Categoriearchief: gemeente

Gemakkelijker parkeren in Leidschendam-Centrum

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan het verlagen van de parkeerdruk in het Damcentrum.  Allereerst met een uitbreiding van de blauwe zone naar het gehele centrum. Een tweede actie is een parkeerverwijssysteem, waardoor mensen gemakkelijker een parkeerplek kunnen vinden. Tenslotte gaat de gemeente deelauto’s stimuleren. Uiteindelijk moet dit de parkeerdruk terugbrengen met minimaal ongeveer 10% op het drukste moment van de week, de zaterdagavond.

Verder werken aan betere bereikbaarheid Damcentrum

De komende periode worden maatregelen genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Damcentrum te verbeteren. In de eerste plaats wordt een aantal maatregelen uit Benutten zoals bedoeld uitgevoerd. Daarnaast worden het komend half jaar de opties selectieve toegang en aanleg brug verder uitgezocht alvorens hierover een definitief besluit te nemen.
Kijk voor meer informatie op de site van Leidschendam-Voorburg.

Op 3 juni start KWS met fase 2A en Van Gelder op fase 1A

Wat betekent dit voor u? Zie kaart.
Vanaf 3 juni wordt deel 2A (Nieuwstraat/Venestraat tussen Damhouderstraat en de Tol) afgesloten voor alle verkeer. Het andere deel Nieuwstraat (tussen Vlietweg en Damhouderstraat) en de Damhouderstraat worden éénrichtingsverkeer (in de richting Sluisplein).
Op bijgaand kaartje staan de omleidingsroutes aangegeven. Wij raden u aan deze omleidingsroute te gebruiken tot de werkzaamheden in het najaar 2019 klaar zijn.
Verkeershinder
Bestemmingsverkeer naar Leidschendam-Zuid blijft mogelijk. De werkzaamheden zorgen voor overlast en een toename van verkeer in de straten rondom de Nieuwstraat en Damhouderstraat. Als u gebruik moet maken van deze straten respecteer dan de verkeersregels en de leefomgeving van de bewoners.
KWS App
Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download de gratis KWS App. Zoek in de Playstore of Applestore naar: ‘KWS’ en zonder registratie kunt u de App downloaden en installeren. Na installatie zoekt u het project op Leidschendam-Voorburg en klik op ‘Groot onderhoud Nieuwstraat’ en sla deze op als favoriet. U vindt veel informatie terug in deze App. Wij delen alle informatie over de voortgang, de fasering en de planning. Ook kunt u via de KWSapp vragen, klachten en complimenten indienen.
Persoonlijk contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Gert-Jan Roth bereikbaar via groth@KWS.nl en 06-54976385. Heeft u vraag aan de gemeente over de werkzaamheden neem dan contact op met de omgevingsmanager van de gemeente Leidschendam-Voorburg van het project Sandra Zierikzee,
szierikzee@lv.nl telefoon 06-58849041.

Of kom langs op het spreekuur iedere woensdag tussen 11:00 – 12:30 uur in de KWS Infra keet aan de Nieuwstraat.

Gemeente en partners van start met nieuwe subsidiesystematiek

De gemeente Leidschendam-Voorburg en tientallen partners zijn donderdag 23 mei officieel van start gegaan met een nieuwe subsidiesystematiek. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals ontmoetingscentra en welzijnsorganisaties, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan eerst met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijke partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen we ze uitdagen tot samenwerken. Wij verwachten dat dit al snel resultaat oplevert. Tijdens het eerste jaar willen we met name dubbelingen en gaten in het aanbod signaleren en deze oplossen. Met als eindresultaat een nog vollediger ondersteuningsaanbod voor onze inwoners.”

Voorheen werkte de gemeente met een ‘subsidiebeleidskader’. Hierin stond beschreven wat de gemeente wil bereiken, welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en aan welke specifieke eisen een organisatie of persoon moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Alle organisaties die activiteiten hebben die in het subsidiebeleidskader voorkomen, konden individueel een subsidie aanvragen. Dit zorgde ervoor dat meerdere organisaties een bijdrage leverden aan dezelfde doelen, maar dat ze dit niet altijd van elkaar wisten. Hierdoor werden sommige activiteiten dubbel aangeboden, terwijl er bij andere doelen veel minder aanbod was. Er was dus niet altijd voldoende samenhang.

Organisaties die activiteiten aanbieden rond het betreffende thema, gaan nu met elkaar in gesprek om te toetsen of en op welke wijze hun activiteiten bijdragen aan de gestelde doelen, of er nog activiteiten missen waardoor bepaalde doelen niet behaald worden of dat er misschien juist overlap in het aanbod zit. Op basis van de gesprekken maken de organisaties samen één plan voor het komende jaar met daarin alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. Dit plan is een advies aan het college. Het college toetst vervolgens of het plan aan de voorwaarden voldoet en neemt uiteindelijk het besluit.

