Categoriearchief: gemeente

De bibliotheek is verhuisd

Na veel gepraat is het nu toch eindelijk gebeurd. De bibliotheek is verhuisd vanuit het Dorpshuis naar het Kulturhus. Afgelopen vrijdag is de eerste dag in het Kulturhus gevierd met koffie en taart.
De komende twee weken (vakantieperiode) is de bibliotheek alleen open op de vrijdagochtend van half 10 tot half 12.

Vanaf september is de bibliotheek beschikbaar op ieder moment dat u in het Kulturhus in de huiskamer kunt. En dat is dus heel vaak. U kunt dan zelf boeken lenen en terugbrengen via het computer-scherm. Verder is iedere dag, gedurende één uur, een vrijwilliger aanwezig om u te helpen als u vragen heeft. De precieze tijden daarvan worden nog bekend gemaakt.

Het assortiment van de bibliotheek in het Kulturhus wordt ook groter dan in het Dorpshuis. Naast de al bekende romans, zijn er nu ook GROTE letter boeken voor iedereen die dat gemakkelijker vindt. En voor de allerkleinsten zijn er prentenboeken. Hoe heerlijk is het om als oma of opa met je kleinkind langs te komen. Wist u trouwens dat u ook boeken of andere materialen vanuit de enorme collectie van de bibliotheken kunt reserveren? Als u dat doet kunt u het gereserveerde artikel in de bibliotheek in het Kulturhus ophalen.
Door de gevulde boekenkasten ziet het Kulturhus er ook weer een stukje gezelliger uit. Ik zou zeggen, kom binnenkort eens een kijkje nemen.

Namens de vrijwilligers van de bibliotheek in het Kulturhus
Marianne Turk

Sportproeverij voor ouderen

Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg organiseert met diverse partners van het project ‘Beweegpret 55+ aan zet’ op vrijdag 23 augustus aanstaande vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur een Sportproeverij voor vijfenzestigplussers op de Dobbelaan 4 in Leidschendam. Het evenement wordt georganiseerd om meer mensen kennis te laten maken met het beweegaanbod in de regio. Beweegpret 55+ aan zet staat bekend als de ouderengym. Tijdens het festival kunnen bezoekers ervaren hoe leuk deze ouderengym is. Ook laten verschillende sportverenigingen deelnemers kennis maken met hun speciale cursusaanbod. Daarnaast is er een braderie en informatiemarkt van alle partners waaronder WZH Prinsenhof, WZH Schoorwijck, Stichting Duivenvoorde en Multifysio. Het evenement heeft een sociale functie doordat mensen van verschillende ouderengym groepen en potentieel nieuwe deelnemers elkaar ontmoeten. Het is een gezellig en gezond samenzijn waar bezoekers kunnen genieten van een zelfgemaakte fiets-smoothie.

Sportverenigingen Verschillende sportverenigingen die deelnemen aan het project presenteren zich tijdens de Sportproeverij en bieden de ouderen een breder scala aan sportmogelijkheden aan. Deelnemers van de ouderengym die geïnteresseerd zijn in een specifieke sport kunnen doorstromen naar bijvoorbeeld gymnastiekvereniging Gymnova, sportcentrum Rust, gymnastiekvereniging AVGV en tafeltennisvereniging VVV.

Dus heeft u zin in een gezellige en sportieve middag? Zou u graag wat meer in beweging komen en sociale contacten opdoen? U bent van harte uitgenodigd op de Sportproeverij! Kijk voor het programma op www.senw-lv.nl/events/fit-vitaal-sportproeverij-65/.  

KWS legt nieuwe Veenpoldersweg aan

De gemeente heeft een contract afgesloten met KWS Infra b.v. voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. Van de vijf partijen die voor het werk hadden ingeschreven kwam KWS als beste uit de bus. Bij de beoordeling van de inschrijvingen is gekeken naar het plan van aanpak, het brugontwerp voor de brug over de Nieuwe Vaart en duurzaamheidsaspecten.

De Veenpoldersweg krijgt een lengte van ca. 2,1 km en komt ten westen van Stompwijk te liggen, tussen de N206 en de Tuinbouwweg. De weg zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer om de dorpskern van Stompwijk heen wordt geleid, zodat deze wordt ontlast.

KWS heeft ongeveer een half jaar de tijd nodig om het werk voor te bereiden, zodat de uitvoering begin volgend jaar kan beginnen. Het aanleggen van de weg en de bruggen duurt ongeveer één jaar. Dat zou betekenen dat begin 2021 de eerste auto’s over de Veenpoldersweg rijden.

