Categoriearchief: gemeenteberichten

Proef met sensoren voor meten luchtkwaliteit en geluid

Op tien plekken is de gemeente gestart met een proef met sensoren om de luchtkwaliteit en geluidsniveau te meten. Wethouder Floor Kist plaatste de eerste sensorkast op 15 februari.

In Leidschendam-Voorburg voldoet de luchtkwaliteit bij alle woningen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen. De test wordt in samenwerking met het RIVM uitgevoerd om te onderzoeken of sensoren een goede aanvulling kunnen zijn op het landelijk meetnet luchtkwaliteit. Met deze proef onderzoekt de gemeente of sensoren helpen om scherper beeld te krijgen van de invloed van drukke (snel)wegen en van lokale bronnen (zoals houtkachels en openhaarden) op de luchtkwaliteit in woonwijken. Daarom plaatst de gemeente sensoren nabij een snelweg (de A4) en op ruime afstand daarvan, in laagbouwwijken en hoogbouwwijken en nabij drukke kruispunten en tunnelmonden van de N14. Daarnaast gaat het om meer inzicht in het effect van geluidsschermen langs snelwegen op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau. De sensoren worden ook ingezet om geluid langs RandstadRail te meten. De direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd. De gegevens van de sensoren zijn te vinden op de website www.lv.nl/sensoren.

De proef is onderdeel van het programma Nationaal Smart City Living Lab waaraan gemeente Leidschendam-Voorburg met zes andere gemeenten deelneemt. Het programma is een samenwerking van lokale, regionale en landelijke overheden en organisaties, bedrijven en het onderwijs om het nut van moderne (sensor)technologie te onderzoeken bij het streven naar een gezondere leefomgeving.

Meer informatie over de proef met sensoren, het Actieplan Luchtkwaliteit of het programma Nationaal Smart City Living Lab vindt u via onze website www.lv.nl/sensoren.

Uitvoering Verkeers- en Vervoerplan effectief voor bereikbaar Leidschendam-Voorburg

Maatregelen voor een bereikbare gemeente hebben de afgelopen jaren gewerkt. Inwoners van Leidschendam-Voorburg maken meer gebruik van elektrisch rijden, fiets, RandstadRail, tram en bus. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid blijven gelijk. In sommige wijken wordt parkeren nog steeds als knelpunt ervaren. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de tussenbalans van de uitvoering van het gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan.

Veertig maatregelen

De gemeente werkt samen met lokale en regionale partners, bewoners en bedrijfsleven aan een goed bereikbare en veilige stad en een groene en duurzame woongemeente. Sinds de vaststelling van het Verkeers- en Vervoerplan in 2014 zijn bijna veertig maatregelen uitgevoerd of in uitvoering om dit verder te verbeteren. Voorbeelden zijn fietsenstallingen, aanleg of herinrichting van wegen en (snel)fietsroutes en laadpalen voor elektrische auto’s.

Vervolg

Als volgende stap analyseert de gemeente externe en interne ontwikkelingen en hun invloed op het bereiken van de doelen die in het Verkeers- en Vervoerplan zijn gesteld. Hierop worden het beleid en het uitvoeringsprogramma indien nodig bijgesteld. Deze analyse wordt in 2018 gemaakt. Het college en de raad komen in het najaar met de beleidsevaluatie en een aanpak voor bijstelling van beleid en uitvoering.

Extra handhaven voor een schone straat

In februari gaat de gemeente extra handhaven op gedumpt afval en grofvuil op plekken waar dat niet mag. Inwoners die afval naast de containers plaatsen terwijl zij het ook in de container kwijt kunnen of zomaar grofvuil op straat zetten, riskeren een boete van € 95,- plus € 9,- administratiekosten.

Avalex en de gemeente zetten verschillende acties in om dit probleem aan te pakken. Avalex zet het Clean Team in om bij geplaatst afval direct op te ruimen en gaat vaker ondergrondse containers legen waar dat nodig is. De gemeente gaat extra handhaven op plekken waar afval- en grofvuil gedumpt wordt. Het Clean Team en de grondstofcoaches ondersteunen de handhavers om de plekken te controleren.  Al deze extra inzet is echter geen structurele oplossing. Iedereen vindt een schone en nette straat belangrijk, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Voorkom overlast

Past afval niet in de container? Plaats geen afval naast de ondergrondse containers, dan blijft de woonomgeving netjes en schoon. Dit voorkomt overlast van ongedierte en voorkomt ziekten. Vaak staan er andere containers in de buurt waar u uw afval wel kwijt kunt. Zijn alle containers vol? Meld dit dan bij de klantenservice van Avalex: info@avalex.nl/www.avalex.nl of via telefoonnummer  0900 0507.

