Categoriearchief: gemeenteberichten

Tariefverhoging Leidschendam-Voorburg

Tariefverhoging Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg stelt voor de tarieven van een aantal gemeentelijke producten in Leidschendam-Voorburg per 1 januari 2012 te verhogen. Deze tariefverhoging is een direct gevolg van het gemeentelijke beleid, dat de tarieven voor gemeentelijke producten en diensten kostendekkend moeten zijn. Daarnaast wordt voorgesteld de belastingtarieven te verhogen met 2 procent inflatiecorrectie. De gemeenteraad bespreekt het tarievenvoorstel tijdens de behandeling van de programmabegroting 2012-2015.

Gemeentelijke producten gefaseerd naar kostendekkend tarief

Een gehandicaptenparkeerkaart kost vanaf 1 januari € 160,-. Dit is nog geen volledig kostendekkend tarief, maar het college kiest hierbij voor een gefaseerde invoer van kostenverhoging. Ook de kosten voor een parkeervergunning, rijbewijs, huwelijk, afschrift GBA en evenementenvergunning worden in 2012 hoger. En informatie over de gesteldheid van de bodem vanuit het Bodemloket is in het nieuwe jaar niet meer gratis.

Rioolheffing tijdelijk hoger

De rioolheffing wordt tot en met 2014 (naast de inflatiecorrectie van 2 procent) tijdelijk verhoogd met 7,50 euro. Deze verhoging is noodzakelijk omdat er de komende jaren gemeentebreed veel aan het riolenstelsel moet gebeuren. Om te voorkomen dat inwoners over enkele jaren ineens een groot bedrag extra moeten betalen, heeft het gemeentebestuur vorig jaar besloten de verhoging over meerdere jaren te spreiden.

 

Monumentenprijs Leidschendam-Voorburg

Monumentenprijs Leidschendam-Voorburg: erfgoedkanjer gezocht! 

De gemeente Leidschendam-Voorburg is rijk aan cultureel erfgoed. Dit is onder andere te zien aan de vele monumenten. Veel mensen zetten zich in voor het onderhoud van die monumenten. Of zij brengen het cultureel erfgoed onder de aandacht van het publiek. Dit zijn bijvoorbeeld eigenaren die hun monument op een verantwoorde manier hebben gerestaureerd. Of personen of instellingen die zich hebben ingezet voor de instandhouding of het onder de aandacht brengen van cultureel erfgoed. Om die reden is er een prijs in het leven geroepen, de Monumentenprijs. Deze zal in 2011 voor de tweede keer worden uitgereikt. Kent u een project dat in aanmerking komt voor deze prijs dan kunt u dat nomineren.

Dit kan via e-mailadres e.rinia@leidschendam-voorburg.nl of via de post: gemeente Leidschendam-Voorburg, ter attentie van E. Rinia, Postbus 905, 2270 AX Voorburg.

Er zijn aan nominatie een paar voorwaarden verbonden. De persoon of instelling in kwestie mag niet zichzelf nomineren. Het gaat om projecten waarbij de nadruk ligt op het onder de aandacht brengen of juist behouden van cultuurhistorische erfgoed. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn herbestemmingsprojecten, restauratie of herstel van een monument of het op een of andere manier onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed. Alleen projecten die in 2010 of 2011 gerealiseerd zijn, kunnen meedingen naar de prijs. De nominaties moeten uiterlijk 24 oktober bij ons binnen zijn. De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 16 november op een nog nader te bepalen locatie. De winnaar wordt beloond met een oorkonde overhandigd door de wethouder en een jaarabonnement op het tijdschrift Monumenten.

 

Verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg

Verbod zwaar verkeer Stompwijkseweg blijft van kracht

Het verbod voor zware voertuigen op een deel van de Stompwijkseweg blijft streng gehandhaafd. Bureau Leidschendam-Voorburg van politie Haaglanden voert sinds half juli meer en vaker controles uit op naleving van deze verkeersmaatregel en blijft dit voorlopig doen.

Sinds eind april is een rijbaan van de Stompwijkseweg over een afstand van ongeveer vijftig meter gesloten voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Een verbod voor zwaar verkeer is onontkoombaar. Ernstige spoorvorming en verzakking van de weg betekenen een acuut risico. Verkeerslichten regelen de voortgang van het overige verkeer. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Dijk stabiel houden

De dijk is nu stabiel. Onderzoek heeft uitgewezen dat de dijk niet verder is verzakt sinds het verbod voor zware voertuigen werd ingesteld. Om de dijk stabiel te houden en ergere verzakking te voorkomen, blijft de politie streng handhaven.

