Categoriearchief: gemeenteberichten

Informateur adviseert:

een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Op verzoek van de Gemeenteraad heeft informateur Jan Anthonie Bruijn onderzocht welke partijen een stabiel college kunnen vormen waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. Zijn advies: vorm een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP.

Het CDA is zeer verheugd met het advies deel te gaan uitmaken van het college. Op 21 maart jl. gaven in vergelijking tot vier jaar geleden 17% meer kiezers ons hun steun. We zijn de derde partij in Leidschendam-Voorburg geworden.

De VVD is de grootste. De PvdA en CU-SGP hebben net als het CDA meer stemmen gekregen en hun zetelaantal behouden. Een college in deze samenstelling kent geen verliezers. Samen zijn er 18 zetels. Voor deze meerderheid geldt ook dat iedere deelnemer even belangrijk is.

Bereikbaarheid en een oplossing voor de afvalproblematiek zijn voor ons belangrijke punten. We willen door met duurzaamheid en de toegang tot woningmarkt verbeteren, ook voor mensen met een klein inkomen. Ons streven is een programma op hoofdlijnen waarmee er ruimte is voor anderen om met goede voorstellen te komen voor Leidschendam-Voorburg en zijn inwoners, zonder oog te verliezen voor gezonde overheidsfinanciën.

Fractievoorzitter Juliette Bouw: “Het CDA is informateur Bruijn zeer erkentelijk voor zijn onderzoek. Op papier waren er verschillende mogelijkheden, maar ik moet zeggen: dit is een heel werkbaar advies. Ik heb zin in de formatiefase!”

 

Aanvraag subsidie duurzame maatregelen niet meer mogelijk

De subsidiepot voor de stimuleringsregeling duurzame maatregelen is leeg. Op dit moment is voor € 200.000 aan aanvragen ingediend bij de gemeente, een groot deel van het bedrag is al toegekend of uitgekeerd. Het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor onder andere een groen dak, zonnepanelen of een isolatiemaatregel. Of de gemeente een nieuw budget beschikbaar stelt, is afhankelijk van de politieke ontwikkelingen in de komende maanden. De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Voor het derde achtereenvolgende jaar blijkt de regeling een succes. In deze periode hebben in totaal ruim 1.000 inwoners hun huizen met subsidie verduurzaamd.

Samen met buren

In 2018 hebben circa 350 inwoners subsidie aangevraagd. Naast zonnepanelen, verschillende vormen van isolatie en groene daken, zijn aanvragen ingediend voor elektrisch koken met inductie. De laatste maatregel is toegevoegd om de overgang naar aardgasvrij wonen te versnellen. Bijna de helft van de aanvragers heeft extra korting ontvangen dankzij de zogenaamde burenbonus. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met nog eens vier weken verlengen. Meer informatie via website www.lv.nl/subsidie Inwoners kunnen vragen richten aan energie@lv.nl 

Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg

Ruim zeshonderd leerlingen van 17 basisscholen in Leidschendam-Voorburg gaan donderdag 12 en vrijdag 13 april op voor hun praktisch Verkeersexamen, georganiseerd door de scholen en ondersteund door de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Kinderen kwetsbaar in het verkeer

Afgelopen jaren was er opnieuw een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. De scholen, politie en gemeente werken er daarom hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen.

Laten zien wat je kunt

Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het schriftelijk Verkeersexamen, kunnen nu in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Zij volgen hiervoor een route door een deel van de gemeente en komen onderweg verschillende verkeerssituaties tegen. Langs de route letten diverse controleposten onder andere op het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

Fietskeuring

Leerlingen mogen alleen aan het praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over een veilige fiets beschikken, is voorafgaand aan het praktisch Verkeersexamen op enkele scholen een fietskeuring uitgevoerd door VVN. Daarnaast worden de fietsen bij de start gecontroleerd.

Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op Vlietbruggen

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft van de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ een samenhangend pakket aan maatregelen in ontvangst genomen, dat de drie historische bruggen over de Vliet ontlast van doorgaand verkeer en de leefbaarheid en de veiligheid rondom de Vlietbruggen bevordert. Het college dankt alle leden van de begeleidingsgroep hartelijk voor het advies en spreekt waardering uit voor de tijd en energie die zij erin hebben gestoken. Naar aanleiding van dit advies heeft het college zich uitgesproken over de verschillende maatregelen.

