Categoriearchief: gemeenteberichten

Kansen voor verbeteren bereikbaarheid Damcentrum

Een van de doelstellingen van het college is om de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren. Belangrijk is dat er zonder beperkingen gekeken kan worden naar oplossingen. Hiervoor worden de komende maanden plannen gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers betrokken worden.

Juliette Bouw, wethouder Masterplan Damcentrum: “Het Masterplan voor het Damcentrum gaat over veel onderwerpen, zoals leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Nu, maar ook in de toekomst met de komst van Mall of the Netherlands. We willen ons hier maximaal voor inzetten. In september hopen we met een plan van aanpak te komen.”

Om deze ambitie waar te kunnen maken en zonder beperkingen te kijken naar mogelijkheden voor het Damcentrum heeft het college besloten om voor een aantal deellocaties van het project Klein Plaspoelpolder tijdelijk pas op de plaats te maken en het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. De betrokken stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Astrid van Eekelen, wethouder Klein Plaspoelpolder: “De ambitie van het college is en blijft om Klein Plaspoelpolder te transformeren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene en duurzame omgeving waar men prettig kan wonen. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum gaan verbeteren, wordt het plan Klein Plaspoelpolder weer opgepakt en verder uitgewerkt.”

Kansen voor verbeteren bereikbaarheid Damcentrum

Een van de doelstellingen van het college is om de doorstroming en bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren. Belangrijk is dat er zonder beperkingen gekeken kan worden naar oplossingen. Hiervoor worden de komende maanden plannen gemaakt, waarbij inwoners en ondernemers betrokken worden.

Juliette Bouw, wethouder Masterplan Damcentrum: “Het Masterplan voor het Damcentrum gaat over veel onderwerpen, zoals leefbaarheid voor de inwoners en ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit staat of valt met een goede bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer. Nu, maar ook in de toekomst met de komst van Mall of the Netherlands. We willen ons hier maximaal voor inzetten. In september hopen we met een plan van aanpak te komen.”

Om deze ambitie waar te kunnen maken en zonder beperkingen te kijken naar mogelijkheden voor het Damcentrum heeft het college besloten om voor een aantal deellocaties van het project Klein Plaspoelpolder tijdelijk pas op de plaats te maken en het ontwerp-bestemmingsplan in te trekken. De betrokken stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd over dit besluit. Astrid van Eekelen, wethouder Klein Plaspoelpolder: “De ambitie van het college is en blijft om Klein Plaspoelpolder te transformeren van een gebied met grote kantoren en bedrijven naar een groene en duurzame omgeving waar men prettig kan wonen. Zodra er meer duidelijkheid is hoe we de doorstroming van het verkeer in het Damcentrum gaan verbeteren, wordt het plan Klein Plaspoelpolder weer opgepakt en verder uitgewerkt.”

De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon

“De afgelopen periode hebben we gezien dat vooral bij de ondergrondse containers veel (illegaal) afval wordt gedumpt en zakken worden bijgeplaatst. Dat is slecht voor het aanzien en de leefbaarheid van de wijk en een grote ergernis voor iedereen. We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren. We zijn ‘Samen aan Zet’ om dit aan te pakken” aldus Astrid van Eekelen, wethouder Milieu en Duurzaamheid.

Maatregelen voor de komende maanden

Als eerste wordt het Clean Team ingezet om de straten schoon te houden. Het zwerfafval wordt opgehaald, het vervuilde straatbeeld wordt intensief aangepakt en de leefbaarheid in de wijken wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Ten tweede heeft Avalex de opdracht gekregen om de ondergrondse containers vaker te legen, zodat inwoners hun gescheiden afval goed kunnen wegbrengen en er geen zakken meer naast de containers worden geplaatst omdat deze te vol is. Ten derde wordt zo spoedig mogelijk een mobiel grofvuil brengstation ingezet. Op centrale plekken in de gemeente, dichtbij huis, kan men terecht voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Tot slot wordt de service aan inwoners verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

Handhaving

Maar naast alle maatregelen wordt er ook strenger opgetreden door handhaving bij illegale dumping van afvalzakken of grofvuil in de openbare ruimte. Wethouder Openbare Ruimte Nadine Stemerdink: “De openbare ruimte is van ons allemaal en we zijn met zijn allen verantwoordelijk om deze schoon en netjes te houden. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer werken dagelijks hard aan schone straten, wijken en winkelcentra, maar dat kunnen zij niet alleen”.

Duurzaamheid

Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor het afvalbeleid betekent dat onder andere dat er in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar is. Astrid van Eekelen: “Met het huidig afvalbeleid wordt deze doelstelling niet gehaald en dat is niet acceptabel. Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval.”

