Categoriearchief: gemeente

Vrijwilligersprijs 2018 voor SSLV en Karin van der Starre

Ruim 12 jaar hebben de vrijwilligers van Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg er keihard voor gewerkt, dit najaar konden ze eindelijk de sleutel van de nieuwe gym- en turnaccommodatie in Voorburg in ontvangst nemen. Deze prestatie werd gisteren door de gemeente Leidschendam-Voorburg beloond met de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018. De prijs voor Vrijwilliger van het jaar 2018 ging naar Karin van der Starre, coördinator ritaanvragen bij de vervoersdienst van Woej. Mede dankzij haar komen dagelijks tientallen kwetsbare inwoners veilig op hun plek van bestemming. Bovendien motiveert zij andere vrijwilligers.

De jury roemde de bestuurders van Stichting Sportaccommodaties Leidschendam-Voorburg (SSLV) vooral om hun doorzettingsvermogen. “Het project heeft jaren geduurd, maar inwoners van Leidschendam-Voorburg gaan hier nog veel meer jaren plezier aan beleven. Bovendien gaat het in de turnhal niet alleen om bewegen, maar ook om ontmoeten. Daardoor draagt dit initiatief bij aan een gezonder én socialer Leidschendam-Voorburg. Beide heel belangrijk”.

foto: Michel Groen

Karin van der Starre verdient de titel  Vrijwilliger van het Jaar 2018 omdat haar werk van groot belang is voor minder mobiele inwoners van de gemeente. Daarnaast is zij een enorme inspiratiebron voor andere vrijwilligers en helpt ze hen om ook hun taken uit te voeren. Uit het juryoordeel: “Karin van der Starre is een zogenoemde ‘stille kracht’; haar inzet is voor de buitenwereld niet direct zichtbaar. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. Alle vrijwillige chauffeurs weten dankzij een zorgvuldige planning precies waar en wanneer ze verwacht worden. Hierdoor zorgt Karin van der Starre ervoor dat ouderen mobiel blijven en anderen kunnen blijven ontmoeten”.

Waardering voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Ze zetten zich belangeloos in, voor bijvoorbeeld hun buurt, als maatje voor ouderen of eenzame mensen, als vrijwilliger bij een vereniging of sportclub of bij een organisatie die zich hard maakt voor dierenwelzijn. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Heel mooi, en ook noodzakelijk in een samenleving waarin we steeds meer op elkaar zijn aangewezen. Ik heb grote waardering  voor de -vaak onzichtbare- inzet van alle vrijwilligers.”

Om hen te bedanken voor hun inzet, reikt de gemeente Leidschendam-Voorburg vrijwilligersprijzen uit. Eén voor een individuele vrijwilliger die van grote waarde is geweest voor een project of vrijwilligersorganisatie en één voor een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet in het afgelopen jaar. De winnaars zijn tijdens een feestelijke avond op 6 december bekendgemaakt. De jury bestond dit jaar uit Hanni van Waasdijk, voorzitter van de Participatieraad gemeente Leidschendam-Voorburg, Marcel van Heuvel, maatschappelijk betrokken ondernemer Optima Forma en secretaris van de Vlietsteden Ondernemers Club en juryvoorzitter wethouder Jan-Willem Rouwendal.

Afspraken over sociaal wonen in Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden op 6 december jl. de jaarlijkse prestatieafspraken voor het sociaal wonen. Voor de periode 2019/2022 richten de partijen zich sterk op de noodzakelijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen op locaties in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg en de verduurzaming. Verder intensiveren de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken.

Taskforce Woningbouw

Om de nieuwbouwafspraken die regionaal gemaakt zijn in het Convenant “Gaten dichten regio Haaglanden” starten we met een Taskforce sociale woningbouw met deelname van de gemeente en de beide woningcorporaties. Doel van de taskforce is komen tot een versnelling van de sociale woningbouw en tot meer locaties voor sociale woningbouw.

