Categoriearchief: gemeenteberichten

Ernstige verkeershinder week van 4 juni

In de week van maandag 4 juni worden drie woonarken verplaatst van de Bolder in Klein Plaspoelpolder naar hun nieuwe ligplaats langs het Starrevaartpad in Leidschendam Zuid. Deze operatie zorgt van maandag 4 tot en met woensdag 6 juni voor enkele periodes met ernstige verkeershinder rond de Oostvlietweg en De Star. We adviseren indien mogelijk een andere route te kiezen.

De verhuizing van de eerste woonark vindt dinsdag 5 juni plaats. De ark wordt over water versleept van de Zandsloot naar De Star, waar ze uit het water wordt getakeld en op een transportvoertuig wordt geplaatst. Tijdens het takelen is de aansluiting De Star/Oostvlietweg ongeveer twee uur lang volledig afgesloten. Het transport over land tot aan de Starrevaart gaat met een snelheid van circa 4 kilometer per uur. Tijdens het takelen voor de tewaterlating blijft een weghelft beschikbaar. Verkeersregelaars begeleiden deze operatie. U kunt het beste rekening houden met oponthoud.

Woensdag 6 juni staan de transporten van de overige twee woonarken in de planning. Bij ongunstige weersomstandigheden wordt het werk uitgesteld.

Voorlopige uitwijkdata zijn donderdag 7 en vrijdag 8 juni.

 

Leidschendam-Voorburg financieel op orde

De gemeente sluit 2017 af met een tekort van € 1,2 miljoen. Dat is € 177.000 beter dan verwacht in de begroting 2017. Dit blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: “We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en binnen de beschikbare budgetten. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. We hebben de afgelopen jaren intensief met bewoners, ondernemers en instellingen samen gewerkt aan een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren.”

Digitaal aanvragen elektrische laadpalen Leidschendam-Voorburg verbeterd

Elektrische rijders in Leidschendam-Voorburg vragen voortaan eenvoudig een publieke laadpaal in de buurt aan via www.laadpaalnodig.nl Deze verbeterde aanvraagprocedure draagt naar verwachting bij aan een versnelde uitrol van een dekkend laadnetwerk in de gemeente. Op dit moment staan er circa 70 openbare laadpalen in Leidschendam-Voorburg. De gemeente heeft in 2016 concessie verleend aan het bedrijf ENGIE voor de installatie en exploitatie van elektrische laadpalen. De aanvraag en plaatsing van een laadpaal is kosteloos.

De gemeente plaatst al sinds 2013 laadpalen in de openbare ruimte. De laadpalen die tot en met 2016 zijn geplaatst worden dit jaar overgenomen door ENGIE. Daarmee krijgt de gemeente één exploitant voor alle laadpalen, waardoor ook overal dezelfde prijs en voorwaarden gelden.

Elektrisch rijden draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Duurzame mobiliteit is een thema uit de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leidschendam-Voorburg.

Opening duurzaamste Krajicek Playground van Nederland in Voorburg  

Sporten en bewegen is leuk én gezond. Naast de Playground is ook de watertap kraan op woensdag 16 mei geopend, zodat alle sporters voldoende water kunnen drinken tijdens het sporten.

De Playground heeft bijzondere toestellen. Zo is er de Sona geluidsboog en de Sutu voetbalmuur. Beide toestellen zijn interactief; en het zijn de eerste toestellen in Nederland die op zonne-energie werken. Schop je een bal tegen de muur, dan licht het vlak waar je de muur raakt op. Juist dit soort speelse elementen stimuleren jong en oud om lekker te bewegen. Verder staat er een driekwart cirkel met free run obstakels, een halve cirkel met bootcamp apparatuur (met voorgestelde oefeningen), een half basketbalveld en de bestaande skate ramp. Er zijn betonnen zitranden geplaatst en plantenbakken met veel groen.

Vraag nu de schoolspullenpas aan

Vanaf 1 mei tot 1 juli kan de Schoolspullenpas voor het nieuwe schooljaar weer worden aangevraagd. Met de Schoolspullenpas kunnen gezinnen met een laag inkomen schoolspullen kopen voor hun schoolgaande kinderen. De gemeente financiert de Schoolspullenpas en Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg verzorgt de uitvoering.