Gemeente genomineerd voor Aandeslag-Trofee Omgevingswet

Donderdag 21 juni is de Gemeente Leidschendam-Voorburg genomineerd voor de Aandeslag-Trofee Omgevingswet. Verantwoordelijk wethouder Rouwendal nam de nominatie in ontvangst uit handen van Heleen Groot, directeur van het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet. Wethouder Rouwendal: “We zijn trots op deze nominatie. De invoering van de Omgevingswet is een omvangrijk en belangrijk traject en is er volledig op gericht om onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren en te versnellen. Deze nominatie is een mooie aanmoediging om zo verder te gaan!”

De gemeente is in de voorbereiding op de Omgevingswet hard aan het werk om haar processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Zij doet dit in samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners. Daardoor is de gemeente intern al klaar voor de 1-loket gedachte van de Omgevingswet. Hierdoor hoeven inwoners bijvoorbeeld nog maar 1 vergunning aan te vragen. Ook is het vergunningenproces zo ingericht dat er straks binnen de wettelijke termijn van acht weken een antwoord op vergunningsaanvragen kan worden gegeven. En voor de digitale dienstverlening is een kaartviewer ontwikkeld die zowel intern als extern in te zetten is en waar lokaal beleid- en omgevingsplannen op staan. Gegevens zijn hierdoor makkelijk met elkaar in verband te brengen waardoor inwoners en organisaties snel en eenvoudig zien op welke locatie welke regels gelden. In 2021 gaat de Omgevingswet in.

Aandeslag-Trofee

De Aandeslag-Trofee wordt ieder jaar uitgereikt aan een project waarbij op inspirerende wijze aan de slag is gegaan met de Omgevingswet. Van de 35 inzendingen is de gemeente Leidschendam-Voorburg een van de zes genomineerden. Hart van Holland en de Provincie Noord-Brabant zijn ook al genomineerd. De komende weken worden de laatste genomineerden bekend gemaakt. Vanaf 15 augustus kan iedereen stemmen op de genomineerden via de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Minister Ollongren reikt op 10 september de trofee uit tijdens het Praktijkfestival Omgevingswet in Den Haag.

Presentatie coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ en installatie nieuw college in gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Op dinsdag 5 juni hebben de fracties van de VVD, CDA, PvdA en CU-SGP tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe coalitie-akkoord ‘Samen aan zet’ gepresenteerd. Daarna heeft de gemeenteraad de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Ook heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Floor Kist, Lia de Ridder en Bianca Bremer.

Bij aanvang van de avond heeft de formateur, de heer Jan Anthonie Bruijn, de procedure toegelicht die vooraf ging aan de opstelling van dit coalitie-akkoord en de benoeming van deze vier wethouders. Het betreft een hoofdlijnenakkoord waarbij de coalitie ook zaken open laat voor een brede discussie en inbreng vanuit de hele raad. “Doe het als raad met elkaar, want u bent samen aan zet”, waren zijn afsluitende woorden. De fracties van GBLV-Gemeentebelangen, GroenLinks en D66 gaven daarop hun reactie.

Daarna presenteerden de kandidaat wethouders, Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA), Nadine Stemerdink (PvdA) en Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP) zichzelf, voorafgaand aan hun benoeming aan de raad. Mevrouw Stemerdink was ook de afgelopen jaren al wethouder, de andere drie wethouders hebben jarenlange ervaring als lid van de gemeenteraad. Mevrouw Van Eekelen is al eerder, in de periode 2009-2010, wethouder van deze gemeente geweest. Na hun presentatie aan de raad werden de vier kandidaat wethouders officieel benoemd en beëdigd.

Ook nam de gemeenteraad afscheid van de zittende wethouders Floor Kist (GroenLinks), Lia de Ridder (D66) en Bianca Bremer (GBLV-Gemeentebelangen). Burgemeester Tigelaar sprak ze afzonderlijk kort toe en bedankte ze voor hun inzet de afgelopen periode.

Aangezien de vier wethouders tot dat moment zitting hadden in de gemeenteraad, werden dinsdag ook vier nieuwe raadsleden op de opengevallen plaatsen benoemd. De raadsleden die zijn benoemd zijn: Arnold Brans (VVD), Stijn Strous (CDA), Delroy Blokland (PvdA) en Kees Verschoor (CU-SGP). De fractie van CU-SGP heeft tevens een nieuwe fractievertegenwoordiger benoemd in de persoon van Hans Mulder.

Burgemeester Tigelaar wenste de nieuwe raadsleden en de nieuwe fractievertegenwoordiger een vruchtbare raadsperiode toe.