Energietransitie

De woningcorporaties zijn een zeer belangrijke partner voor de gemeente als het gaat over het realiseren van de duurzaamheidsopgave de komende periode. In de prestatieafspraken staat dat partijen hier op wijkniveau samen mee aan de slag gaan. Zo zijn de eerste twee kansrijke wijken aangewezen om tot pilots te komen voor aardgasvrije wijken. De acties voor het nemen van energiebesparende maatregelen lopen ondertussen onverkort door.

Sociaal domein

Zo zijn er ook voor 2019 afspraken gemaakt over de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2019 de start van een gezamenlijk flatcoach project en willen samenwerken aan het veiliger en toegankelijk maken van seniorenwoningen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Leefbaarheid

Prettig wonen is heel belangrijk. Daarom hebben partijen ook afspraken gemaakt over de inzet in wijken, onderlinge afstemming en versterking van de samenwerking.

Wethouder Juliëtte Bouw (Wonen) is verheugd met de nieuwe prestatieafspraken: “We kunnen onze inwoners niet langer laten wachten. Daarom zetten we ons in om nieuwbouw van sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg te realiseren. Starters en jonge gezinnen moeten steeds langer wachten op een woning. Met de nieuwe taskforce met woningcorporaties gaan we stappen zetten om dat te verbeteren.”

Daphne Braal (bestuurder Vidomes) is blij met de uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de beide woningcorporaties. “Samen krijgen we meer voor elkaar dan ieder alleen. We werken graag mee aan het langer zelfstandig wonen van senioren. De pilot voor een flatcoach en de aanpak van de veiligheid en toegankelijkheid van seniorencomplexen hoort daar zeker bij.”

Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): “In een prettige samenwerking zijn we tot goede nieuwe afspraken gekomen voor de komende jaren, hier zijn we trots op. De taskforce is een goed initiatief om woningbouw aan te jagen. WoonInvest kan weer investeren en we zijn, samen met partners, actief op zoek naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. Bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid in de wijken is een steeds grotere een rol van onze huismeesters geworden. Het technisch beheer neemt af en de rol bij sociaal beheer neemt toe. Daarom steken we onze huismeesters in een nieuw jasje en zijn ze voortaan in de wijk werkzaam onder de naam wijkbeheerder.”

Meer mensen aan de slag in Leidschendam-Voorburg

De gemeente wil meer mensen aan het werk krijgen. Het liefst een betaalde baan, bij een reguliere werkgever. Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank! In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus en persoonlijke aandacht en contact. Wethouder Stemerdink: “We kijken beter naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen. Lukt een betaalde baan niet, dan kijken we naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg.” Het nieuwe beleid wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het nieuwe re-integratie en participatie beleid wil mensen zo snel mogelijk laten doorstromen naar regulier werk. Hiervoor zet de gemeente in op intensief en persoonlijk contact. Stemerdink: “Op deze manier kennen we onze inwoners nog beter, kunnen we beter inspelen op hun persoonlijke situatie en daardoor sneller begeleiden naar werk.” De gemeente zet verschillende trajecten in voor verschillende doelgroepen. Naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ komen er trajecten voor statushouders en 50 plussers. Inwoners die graag aan de slag willen, maar voor wie het soms lastig is een passende baan te vinden.

Vrijwilligerswerk of mantelzorg

Voor mensen voor wie een baan bij een reguliere werkgever moeilijk te vinden is, kijkt de gemeente naar vrijwilligerswerk, mantelzorg, projecten, enz. De optie om vanuit een maatschappelijke bijdrage door te stromen naar een betaalde baan, blijft altijd open.

 Afstand tot de arbeidsmarkt

Voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt blijft de gemeente alternatief beschut werk aanbieden. Mensen kunnen dan op vrijwillige basis aan de slag in een zoveel mogelijk “echte baan”, dichtbij huis. Bijvoorbeeld in de horeca of bij een kinderboerderij. Deelnemers worden persoonlijk begeleid, zodat zij in een veilige omgeving kunnen werken aan het verbeteren van hun vaardigheden. Vanuit die ervaring kunnen zij doorgroeien naar wat voor hen het beste past. Dit kan een betaalde beschutte werkplek zijn, dagbesteding of een “gewone” baan.