Grofvuil

Afval dat niet in de container past is grofvuil. Ook snoeiafval en elektrische apparaten of huishoudelijke apparaten en kleine meubels zijn grofvuil. Grofvuil kan worden weggebracht bij het afvalbrengstation. Ook kunt u een afspraak maken met Avalex. Zij komen het grofvuil dan gratis bij u ophalen.

In gesprek met de gemeente

Hoe ziet u uw ideale leefomgeving eruit? Wilt u meer groen of juist meer ruimte voor auto’s? Meer recreatie en minder nieuwbouw? Of hebt u zelf misschien een goed idee voor uw leefomgeving? De gemeente Leidschendam-Voorburg is benieuwd naar uw mening. Zij nodigt inwoners en ondernemers uit om in gesprek te gaan over vier belangrijke thema’s: bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en gezondheid. Praat mee op het platform www.ingesprekmetlv.nl.

In gesprek

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat de komende maanden op verschillende manieren het gesprek aan. Via het online platform www.ingesprekmetlv.nl, schriftelijk maar ook persoonlijk tijdens bijeenkomsten. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties bepalen aan welke voorwaarden onze omgeving moet (gaan) voldoen. Met de uitkomsten van deze gesprekken kan de gemeente de juiste afwegingen maken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van uw leefomgeving. Over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Over gezondheid en sociale voorzieningen. Over de omgeving waarin u woont, werkt en recreëert. En hoe we samen op langere termijn met deze omgeving om willen gaan. De Omgevingsvisie is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Samen sterker

In deze tijd past het veel meer om regelmatig samen met inwoners, ondernemers en partners te werken aan de toekomst. De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt daarom naar manieren om in gesprek te gaan. Om samen te bouwen aan een prachtige gemeente. Praat u mee? www.ingesprekmetlv.nl

 

Samen aan de slag voor taalvaardigere inwoners

Op woensdag 10 januari ondertekenden negen partijen en de Gemeente Leidschendam-Voorburg het Taalakkoord. In het akkoord staat de inzet van de partijen om laaggeletterde inwoners actief te helpen met het verbeteren van hun taalvaardigheden vanuit ieders expertise. Het Taalakkoord sluit aan bij het landelijke actieprogramma ‘Tel mee met Taal’.

Verborgen laaggeletterdheid boven tafel krijgen

Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal en inwoners met Nederlands als tweede taal. Vooral in de eerste groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Zij zijn vaak wel goed in mondelinge communicatie en hebben zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De taal beheersen is in de huidige informatiemaatschappij echter van groot belang om mee te kunnen doen. Laaggeletterde inwoners zijn gemiddeld genomen vaker werkloos, hebben vaker schulden en een slechtere gezondheid. Een integrale aanpak van laaggeletterdheid is daarom belangrijk. Het helpt inwoners zelfredzamer te zijn, gelijke kansen te krijgen en om talenten te ontplooien. Taalvaardiger worden maakt mensen zelfverzekerder. Daar streven de partners van het Taalakkoord naar.

Concrete acties

Voorafgaand aan de ondertekening van het Taalakkoord gaven alle partijen aan wat zij in 2018 gaan doen om laaggeletterdheid te bestrijden. Zo gaat Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o.  het Taalhuis ondersteunen met de werving van Taalmaatjes. MKB Leidschendam-Voorburg zet in op bewustwording van ondernemers op de impact van laaggeletterdheid bij personeel. En biedt handvatten aan ondernemers om laaggeletterdheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken. De gemeente heeft intern een groep medewerkers getraind in het herkennen van en omgaan met laaggeletterdheid en het doorverwijzen van deze inwoners die bij de gemeente op gesprek komen. In 2018 wordt actief gekeken of deze inwoners ook werkelijk aan de slag gaan met het verbeteren van hun taalvaardigheid, bijvoorbeeld door deel te nemen aan een taalcursus bij het Taalhuis, Fox  AOB of MBO Rijnland.

Partners Taalakkoord

De volgende partijen hebben het Taalakkoord ondertekend:

Bibliotheek aan de Vliet, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Fox AOB, MBO Rijnland, Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o., MKB Leidschendam-Voorburg, Van Leeuwen Catering, Vluchtelingenwerk en gemeente Leidschendam-Voorburg.