 

Evaluatie budget wijkinitiatieven

‘Inwoners weten zelf het beste wat past en nodig is in hun eigen buurt en wijk’ vanuit dat motto heeft de gemeente in 2016, 2017 en 2018 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 90.000,— voor ideeën en initiatieven uit de wijk.

Vlietwensen

Vlietwensen, bestaande uit inwoners uit onze gemeente, beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers die een beroep doen op dit budget. Wie iets wil organiseren in de wijk, zoals een minibieb of een buurtontbijt kan een aanvraag indienen bij Vlietwensen (vlietwensen.nl). Vlietwensen heeft in de afgelopen jaren aan zo’n 80 initiatieven geld gegeven. Nu na drie jaar, is het tijd om te evalueren. Worden inwoners door dit budget voldoende ondersteund als zij zelf aan de slag willen met initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid in hun wijk? Voor de evaluatie worden de betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen. Er is een enquête verspreid onder de initiatiefnemers die in de afgelopen periode een aanvraag hebben ingediend bij Vlietwensen. Aanvullend kunnen zij deelnemen aan groepsinterviews, om wat dieper op het thema in te gaan. Daarnaast wordt met Vlietwensen en betrokken ambtenaren gesproken. Op basis van de evaluatie kijkt de gemeente of er aanpassingen nodig zijn in hoe de ondersteuning van initiatieven nu geregeld is. Naar verwachting is de evaluatie in september afgerond.

Rekenkameronderzoek

In 2017/2018 heeft de rekenkamer WVOLV onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Leidschendam-Voorburg. Dit heeft geleid tot een rapport en een handleiding voor gemeente en initiatiefnemers, zie ook

https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/burgerinitiatieven. De uitkomsten van dit onderzoek worden vanzelfsprekend ook gebruikt om de ondersteuning van de initiatieven in Leidschendam-Voorburg te optimaliseren.

Coalitie VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP

‘Samen aan zet’, is het nieuwe coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.  De partijen hebben het akkoord vandaag gepresenteerd in de tuin van Huygens’ Hofwijck.

Samen aan zet

De partijen willen het akkoord samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, bedrijven en politieke partijen uitwerken en uitvoeren. “Leidschendam-Voorburg is een gemeente om trots op te zijn. Iedereen krijgt de kans om mee te doen. Als de gemeente plannen maakt, betrekken we belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk bij. We gaan meer samenwerken. Dat is niet alleen goed, maar ook nodig. De gemeente kan haar doelen niet alleen bereiken. We zijn samen aan zet.”

Iedereen doet mee in een duurzame gemeente

De coalitie heeft ambitieuze plannen als het gaat om duurzaamheid. Zo komt er een fonds waar mensen tegen zeer lage rente kunnen lenen om hun huis te verduurzamen. De afvalscheidingsdoelstellingen staan overeind. Wel gaan de partijen kritisch kijken naar het afvalbeleid en passen het aan waar nodig. De coalitie kiest voor een aantal korte termijn maatregelen, zoals het weer invoeren van het wekelijks ophalen bij laagbouw. Op sociaal gebied blijft het college investeren in het voorkomen van armoede onder kinderen en in mensen met een laag inkomen. Zodat iedereen kan meedoen met de samenleving. Het pakket van de ooievaarspas wordt bijvoorbeeld uitgebreid met gratis reizen voor 65+ minima. Omdat iedereen in Leidschendam-Voorburg moet kunnen wonen, zet de nieuwe woonvisie in op nieuwbouw in het middensegment en blijft het gemiddelde percentage van 30% sociale woningbouw gehandhaafd. Om het aantrekkelijk te maken om één van onze winkelcentra te bezoeken blijft parkeren in de hele gemeente gratis. Voor het Damcentrum wordt een masterplan opgesteld, waarbij ook wordt gekeken naar bereikbaarheid en doorstroming. De partijen brengen zonder taboes in kaart wat ervoor nodig is die te verbeteren.

Beter akkoord door inbreng van inwoners

De afgelopen weken is constructief onderhandeld om te komen tot een nieuw coalitieakkoord. Het was een goed proces. Inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben in aanloop naar de verkiezingen en op een inloopavond op 7 mei hun wensen en inbreng voor het coalitieakkoord kunnen geven. De partijen bedanken iedereen die een bijdrage heeft gegeven, het akkoord is er beter van geworden.

Wethouders

De coalitie draagt vier wethouders voor. Nadine Stemerdink (PvdA) keert terug in het college. Daarnaast nemen Astrid van Eekelen (VVD), Juliette Bouw (CDA) en Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) plaats in het nieuwe college. In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni worden de wethouders voorgedragen en benoemd.

