Categoriearchief: gemeenteberichten

Subsidiepot verduurzamen woning aangevuld

Het college heeft besloten de subsidiepot die woningeigenaren stimuleert om hun woning te verduurzamen, aan te vullen met 70.000 euro. Vanaf donderdag 25 oktober 2018 8.00 uur kunnen inwoners weer subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie. Zo stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

Begin 2018 stelde de gemeente Leidschendam-Voorburg 200.000 euro subsidie beschikbaar. Ongeveer 350 huishoudens maakten hier gebruik van. Door het grote enthousiasme was de pot al in april leeg. De gemeente onderzoekt op dit moment of een fonds de subsidieregeling op termijn kan vervangen.

Duurzame maatregelen

De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen.

Burenbonus

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Sinds begin dit jaar ging 4% van de subsidie naar aanleg van groene daken. Met een totaal van 3.319 m² blijft dit nog flink achter bij het streefgetal van 15.000 m². Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 25 oktober digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/subsidie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Inwoners kunnen vragen stellen via lv.nl/contact.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De subsidieregeling, onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020, is gestart om inwoners te stimuleren om duurzamer te wonen en leven. Hiermee is de gemeente energiezuiniger, duurzamer en groener geworden.

Onderscheiding voor oud-raadsleden Juliette Bouw en Astrijd van Eekelen

Woensdagmiddag 17 oktober reikte burgemeester Klaas Tigelaar twee Koninklijke onderscheidingen uit aan de oud-raadsleden mevrouw A.J.W. (Astrid) van Eekelen en mevrouw J.J. (Juliette) Bouw. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet in de gemeenteraad van ten minste twaalf jaar. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Leidschendam.

Juliëtte Bouw heeft voor het CDA drie termijnen in de raad gezeten. Zij startte in 2006 en is op 5 juni jl. benoemd tot wethouder. Astrid van Eekelen werd voor de VVD in 2002 gemeenteraadslid. Zij was eerst actief in de raad in Sneek en verhuisde daarna naar Voorburg. Van 2009 tot 2010 was zij één jaar wethouder en keerde daarna weer terug in de raad. Op 5 juni dit jaar werd ook zij geïnstalleerd als wethouder.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

reikt vrijwilligersprijzen uit

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Om hen te bedanken voor hun inzet, reikt de gemeente Leidschendam-Voorburg vrijwilligersprijzen uit. Het gaat om twee prijzen, één voor een individuele vrijwilliger die van grote waarde is geweest voor een project of vrijwilligersorganisatie en één voor een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet in het afgelopen jaar. Nomineren kan tot en met 8 november.

Met de prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alle vrijwilligers bedanken en in het zonnetje zetten.

De prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018’ worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op donderdag 6 december 2018. Inwoners, verenigingen en organisaties uit onze gemeente  kunnen kandidaten voor de individuele vrijwilligersprijs voordragen. Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking willen komen voor de organisatieprijs, kunnen zichzelf aanmelden. Nomineren kan via www.vrijwilligerspunt.nl/prijs

 

Begroting 2019: investeren in de samenleving én financieel gezond blijven

Het college van B&W presenteert zijn eerste begrotingsvoorstel van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad. Met de programmabegroting 2019-2022 investeert het college in de samenleving: in maatregelen voor inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Om het wonen, werken en leven in Leidschendam-Voorburg nog prettiger te maken. Tegelijkertijd stelt het college maatregelen voor om structurele financiële tegenvallers, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, op te vangen.

Investeren in de samenleving

Alle ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ zijn verwerkt in de begroting. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de afvalinzameling in de gemeente. Alle straten moeten schoon. Ook blijft het college stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een fonds waarmee inwoners tegen een lage rente hun woning kunnen verduurzamen. En nieuwe woningen zijn bij voorkeur energieneutraal en in ieder geval zónder gasaansluiting. Daarnaast zet het college in op kortere wachtlijsten voor betaalbare woningen, de bouw van drie Integrale Kindcentra en op een betere doorstroming en bereikbaarheid van onder meer het Damcentrum. Ook de economie heeft de volle aandacht. Het college stimuleert levendige, lokale winkelcentra door sámen met ondernemers de aantrekkelijkheid te vergroten. Om de gemeentelijke dienstverlening te blijven verbeteren, wil het college blijven inspelen op de vragen en behoeften vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door de openingstijden van het Servicecentrum te laten aansluiten op de vraag en de dienstverlening verder te digitaliseren. En inwoners kunnen erop rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, jong en oud.

