Categoriearchief: gemeente

Uitkomsten gebiedsanalyse

Gebiedsvisie buitengebied Stompwijk

De gemeente denkt na over de toekomst van het buitengebied van Leidschendam-Voorburg richting Stompwijk. Hiervoor wordt onder meer gesproken met bewoners en ondernemers. De 1e stap is een gebiedsanalyse, waarbij gekeken wordt naar alle kansen en opgaven die er voor het gebied zijn. Uiteindelijk moet er een visie komen waarin de toekomstige ontwikkeling van het gebied centraal staat.

Wat u moet weten

Er is in 2020 een gebiedsanalyse voor het buitengebied opgesteld. Hiervoor zijn onder meer enquêtes en interviews onder bewoners en ondernemers gehouden. Er zijn veel opgaven en kansen in het gebied.

Opgaves:

  • Afremmen van bodemdaling in delen van het veenweidegebied
  • Duidelijkheid voor de toekomst van landbouwbedrijven
  • Behouden van de landschappelijke waarde
  • Herstellen van natuur en biodiversiteit
  • Behouden van voorzieningen en sociale woningbouw

Kansen:

  • Op het gebied van duurzame energieopwekking
  • Ontwikkelen van recreatiebeleid en bijbehorende voorzieningen

Er zijn veel partijen betrokken, bijvoorbeeld het waterschap, de provincie, gemeente, bewoners, ondernemers en grondeigenaren. De volgende stap is dat de gemeente samen met deze partijen bekijkt welke opgaves en kansen in de gebiedsvisie verder uitgewerkt worden.
 

Documenten

Uitnodiging voor het bijwonen van de Webinar Energiezuiniger Wonen VvE’s op donderdag 29 oktober om 20 uur

Op donderdagavond 29 oktober organiseren de gemeente LV en Energy Common LV een digitale informatiebijeenkomst voor VvE’s over verduurzaming. Tijdens dit webinar Energiezuiniger Wonen krijgen VvE’s informatie over wat zij nu al kunnen doen om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Centraal op deze avond staan de mogelijkheden om energie te besparen door de schil van het gebouw ‘in te pakken’ met dak-, gevel- of vloerisolatie en hoe dit het wooncomfort verbetert. Ook is er aandacht voor het energiezuinig maken van de installaties in het gebouw. Bovendien krijgen de deelnemers informatie over subsidies voor VvE’s, tips over hoe zij energiebesparing bij de VvE op de agenda kunnen zetten en welke informatie zij alvast kunnen verzamelen. Tot slot wil de gemeente de VvE’s peilen over verdere ondersteuning bij de verduurzaming van het gebouw. U kunt uw vragen en wensen kenbaar maken tijdens het webinar. Attendeert u ook uw buren en andere leden van de VvE op dit webinar?

Wanneer: donderdag 29 oktober om 20.00 uur.

Waar: online, u kunt inloggen via de link die u ontvangt na aanmelding.

Het is ook mogelijk de bijeenkomst via YouTube te volgen, maar dan kunt u niet reageren.

Aanmelden:  aanmeldformulier op www.ingesprekmetlv.nl/energietransitie

Hopelijk zien we u dan!

Aanpak stijging bijstandsgerechtigden door coronacrisis

Het aantal inwoners met bijstandsuitkering is in de eerste helft van 2020 gestegen met 81. Dat laat de najaarsmonitor re-integratie en participatiebeleid over de maanden januari tot en met juli 2020 zien. Eind 2019 daalde het aantal bijstandsgerechtigden nog, maar de coronacrisis heeft een groot effect op de economie en werkgelegenheid. Daarom komt de gemeente met een versterking van de huidige aanpak, om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk naar een langdurig arbeidscontract te begeleiden.

De coronacrisis zorgt voor minder werk in de regio, waardoor mensen lastiger een baan kunnen vinden. Maar ondanks de stijging van het aantal mensen in de bijstand, zijn er het afgelopen half jaar ook 187 mensen uitgestroomd. Hiervan werden 140 mensen geplaatst op een baan.

Wethouder Nadine Stemerdink van Werk en Inkomen: “Het is ontzettend vervelend dat mensen in deze moeilijke tijd hun baan verliezen. Daarom versterken wij als gemeente onze aanpak om deze inwoners te helpen. Naast extra medewerkers zetten we in op omscholing om mensen naar banen te begeleiden in sectoren waar werk beschikbaar is.”