De Schoolspullenpas 2018-2019

Voor ouders van kinderen op de basisschool staat een tegoed van € 50 op de pas, voor ouders met kinderen op de middelbare school is dit tegoed € 150. Zitten kinderen in de brugklas, dan is het bedrag op de pas € 250. De Schoolspullenpas kan vanaf nu worden aangevraagd bij Stichting Leergeld. Vraag de pas vóór 1 juli aan via www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg. Op deze website ziet u ook in welke winkels u met de pas terecht kunt. U komt in aanmerking voor de Schoolspullenpas wanneer uw kind een Ooievaarspas heeft.

Ooievaarspas

Heeft uw kind nog geen Ooievaarspas, maar komt hij/zij hier wel voor in aanmerking? Vraag dan de Ooievaarspas bij de gemeente Leidschendam-Voorburg via www.lv.nl/minima.

Vragen?

Heeft u vragen over de Schoolspullenpas? Stuur dan een email naar schoolspullenpas@leergeldleidschendam-voorburg.nl of bel naar 06-2333 9539 (bereikbaar op maandag- en donderdagochtend  van 9:00 uur tot 12:30 uur.

Kindpakket

Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. Deze regelingen zijn gebundeld in een overzichtelijk kindpakket (www.lv.nl/kindpakket).

Grote opbrengst voor onderhandelingsakkoord Leidschendam-Voorburg

Maandag 7 mei stonden de onderhandelaars van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP klaar om te luisteren naar de inbreng vanuit de samenleving. Het was druk in de hal van het gemeentehuis. De onderhandelaars noteerden alle voorstellen, visies, ideeën en verzoeken. De partijen zijn blij met alle inbreng en bedanken iedereen die naar het gemeentehuis is gekomen of op een andere manier een bijdrage heeft gegeven. Het laat goed zien wat er speelt en leeft in Leidschendam-Voorburg. De inbreng wordt gebruikt bij de gesprekken om te komen tot een onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen.

Circa 50 Inwoners en partijen hebben tijdens de inloopbijeenkomst of per e-mail bij de onderhandelende partijen aangegeven wat zij belangrijk vinden voor Leidschendam-Voorburg. Onder hen inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en raadsleden. De inbreng varieerde van aandacht voor ondernemen in het buitengebied, kunst en cultuur, duurzaamheid, kwaliteit van de leefomgeving en bereikbaarheid tot extra inzet op onderwijshuisvesting, fietsverkeer en woningbouw voor alle doelgroepen. De partijen werken het hoofdlijnenakkoord de komende weken verder uit.

Wat wilt u VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP meegeven?

Waar liggen kansen voor onze gemeente? Wat zijn de belangrijke thema’s voor de komende jaren? Waar moet extra aandacht voor zijn?

De onderhandelende partijen VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP gaan hierover graag met u in gesprek tijdens een inloopavond op maandag 7 mei. U kunt binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 in het gemeentehuis in Leidschendam (Raadhuisplein 1).

Inwoners, ondernemers, bedrijven, organisaties, raadsleden en belangengroepen kunnen dan input leveren aan de onderhandelaars. Die inbreng wordt meegenomen bij de besprekingen.

Wilt u uw inbreng geven op 7 mei dan kunt u zich tot uiterlijk 4 mei aanmelden door een email te sturen aan griffie@lv.nl. Geef daarbij ook aan over welke onderwerpen u uw mening en visie wilt geven. Deelnemers ontvangen een bevestiging. Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u tot uiterlijk 4 mei een email sturen met daarin uw input.

VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP zijn sinds 18 april met elkaar in gesprek om te kijken of zij met elkaar de coalitie van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen vormen. In de komende weken werken de partijen aan het onderhandelingsakkoord.

27 april Aubade op Koningsdag in Leidschendam-Voorburg

Ieder jaar start Koningsdag in Leidschendam-Voorburg met een aubade aan burgemeester Klaas Tigelaar voor het bordes van Huize Swaensteyn, Herenstraat 72 in Voorburg. De aubade wordt verzorgd door de harmonie van muziekvereniging Sint Caecilia. Om 8.40 uur start Sint Caecilia met het spelen van drie muziekstukken van Abba, The Beatles en Frank Sinatra.

