Categoriearchief: gemeenteberichten

Vervanging Hoge Brug Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg vervangt voor de zomer de Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk. De oude brug was aan vervanging toe; om veiligheidsredenen was de brug al geruime tijd afgesloten voor zwaar verkeer. Op verzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de nieuwe brug een grotere doorvaartbreedte vanwege het waterbergingsproject Nieuwe Driemanspolder. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden via de Meerlaan. Woningen en bedrijven bij de brug blijven bereikbaar.

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. De aannemer is Ballast Nedam Infra Zuid West. Naar verwachting komt de Hoge Brug rond begin juni weer in gebruik.

 

Vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn er tijdens de komende jaarwisseling vier plekken waarop de gemeente vreugdevuren gedoogt. In Leidschendam zijn dat het President Kennedyplein in de Heuvelwijk en in de kern Stompwijk een ponton in de Stompwijksevaart.

Met het oog op de veiligheid bij deze vreugdevuren heeft de gemeente met bewoners afspraken gemaakt. Onder andere over de maximale afmetingen van de brandstapels en de materialen die daar op mogen. Per gedoogvuur zijn er particuliere beveiligers aanwezig die de veiligheid op en rond de vuren in de gaten en er voor zorgen dat schade aan de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze beveiligers zijn op oudejaarsdag vanaf 12.00 uur bij het opbouwen van de brandstapels aanwezig tot 4 uur nieuwjaarsnacht. Buiten deze vier plekken zijn vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg niet toegestaan.

 

Ter voorkoming van illegale vreugdevuren kunnen inwoners de (vaak onveilige) opslag van brandbare materialen, die kennelijk bedoeld zijn om tijdens oud en nieuw op een brandstapel te belanden, melden bij het gemeentelijk meld- en informatiecentrum, telefoon 14070. De gemeente zorgt er dan voor dat deze materialen tijdig worden verwijderd.

 

Leidschendam-Voorburg stopt 1 januari met ophalen KCA

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met ingang van 1 januari 2011 te stoppen met het ophalen met de chemokar van Klein Chemisch Afval (KCA) bij de haltes en weekmarkten. Kostenbesparing en de harmonisering van de afvalinzameling met andere gemeenten die onder de gemeenschappelijke regeling van Avalex vallen, waren doorslaggevend voor dit besluit. Daarbij levert deze manier van afvalinzameling te weinig resultaat qua afvalscheiding. Het blijft wel mogelijk KCA in te leveren bij het KCA-depot van het afvalbrengstation.

 

Gebiedsvisie Stompwijk

Nieuwsflits Gemeente Leidschendam-Voorburg

Wijziging contactpersonen voor de gebiedsvisie Stompwijk

De gemeente is na het vaststellen van de gebiedsvisie Stompwijk gestart met de uitvoering van deze gebiedsvisie. Er is in de tussentijd veel gebeurd en op dit moment zijn dan ook diverse projecten in voorbereiding. Naast de ontwikkelingen vanuit de gebiedsvisie Stompwijk zijn er ook diverse andere ontwikkelingen gaande in het buitengebied van de gemeente. De gemeente is dan ook aan het bekijken hoe zij verder om wil gaan met haar gehele buitengebied. Hierdoor gaan een aantal zaken veranderen. Zo veranderen onder andere een aantal contactpersonen. Tijdens de openbare vergadering van de Adviesraad afgelopen donderdag is aangekondigd dat na een aantal jaren waarin met veel plezier samen is gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de gebiedsvisie Frank van Vliet, Jantien van den Berg en Hanno Spierenburg afscheid gaan nemen. Hun taken en werkzaamheden worden met ingang van 1 oktober a.s. overgenomen door andere betrokkenen bij de gemeente, te weten:

-0 Kulturhus                                Marian Rood

-0 Verbindingsweg 1e fase         Evert-Jan van den Akker

-1 Verspreid liggend glas            Rob van Dijk

-2 Particuliere initiatieven           Annegreet Dilweg

-3 Bestemmingsplannen             Sheraida Julen/Roya Surie

U kunt voor bovenstaande projecten direct contact opnemen met de betreffende contactpersonen via 14070.Voor onderstaande projecten wordt de contactpersoon zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Dorpsketting en de website(www.gebiedsvisiestompwijk.nl).

-4 Stompwijk algemeen incl. overige onderdelen

-5 Recreatief knooppunt Indien u algemene vragen heeft dan kunt u ook altijd terecht bij Ben van Vliet, communicatieadviseur van de gebiedsvisie Stompwijk (bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl of 14070). 

Overhaalbrug dicht, pont zet over

De provinciale Overhaalbrug in de Kniplaan over de Vliet is vanaf maandag 16 augustus drie weken dicht voor onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van deze fietsbrug. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, zet de provincie Zuid-Holland een pont in.

Tijdens de werkzaamheden neemt de provincie onder meer de elektrische besturing van de brug onder handen. Naar verwachting is de fietsbrug maandag 6 september weer open.

Vaartijden pont De pont zet fietsers en voetgangers over van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. In de weekenden vaart de pont tussen 09.00 uur en 18.00 uur.

Omleidingen Buiten de vaartijden van de pont kan fietsverkeer gebruik maken van alternatieve routes via Voorschoten (Vlietlandbrug) en Vlietland, of via de sluis in Leidschendam.

Meer informatie Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de Overhaalbrug? Kijk op www.zuid-holland.nl/Overhaalbrug voor de laatste stand van zaken.

Leidschendam-Voorburg zoekt nieuwe leden Participatieraad

De gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar nieuwe leden voor de Participatieraad Maatschappelijke ondersteuning en Sociale zaken. Deze instantie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid dat samenhangt met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en het werkterrein van Sociale Zaken. Denk aan vraagstukken als: welke voorzieningen levert de gemeente voor mensen met een beperking? Hoe kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen? Hoe zorgen we dat mensen in de buurt elkaar waar nodig een handje helpen? Hoe bevorderen we dat mensen zonder werk weer aan een baan komen en voorzien in hun eigen onderhoud? Wat kunnen we doen om armoede te voorkomen?

De gemeente roept inwoners, die zich betrokken voelen bij dergelijke vraagstukken, op om te reageren. Dat kan tot uiterlijk 30 augustus. Meer informatie over de functie is te vinden op de website van de Participatieraad www.prlv.nl.

Vervanging Hoge Brug Stompwijk start begin augustus

De Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk wordt dit jaar vervangen. De werkzaamheden starten begin augustus, drie weken later dan de oorspronkelijke planning. Dit uitstel biedt de aannemers gelegenheid om het werk beter voor te bereiden. Vanaf eind oktober is de nieuwe Hoge Brug te gebruiken.

Meer voorbereidingstijd Begin mei heeft een aantal aannemers een informatiepakket gekregen over de vervanging van de Hoge Brug. Op een inlichtingenbijeenkomst met de kandidaat-aannemers heeft de gemeente een toelichting gegeven op de werkzaamheden. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering is daarbij van groot belang. De gemeente heeft de aannemers gevraagd hier speciaal aandacht aan te schenken, naast andere belangrijke onderwerpen, zoals veiligheid en voorkomen van schade aan woningen. De aannemers hebben gevraagd om meer voorbereidingstijd om al deze aspecten goed in hun aanbieding te kunnen opnemen. De gemeente geeft de aannemers drie weken extra de tijd; een gedegen voorbereiding komt de uitvoering te goede. Hierdoor is de aanbesteding drie weken vertraagd. Zoals het er nu naar uitziet beginnen de werkzaamheden in augustus, direct na de bouwvak. Eind oktober kan de nieuwe Hoge Brug open voor verkeer.