Baanzekerheid

De gemeente zet extra medewerkers in om meer mensen tegelijkertijd te helpen. Bij een vacature wordt minder gekeken naar iemands werkervaring, maar meer naar of iemand langere tijd aan het werk kan blijven. Wanneer nodig kan iemand een opleiding volgen om meer kans te maken op de baan. Zo kunnen mensen worden geplaatst in sectoren waar nog volop werk beschikbaar is, zoals in de zorg, ict en detailhandel. Het Werkgeverservicepunt van de gemeente kijkt samen met ondernemers en onderwijs naar of het aanbod van opleidingen past bij de vacatures die open staan.

Extra investeren om samenleving overeind te houden

Juist nu investeert het college van burgemeester en wethouders extra in de samenleving. Niet alleen dit jaar, maar ook in de komende jaren. De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid bij inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente Leidschendam-Voorburg geeft een duwtje in de rug.

In de Nota van Wijzigingen, een aanvulling op de Programmabegroting 2021-2024, stelt het college onder andere voor: ondersteuning van groepen die kwetsbaar bleken tijdens de crisis, zoals ZZP’ers, ondernemers en jongeren; het helpen van ouders met financiële problemen om dit vroegtijdig aan te pakken, zodat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien en het ondersteunen van cultuur en sport en het stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners. Daarnaast wordt een voorstel gedaan tot verlaging van de hondenbelasting. Ook in tijden van grote onzekerheid, zijn inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en de gemeente samen aan zet.

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: “Juist nu moeten we zorgen dat we de negatieve economische en maatschappelijke effecten voor iedereen in de gemeente zoveel mogelijk beperken. We blijven investeren om de lokale economie en de sociale infrastructuur overeind te houden. Daar helpt het noodpakket met steunmaatregelen bij, dat voorlopig in stand blijft. Om dit te kunnen doen blijft een deel van de opbrengst van de Eneco-middelen hiervoor beschikbaar.”

Van de Eneco-opbrengsten worden verder aanzienlijke reserves aangelegd voor lange termijn investeringen in de gemeente. Zo blijft de energietransitie een prioriteit. Er wordt een aantal investeringen in 2021 in gang gezet voor mobiliteit en openbaar vervoer ten bate van de bereikbaarheid van de gemeente. En er wordt geld gereserveerd voor adequate onderwijshuisvesting en om oudere inwoners te helpen langer zelfstandig te blijven wonen.

Zowel de Programmabegroting 2021-2024 als de Nota van Wijzigingen worden op 18 november 2020 in de gemeenteraad behandeld.

Kwaliteit hulp Wmo verbeterd

Inwoners weten steeds beter de weg te vinden naar Wmo voorzieningen en geven aan dat dat de kwaliteit van de ondersteuning is verbeterd. Dat blijk uit het cliënt ervaring onderzoek Wmo 2019. De continue aandacht voor het verbeteren van de behandeling van Wmo aanvragen lijkt hiermee zijn vruchten af te werpen.

Wethouder Floor Kist: ”Het onderzoek laat zien dat de gemeente goed op weg is om steeds beter maatwerk te kunnen leveren. En er is een stijgende lijn in de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de Wmo. Dat is een positief resultaat – zeker ten tijde van de coronacrisis.”

77% van de respondenten geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning die hij/zij ontvangt, goed is en 79% geeft aan het er ‘Helemaal mee eens’ te zijn dat de kwaliteit van leven beter is, door de ondersteuning die hij/zij krijgt. Eveneens geeft 79% aan het er ‘Helemaal mee eens’ te zijn dat er in het gesprek samen met de medewerker naar oplossingen is gezocht. Alle drie de scores zijn ten opzichte van 2017 gestegen.

Voor hulp bij het huishouden, een rolstoel, scootmobiel of taxivervoer, een traplift of een woningaanpassing kunnen inwoners bij de gemeente terecht. In het verleden werd de afhandeling van aanvragen minder goed beoordeeld. Omdat jaarlijks een meting wordt gedaan, kan de gemeente de dienstverlening aan inwoners verbeteren.