Langer zelfstandig wonen – Informatiemiddag

Wat kunt u doen om langer zelfstandig te blijven wonen? Er is een divers aanbod aan hulp en ondersteuning in onze gemeente waar u misschien nog geen weet van heeft. Daarom organiseert het campagneteam Voel je Thuis op 7 juni een informatiemiddag over langer zelfstandig wonen.

Programma

15.00 uur     Welkomstwoord wethouder

15.15 uur     Inspiratiesessie over trends en praktijkvoorbeelden

15.45 uur     Met elkaar in gesprek

16.30 uur    Afsluiting

Wijk- en dienstcentrum De Plint, Pr. Frederiklaan 7, Leidschendam. De toegang (incl. koffie/thee) is gratis. Meld u aan via lv.nl/voeljethuis of bel 14070

Ernstige verkeershinder week van 4 juni

In de week van maandag 4 juni worden drie woonarken verplaatst van de Bolder in Klein Plaspoelpolder naar hun nieuwe ligplaats langs het Starrevaartpad in Leidschendam Zuid. Deze operatie zorgt van maandag 4 tot en met woensdag 6 juni voor enkele periodes met ernstige verkeershinder rond de Oostvlietweg en De Star. We adviseren indien mogelijk een andere route te kiezen.

De verhuizing van de eerste woonark vindt dinsdag 5 juni plaats. De ark wordt over water versleept van de Zandsloot naar De Star, waar ze uit het water wordt getakeld en op een transportvoertuig wordt geplaatst. Tijdens het takelen is de aansluiting De Star/Oostvlietweg ongeveer twee uur lang volledig afgesloten. Het transport over land tot aan de Starrevaart gaat met een snelheid van circa 4 kilometer per uur. Tijdens het takelen voor de tewaterlating blijft een weghelft beschikbaar. Verkeersregelaars begeleiden deze operatie. U kunt het beste rekening houden met oponthoud.

Woensdag 6 juni staan de transporten van de overige twee woonarken in de planning. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt het werk uitgesteld.

Voorlopige uitwijkdata zijn donderdag 7 en vrijdag 8 juni.

 

Leidschendam-Voorburg financieel op orde

De gemeente sluit 2017 af met een tekort van € 1,2 miljoen. Dat is € 177.000 beter dan verwacht in de begroting 2017. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: “We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en binnen de beschikbare budgetten. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. We hebben de afgelopen jaren intensief met bewoners, ondernemers en instellingen samen gewerkt aan een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.”

Digitaal aanvragen elektrische laadpalen Leidschendam-Voorburg verbeterd

Elektrische rijders in Leidschendam-Voorburg vragen voortaan eenvoudig een publieke laadpaal in de buurt aan via www.laadpaalnodig.nl Deze verbeterde aanvraagprocedure draagt naar verwachting bij aan een versnelde uitrol van een dekkend laadnetwerk in de gemeente. Op dit moment staan er circa 70 openbare laadpalen in Leidschendam-Voorburg. De gemeente heeft in 2016 concessie verleend aan het bedrijf ENGIE voor de installatie en exploitatie van elektrische laadpalen. De aanvraag en plaatsing van een laadpaal is kosteloos.

De gemeente plaatst al sinds 2013 laadpalen in de openbare ruimte. De laadpalen die tot en met 2016 zijn geplaatst worden dit jaar overgenomen door ENGIE. Daarmee krijgt de gemeente één exploitant voor alle laadpalen, waardoor ook overal dezelfde prijs en voorwaarden gelden.

Elektrisch rijden draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Duurzame mobiliteit is een thema uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg.

Opening duurzaamste Krajicek Playground van Nederland in Voorburg  

Sporten en bewegen is leuk én gezond. Naast de Playground is ook de watertap kraan op woensdag 16 mei geopend, zodat alle sporters voldoende water kunnen drinken tijdens het sporten.

De Playground heeft bijzondere toestellen. Zo is er de Sona geluidsboog en de Sutu voetbalmuur. Beide toestellen zijn interactief; en het zijn de eerste toestellen in Nederland die op zonne-energie werken. Schop je een bal tegen de muur, dan licht het vlak waar je de muur raakt op. Juist dit soort speelse elementen stimuleren jong en oud om lekker te bewegen. Verder staat er een driekwart cirkel met free run obstakels, een halve cirkel met bootcamp apparatuur (met voorgestelde oefeningen), een half basketbalveld en de bestaande skate ramp. Er zijn betonnen zitranden geplaatst en plantenbakken met veel groen.