Opvangen van financiële tegenvallers

Leidschendam-Voorburg heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers. Een deel van die tegenvallers waren al bekend bij het opstellen van de begroting. Zo kost de jeugdzorg bijvoorbeeld steeds meer geld. Het college stelt concrete maatregelen voor om de tegenvallers op te vangen. Inwoners worden zoveel mogelijk ontzien. Eind september kwam daar een nieuwe tegenvaller bij, die het college niet had kunnen voorzien. De inkomsten uit het gemeentefonds blijken minder hoog voor deze begrotingsperiode dan verwacht. Hiervoor werkt het college de komende periode aanvullende voorstellen uit om de nieuwe tekorten op te vangen.

Raad stelt de begroting vast

Het is de gemeenteraad die de begroting vaststelt. De raad debatteert over het begrotingsvoorstel op 30 oktober, de besluitvorming staat gepland op 13 november. Het voorstel is in te zien op www.lv.nl/begroting2019<http://www.lv.nl/begroting2019>. Met de ‘Begroting in één oogopslag’ maakt de gemeente het huishoudboekje inzichtelijk en toegankelijk.

Samen aan zet voor schone straten

Het college presenteert een nieuw plan van aanpak met concrete maatregelen om de vraagstukken rondom afval aan te pakken. Duidelijke prioriteit hierbij is om op korte termijn de service aan inwoners fors te verbeteren. De meest opvallende maatregel in het plan is dat Avalex het restafval vanaf januari 2019 weer wekelijks ophaalt. Dit wordt gefaseerd in de gemeente uitgerold. Het plan kijkt ook nadrukkelijk naar de toekomst en kent een scala aan maatregelen. Naast het wekelijks inzamelen van restafval wordt ook het grofvuilprobleem aangepakt. Van Eekelen: “Op dit moment is er geen milieustraat in onze gemeente. Je ziet dat er wel veel vraag is naar een locatie waar mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen. Daarom zetten we twee keer per maand afzetcontainers voor grofvuil op de gemeentewerf en we kijken of kinderboerderijen inleverpunten kunnen worden voor onder andere klein chemisch afval, kleinere wit- en bruingoed apparaten en frituurvet. Het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte moet stoppen. Bel Avalex en het wordt binnen vijf werkdagen gratis opgehaald.”

Lange termijn

De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking staan niet stil. De gemeente gaat samen met Avalex en andere regiogemeenten nieuwe en innovatieve manieren van afvalverwerking en -scheiding onderzoeken. Wethouder Van Eekelen: “We zoeken naar maatwerkoplossingen waarbij inwoners tevreden zijn over de service. Ook wil ik samen met inwoners de handen ineen slaan om er met elkaar voor te zorgen dat we ons restafval verminderen.” Het college legt het plan voor aan de raad voor akkoord.

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg van start

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag officieel een stichting. Deze stichting verleent hulp aan inwoners die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt. Door het fonds om te vormen tot een stichting, kunnen vanaf nu nog meer mensen worden geholpen.

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, een samenwerking tussen de gemeente en de gezamenlijke kerken, is al sinds 1989 actief. Het fonds ondersteunt inwoners die het financieel moeilijk hebben en voor wie de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de schuldhulpverlening zit en de wasmachine ineens kapot gaat. Er is geen recht op bijzondere bijstand of een andere regeling. In zo’n geval kan de stichting bijspringen. Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg verleent geen structurele financiële bijstand.