Te lage bijdrage Rijk

De noodzaak voor een nieuwe aanpak is hoog. We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk. Daarnaast krijgt de gemeente een te lage bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Omdat de gemeente uiteraard wel alle uitkeringen betaalt, kampt de gemeente met financiële tekorten op het budget voor uitkeringen. Dit gaat om een tekort van circa € 4,5 miljoen, waarvan € 2,5 miljoen gecompenseerd wordt door het Rijk. Als er meer mensen aan het werk zijn, hoeft de gemeente minder uitkeringen te betalen en kunnen we het tekort terugdringen. Streven is om naast alle mensen die een uitkering aanvragen, elk jaar 30 tot 50 klanten extra aan een betaalde baan te helpen.

Informatiebijeenkomst groeninrichtingsplan Verbindingsweg

Op maandag 19 november van 19.30 tot 21.00 uur vindt er in Het Dorpshuis een informatiebijeenkomst plaats over het groeninrichtingsplan voor de Verbindingsweg. U kunt dan binnen lopen en uw reactie geven op het ontwerp van dit plan.

Waarom deze bijeenkomst?

Een goede en groene inpassing van de Verbindingsweg in de landelijke omgeving is een belangrijk onderdeel van de plannen. Op hoofdlijnen is de inrichting van de weg en de directe omgeving vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan. Nu maken we de vertaling naar een gedetailleerd plan voor de groeninrichting zoals het er straks ook daadwerkelijk uit komt te zien. Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over het groeninrichtingsplan en van u horen wat u ervan vindt en of u daarvoor nog suggesties heeft.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw reactie wordt beoordeeld bij het vaststellen van het definitieve ontwerp van het groeninrichtingsplan.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ad de Hoon, Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk (via email a.de.hoon@lv.nl of tel. 06 53 79 44 55).

De gemeente ziet uit naar uw komst en uw reacties tijdens deze bijeenkomst.

Een kans voor ieder kind door nieuw minimabeleid

Niet naar school op je verjaardag omdat er geen geld is voor een traktatie of stoppen met voetbal omdat de contributie niet meer betaald kan worden. Het gebeurt ook in Leidschendam-Voorburg. Met nieuw minimabeleid wil het college inzetten op minder kinderen in armoede. Wethouder Nadine Stemerdink: “Onderzoek laat zien dat het vooral voor minimagezinnen met kinderen lastig is om rond te komen, ook al maken zij gebruik van alle bestaande minimaregelingen. Ik wil daar verandering in brengen door binnen bestaand budget te kijken naar een betere verdeling van het geld.”

In onze gemeente groeit 13,5 % van de kinderen op in armoede. Het landelijk gemiddelde is 11%. Wethouder Stemerdink: “Elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel.” Met nieuw minimabeleid wil het college het aantal kinderen dat in armoede opgroeit terugbrengen tot 10% in 2022. Daarom wil de gemeente een aantal regelingen aanpassen of juist opplussen. Zo wordt het bedrag van de school- sport en cultuurkostenregeling voor kinderen op het voortgezet onderwijs verhoogd, net als het bedrag van de schoolspullenpas voor het voortgezet onderwijs. De gemeente verdeelt het beschikbare budget dus zo eerlijk mogelijk.

Nieuwe koers

De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. De afgelopen jaren is ingezet op het bekendmaken van de regelingen en het vergroten van het bereik. Daardoor hebben meer mensen gebruik gemaakt van de regelingen. In het nieuwe minimabeleid kiest de gemeente voor een nieuwe koers, waarbij op basis van onderzoek is gekeken welke inwoners de ondersteuning het hardst nodig hebben. Hierbij kwamen gezinnen met kinderen duidelijk naar voren als grootste zorg.

Zoveel mogelijk mensen aan de slag

De beste manier om ervoor te zorgen dat kinderen uit de armoede komen is een betaalde baan voor hun ouders of verzorgers. De gemeente zet dus naast een betere verdeling van de financiële middelen ook in op en re-integratie en participatie, om zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen.

Het voorgestelde beleid wordt besproken met de gemeenteraad. Die beslist of het beleid vanaf 1 januari 2019 wordt ingevoerd.