Onderzoek

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken gezamenlijk aan een oplossing voor de problematiek van de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat, de enige directe verbindingsweg tussen de kernen Stompwijk en Leidschendam. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Met die gegevens stelt een ingenieursbureau de exacte oorzaak van de verschuivingen vast. De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden binnenkort verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over mogelijke structurele oplossingen.

 

College Nieuwsflits

College nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 23 augustus onder andere de volgende besluiten genomen.

Instellingen ontvangen brief over stopzetting subsidies Leidschendam-Voorburg

Op 28 juni 2011 heeft de raad de Voorjaarsnota 2011 vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een plan van aanpak om de consequenties uit de Voorjaarsnota 2011 ten aanzien van het stopzetten van subsidies voor instellingen uit te voeren.

Nieuwe bewegwijzering op straat Leidschendam-Voorburg

College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel voor nieuwe bewegwijzering op straat. Hierbij is uitgegaan van de landelijke richtlijnen, met een eigen gemeentelijke stijl en een sobere en doelmatige uitstraling. In de historische centra komt specifieke bewegwijzering. De borden verwijzen hoofdzakelijk naar gemeentelijke en openbare voorzieningen zoals sportparken, zwembaden, wijkcentra maar ook bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Verwachting is dat eind 2011 de nieuwe bewegwijzering op straat staat.

 

Zwaar verkeer Stompwijkseweg

Zwaar verkeer blijft groot risico Stompwijkseweg

De verkeersmaatregelen, die uit veiligheidsoverwegingen zijn getroffen voor de Stompwijkseweg, blijven vanwege het acute risico onverminderd van kracht. Tussen de huisnummers 37 en 58 blijft de weg dus verboden voor vrachtwagens, grondtransporten en landbouwverkeer, zwaarder dan 3.500 kg. Ook blijft de maximumsnelheid hier 30 km/uur. Het is niet uitgesloten dat de staat van de Stompwijkseweg uitbreiding van de veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maakt.

Er worden veel overtredingen geconstateerd van het verbod voor zwaar verkeer. Gezien de instabiliteit van de kade waarop de weg ligt, blijft het risico groot dat de weg ter plaatse van de afgesloten weghelft als gevolg van dit zware verkeer de vaart inschuift. De veiligheid komt hierdoor ernstig in het geding.

De kosten voor het herstel komen voor rekening van de overtreder. De gemeente doet dan ook een beroep op de inwoners van Stompwijk het verbod te respecteren en ook leveranciers hierover te informeren. Tractoren moeten omrijden via Kostverlorenweg, Wilsveen, Voorweg, Zoetermeer en Middelweg. Vrachtverkeer wordt omgeleid via de Zoetermeerse Rijweg.

De gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland willen uiteraard weten wat er nu precies aan de hand is en wat de oplossing voor dit probleem is. Beide organisaties verzamelen al enige tijd gegevens over de weg. Een ingenieursbureau gaat met die gegevens in de slag om de exacte oorzaak van de verschuivingen vast te stellen. Gemeente en Hoogheemraadschap hebben regelmatig ambtelijk overleg over deze kwestie. Binnenkort vindt overleg plaats tussen de besturen van deze organisaties.

De eerste voorlopige resultaten van het onderzoek worden deze zomer verwacht. Het onderzoek loopt nog door tot ver in het najaar. Pas dan valt iets te vertellen over de mogelijke oplossingen voor de problematiek op de Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat.

 

Oplevering Hoge brug is vertraagd

De oplevering van de nieuwe brug in Stompwijk is vertraagd. Naar verwachting wordt de brug in de week van 27 juni in gebruik genomen. Rondom de brug liggen behoorlijk veel belangrijke kabels voor deze regio, vooral van KPN en ENECO. De vertraging in werkzaamheden van deze nutsbedrijven heeft vertraging in de afbouw van de brug tot gevolg.

Omwonenden worden geïnformeerd.