Armoede

Voorzitter Manja Grol: “Meer dan 10 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg leeft in armoede. Zij krijgen regelmatig te maken met financiële noodsituaties. Wij ontvangen ieder jaar 60 tot 75 aanvragen waar echt geen andere oplossing voor is. Nu wij een stichting zijn en de ANBI-status hebben gekregen, kunnen we fondsen vragen om een jaarlijkse bijdrage te geven. We hopen daarom vanaf nu nog meer aanvragen te kunnen honoreren.”

Regenboogpicknicktafel voor meer acceptatie seksuele diversiteit

Iedereen moet in onze gemeente zichzelf kunnen zijn, ondanks verschillen in seksuele geaardheid. Dat is de boodschap achter de regenboogpicknicktafel, die zaterdag 15 september door wethouder Nadine Stemerdink en Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation werd onthuld. De tafel blijft permanent staan bij Coffeeworks aan de Parkweg in Voorburg.

Regenbooggemeente

Leidschendam-Voorburg is sinds 2011 een regenbooggemeente en maakt er zich sterk voor dat iedereen mag zijn wie hij is. Daarbij ondersteunen we graag initiatieven van partners, verenigingen en inwoners en werkt de gemeente nauw samen met sport-, welzijns-, zorg-, en culturele verenigingen en het onderwijs om het onderwerp ook daar hoog op de agenda te zetten. Zo worden er samen met COC Haaglanden voorlichtingen op scholen gegeven, is er volgende maand een expositie om aandacht te vragen voor de Coming Out Day, geeft de John Blankenstein Foundation dit najaar workshops bij sportverenigingen, gaan we regenboogvlaggen en –ballen verspreiden onder sportverenigingen en wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd om ook op de sportvelden acceptatie van LHBTQI’ers te vergroten.

Aandacht voor laaggeletterdheid: Taalhuis helpt bij lezen en schrijven

Vrijwilligers van het Taalhuis lieten vandaag bij de Bibliotheek aan de Vliet in Leidschendam aan wethouder Juliette Bouw zien welke initiatieven er zijn op het gebied van lezen en schrijven. De wethouder nam deel aan de leesclub, waarbij de deelnemers samen een tekst lezen en deze bespreken. Dit bezoek vond plaats in het kader van de Week van de Alfabetisering, waarin aandacht wordt gevraagd voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen.

Wethouder Juliette Bouw: ,,Een formulier invullen, een e-mail beantwoorden, geld opnemen bij een pinautomaat, ondertiteling van een film lezen, een folder van de apotheek lezen, een WhatsAppbericht beantwoorden, we doen de hele dag dingen die te maken hebben met taal. Maar wat nu als je niet voldoende kunt lezen en schrijven? Stel je eens voor hoeveel moeite je dan hebt met allerlei alledaagse activiteiten. Daarom vind ik het heel belangrijk dat er aandacht is voor het thema geletterdheid en voor de initiatieven op dit gebied.”

Taalhuis

Inwoners van Leidschendam-Voorburg die moeite hebben met lezen of schrijven, kunnen onder andere terecht bij het Taalhuis, een initiatief van de Bibliotheek aan de Vliet, met ondersteuning van de gemeente. In het Taalhuis is informatie te vinden over scholen en cursussen en is er materiaal om te oefenen met de Nederlandse taal. Ook houdt het Taalhuis twee keer per week een spreekuur voor iedereen met vragen over lezen en schrijven, is er een maandelijks Taalcafé en een leesclub en zijn er vrijwilligers om samen mee te oefenen. Het Taalhuis is toegankelijk voor iedereen die wil oefenen met lezen en schrijven. Voor meer informatie: www.bibliotheekaandevliet.nl/taalhuis

Taalakkoord

Bij laaggeletterdheid worden twee groepen onderscheiden: inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1) en inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2). Vooral in de NT1-groep is er veel ‘verborgen’ laaggeletterdheid. Deze groep is vaak wel goed in mondelinge communicatie en heeft zichzelf getraind om niet te laten zien dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. De Gemeente Leidschendam-Voorburg sloot eerder dit jaar samen met Stichting Lezen en Schrijven, de Bibliotheek aan de Vliet, Vluchtelingenwerk, Fox AOB, MBO Rijnland, Stichting Welzijn Oud en Jong (Woej), Soroptimistclub Voorburg, Rijswijk e.o., MKB Leidschendam-Voorburg en Van Leeuwen Catering het Taalakkoord. Alle partijen spraken af ieder een actieve rol te vervullen bij het oplossen van dit probleem.