Niet alle subsidies op tafel
De subsidietafels worden georganiseerd rond zes thema’s uit het Sociaal Kompas: Opgroeien en opvoeden, Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoner, Financiële zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoner, Sociale cohesie en Ruimte voor verschillen. De gemeente verstrekt ook subsidies voor activiteiten die niet onder deze thema’s vallen. Dit gaat onder meer om de Reddingsbrigade Vlietlanden, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, ondernemersfondsen, theater, musea, amateurkunstorganisaties, evenementen en burgerinitiatieven. Subsidies hiervoor worden op de gebruikelijke manier verstrekt.

Kadernota 2020: nu en in de toekomst financieel gezond

In de Kadernota 2020-2023 legt het college aan de gemeenteraad een samenhangend pakket voor dat een structureel sluitende meerjarenbegroting oplevert. Het college stelt investeringen voor in de samenleving en legt tegelijkertijd ombuigingsvoorstellen voor, die oplopen van circa 2,2 miljoen euro in 2020 naar structureel 2,8 miljoen euro in 2023. De gemeenteraad besluit op 3 juli 2019 over de Kadernota.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “We zijn als college ambitieus. Ondanks de financiële tegenwind blijven we investeren in de samenleving. En we zien hiervan de eerste resultaten. We hebben een eerste stap gezet in het verbeteren van de afvalinzameling, we begeleiden merkbaar meer mensen naar werk en hebben de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd.”

Maatregelen voor financieel gezonde gemeente
De belangrijkste oorzaken van de financiële tegenvallers zijn de oplopende tekorten bij de jeugdhulp en de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Om deze tegenvallers op te vangen zijn eerder mogelijke ombuigingsvoorstellen geïnventariseerd. In deze Kadernota worden de gemaakte keuzes voorgelegd voor een sluitende meerjarenbegroting.
De ombuigingsvoorstellen zijn deels nieuwe maatregelen en deels al vastgestelde maatregelen die eerder ingaan. Het college wil besparen op het gebied van jeugdzorg door onder meer beter te sturen op zorgaanbieders. De verwijzing naar geïndiceerde zorg door huisartsen wordt lager door de praktijk ondersteuner huisartsen in te zetten bij alle huisartsenpraktijken. De zorg aan jongeren die dat nodig hebben blijft doorgaan. De leges worden een jaar eerder meer kostendekkend en de btw op rioolheffing wordt doorbelast. Er zijn mogelijkheden voor besparingen bij de invoering van de omgevingswet door toenemende automatisering van planvorming, beleid en vergunningverlening. Extra inkomsten voor onderwijsachterstandenbeleid worden deels geïnvesteerd in meer uren voor vroeg- en voorschoolse educatie en deels gebruikt om de kosten te verlagen.

Investeren in de samenleving
In de 2,8 miljoen euro aan keuzes die het college voorlegt, worden verenigingen en organisaties die zich inzetten voor inwoners ontzien. Er wordt onverminderd ingezet op duurzaamheid. Geen wijk of winkelcentrum is in onze gemeente hetzelfde, daarom zetten we in op de wijkgerichte aanpak. Er blijft aandacht voor minimaregelingen waarmee gezinnen met een laag inkomen worden ondersteund. Er wordt geld gereserveerd voor parkeermaatregelen in Leidschendam-Centrum. Samen met ondernemers blijft de gemeente werken aan aantrekkelijke winkelgebieden. Er wordt een promotieplan opgesteld om de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg op de kaart te zetten. Mensen met schulden worden zo snel mogelijk geholpen om grip op hun financiën te krijgen en te houden. De gemeente investeert in de voorbereiding op de omgevingswet, waardoor de gemeente meer ruimte biedt voor initiatieven van bewoners. Het college kiest er voor om sociale woningbouw te realiseren. Hierdoor kunnen meer bewoners een betaalbare huurwoning krijgen of doorstromen naar een andere woning. Met de regio en het Rijk wordt aan beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen gewerkt. De gemeente maakt afspraken met het Rijk over de bereikbaarheid van The Mall of The Netherlands en verbetering van de doorstroming van het verkeer op de N14.

De volledige Kadernota 2020-2023 is te bekijken via de raadsstukken.

Bouwer en exploitant Kulturhus heeft faillissement aangevraagd

SlimScholenBouwen (SSB), verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van het Kulturhus in Stompwijk, heeft op 30 april 2019 faillissement aangevraagd bij de Rechtbank.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Dit is een hele vervelende situatie voor alle betrokken partijen, allereerst voor de Stompwijkers. De Maerten van den Velde school is begin maart naar het Kulturhus verhuisd. Mijn prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan het Kulturhus zo snel mogelijk worden afgerond, zodat ook de andere gebruikers hun intrek kunnen nemen. Daarnaast moeten we bekijken wat  deze situatie betekent voor de exploitatie van het Kulturhus.”