Dynamisch systeem

  • Het Damplein krijgt een verkeersplateau; het schetsontwerp wordt in over leg met omwonenden uitgewerkt. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad.
  • Gelet op de complexiteit van het Kwadrant wordt invoeren van eenrich tingsverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan nader onderzocht; eind 2018 krijgt de raad een nader voorstel.
  • Bij de Wijkerbrug wordt de zuidkant van de Wijkerlaan en de Rembrandt laan uitgevoerd als 30 km-weg met aandacht voor de entree van de school. In overleg met omwonenden wordt de uitwerking voortvarend op gepakt; eind 2018 ligt er een eindvoorstel bij de raad.
  • De DRIP’s (dynamische routeinformatiepanelen) die als proef langs de Noordsingel en Veursestraatweg hebben gestaan, hebben een gunstige werking gehad. Het college wil dit dynamisch verkeersinformatiesysteem invoeren voor de zuidelijke Sluisbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug. Voor de zomer ligt er een uitgewerkt voorstel met de plaatsen waar een DRIP komt te staan.

Onderzoek selectieve toegang

  • In overleg met belanghebbenden wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de verschillende systemen die selectieve toegang regelen; na de zomer rapporteert het college over de voortgang en de eer- ste uitkomsten van dit onderzoek.
  • Voor landbouwverkeer zijn geen alternatieve routes voorhanden. Het colle ge zoekt de oplossing in overleg met vervoerders in andere manieren van vervoer.
  • Het college kijkt per maatregel naar de mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.
  • Het volume aan goederen is te klein om alleen voor Leidschendam- Voor burg een alternatieve vorm van distributie op te zetten. Het college onder zoekt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) of dit op regio naal niveau is te realiseren.

Samenhangend pakket

De begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ heeft ruim een jaar lang zeer intensief gewerkt om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen, waarmee de verkeersdruk op de drie Vlietbruggen vermindert en de

leefbaarheid en de veiligheid verbeteren. De begeleidingsgroep, waaraan betrokken bewoners en ondernemers deelnemen, heeft haar advies aan het college van B&W uitgebracht. De begeleidingsgroep is verdeeld over het toepassen van selectieve toegang; over de overige maatregelen is zij unaniem positief.

Ga mee de wijk in!

Hoe zien inwoners hun wijk in 2040? En wat moet er gebeuren om daar te komen? Wat is het dat een wijk uniek maakt en kan dat een voorbeeld zijn voor andere plekken in de gemeente? Wat kan er beter of wat moet vooral zo blijven om, ook in de toekomst, prettig te kunnen wonen en werken in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente wil graag weten hoe inwoners hier over denken. Met de wijkverenigingen organiseert zij daarom in april wandelingen om met inwoners samen te bekijken en te bespreken wat belangrijk is voor de toekomst van de gemeente.

Wanneer? Inwoners kunnen meewandelen op:

Vrijdag 20 april, 15.00 tot 17.00 uur, Dorpshuis Stompwijk

Toekomst

De informatie die de gemeente ophaalt in de wijkwandelingen neemt zij mee in de Omgevingsvisie. Dit is een lange termijnvisie die gaat over de leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer

en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. En hoe hier samen op de langere termijn mee te gaan.

Werksessies

Naast de wijkwandelingen kunnen inwoners ook deelnemen aan een werksessie op 14, 17 en 23 mei om hun visie te geven op de toekomst van de leefomgeving. Inwoners die hier graag aan willen deelnemen gaan naar www.ingesprekmetLV.nl voor meer informatie of melden zich direct aan via www.lv.nl/doemee.

Aanleg Verbindingsweg Stompwijk start deze zomer

De eerste werkzaamheden voor de Verbindingsweg, die de kern Stompwijk gaat ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer, starten nog deze zomer. Het tracé van deze bijna drie kilometer lange weg wordt dan eerst voorbelast; op de percelen die eigendom zijn van de gemeente komt een dik zandpakket dat moet inklinken om de weg te kunnen dragen.

Wegontwerp vastgesteld

Als het voorbelasten medio 2019 is afgerond begint de aanleg van de weg. Het college van B&W heeft het wegontwerp deze week vastgesteld. Daarbij is de weg zo ver mogelijk van de woningen langs de Dr. Van Noortstraat af gelegd. Hij loopt tussen de Tuinbouwbrug en provinciale weg N206 door de Meeslouwerpolder en is ingepast in het veenweidelandschap.

De Verbindingsweg Stompwijk is een 7 meter brede 60 km/uur weg; alleen op het gedeelte van de Huijssitterweg is de limiet 30 km/uur. Bij de Huijssitterweg komen circa 60 parkeerplaatsen; paardensportvereniging De Blesruiters krijgt hier een eigen parkeerterrein.

Drie bruggen

De nieuwe weg krijgt twee nieuwe bruggen over de Stompwijksevaart en een over de Nieuwe Vaart. Er is rekening gehouden met de veehouders aan de Westeinderweg; er komen twee plaatsen waar zij het vee kunnen laten oversteken. Tussen de Westeinderweg en de Huijssitterweg wordt een vrij liggend fietspad aangelegd om een rondje fietsen door de polder mogelijk te maken. De aanbesteding wordt nu voorbereid. De Verbindingsweg moet voorjaar 2020 klaar zijn. Zodra het verkeer om de kern Stompwijk kan rijden start het laatste deelproject van Bereikbaar Stompwijk; dan gaat de Dr. Van Noortstraat op de schop.