De uitvoering van het Taalakkoord wordt gemonitord in het periodieke taalketenoverleg. Hierin hebben de kernpartners van het Taalakkoord zitting. Wilt u ook bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid van inwoners van de gemeente neem dan contact op met een van de ondertekenaars van het Taalakkoord.

Nieuwjaarstoespraak 2018

Burgemeester Tigelaar Leidschendam-Voorburg

Dames en heren,

Beste wensen

Van harte welkom! Namens het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg wens ik u allen voor het nieuwe jaar 2018 alles goeds toe. Een voorspoedig jaar waarin u uw doelen en wensen realiseert, maar vooral gezondheid en geluk, samen met de mensen om u heen.

Ook voor alle organisaties, instellingen, scholen, kerken, verenigingen, bedrijven en ondernemers wens ik u een goed jaar toe en spreek ik de wens uit dat wij in inspirerende samenwerking ook in het komende jaar iets mogen betekenen voor onze burgers en dienstbaar kunnen zijn aan onze gemeenschappen in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg.

Verleden-heden-toekomst

De jaarwisseling is altijd zo’n moment waarop je even terug kijkt op het verleden, het voorgaande jaar, en vooruit blikt op de toekomst.

Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Om het heden te begrijpen, moet je de geschiedenis kennen en weten wat er gebeurd is. De lessen vanuit het verleden, helpen je om nu de goede dingen te doen.

In Leidschendam, Stompwijk en Voorburg ligt veel historie verborgen en zijn er vele monumenten zichtbaar. Als je een wandeling maakt door onze gemeente dan vertellen al die verschillende plekken hun verhaal.

Loop je door de polders bij Stompwijk, dan ervaar je de laag gelegen polders in het veenlandschap waar turfstekers vroeger hun werk deden. De monumentale boerderijen vertellen over de agrarische geschiedenis. Het gemaal en de molendriegang bij Wilsveen doen ons beseffen hoe polders werden bemalen en de Driemanspolder werd drooggelegd. En als je dan vanuit de polders Leidschendam binnen gaat, wandel je zo het oude centrum in en kom je in aanraking met een levendige geschiedenis van de trekvaart, handel en nijverheid.

De historie rondom de sluis. Als je goed kijkt tijdens je wandeling zie je nog de herinneringen aan de tijden van de tuinderijen en de veiling in Veur, de scheepswerf van Ravesteijn, het kaaspakhuis aan de Delftsekade, de limonadefabriek in de Venestraat, de houtzaagmolen De Salamander, de koepelkerk en nog zoveel meer. Ieder gebouw, iedere plek met een eigen verhaal. Het nodigt uit om de wandeling te vervolgen en via het Oosteinde Voorburg in te trekken. Al snel kom je dan in aanraking met de historie van koninklijke inwoners, prinses Marianne, prachtige buitenplaatsen en park ’t Loo. Het oude centrum met de Oude Kerk, Swaensteijn en Hofwijck vertellen ook veel over de tijden van Huijgens. En als je nog even doorloopt, en een historische tram je gepasseerd is, kom je in park Arentsburgh. Een park wat de geschiedenis van de Romeinen ademt.

Zomaar een lange wandeling door onze gemeente. Maar ook andere wijken vertellen veel over andere tijden, tijden van wederopbouw, of hoe vele kunstenaars door de eeuwen heen hier actief waren.

Wat een prachtig erfgoed hebben wij. Laten we er zuinig op zijn.

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Vele vrijwilligers zetten zich in voor het erfgoed in onze gemeente.

Maar liefst 17 organisaties in Leidschendam-Voorburg vormen samen het Erfgoedpodium. Door samen te werken houden zij onze historie levendig. Ik hoef alleen maar te wijzen op de jaarlijkse Erfgoeddag Schatten aan de Vliet. Vanavond kunt op onze receptie nader kennis maken met deze organisaties en ziet u dat er een aantal personages uit het verleden rondlopen.

De historische keuken laat u vanavond kennis maken met hapjes volgens recepten uit de Steentijd, de Middeleeuwen en de Romeinse tijd. Laat de geschiedenis u inspireren voor de plannen van de toekomst.