Steun ons met uw stem!

De gemeente Leidschendam-Voorburg is genomineerd voor de Aandeslag-Trofee Omgevingswet. Een mooie aanmoediging voor onze aanpak van de invoering van de Omgevingswet. Dit is een omvangrijk en belangrijk traject dat volledig is gericht op het verbeteren en versnellen van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Steun ons met uw stem op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl om de trofee te winnen!

Het landelijke programma Aan de slag met de Omgevingswet reikt deze trofee jaarlijks uit om inspirerende en innovatieve projecten in het zonnetje te zetten. Van de 35 inzendingen is de gemeente een van de zes genomineerden. De uiteindelijke winnaar wordt op 10 september bekend gemaakt. De gemeente Leidschendam-Voorburg is op drie vlakken genomineerd. De jury prees de samenwerking met ketenpartners en bewoners.

De genomineerde projecten:

Interne dienstverlening via één-loket-gedachte.

Digitale dienstverlening via een kaartviewer

Pilot Klein Plaspoelpolder gebiedsontwikkeling

Een-loket gedachte

Intern is de gemeente al klaar voor de één-loket-gedachte van de Omgevingswet. Inwoners kunnen straks via één loket vergunningen aanvragen. Het vergunningenproces is dan zo ingericht dat aanvragers binnen de wettelijke termijn van acht weken een antwoord krijgen.

Digitalisering

Voor de digitale dienstverlening is een kaartviewer ontwikkeld. Die toont lokaal beleid- en omgevingsplannen en is zowel intern als extern in te zetten. Zo zien inwoners en organisaties snel en eenvoudig waar welke regels gelden.

Pilot Klein Plaspoelpolder gebiedsontwikkeling

In het pilotproject Klein Plaspoelpolder (KPP) experimenteren we met nieuwe instrumenten van de Omgevingswet, waaronder het Omgevingsplan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden en lokale ondernemers denken mee over de plannen. De ambities zijn opgenomen in spelregelkaarten.

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Met het wetsvoorstel worden 26 wetten teruggebracht tot één. De drie projecten maken deel uit van het programma Implementatie Omgevingswet waarmee de gemeente zich voorbereid op de invoering van deze nieuwe wet. Stuk voor stuk en in samenhang leveren zij een bijdrage aan de verbeteringen die de wet nastreeft.

 

Positieve omzetontwikkelingen in winkelcentra Leidschendam-Voorburg

De vier centrale winkelgebieden van de Gemeente Leidschendam-Voorburg laten een positieve omzetontwikkeling zien. Dit blijkt uit onderzoek van het Urban Data Center van de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek geven een beeld van de actuele omzet in relatie tot het basisjaar 2013. Hoewel in Leidsenhage  het aantal bedrijven daalde, mede door de herontwikkeling, is er sprake van een positieve omzetontwikkeling. Ook De Julianbaan, Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg hebben positieve omzetontwikkelingen.

Wethouder van Eekelen: “Door dit onderzoek jaarlijks te actualiseren krijgen we meer inzicht in de levendigheid van de gemeente en de winkelcentra door de jaren heen. Ook kunnen eventuele effecten van de komst van The Mall of the Netherlands inzichtelijk worden gemaakt. Ondernemers zijn onmisbaar voor de samenleving. Ze zorgen voor werkgelegenheid, levendigheid en dragen bij aan de maatschappij. Deze cijfers, ondersteund met de gunstige economische ontwikkelingen, stemmen mij positief. We blijven dan ook inzetten op bruisende winkelcentra waar wat te beleven valt. Dat is goed voor de winkeliers, inwoners en bezoekers”.

Het onderzoek is hier te bekijken: https://www.cbs.nl/nl-nl/

maatwerk/2018/27/omzetontwikkeling-in-leidschendam-voorburg-2014-2017