Gemeente laat inwoners zelf vuurwerkvrije zones bepalen

Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen dit jaar voor het eerst het initiatief nemen om van hun buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone te maken tijdens de jaarwisseling. Inwoners kunnen met elkaar afspraken maken om in (een deel van) een straat, een pleintje, speeltuin of een stuk groen geen vuurwerk af te steken.

De gemeente stelt gratis borden beschikbaar waarmee de inwoners het vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. De gemeente en politie kunnen de onderling gemaakte afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones niet handhaven. Burgemeester Klaas Tigelaar: “Ik hoop en vertrouw erop dat inwoners rekening houden met de vrijwillige vuurwerkvrije zones en hun vuurwerk op plaatsen afsteekt waar geen vrijwillige vuurwerkvrije zone is. Zo wordt de jaarwisseling voor iedereen een mooi feest”.

Inwoners kunnen tot en met 20 december via www.lv.nl/vuurwerkvrij of 14070 hun vuurwerkvrije zone doorgeven. Per zone stelt de gemeente maximaal vijf borden beschikbaar. De initiatiefnemers ontvangen bericht wanneer zij deze kunnen ophalen bij het servicecentrum in Leidschendam. Het bewonersinitiatief met vuurwerkvrije zones is een experiment. Begin 2019 evalueert de gemeente de vuurwerkvrije zones met de initiatiefnemers.

Huisvesting kwetsbare mensen goed geregeld

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt om kwetsbare mensen sneller aan goede huisvesting te helpen. De gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties hebben deze afspraken vastgelegd in een convenant. Op die manier kunnen bijvoorbeeld mensen die uit een (jeugd)zorginstelling komen, sneller een woning krijgen en weer zelfstandig gaan wonen.

Wethouder Bouw (wonen): “Eerder was het zo dat je zonder uitkering geen sociale huurwoning kreeg, maar die uitkering kon je niet aanvragen zonder woonadres. Hierdoor viel deze kwetsbare groep mensen tussen de wal en het schip. Met dit convenant werken alle partijen samen, zodat huisvesting, uitkering en zorg in een keer goed geregeld wordt. Zo is deze groep kwetsbare mensen sneller geholpen. Het verbetert hun gezondheid omdat ze weer een eigen plek hebben om zelfstandig te kunnen wonen.”

Deze samenwerking maakt de lijnen tussen de organisaties korter. De afspraken en procedures zijn helder en binnen het netwerk weten de organisaties elkaar goed te vinden.

Gemeente wil tekorten op jeugdhulp zoveel mogelijk beperken

De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt een aantal maatregelen om de tekorten op jeugdhulp zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er onder andere samen met huisartsen gekeken of een praktijkondersteuner huisartsen ingezet kan worden voor een nog beter passende verwijzing. En wordt gekeken of inkoop en administratie efficiënter kunnen. Leidschendam-Voorburg heeft net als een groot deel van de gemeenten te maken met forse tekorten op de jeugdhulp. De maatregelen die nu worden genomen hebben vooral te maken met hoe we jeugdhulp organiseren, niet met de inhoud van de zorgverlening.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp aan kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving. De kosten hiervoor vallen vaak hoger uit dan verwacht, onder meer omdat steeds meer kinderen, maar ook hun ouders, ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bovendien is de toegang tot de zorg verbeterd, wat ook meer vraag naar hulp betekent. Daarnaast stijgen de tarieven van hulpverleners en wordt er relatief vaker een beroep gedaan op een zwaardere vorm van hulpverlening. Tegelijkertijd kan de gemeente nauwelijks bezuinigen op de jeugdzorg: iedereen die hulp nodig heeft, moet hulp krijgen. De middelen die de gemeente jaarlijks van het Rijk krijgt voor de jeugdhulp zijn niet toereikend. Het verschil tussen de Rijksbijdrage voor jeugdhulp en de kosten die de gemeente er voor maakt, loopt inmiddels op tot € 5,8 miljoen. De gemeente heeft hier in haar begroting rekening mee gehouden, maar dit is geen langdurige oplossing.