Toekomst

Ik stond bewust even stil bij onze historie, omdat dit van belang is om onze gemeente goed te kennen. Om te weten wie we zijn en wie we willen zijn. Want vanuit het verleden kijken we ook naar de toekomst.

Zo hebben vele inwoners zich vorig jaar uitgesproken over wie we zijn, wat onze gemeente zo mooi maakt. Wat maakt het dat onze kernen Leidschendam, Stompwijk en Voorburg zo prettig zijn om te wonen. Maar zij spraken zich ook uit over wat Leidschendam-Voorburg in de toekomst nodig heeft en hoe zij de toekomst voor onze gemeente zien.

Dat alles is samengebracht in het toekomstbeeld “LV op de kaart”, bij de uitgang ligt het toekomstbeeld voor u klaar, in wat voor gemeente wil ik graag inwoner zijn, wat is voor mij in Leidschendam-Voorburg belangrijk:

een levendig en inclusief Leidschendam-Voorburg; dat is een fijne woongemeente waar iedereen mee telt en mee kan doen, een leefbare en vitale gemeente met voldoende voorzieningen;

een duurzaam Leidschendam-Voorburg; dat is een gemeente met een klimaatambitie met aandacht voor een duurzame en gezonde leefomgeving;

een economisch sterk Leidschendam-Voorburg; dat is in onze gemeente vooral sterke inzet op het midden- en kleinbedrijf, met name de detailhandel.

Een mooie opgave van onze inwoners waar we in samenwerking met u aan kunnen bouwen.

Dat vraagt een goed samenspel van de gemeente (politiek bestuur en ambtelijk) met inwoners, initiatiefnemers of partners en stakeholders. Maar ook zullen we moeten zoeken naar nieuwe vormen van participatie van inwoners of participatie van de gemeente bij initiatieven vanuit de samenleving. Dat samenspel hoort plaats te vinden binnen de grenzen die de democratie en rechtstaat trekken en waarbij de politiek op basis van inhoudelijke en politieke visies een openlijk debat voert.

Met het toekomstbeeld hebben inwoners mee richting gegeven aan onze gemeente; zo wensen zij onze gemeente in de toekomst te zien ontwikkelen.

2018

Met dat beeld kijken we naar het jaar 2018. Het jaar waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden. Opnieuw kunt u richting geven, door u uit te spreken en gebruik te maken van uw stem bij de verkiezingen. U bepaalt in maart door wie u zich in de gemeenteraad laat vertegenwoordigen. U geeft uw stem aan degene die volgens u het beste invulling geeft aan het toekomstbeeld. U kiest het gemeentebestuur dat de komende vier jaren bestuurt, belangen afweegt, besluiten neemt en plannen ontwikkelt in een open dialoog met de inwoners. Besturen in samenspraak met onze inwoners.

Want samen bouwen we aan onze gemeente. Zijn we met elkaar verantwoordelijk voor de leefbaarheid in onze wijk of straat. Zijn we betrokken bij verschillende voorzieningen en zetten we ons in voor de mensen die hulp nodig hebben. Leveren we een bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Zijn respect, verdraagzaamheid en sociale betrokkenheid karakteristiek voor onze samenleving. Zijn Leidschendam, Stompwijk en Voorburg plaatsen waar iedereen mee telt en mee kan doen. Waar we omzien naar elkaar, aandacht hebben voor onze ouderen, kansen creëren voor onze jongeren. Bieden we in de gemeente Leidschendam-Voorburg de ruimte om te ondernemen en is het een prachtige gemeente om in te wonen. Ons Leidschendam-Voorburg!

Als we samen in 2018 aan dit alles een goede invulling weten te geven, voegen we over een jaar weer een prachtig jaar toe aan de rijke historie van Leidschendam-Voorburg. Ik reken op u!

Samen met u breng ik een toost uit op een voorspoedig 2018!

Verkiezing leden Adviesraad Stompwijk

Op woensdag 21 maart is, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing, de verkiezing van de leden van de Adviesraad Stompwijk. De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over maatregelen en voorzieningen die voor de behartiging van de belangen van het buitengebied wenselijk of noodzakelijk zijn. De gemeenteraad wordt geadviseerd als daar om wordt gevraagd.

Omdat de Adviesraad adviseert over het gehele buitengebied vallen de Stompwijkseweg, de Oostvlietweg gedeeltelijk en het Wilsveen ook binnen het stemdistrict Stompwijk. Iedere kiesgerechtigde die tot dit stemdistrict behoort, wordt in de gelegenheid gesteld te stemmen voor de Adviesraad. Dus naast de stempas voor de gemeenteraadsverkiezing krijgen inwoners van Stompwijk, de Oostvlietweg en het Wilsveen een afzonderlijke oproep voor de verkiezing van de Adviesraad.