 

College Nieuwsflits

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 24 mei o.a. het volgende besluit genomen:

Bestemmingsplan’Westeinderweg 6 en 8 2011’

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het bestemmingsplan ‘Westeinderweg 6 en 8 2011’ en de afhandeling van de ingediende zienswijze. Zij leggen het bestemmingsplan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de herinrichting van deze percelen mogelijk. De bedrijfswoningen kunnen worden hergesitueerd en de agrarische bedrijfsvlakken uitgebreid. Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het bestemmingsplan.

 

College nieuwsflits

 Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben dinsdag 17 mei onder andere de volgende besluiten genomen:

Onteigening voor Nieuwe Driemanspolder vertraagd

De dreigende bezuinigingen op natuurontwikkeling en recreatie van minister Bleker hebben nu al gevolgen voor de Nieuwe Driemanspolder. De aanvraag voor een Koninklijk Besluit, dat nodig is voor de start van de onteigeningsprocedure, loopt hierdoor een vertraging van tenminste drie tot zes maanden op. De prognose voor de start van de uitvoering verschuift hierdoor naar eind 2013 en voor de oplevering naar najaar 2017. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de raadsfractie van de PvdA. Na de zomer worden de concrete bezuinigingen bekend en ontstaat een beeld van de consequenties voor de Nieuwe Driemanspolder en het recreatief knooppunt Stompwijk. Volg de ontwikkelingen op www.n3mp.nl

Ruimtelijk kader voor kern Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat een ruimtelijk kader opstellen voor de kern Stompwijk. Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de startnotitie en de aanpak. Het ruimtelijk kader sluit aan op de Integrale Gebiedsvisie Stompwijk, die een toekomstbeeld schetst van de bereikbaarheid, het landschap en de vitaliteit van het dorp. Aanleiding voor het maken van het ruimtelijk kader zijn diverse particuliere initiatieven binnen Stompwijk. Het kader wordt een samenhangend beleidsstuk waaraan de verschillende nieuwe ontwikkelingen in de kern beoordeeld en getoetst kunnen worden. Bij het opstellen van het stuk betrekt de gemeente de Adviesraad Stompwijk en het programmateam, dat sinds het project Gebiedsvisie Stompwijk actief is. Het ruimtelijk kader kern Stompwijk moet eind dit jaar gereed zijn voor besluitvorming.

 

Vervanging Hoge Brug Stompwijk

De gemeente Leidschendam-Voorburg vervangt voor de zomer de Hoge Brug over de Nieuwe Vaart in Stompwijk. De oude brug was aan vervanging toe; om veiligheidsredenen was de brug al geruime tijd afgesloten voor zwaar verkeer. Op verzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland krijgt de nieuwe brug een grotere doorvaartbreedte vanwege het waterbergingsproject Nieuwe Driemanspolder. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer omrijden via de Meerlaan. Woningen en bedrijven bij de brug blijven bereikbaar.

De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan. De aannemer is Ballast Nedam Infra Zuid West. Naar verwachting komt de Hoge Brug rond begin juni weer in gebruik.

 

Vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn er tijdens de komende jaarwisseling vier plekken waarop de gemeente vreugdevuren gedoogt. In Leidschendam zijn dat het President Kennedyplein in de Heuvelwijk en in de kern Stompwijk een ponton in de Stompwijksevaart.

Met het oog op de veiligheid bij deze vreugdevuren heeft de gemeente met bewoners afspraken gemaakt. Onder andere over de maximale afmetingen van de brandstapels en de materialen die daar op mogen. Per gedoogvuur zijn er particuliere beveiligers aanwezig die de veiligheid op en rond de vuren in de gaten en er voor zorgen dat schade aan de omgeving zo veel mogelijk beperkt blijft. Deze beveiligers zijn op oudejaarsdag vanaf 12.00 uur bij het opbouwen van de brandstapels aanwezig tot 4 uur nieuwjaarsnacht. Buiten deze vier plekken zijn vreugdevuren in Leidschendam-Voorburg niet toegestaan.

 

Ter voorkoming van illegale vreugdevuren kunnen inwoners de (vaak onveilige) opslag van brandbare materialen, die kennelijk bedoeld zijn om tijdens oud en nieuw op een brandstapel te belanden, melden bij het gemeentelijk meld- en informatiecentrum, telefoon 14070. De gemeente zorgt er dan voor dat deze materialen tijdig worden verwijderd.