Intensieve gesprekken
De gemeente en SlimScholenBouwen zijn de afgelopen periode intensief met elkaar in gesprek geweest over de oplevering van het Kulturhus. Vanwege de financiële situatie van SSB heeft de gemeente eerder dit jaar al besloten om de speel- en fietsvoorziening uit het DBFMO-contract met SSB te halen. Daarnaast heeft de gemeente vanwege de veiligheid opdracht gegeven voor de sloop van de onlangs afgebrande voormalige Maerten van den Velde school.
Omdat SSB faillissement heeft aangevraagd, bekijkt de gemeente samen met Stichting Panta Rhei hoe de resterende werkzaamheden zo snel mogelijk afgerond kunnen worden.

“Huiskamer” voor jong en oud
Het Kulturhus, een initiatief van de Stompwijkse gemeenschap, wordt een nieuwe “huiskamer” voor jong tot oud in Stompwijk. Het duurzame gebouw gaat onderdak bieden aan onder meer de basisschool, het Dorpshuis met al zijn gebruikers, kinderopvang, bibliotheek en jeugdgezondheidszorg.

Aanvraag Schoolspullenpas geopend

Van 1 mei tot 1 juli kan de Schoolspullenpas aangevraagd worden. Met deze pas kunnen gezinnen met een laag inkomen spullen kopen voor het schooljaar 2019-2020.

Zo werkt het
Om de Schoolspullenpas aan te vragen moeten de kinderen in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas. Hebben zij deze niet, dan kan de pas aangevraagd worden via www.lv.nl/ooievaarspas.

Na ontvangst kan de Schoolspullenpas aangevraagd worden bij Stichting Leergeld:
1. Ga naar www.leergeld.nl/schoolspullenpas en vraag de pas(en) vóór 1 juli aan.
2. De pas(sen) worden half augustus via de post toegestuurd.
3. Activeer de pas(en) op de website van Stichting Leergeld.
4. Koop de benodigde schoolspullen in de deelnemende winkels en betaal aan de kassa met de Schoolspullenpas.

Voor kinderen op de basisschool is het tegoed op de pas € 50,- voor kinderen op de middelbare school €200 en voor kinderen in de brugklas € 300,-. Met de pas kunnen spullen zoals pennen, schriften, rekenmachines en gymkleding gekocht worden. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Leergeld.

Kindpakket
Gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen kunnen een beroep doen op de gemeente voor financiële steun. De regelingen zijn gebundeld in het kindpakket (www.lv.nl/kindpakket). Voor de Schoolspullenpas wordt samengewerkt met Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg. De gemeente financiert de pas, de stichting verzorgt de uitvoering.

Beste inwoners van Stompwijk

Zoals eerder door het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) in de Dorpsketting is aangekondigd, starten het hoogheemraadschap en de gemeente met de eerste (gezamenlijke) voorbereidingen voor de aanpak van de Doctor van Noortstraat. Deze bestaan uit het inmeten van de kadewand en de weg over het wegvak van de Tuinbouwweg tot aan de provinciale N206. Concreet omvatten de inmeetwerkzaamheden het inmeten van: de kadewand, de kant verharding aan de waterzijde, de particuliere erfafscheidingen, de kant verharding aan de woningenzijde, de dorpelhoogte, de bruggen met brugprofiel, het hart van de betonnen deksloof en de kruin van de weg door middel van een lengteprofiel, het waterbodemprofiel naast de bruggen en tot slot circa 45 dwarsprofielen vanaf 1,5 meter in de sloot tot 2 meter voorbij de teen van de dijk. Daarnaast worden foto’s gemaakt van de voortuinen en de particuliere erfafscheidingen die op tekening en in een fotoalbum worden verwerkt.

De inmeetwerkzaamheden worden uitgevoerd door het bureau Slingerland Infra dat daarmee op 24 april aanstaande verwacht te starten en duren ruim een week. Voor de werkzaamheden zijn geen wegafsluitingen nodig en het verkeer ondervindt hiervan geen tot zeer beperkte hinder.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee mede namens het hoogheemraadschap voldoende heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon, Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