Kulturhus Stompwijk gaat de hoogte in

In december begon de bouw van het nieuwe Kulturhus in Stompwijk. Afgelopen zaterdag is beton gestort; de fundering is dus gelegd. Vanaf nu gaat het Kulturhus de hoogte in. Vaklieden zijn druk in de weer met het voorbereiden van de wanden. Aangezien vele handen licht werk maken hielp projectwethouder Bianca Bremer tijdens een werkbezoek met het plaatsen van een mat vlechtijzer.

Het Kulturhus bereikt in mei het hoogste punt. Vanaf medio oktober biedt deze multifunctionele accommodatie onderdak aan basisschool Maerten van den Velde, het Dorpshuis Stompwijk met al zijn gebruikers, Kinderopvang Zoeterwoude, de Bibliotheek aan de Vliet en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.

Hoogwaardig duurzaam gebouw

Slimscholenbouwen B.V. en opdrachtgevers gemeente Leidschendam-Voorburg en Stichting Panta Rhei hebben met een voor Nederland unieke contractvorm een samenwerking gesloten voor de komende 30 jaar. Daarbinnen is Slimscholenbouwen verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van het gebouw.

Het Kulturhus wordt een toekomstbestendig, hoogwaardig duurzaam gebouw dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van binnenklimaat, licht en akoestiek. Voor het schoolgedeelte betekent dat Frisse Scholen Klasse A. Daarnaast is het Kulturhus met verschillende innovaties en zonnepanelen op het speciaal ontworpen dak een onderhoudsarm, gasloos gebouw, dat bovendien minimaal zijn eigen energie opwekt: energieneutraal dus.

Het nieuwe Kulturhus wordt niet alleen een markant punt in het centrum van Stompwijk, maar ook een “huiskamer” voor de hele Stompwijkse gemeenschap, van jong tot oud.

Week van het geld: Wanneer ben je rijk?

Wanneer ben je rijk? Die vraag stond deze week centraal in de Week van het Geld. In Leidschendam-Voorburg waren er diverse activiteiten om kinderen al jong financieel bewust te maken. Zo wordt de basis gelegd voor financiële redzaamheid op volwassen leeftijd. Jong geleerd, oud gedaan! De week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken van het ministerie van Financiën.

Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Deze regelingen zijn gebundeld in een overzichtelijk kindpakket. Kijk daarvoor op www.lv.nl/kindpakket.

Gemeente pleit voor statiegeldregeling PET-flessen en blikjes  

Leidschendam-Voorburg sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Deze samenwerking van maatschappelijke organisaties, lokale overheden en bedrijven doet een dringend beroep op de rijksoverheid om de statiegeldregeling uit te breiden naar alle PET-flessen en blikjes. Ingezameld kunststof wordt hergebruikt. Dat bespaart energie en grondstoffen. Bovendien draagt een statiegeldregeling bij aan een echt duurzaam circulair model voor beheer en hergebruik van grondstoffen.

Pilot Buurt m/v werkt positief

De pilot Buurt m/v werkt positief voor deelnemers en de wijk. Dat blijkt uit de tussenevaluatie. Medewerkers van Buurt m/v geven als buurman of –vrouw praktische ondersteuning aan kwetsbare wijkbewoners. De ondersteuning bestaat onder meer uit ondersteuning bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de wijk en bij zaken als het huishouden, huisvesting en de financiële administratie. Het resultaat is een veiligere, prettigere buurt, waar mensen meer naar elkaar omkijken en mensen zich gezien en gewaardeerd voelen.

Medewerkers van Buurt m/v zijn buurtgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt, die gemotiveerd zijn deze afstand te dichten. De buurtvrouwen- en mannen waren tot hun aanstelling aangewezen op een bijstandsuitkering en krijgen als medewerker van Buurt m/v een regulier arbeidscontract aangeboden. Dit is een opstapbaan waarmee weer werkritme en werkervaring wordt opgedaan. Hierdoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt groter. De medewerkers worden intensief getraind, gecoacht en geholpen bij het organiseren van hun werk.

Ga voor meer informatie over Buurt m/v naar buurtmv.nl.

Schoolspullenpas komend schooljaar weer!

Vanaf 1 mei kan de Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar aangevraagd worden. Na het succes in het schooljaar 2017-2018 wordt de pas opnieuw beschikbaar gesteld voor gezinnen met een laag inkomen. De gemeente financiert de Schoolspullenpas en de Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg doet de uitvoering. Deze samenwerking was vorig jaar zeer succesvol. Ook dit jaar hopen beide partijen weer veel gezinnen te bereiken.