De voorbelasting van de Veenpolderweg is momenteel nog in volle gang. Het zand dat is aangebracht op het toekomstige tracé van de weg moet naar verwachting nog wel 6 tot 12 maanden rusten voordat er een stabiele weg op kan worden aangelegd.

Nieuwe Woningen in stompwijk

De gemeente wil samen met Schouten Projectontwikkeling BV. een bouwplan ontwikkelen bestaande uit 20 tot 30 nieuwe woningen aan de Westeinderweg 1a, 3a en 5. Daarvoor hebben beide partijen op 19 juni 2019 een intentieovereenkomst afgesloten.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Uit het woonbehoefteonderzoek dat in 2017 is gehouden bleek dat er in Stompwijk een grote behoefte bestaat aan meer woningen. En dan vooral aan woningen voor bijvoorbeeld ouderen en jongeren. Dit bouwplan komt aan deze behoefte tegemoet. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Stompwijk.”

Intentieovereenkomst
In de intentieovereenkomst wordt de haalbaarheid van het bouwplan onderzocht. In de intentieovereenkomst staan afspraken over onder andere de ambtelijke kosten, de taakverdeling, planning en looptijd. Als de planvorming verloopt volgens verwachting, dan zouden in 2021 de eerste woningen kunnen worden opgeleverd.

Het plan
Het plan ligt nog op de tekentafel, maar gedacht wordt aan een mix van sociale huurwoningen, middeldure koopwoningen en vrije sector koopwoningen. De gemeente en Schouten Projectontwikkeling BV. organiseren voor de zomer een informatieavond over de bouwplannen.

Bouwlocatie
De bouwlocatie van de toekomstige woningen ligt buiten het bestaande stad- en dorpsgebied. Het is de voorkeur van de Provincie Zuid-Holland en gemeente om binnen het bestaande stad- en dorpsgebied te bouwen. Omdat de druk op de bestaande woningmarkt in Stompwijk zo groot is, wordt daar in dit geval van af geweken. Hierover vindt afstemming plaats met de provincie.

Gemakkelijker parkeren in Leidschendam-Centrum

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt aan het verlagen van de parkeerdruk in het Damcentrum.  Allereerst met een uitbreiding van de blauwe zone naar het gehele centrum. Een tweede actie is een parkeerverwijssysteem, waardoor mensen gemakkelijker een parkeerplek kunnen vinden. Tenslotte gaat de gemeente deelauto’s stimuleren. Uiteindelijk moet dit de parkeerdruk terugbrengen met minimaal ongeveer 10% op het drukste moment van de week, de zaterdagavond.

Verder werken aan betere bereikbaarheid Damcentrum

De komende periode worden maatregelen genomen om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Damcentrum te verbeteren. In de eerste plaats wordt een aantal maatregelen uit Benutten zoals bedoeld uitgevoerd. Daarnaast worden het komend half jaar de opties selectieve toegang en aanleg brug verder uitgezocht alvorens hierover een definitief besluit te nemen.
Kijk voor meer informatie op de site van Leidschendam-Voorburg.

Op 3 juni start KWS met fase 2A en Van Gelder op fase 1A

Wat betekent dit voor u? Zie kaart.
Vanaf 3 juni wordt deel 2A (Nieuwstraat/Venestraat tussen Damhouderstraat en de Tol) afgesloten voor alle verkeer. Het andere deel Nieuwstraat (tussen Vlietweg en Damhouderstraat) en de Damhouderstraat worden éénrichtingsverkeer (in de richting Sluisplein).
Op bijgaand kaartje staan de omleidingsroutes aangegeven. Wij raden u aan deze omleidingsroute te gebruiken tot de werkzaamheden in het najaar 2019 klaar zijn.
Verkeershinder
Bestemmingsverkeer naar Leidschendam-Zuid blijft mogelijk. De werkzaamheden zorgen voor overlast en een toename van verkeer in de straten rondom de Nieuwstraat en Damhouderstraat. Als u gebruik moet maken van deze straten respecteer dan de verkeersregels en de leefomgeving van de bewoners.
KWS App
Op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Download de gratis KWS App. Zoek in de Playstore of Applestore naar: ‘KWS’ en zonder registratie kunt u de App downloaden en installeren. Na installatie zoekt u het project op Leidschendam-Voorburg en klik op ‘Groot onderhoud Nieuwstraat’ en sla deze op als favoriet. U vindt veel informatie terug in deze App. Wij delen alle informatie over de voortgang, de fasering en de planning. Ook kunt u via de KWSapp vragen, klachten en complimenten indienen.
Persoonlijk contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Gert-Jan Roth bereikbaar via groth@KWS.nl en 06-54976385. Heeft u vraag aan de gemeente over de werkzaamheden neem dan contact op met de omgevingsmanager van de gemeente Leidschendam-Voorburg van het project Sandra Zierikzee,
szierikzee@lv.nl telefoon 06-58849041.