06 53 79 44

Bericht over werkzaamheden rondweg

Beste inwoners van Stompwijk,

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg op 3 april j.l. stilgelegd. De reden hiervoor is dat er afschuiving van grond naar de hoofdwatergang langs de Westeinderweg heeft plaatsgevonden. Hierdoor zouden het watersysteem in de polder en het ter plaatse aanwezige gemaal niet goed meer functioneren. Dit is in strijd met de watervergunning die het HHR voor de voorbelasting aan de gemeente heeft verleend. Na overleg met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat er op het tracé langs de Westeinderweg voorlopig geen werkzaamheden en zandtransporten mogen plaatsvinden. Om vertraging in de aanleg tot een minimum te beperken, is gezocht naar alternatieve aanvoermogelijkheden, zodat de werkzaamheden elders op het tracé op korte termijn konden worden hervat. Naar de opvatting van de gemeente en de aannemer is dat mogelijk en verantwoord door de aanvoerroute te verleggen naar de Stompwijkseweg en de zandtransporten via deze weg naar de Huijsitterweg te laten plaatsvinden. Via deze route is het tracé te bereiken zonder door (het concentratiegebied van) de dorpskern van Stompwijk te rijden. De transporten via deze route zijn afgelopen week gestart en omvatten de aanvoer van circa 750 m3 zand per dag. Omgerekend zijn dit circa 30 volle vrachtwagens. Inclusief de terugritten gaat het dan om circa 60 zware transporten per dag.

De gemeente en de aannemer realiseren zich dat deze transporten een aanzienlijke impact op het verkeer en de omgeving van de Stompwijkseweg hebben. Echter beide partijen vonden het nog langer stilleggen van de werkzaamheden niet verantwoord en zien geen andere mogelijkheid om voortgang in het werk te houden.

Vanuit de aannemer en de gemeente is afgelopen week al het nodige gedaan om zoveel mogelijk belanghebbende hierover te informeren. Dat is gebeurd via www.lv.nl, Facebook, meldingen aan de Adviesraad en de Klankbordgroep en brieven aan bewoners langs de route. Daarnaast heeft de aannemer aan de chauffeurs flyers uitgedeeld met het verzoek de route met lage snelheid te rijden. De gemeente en de aannemer zijn niet blij met de ontstane situatie en vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Een aantal mensen heeft haar zorgen geuit over de technische staat van de Stompwijkseweg. De Stompwijkseweg is een openbare weg die geschikt is voor alle zwaar verkeer (zonder aslast beperking) in beide richtingen. Niettemin wordt de staat van de weg in de gaten gehouden en als blijkt dat het niet verantwoord is deze route te gebruiken, zullen de transporten worden gestaakt. Uiteraard zal de oorspronkelijke route langs de Westeinderweg weer in gebruik worden genomen zodra daarvoor toestemming wordt verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

06 53 79 44 55

Eerste stap richting lokaal sportakkoord is gezet

Wethouder Nadine Stemerdink (Sport) ondertekende samen met vertegenwoordigers uit de sport deze week een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit is de eerste stap om sport en bewegen verder in onze gemeente te verankeren en duurzaam te versterken.

Minister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals inclusief sporten & bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Subsidieregeling

Voor het realiseren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar. Gemeenten zetten deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het sportakkoord. “We hebben vanuit de Visie op sport en bewegen in de gemeente ingezet op het stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, het aanstellen van een beweegcoach voor mensen met een beperking en het instellen van een helpdesk voor verenigingen. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan. Een belangrijke opdracht is het inclusief sporten & bewegen verder vorm te geven. Niemand staat in de sport langs de kant!”, vertelt wethouder sport Nadine Stemerdink. Ook voetbalvereniging RKAVV is enthousiast en vertelt “Een lokaal sportakkoord zal naar onze mening perfect passen in de Buurthuis van de Toekomst plannen welke RKAVV heeft.”

Vervolgtraject

Het college heeft samen met GGD Haaglanden, voetbalvereniging RKAVV en Stichting Sport en Welzijn de intentieverklaring, om een sportformateur aan te stellen, ondertekend. Voor het vervolgtraject gaat de gemeente samen met hen en alle andere partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente, aan de slag om tot het lokaal akkoord te komen. Het doel is om in dit najaar het lokaal sportakkoord te presenteren en te ondertekenen.

Namen nieuwe weg en brug in Stompwijk bekendgemaakt

Wethouder Astrid van Eekelen heeft vorige week in Stompwijk de namen voor de nieuwe Verbindingsweg en de brug over de Nieuwe Vaart bekend gemaakt: de Veenpoldersweg en Gemaalbrug.

Inwoners van Stompwijk konden op 20 maart in het speciaal daarvoor ingerichte stembureau hun voorkeur voor de namen doorgeven. 857 Inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik en brachten hun stem uit.

Ruim 60 procent van de kiezers gaf de voorkeur aan de naam

‘Veenpoldersweg’.

De naam ‘Gemaalbrug’ voor de brug over de Nieuwe Vaart kreeg ook ruim 60 procent van de stemmen.

Het College van B&W heeft tijdens de collegevergadering van 2 april de namen officieel vastgesteld.