Kandidaat stellen

Voor de verkiezing van de leden van de Adviesraad Stompwijk kunnen kandidaten worden gesteld. De formulieren hiervoor worden ingestoken in de Dorpsketting en zijn binnenkort verkrijgbaar in het Dorpshuis en op het Stadskantoor in Leidschendam. De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd tussen 29 januari en 5 februari. In het Dorpshuis staat hiervoor een stembus.

Iedereen die woont in het stemdistrict Stompwijk en buitengebied, Nederlander is of de nationaliteit bezit van één van de landen uit de Europese Unie, 18 jaar of ouder is en wie het passief kiesrecht niet is ontzegd, mag zich kandidaat stellen. Ook een niet-Nederlander van buiten de Europese Unie, die in het stemdistrict Stompwijk woont, 18 jaar of ouder is en wie het passief kiesrecht niet is ontzegd, kan zich kandidaat stellen als lid van de Adviesraad Stompwijk, mits hij of zij gedurende 5 jaar legaal in Nederland verblijft. Een lid van de Adviesraad Stompwijk kan niet tegelijkertijd gemeenteraadslid zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voldoet u aan deze eisen en wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u uw naam op de lijst invullen en die door tenminste tien stemgerechtigden laten ondertekenen. Vult u ook boven aan de lijst de verklaring in, waaruit blijkt dat u instemt met uw kandidaatstelling en ondertekende kandidatenlijst. Iedereen mag één kandidaat ondersteunen en dus één kandidatenlijst ondertekenen.

Inleveren kandidatenlijst

De kandidatenlijsten kunnen tussen 29 januari en 5 februari worden ingeleverd in de stembus in het Dorpshuis, Zustersdijk 18. De openingstijden van het Dorpshuis zijn:

Maandag:           13.00-16.30 uur en 19.30-21.30 uur

Dinsdag:             10:30-12:00 uur en 13.00-17.00 uur

Woensdag:        19.30-21.30 uur

Donderdag:       18.30-19.30 uur

Vrijdag :              09.30–11.30 uur en 19.30-22.00 uur

Meer ruimte voor groen bij sociale woningbouw Rijnlandlaan

Woningzoekenden in onze gemeente wachten gemiddeld 42 maanden op een sociale huurwoning. Dat is de reden waarom de gemeenteraad in juli 2016 heeft besloten dat er sociale woningbouw ontwikkeld moet worden op de Rijnlandlaan. Met de reacties op het eerste voorstel dat gepresenteerd is op 20 februari 2017 zijn nieuwe voorstellen uitgewerkt. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor aan de gemeenteraad een besluit te nemen over het voorstel dat de meeste ruimte overlaat voor groen en aansluit bij de wens van omwonenden om de woningbouw op een andere manier te plaatsen in het gebied. Naast sociale woningbouw gaat het voorstel ook over de plek voor Veurs Voorburg en Kinderdagverblijf Pinkeltje. Basisschool de Dijsselbloem en het grotere schoolplein maken ook deel uit van het stedenbouwkundig plan.

Het nieuwe voorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad is te vinden op www.lv.nl/rijnlandlaan

Te kort aan sociale huurwoningen

De cijfers met de actuele woningbehoefte voorspellen een oplopend tekort aan sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), de koepel voor de 15 corporaties die in de regio Haaglanden woningen verhuren. Het gaat om uiteenlopende doelgroepen. Starters staan gemiddeld 6 jaar ingeschreven, voordat zij een passende woning vinden. De Woningbouwmonitor Leidschendam-Voorburg 2017 laat ook een urgente behoefte aan goedkope woningen zien. De provincie Zuid-Holland verwacht eveneens de komende jaren een oplopend tekort aan sociale huurwoningen in de regio Haaglanden.

Integrale ontwikkeling van het gebied

Bij de Rijnlandlaan is sprake van meerdere ontwikkelingen. Naast de voorgestelde realisering van sociale woningbouw, een school voor voortgezet onderwijs Veurs Voorburg, een kinderdagverblijf en openbaar groen, wordt op dit moment de basisschool De Dijsselbloem gerealiseerd, inclusief een gymnastiekzaal/turnhal.