Extra coronamaatregelen

Omdat de besmettingen blijven toenemen, zijn er extra coronaregels:

Ontvang thuis maximaal 3 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

In een ruimte binnen mogen maximaal 30 personen samen zijn. Kinderen tellen mee.

U mag met een groep van maximaal 4 personen samen afspreken. Of met alle personen die bij uw huishouden horen. Bijvoorbeeld in een bioscoop. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Of alle personen die bij 1 huishouden horen. Alle extra maatregelen staan op de website van de Rijksoverheid. Bekijk de pdf waarop alle nieuwe regels staan.

Help verspreiding coronavirus te stoppen met CoronaMelder

CoronaMelder waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt u voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Kijk voor meer informatie en het downloaden van de app op www.coronamelder.nl

Denk mee: Wat vindt ú belangrijk?

We willen een bruisende bibliotheek die goed aansluit bij deze tijd. Daarom willen we weten wat ú belangrijk vindt. Hoe blijft de bibliotheek de plaats waar je informatie kunt vinden, maar ook de plek waar je je even kunt terugtrekken met een goed boek of een opdracht voor school? Hoe ziet die plek er dan uit? De komende maanden wordt u op verschillende manieren gevraagd om mee te denken.

Digitale vragenlijst

Wat betekent de bibliotheek voor u? Wilt u er lezen? Leren? Of vooral ontmoeten? Of heeft u andere ideeën? We horen het graag! U kunt uw wensen en behoeften doorgeven via de digitale vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u invullen tot 2 november 2020. De informatie die we hiermee krijgen, wordt verwerkt in een voorstel aan de gemeenteraad. Bent u benieuwd naar wat de uitkomsten zijn van deze vragenlijst? In januari 2021 leest u daarover meer op deze site.

GA NAAR DE DIGITALE VRAGENLIJST

Heeft u moeite met het invullen van deze digitale vragenlijst? Bel dan naar 070-300 9617 (Angela van der Meer).

Babbeltruc aan de deur: trap er niet in!

Oplichters kunnen proberen om met een mooie smoes bij u binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. Het is verstandig om de deur niet zomaar open te doen voor een onbekende, ook al ziet die er nog zo betrouwbaar uit. Moet u binnen iets pakken? Sluit dan uw deur en laat de ander buiten wachten. Trap er niet in!

Nieuws uit onze gemeente

Dringend advies; draag een mondkapje

In heel Nederland geldt het dringende advies om een niet-medische mondkapje in alle publieke binnenruimtes te dragen:

–    Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations, etc.

–    Restaurants, cafés, theaters en concertzalen,   met uitzondering van mensen op een zitplaats.

– Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.

– Dit advies geldt ook voor het voortgezet onderwijs.

Verkeershinder en afsluiting Stompwijkseweg

Vanaf 12 oktober vinden werkzaamheden plaats aan de Stompwijkseweg. De weg wordt gedeeltelijk afgezet wat verkeershinder kan geven. Van 19 tot en met 22 oktober is de weg geheel afgesloten en doorgaand verkeer niet mogelijk. Naar verwachting duren de werkzaamheden vier weken.

Zorgt u voor een ander? Vraag de Mantelzorgwaardering aan

Mensen die zorgen voor een ander zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Leidschendam-Voorburg zet alle mantelzorgers dan ook graag in het zonnetje. U kunt zich tot 15 november aanmelden voor de mantelzorgwaardering. U ontvangt dan in december per post een cadeaubon.

Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient?

Voor de lintjesregen van 2022 is de sluitingstermijn 1 juni 2021. Gaat het om een tussentijdse uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of een afscheid, dan moet de aanvraag minimaal vijf maanden vóór die datum zijn ingediend.

Voor meer info: https://www.lv.nl/nieuwsoverzicht

Bibliotheek deels dicht tijdens herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie, van 19 tot 23 oktober, wordt de huiskamer in het Dorpspunt op maandag, dinsdag en donderdag gebruikt voor de opvang van de kinderen. Daarom is op die dagen de bibliotheek niet open. Kom deze week nog snel een boek, of boeken, halen zodat u de volgende week door kunt komen, of lees een boek uit uw eigen boekenkast. De bibliotheek is wel open op woensdagavond 21 oktober van 18.30 tot 19.30 uur en op vrijdagochtend 23 oktober van 9.30 tot 10.30 uur.

De medewerkers van de bibliotheek