De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt er zich hard voor om de kostenstijging zoveel mogelijk te beperken, en neemt daarom op korte termijn een aantal maatregelen. Wethouder Juliette Bouw: ‘Voorop staat dat iedereen de hulp krijgt die hij nodig heeft. Wel gaan we kijken of we de inkoop en administratie efficiënter kunnen inrichten. Nu wordt nog vaak doorverwezen naar zware vormen van jeugdhulp, zoals de opvang in een tehuis of in een kliniek, terwijl soms lokale, wijkgerichte, en daardoor goedkopere, oplossingen net zo doeltreffend zijn.”

Maatregelen

Een van de maatregelen is de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH) die samen met kinderen en hun ouders gaat zoeken naar de vorm van jeugdhulp die het beste bij hen past. Uit ervaringen bij andere gemeenten blijkt dat dit leidt tot een afname van het aantal verwijzingen naar zwaardere en duurdere vormen van jeugdzorg. Ook wordt er gekeken of een meer lichte preventieve hulp, zoals een praktijkondersteuner op scholen, ervoor kan zorgen dat meer problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en opgelost, zodat er minder vaak een beroep op zwaardere jeugdhulp hoeft te worden gedaan. De gemeente voert hierover overleg met het onderwijs. Daarnaast worden werkprocessen voor consulenten meer uniform ingericht en wordt er met subsidiepartners gekeken hoe we het aanbod van lichte en laagdrempelige hulp nog meer kunnen laten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Ook wordt er gekeken naar een andere, meer resultaatgerichte, manier van zorg subsidiëren.

De maatregelen worden op korte termijn ingevoerd. Daarnaast werken op dit moment het Inkoopbureau H10, verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp in de regio Haaglanden, en de samenwerkende gemeenten aan een aanpak om aanvullende lokale en regionale beheersmaatregelen te treffen. Ook landelijk wordt veel onderzoek verricht naar de kosten van jeugdhulp. De gemeente neemt de resultaten hiervan waar mogelijk mee in haar aanpak.

Subsidiepot verduurzamen woning aangevuld

Het college heeft besloten de subsidiepot die woningeigenaren stimuleert om hun woning te verduurzamen, aan te vullen met 70.000 euro. Vanaf donderdag 25 oktober 2018 8.00 uur kunnen inwoners weer subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie. Zo stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

Begin 2018 stelde de gemeente Leidschendam-Voorburg 200.000 euro subsidie beschikbaar. Ongeveer 350 huishoudens maakten hier gebruik van. Door het grote enthousiasme was de pot al in april leeg. De gemeente onderzoekt op dit moment of een fonds de subsidieregeling op termijn kan vervangen.

Duurzame maatregelen

De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen.

Burenbonus

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Sinds begin dit jaar ging 4% van de subsidie naar aanleg van groene daken. Met een totaal van 3.319 m² blijft dit nog flink achter bij het streefgetal van 15.000 m². Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 25 oktober digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/subsidie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Inwoners kunnen vragen stellen via lv.nl/contact.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De subsidieregeling, onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020, is gestart om inwoners te stimuleren om duurzamer te wonen en leven. Hiermee is de gemeente energiezuiniger, duurzamer en groener geworden.

Onderscheiding voor oud-raadsleden Juliette Bouw en Astrijd van Eekelen

Woensdagmiddag 17 oktober reikte burgemeester Klaas Tigelaar twee Koninklijke onderscheidingen uit aan de oud-raadsleden mevrouw A.J.W. (Astrid) van Eekelen en mevrouw J.J. (Juliette) Bouw. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet in de gemeenteraad van ten minste twaalf jaar. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Leidschendam.

Juliëtte Bouw heeft voor het CDA drie termijnen in de raad gezeten. Zij startte in 2006 en is op 5 juni jl. benoemd tot wethouder. Astrid van Eekelen werd voor de VVD in 2002 gemeenteraadslid. Zij was eerst actief in de raad in Sneek en verhuisde daarna naar Voorburg. Van 2009 tot 2010 was zij één jaar wethouder en keerde daarna weer terug in de raad. Op 5 juni dit jaar werd ook zij geïnstalleerd als wethouder.