Voor een goede ruimtelijke inpassing en betere beheersing van uitvoering van de plannen binnen het stedenbouwkundig plan worden de voorgestelde onderdelen onder één ruimtelijk programma samengebracht. Dit maakt het bovendien mogelijk om de fasering van de verschillende onderdelen goed af te stemmen. Bijvoorbeeld, het is wenselijk om zo snel mogelijk met de realisering van vmbo Veurs Voorburg te starten en met het vergroten van het schoolplein bij De Dijsselbloem.

Gebiedsproces Meeslouwerpolder

Er blijft voortgang in het gebiedsproces Meeslouwerpolder; tijd voor een korte stand van zaken.

Onlangs is de eerste voorbereiding voor het nieuwe bestemmingsplan gestart op basis van de vastgestelde uitgangspunten en spelregels. Eerst verzamelt de gemeente intern informatie om te bepalen welke nadere onderzoeken nodig zijn, zoals onderzoek naar de flora en fauna. Begin 2018 starten gesprekken met eigenaren en ondernemers om de regels per perceel nader in te vullen.

De planning van het bestemmingsplan is afgestemd op de planning van de actualisatie van het provinciale beleid. Op 29 november heeft de statencommissie Ruimte en Leefomgeving het procedurevoorstel voor de ontwerpwijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) besproken. Wethouder Bianca Bremer heeft in de commissie het gebiedsproces toegelicht en de noodzaak om het provinciale beleid aan te passen om meer mogelijk te maken in de Meeslouwerpolder. Ook Aad van Swieten heeft ingesproken. Hij heeft aandacht gevraagd voor betere afstemming tussen de spelregels en de tekst in de provinciale visie. De statenleden hebben daarop aangegeven dat voortzetten van de gesprekken met alle betrokkenen van belang is.

Ter inzage

De commissie Ruimte en Leefomgeving heeft vervolgens ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp Wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Het ontwerp Wijziging 2018, het Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 liggen tot en met donderdag 25 januari ter inzage. In deze periode kan iedereen met een zienswijze reageren op het vastgestelde ontwerp. De Wijziging 2018 heeft betrekking op diverse onderwerpen, waaronder de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, behoefteramingen bedrijventerreinen en stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare.

Waar inzien?

Inzien via www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure, www.zuid-holland.nl/vrm of tijdens kantooruren bij Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AA Den Haag

In maart houden Provinciale Staten hoorzittingen over de reacties op de ontwerpwijziging. Eind april kan dan besluitvorming over de wijziging van de Visie Ruimte en Mobiliteit plaatsvinden.

Raad vraagt Provincie Zuid-Holland uitleg over weigering geluidsschermen langs A4

De Provincie Zuid-Holland heeft de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op 31 oktober 2017 een reactie gestuurd op haar brief van 31 mei j.l. In deze laatste brief vroeg de Gemeenteraad om zich bij de aanleg van de Rijnlandroute/verbreding A4 te houden aan de afspraken over een goede inpassing. De Rijnlandroute en A4 hebben grote invloed op de Starrevaart/Vogelplas en het recreatiegebied Vlietland. Ter versterking van haar standpunt heeft een afvaardiging van de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ook ingesproken in de Commissievergadering van Provinciale Staten, op 30 augustus jl. In haar reactie geeft de Provincie aan dat voldoende afspraken zijn gemaakt over een toereikende inpassing en over herplant van bomen. En zij geeft aan dat er geen bindende afspraken gemaakt zijn over een geluidscherm langs de A4. De Gemeenteraad vraagt hierover in een antwoordbrief daarom om een aanvullende reactie. Ook in de brief wordt opnieuw gewezen op de eerdere toezeggingen dat er wél een geluidwerende voorziening zou komen langs de A4. Ook de Gemeente Voorschoten en de natuur- en recreatieorganisaties dringen hier nog steeds op aan. De Gemeenteraad hecht heel veel belang aan een goede inpassing van de Rijnlandroute/verbreding A4, zeker nu te zien is hoe de natuur- en recreatiegebieden eruit zien na de massale bomenkap die nodig is voor de aanleg van de nieuwe infrastructuur. Daarom de indringende oproep van de Gemeente Leidschendam-Voorburg om tenminste een goed geluidscherm aan te leggen om deze waardevolle gebieden, zowel voor de natuur als voor onze economie, te beschermen tegen aanzicht- en milieu-overlast van het autoverkeer.