Of kom langs op het spreekuur iedere woensdag tussen 11:00 – 12:30 uur in de KWS Infra keet aan de Nieuwstraat.

Gemeente en partners van start met nieuwe subsidiesystematiek

De gemeente Leidschendam-Voorburg en tientallen partners zijn donderdag 23 mei officieel van start gegaan met een nieuwe subsidiesystematiek. Subsidieaanvragen van maatschappelijk partners, zoals ontmoetingscentra en welzijnsorganisaties, worden niet meer individueel ingediend, maar partners gaan eerst met elkaar aan tafel om hun aanbod rond een bepaald thema op elkaar af te stemmen.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: ,,Maatschappelijke partners staan dicht bij onze inwoners. Door hen bij elkaar aan tafel te brengen en ze gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een bepaald vraagstuk, willen we ze uitdagen tot samenwerken. Wij verwachten dat dit al snel resultaat oplevert. Tijdens het eerste jaar willen we met name dubbelingen en gaten in het aanbod signaleren en deze oplossen. Met als eindresultaat een nog vollediger ondersteuningsaanbod voor onze inwoners.”

Voorheen werkte de gemeente met een ‘subsidiebeleidskader’. Hierin stond beschreven wat de gemeente wil bereiken, welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en aan welke specifieke eisen een organisatie of persoon moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Alle organisaties die activiteiten hebben die in het subsidiebeleidskader voorkomen, konden individueel een subsidie aanvragen. Dit zorgde ervoor dat meerdere organisaties een bijdrage leverden aan dezelfde doelen, maar dat ze dit niet altijd van elkaar wisten. Hierdoor werden sommige activiteiten dubbel aangeboden, terwijl er bij andere doelen veel minder aanbod was. Er was dus niet altijd voldoende samenhang.

Organisaties die activiteiten aanbieden rond het betreffende thema, gaan nu met elkaar in gesprek om te toetsen of en op welke wijze hun activiteiten bijdragen aan de gestelde doelen, of er nog activiteiten missen waardoor bepaalde doelen niet behaald worden of dat er misschien juist overlap in het aanbod zit. Op basis van de gesprekken maken de organisaties samen één plan voor het komende jaar met daarin alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. Dit plan is een advies aan het college. Het college toetst vervolgens of het plan aan de voorwaarden voldoet en neemt uiteindelijk het besluit.

Niet alle subsidies op tafel
De subsidietafels worden georganiseerd rond zes thema’s uit het Sociaal Kompas: Opgroeien en opvoeden, Talentontwikkeling, Zelfredzame inwoner, Financiële zelfredzame en (digi)taalvaardige inwoner, Sociale cohesie en Ruimte voor verschillen. De gemeente verstrekt ook subsidies voor activiteiten die niet onder deze thema’s vallen. Dit gaat onder meer om de Reddingsbrigade Vlietlanden, behoud van cultuurhistorisch erfgoed, ondernemersfondsen, theater, musea, amateurkunstorganisaties, evenementen en burgerinitiatieven. Subsidies hiervoor worden op de gebruikelijke manier verstrekt.

Kadernota 2020: nu en in de toekomst financieel gezond

In de Kadernota 2020-2023 legt het college aan de gemeenteraad een samenhangend pakket voor dat een structureel sluitende meerjarenbegroting oplevert. Het college stelt investeringen voor in de samenleving en legt tegelijkertijd ombuigingsvoorstellen voor, die oplopen van circa 2,2 miljoen euro in 2020 naar structureel 2,8 miljoen euro in 2023. De gemeenteraad besluit op 3 juli 2019 over de Kadernota.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “We zijn als college ambitieus. Ondanks de financiële tegenwind blijven we investeren in de samenleving. En we zien hiervan de eerste resultaten. We hebben een eerste stap gezet in het verbeteren van de afvalinzameling, we begeleiden merkbaar meer mensen naar werk en hebben de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd.”