Veel aanvragen

Gezinnen met schoolgaande kinderen met een Ooievaarspas komen in aanmerking voor een Schoolspullenpas. Deze gezinnen zijn vorig jaar direct door de gemeente aangeschreven. 73% van de doelgroep heeft de Schoolspullenpas toen aangevraagd; in totaal 1168 passen. “Een prachtig resultaat voor het eerste jaar, maar we zouden graag zien dat nog meer gezinnen er gebruik van gaan maken. Het is belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen en niet worden belemmerd door de financiële situatie thuis,” aldus wethouder Stemerdink.

De Schoolspullenpas 2018-2019

Met de Schoolspullenpas kunnen schoolspullen gekocht worden. Voor ouders van kinderen op de basisschool staat een tegoed van € 50 op de pas, voor ouders met kinderen op de middelbare school is dit tegoed € 150. Zitten kinderen in de brugklas, dan is het bedrag op de pas € 250. De Schoolspullenpas kan vanaf 1 mei 2018 weer worden aangevraagd. Gezinnen met een geldige Ooievaarspas krijgen hier automatisch bericht over.

Ooievaarspas

Gezinnen met kinderen die nog geen Ooievaarspas hebben, maar daar wel voor in aanmerking komen, moeten de Ooievaarspas eerst aanvragen bij de gemeente Leidschendam-Voorburg via www.lv.nl/laaginkomen. Zodra zij de Ooievaarspas hebben ontvangen, kunnen zij de Schoolspullenpas aanvragen bij Stichting Leergeld (http://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/).

Mogelijk door extra geld van het Rijk

De Schoolspullenpas is mogelijk met het extra geld dat het Kabinet vanaf 2017 jaarlijks aan gemeenten geeft voor het bestrijden van armoede onder kinderen.

Kindpakket

Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Deze regelingen zijn gebundeld in een overzichtelijk kindpakket (www.lv.nl/kindpakket).

Persberichten Gemeente

Bijna 1000 woningen in anderhalf jaar verduurzaamd

Steeds meer inwoners in Leidschendam-Voorburg verduurzamen hun huis en doen dat vaak samen met anderen. Ze weten hiervoor goed hun weg naar de gemeentesubsidie te vinden. In anderhalf jaar tijd – van september 2016 tot 1 maart 2018 – hebben 923 huishoudens gebruik gemaakt van de subsidieregeling duurzame initiatieven. Bijna de helft van de maatregelen voeren mensen uit samen met hun buren of vrienden, zij ontvingen hiervoor een ‘burenbonus’.

Nieuwe initiatieven

om problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren

Om ouders en leerkrachten te helpen problemen te sneller signaleren en kordaat in actie te komen om kinderen te helpen, hebben samenwerkende partners in de jeugd(zorg) nieuwe initiatieven ontwikkeld. Op 8 maart overhandigden ze aan wethouder jeugd(zorg) Lia de Ridder een boek met 9 initiatieven: ‘(Op) tijd voor jeugd; finishboek’.

Het gaat om initiatieven als:

Blije baby- en gezinsmarkt, De beste supporter van je kind, De PIT STOP, Gezond en veilig opgroeien, Jeugdpreventie en Acties met medewerking van o.a. GGD, JGZ, Sociaal Servicepunt, MEE, WOEJ, scholen, De Jutters, Indigo, Lokale Kamer, Leerplicht, Sport en Welzijn,  Vlietkinderen, Schoolformaat, Kwadraad, Vitalis, Xtra Plus.

Gemeente en cateraar

bieden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek

De gemeente is trots dat lokale ondernemer Van Leeuwen vanaf april 2018 de catering in het bedrijfsrestaurant gaat verzorgen. Vandaag zetten wethouder Nadine Stemerdink en koersmanager Joyce Van Leeuwen hun handtekening onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

Wethouder Stemerdink: “Bij nieuwe aanbestedingstrajecten, zoals nu de inkoop van de bedrijfscatering, verplichten we opdrachtnemers zich in te zetten om jongeren en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Van Leeuwen voldoet daar ruimschoots aan. De cateraar is zeer actief op maatschappelijk gebied en werkt samen met Middin, scholen en het Werkgevers Servicepunt.  En nu krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek in ons eigen bedrijfsrestaurant. Zo kunnen ze het horecavak leren en doorstromen naar een reguliere baan.”

Meer mensen een werkplek geven

De gemeente heeft de afgelopen jaren veel gedaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Bij opdrachten die de gemeente verstrekt, bijvoorbeeld bouwprojecten, maakt de gemeente afspraken over werkplekken/werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt .

Kijk verder op de site van de gemeente voor meer achtergrondinformatie.