De aubade op Koningsdag is een typisch Nederlandse traditie: het volk zingt de koning toe en omdat die niet overal tegelijk kan zijn, is het de gewoonte dat de burgemeester optreedt als vertegenwoordiger van de koning.

Om 9.00 uur start de reveille. Iedereen is van harte welkom om allerlei Nederlandse liedjes van onder andere Herman van Veen uit volle borst mee te zingen samen met de burgemeester, wethouders en raadsleden.

Voor deze gelegenheid zijn speciaal uitgenodigd al die inwoners die na de fusie van 2002 een koninklijke onderscheiding ontvingen. Om 9.30 uur houdt de burgemeester een korte toespraak en wordt de aubade afgesloten met het spelen van het  Wilhelmus. Daarna is er voor iedereen de gebruikelijke oranjebitter en jus d’orange.

Informateur adviseert:

een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP. Op verzoek van de Gemeenteraad heeft informateur Jan Anthonie Bruijn onderzocht welke partijen een stabiel college kunnen vormen waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag. Zijn advies: vorm een college van VVD, CDA, PvdA en CU-SGP.

Het CDA is zeer verheugd met het advies deel te gaan uitmaken van het college. Op 21 maart jl. gaven in vergelijking tot vier jaar geleden 17% meer kiezers ons hun steun. We zijn de derde partij in Leidschendam-Voorburg geworden.

De VVD is de grootste. De PvdA en CU-SGP hebben net als het CDA meer stemmen gekregen en hun zetelaantal behouden. Een college in deze samenstelling kent geen verliezers. Samen zijn er 18 zetels. Voor deze meerderheid geldt ook dat iedere deelnemer even belangrijk is.

Bereikbaarheid en een oplossing voor de afvalproblematiek zijn voor ons belangrijke punten. We willen door met duurzaamheid en de toegang tot woningmarkt verbeteren, ook voor mensen met een klein inkomen. Ons streven is een programma op hoofdlijnen waarmee er ruimte is voor anderen om met goede voorstellen te komen voor Leidschendam-Voorburg en zijn inwoners, zonder oog te verliezen voor gezonde overheidsfinanciën.

Fractievoorzitter Juliette Bouw: “Het CDA is informateur Bruijn zeer erkentelijk voor zijn onderzoek. Op papier waren er verschillende mogelijkheden, maar ik moet zeggen: dit is een heel werkbaar advies. Ik heb zin in de formatiefase!”

 

Aanvraag subsidie duurzame maatregelen niet meer mogelijk

De subsidiepot voor de stimuleringsregeling duurzame maatregelen is leeg. Op dit moment is voor € 200.000 aan aanvragen ingediend bij de gemeente, een groot deel van het bedrag is al toegekend of uitgekeerd. Het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor onder andere een groen dak, zonnepanelen of een isolatiemaatregel. Of de gemeente een nieuw budget beschikbaar stelt, is afhankelijk van de politieke ontwikkelingen in de komende maanden. De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Voor het derde achtereenvolgende jaar blijkt de regeling een succes. In deze periode hebben in totaal ruim 1.000 inwoners hun huizen met subsidie verduurzaamd.

Samen met buren

In 2018 hebben circa 350 inwoners subsidie aangevraagd. Naast zonnepanelen, verschillende vormen van isolatie en groene daken, zijn aanvragen ingediend voor elektrisch koken met inductie. De laatste maatregel is toegevoegd om de overgang naar aardgasvrij wonen te versnellen. Bijna de helft van de aanvragers heeft extra korting ontvangen dankzij de zogenaamde burenbonus. Iedereen die een aanvraag heeft ingediend, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met nog eens vier weken verlengen. Meer informatie via website www.lv.nl/subsidie Inwoners kunnen vragen richten aan energie@lv.nl 

Verkeersexamen voor basisschoolleerlingen Leidschendam-Voorburg

Ruim zeshonderd leerlingen van 17 basisscholen in Leidschendam-Voorburg gaan donderdag 12 en vrijdag 13 april op voor hun praktisch Verkeersexamen, georganiseerd door de scholen en ondersteund door de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Kinderen kwetsbaar in het verkeer

Afgelopen jaren was er opnieuw een stijging van het aantal verkeersdoden en -gewonden. Nog altijd zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. De scholen, politie en gemeente werken er daarom hard aan om zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het praktisch Verkeersexamen.