Maatregelen voor financieel gezonde gemeente
De belangrijkste oorzaken van de financiële tegenvallers zijn de oplopende tekorten bij de jeugdhulp en de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Om deze tegenvallers op te vangen zijn eerder mogelijke ombuigingsvoorstellen geïnventariseerd. In deze Kadernota worden de gemaakte keuzes voorgelegd voor een sluitende meerjarenbegroting.
De ombuigingsvoorstellen zijn deels nieuwe maatregelen en deels al vastgestelde maatregelen die eerder ingaan. Het college wil besparen op het gebied van jeugdzorg door onder meer beter te sturen op zorgaanbieders. De verwijzing naar geïndiceerde zorg door huisartsen wordt lager door de praktijk ondersteuner huisartsen in te zetten bij alle huisartsenpraktijken. De zorg aan jongeren die dat nodig hebben blijft doorgaan. De leges worden een jaar eerder meer kostendekkend en de btw op rioolheffing wordt doorbelast. Er zijn mogelijkheden voor besparingen bij de invoering van de omgevingswet door toenemende automatisering van planvorming, beleid en vergunningverlening. Extra inkomsten voor onderwijsachterstandenbeleid worden deels geïnvesteerd in meer uren voor vroeg- en voorschoolse educatie en deels gebruikt om de kosten te verlagen.

Investeren in de samenleving
In de 2,8 miljoen euro aan keuzes die het college voorlegt, worden verenigingen en organisaties die zich inzetten voor inwoners ontzien. Er wordt onverminderd ingezet op duurzaamheid. Geen wijk of winkelcentrum is in onze gemeente hetzelfde, daarom zetten we in op de wijkgerichte aanpak. Er blijft aandacht voor minimaregelingen waarmee gezinnen met een laag inkomen worden ondersteund. Er wordt geld gereserveerd voor parkeermaatregelen in Leidschendam-Centrum. Samen met ondernemers blijft de gemeente werken aan aantrekkelijke winkelgebieden. Er wordt een promotieplan opgesteld om de kwaliteiten van Leidschendam-Voorburg op de kaart te zetten. Mensen met schulden worden zo snel mogelijk geholpen om grip op hun financiën te krijgen en te houden. De gemeente investeert in de voorbereiding op de omgevingswet, waardoor de gemeente meer ruimte biedt voor initiatieven van bewoners. Het college kiest er voor om sociale woningbouw te realiseren. Hierdoor kunnen meer bewoners een betaalbare huurwoning krijgen of doorstromen naar een andere woning. Met de regio en het Rijk wordt aan beter openbaar vervoer en betere fietsverbindingen gewerkt. De gemeente maakt afspraken met het Rijk over de bereikbaarheid van The Mall of The Netherlands en verbetering van de doorstroming van het verkeer op de N14.

De volledige Kadernota 2020-2023 is te bekijken via de raadsstukken.

Bouwer en exploitant Kulturhus heeft faillissement aangevraagd

SlimScholenBouwen (SSB), verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van het Kulturhus in Stompwijk, heeft op 30 april 2019 faillissement aangevraagd bij de Rechtbank.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Dit is een hele vervelende situatie voor alle betrokken partijen, allereerst voor de Stompwijkers. De Maerten van den Velde school is begin maart naar het Kulturhus verhuisd. Mijn prioriteit is nu om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden aan het Kulturhus zo snel mogelijk worden afgerond, zodat ook de andere gebruikers hun intrek kunnen nemen. Daarnaast moeten we bekijken wat  deze situatie betekent voor de exploitatie van het Kulturhus.”

Intensieve gesprekken
De gemeente en SlimScholenBouwen zijn de afgelopen periode intensief met elkaar in gesprek geweest over de oplevering van het Kulturhus. Vanwege de financiële situatie van SSB heeft de gemeente eerder dit jaar al besloten om de speel- en fietsvoorziening uit het DBFMO-contract met SSB te halen. Daarnaast heeft de gemeente vanwege de veiligheid opdracht gegeven voor de sloop van de onlangs afgebrande voormalige Maerten van den Velde school.
Omdat SSB faillissement heeft aangevraagd, bekijkt de gemeente samen met Stichting Panta Rhei hoe de resterende werkzaamheden zo snel mogelijk afgerond kunnen worden.

“Huiskamer” voor jong en oud
Het Kulturhus, een initiatief van de Stompwijkse gemeenschap, wordt een nieuwe “huiskamer” voor jong tot oud in Stompwijk. Het duurzame gebouw gaat onderdak bieden aan onder meer de basisschool, het Dorpshuis met al zijn gebruikers, kinderopvang, bibliotheek en jeugdgezondheidszorg.