesgerechtigden van het stemdistrict Stompwijk en buitengebied kregen een oproep voor deze verkiezingen. In totaal zijn 862 geldige stemmen uitgebracht op de leden van de Adviesraad.

De onderstaande kandidaten zijn gekozen:

 

Naam kandidaat                                            Aantal stemmen

A.T.M. van Santen                                                        537

A.M. van Boheemen                                                      531

A.M.T. van der Poel- van Santen                                    492

S.G.M. Verburg                                                            470

U.C.A.G. van der Voort- Schuijt                                     461

M.M.M. Mooijman                                                         430

P.J.M. Zandbergen                                                       318

 

CDA Stompwijkse weg

 

CDA wil dat reservering Stompwijkse weg blijft bestaan  

Tijdens de behandeling van de Kadernota op dinsdag, 9 juli, ontstond een discussie over de reservering van 19 miljoen voor de Stompwijkse weg. Eén van de oppositiepartijen wil dit bedrag investeren aan zaken die zijn wegbezuinigd in plaats van te reserveren voor de Stompwijkseweg. Wethouder Financiën Houtzager, was hier heel duidelijk in “het is belangrijk om voor dit grote project te sparen zodat er ook werkelijk invulling aan kan worden gegeven. Als we rekening houden met een totaal bedrag van maar liefst 30 miljoen, zijn we er nog niet”. In aanvulling op deze discussie gaf wethouder Van Ostaijen informatie over de stand van zaken met betrekking tot de intentieovereenkomst met Hoogheemraadschap Rijnland om samen te werken, financieringsbronnen en het onderzoek naar het plan van aanpak. Uit het onderzoek zullen meerdere scenario’s worden beschreven. De keuze voor de oplossing en de financiering komen in een voorstel naar de gemeenteraad na de zomer. “Voor het CDA is het belangrijk dat de renovatie van de Stompwijkse weg in samenspraak met de diverse partijen tot stand komt.” aldus Yvonne van Boheemen.

 Namens de CDA fractie  

Yvonne van Boheemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA wil meer kansen voor lokale ondernemers

Uit het recente overleg van de CDA fractie met het MKB Stompwijk bestuur kwam het aandachtspunt van aanbestedingen aan de orde. CDA wil ondernemers uit de eigen gemeente en regio meer kansen bieden om opdrachten van de gemeente te krijgen. “De nieuwe aanbestedingswet biedt daartoe mogelijkheden” aldus Yvonne van Boheemen van het CDA. Het CDA heeft daarom tijdens de behandeling van de Kadernota op dinsdag, 9 juli aan het College  vragen gesteld over hoe het College over deze nieuwe Aanbestedingswet denkt.

De nieuwe Aanbestedingswet, die op 1 april is ingegaan, geeft gemeenten beleidsvrijheid om het inkoop- en aanbestedingsbeleid vorm te geven. Europa werkt met drempelbedragen voor aanbestedingen, bijvoorbeeld voor levering en diensten en voor werken. Onder die drempelbedragen gelden richtbedragen. Gemeenten kunnen die zelf bepalen.

In de beantwoording door het College, gaf wethouder Van Ostaijen aan dat de gemeente die richtbedragen voor enkelvoudige onderhandse aanbestedingen heeft verhoogd. Daarmee biedt de gemeente lokale en regionale ondernemers meer kansen. Op het verzoek van het CDA aan de wethouder om dit ook actief te communiceren werd aangegeven dat de gemeente bij grotere (meervoudige onderhandse) aanbestedingen zoveel mogelijk ondernemers uit Leidschendam-Voorburg en de regio zal uitnodigen om een aanbieding te doen.

“Het CDA is ervan overtuigd dat het beste sociale beleid dat de gemeente kan voeren, is het scheppen van werkgelegenheid binnen de eigen gemeente. Door het toepassen van de nieuwe Aanbestedingswet, krijgen lokale ondernemers meer kansen”.  

Namens de CDA fractie
Yvonne van Boheemen