Laten zien wat je kunt

Kinderen die eerder geslaagd zijn voor het schriftelijk Verkeersexamen, kunnen nu in de praktijk laten zien wat ze hebben geleerd. Zij volgen hiervoor een route door een deel van de gemeente en komen onderweg verschillende verkeerssituaties tegen. Langs de route letten diverse controleposten onder andere op het verlenen van voorrang en het aangeven van richting.

Fietskeuring

Leerlingen mogen alleen aan het praktisch Verkeersexamen deelnemen op een fiets die aan alle wettelijke eisen voldoet. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen over een veilige fiets beschikken, is voorafgaand aan het praktisch Verkeersexamen op enkele scholen een fietskeuring uitgevoerd door VVN. Daarnaast worden de fietsen bij de start gecontroleerd.

Maatregelenpakket voor verminderen verkeer op Vlietbruggen

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft van de begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ een samenhangend pakket aan maatregelen in ontvangst genomen, dat de drie historische bruggen over de Vliet ontlast van doorgaand verkeer en de leefbaarheid en de veiligheid rondom de Vlietbruggen bevordert. Het college dankt alle leden van de begeleidingsgroep hartelijk voor het advies en spreekt waardering uit voor de tijd en energie die zij erin hebben gestoken. Naar aanleiding van dit advies heeft het college zich uitgesproken over de verschillende maatregelen.

Dynamisch systeem

  • Het Damplein krijgt een verkeersplateau; het schetsontwerp wordt in over leg met omwonenden uitgewerkt. Voor de zomer ligt er een voorstel bij de raad.
  • Gelet op de complexiteit van het Kwadrant wordt invoeren van eenrich tingsverkeer op de J.S. Bachlaan en de Oude Trambaan nader onderzocht; eind 2018 krijgt de raad een nader voorstel.
  • Bij de Wijkerbrug wordt de zuidkant van de Wijkerlaan en de Rembrandt laan uitgevoerd als 30 km-weg met aandacht voor de entree van de school. In overleg met omwonenden wordt de uitwerking voortvarend op gepakt; eind 2018 ligt er een eindvoorstel bij de raad.
  • De DRIP’s (dynamische routeinformatiepanelen) die als proef langs de Noordsingel en Veursestraatweg hebben gestaan, hebben een gunstige werking gehad. Het college wil dit dynamisch verkeersinformatiesysteem invoeren voor de zuidelijke Sluisbrug, de Wijkerbrug en de Kerkbrug. Voor de zomer ligt er een uitgewerkt voorstel met de plaatsen waar een DRIP komt te staan.

Onderzoek selectieve toegang

  • In overleg met belanghebbenden wordt nader onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van de verschillende systemen die selectieve toegang regelen; na de zomer rapporteert het college over de voortgang en de eer- ste uitkomsten van dit onderzoek.
  • Voor landbouwverkeer zijn geen alternatieve routes voorhanden. Het colle ge zoekt de oplossing in overleg met vervoerders in andere manieren van vervoer.
  • Het college kijkt per maatregel naar de mogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden.
  • Het volume aan goederen is te klein om alleen voor Leidschendam- Voor burg een alternatieve vorm van distributie op te zetten. Het college onder zoekt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) of dit op regio naal niveau is te realiseren.

Samenhangend pakket

De begeleidingsgroep ‘Benutten zoals bedoeld’ heeft ruim een jaar lang zeer intensief gewerkt om tot een samenhangend pakket aan maatregelen te komen, waarmee de verkeersdruk op de drie Vlietbruggen vermindert en de

leefbaarheid en de veiligheid verbeteren. De begeleidingsgroep, waaraan betrokken bewoners en ondernemers deelnemen, heeft haar advies aan het college van B&W uitgebracht. De begeleidingsgroep is verdeeld over het toepassen van selectieve toegang; over de overige maatregelen is zij unaniem positief.