Categoriearchief: gemeente

Subsidiepot verduurzamen woning aangevuld

Het college heeft besloten de subsidiepot die woningeigenaren stimuleert om hun woning te verduurzamen, aan te vullen met 70.000 euro. Vanaf donderdag 25 oktober 2018 8.00 uur kunnen inwoners weer subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie. Zo stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen en werkt aan een klimaatbestendige stad.

Begin 2018 stelde de gemeente Leidschendam-Voorburg 200.000 euro subsidie beschikbaar. Ongeveer 350 huishoudens maakten hier gebruik van. Door het grote enthousiasme was de pot al in april leeg. De gemeente onderzoekt op dit moment of een fonds de subsidieregeling op termijn kan vervangen.

Duurzame maatregelen

De subsidieregeling maakt het investeren in een duurzame woning extra aantrekkelijk. Dat kan op verschillende manieren. Particuliere woningeigenaren kunnen met subsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Ook kan de subsidie gebruikt worden om een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom), een elektrisch inductiefornuis, infraroodpanelen of vloerverwarming aan te schaffen.

Burenbonus

Particuliere woningeigenaren krijgen 25 procent subsidie op een groen dak, 20 procent op een isolatiemaatregel en 5 procent op zonnepanelen. Iedereen die samen met anderen duurzaamheidsmaatregelen uitvoert, kan een beroep doen op een éxtra subsidie van 5%; de burenbonus.

Meer groene daken

Sinds begin dit jaar ging 4% van de subsidie naar aanleg van groene daken. Met een totaal van 3.319 m² blijft dit nog flink achter bij het streefgetal van 15.000 m². Een groen dak op een schuur vraagt veelal om een relatief kleine investering, maar houdt regenwater vast bij hevige regenval en zorgt voor schonere lucht.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren (inclusief Verenigingen voor Eigenaren) kunnen vanaf 25 oktober digitaal subsidie aanvragen via lv.nl/subsidie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. Inwoners kunnen vragen stellen via lv.nl/contact.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg streeft er naar om een groene, duurzame woongemeente te zijn. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan duurzaam energiegebruik, CO²-reductie en aardgasvrije wijken. De subsidieregeling, onderdeel van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020, is gestart om inwoners te stimuleren om duurzamer te wonen en leven. Hiermee is de gemeente energiezuiniger, duurzamer en groener geworden.

Onderscheiding voor oud-raadsleden Juliette Bouw en Astrijd van Eekelen

Woensdagmiddag 17 oktober reikte burgemeester Klaas Tigelaar twee Koninklijke onderscheidingen uit aan de oud-raadsleden mevrouw A.J.W. (Astrid) van Eekelen en mevrouw J.J. (Juliette) Bouw. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun inzet in de gemeenteraad van ten minste twaalf jaar. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in Leidschendam.

Juliëtte Bouw heeft voor het CDA drie termijnen in de raad gezeten. Zij startte in 2006 en is op 5 juni jl. benoemd tot wethouder. Astrid van Eekelen werd voor de VVD in 2002 gemeenteraadslid. Zij was eerst actief in de raad in Sneek en verhuisde daarna naar Voorburg. Van 2009 tot 2010 was zij één jaar wethouder en keerde daarna weer terug in de raad. Op 5 juni dit jaar werd ook zij geïnstalleerd als wethouder.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

reikt vrijwilligersprijzen uit

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en vaak zelfs onmisbaar. Om hen te bedanken voor hun inzet, reikt de gemeente Leidschendam-Voorburg vrijwilligersprijzen uit. Het gaat om twee prijzen, één voor een individuele vrijwilliger die van grote waarde is geweest voor een project of vrijwilligersorganisatie en één voor een vrijwilligersorganisatie die een bijzondere prestatie heeft neergezet in het afgelopen jaar. Nomineren kan tot en met 8 november.

Met de prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ wil de gemeente Leidschendam-Voorburg alle vrijwilligers bedanken en in het zonnetje zetten.

De prijzen ‘Vrijwilliger van het jaar 2018’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2018’ worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op donderdag 6 december 2018. Inwoners, verenigingen en organisaties uit onze gemeente  kunnen kandidaten voor de individuele vrijwilligersprijs voordragen. Vrijwilligersorganisaties die in aanmerking willen komen voor de organisatieprijs, kunnen zichzelf aanmelden. Nomineren kan via www.vrijwilligerspunt.nl/prijs

 

Starthandeling voorbelasting Verbindingsweg

De voorbelasting van het tracé van de Verbindingsweg is eind september in gang gezet. Op donderdag 11 oktober markeerden we dit met een officieel startmoment. De gemeente Leidschendam-Voorburg en Van der Krogt Aanneming gingen samen aan de slag. 

Starthandeling

De starthandeling door wethouder Astrid van Eekelen vond om 16.00 uur plaats op de Doctor van Noortstraat (op de voormalige locatie van kringloopwinkel De Stal). Aansluitend was er een informeel samenzijn met een hapje en drankje in De Bles (Doctor van Noortstraat 154).

Over de verbindingsweg

Na jaren van voorbereiding is de aanleg van de Verbindingsweg om de kern van Stompwijk van start gegaan. Er wordt een zandpakket aangebracht dat er voor moet zorgen dat het toekomstige wegtracé voldoende inklinkt om de weg zelf er op te kunnen aanleggen. Het aanbrengen van het zandpakket vindt plaats in meerdere fasen en in verschillende lagen. Daarna moet het wegtracé ongeveer een jaar inklinken om geschikt te zijn voor het aanleggen van de weg. De aannemer en gemeente proberen de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom is er voor gekozen alle transporten (vol en leeg) vanaf de provinciale N206 over het wegtracé door het land te laten plaatsvinden.

Begroting 2019: investeren in de samenleving én financieel gezond blijven

Het college van B&W presenteert zijn eerste begrotingsvoorstel van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad. Met de programmabegroting 2019-2022 investeert het college in de samenleving: in maatregelen voor inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Om het wonen, werken en leven in Leidschendam-Voorburg nog prettiger te maken. Tegelijkertijd stelt het college maatregelen voor om structurele financiële tegenvallers, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, op te vangen.

Investeren in de samenleving

Alle ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ zijn verwerkt in de begroting. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de afvalinzameling in de gemeente. Alle straten moeten schoon. Ook blijft het college stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een fonds waarmee inwoners tegen een lage rente hun woning kunnen verduurzamen. En nieuwe woningen zijn bij voorkeur energieneutraal en in ieder geval zónder gasaansluiting. Daarnaast zet het college in op kortere wachtlijsten voor betaalbare woningen, de bouw van drie Integrale Kindcentra en op een betere doorstroming en bereikbaarheid van onder meer het Damcentrum. Ook de economie heeft de volle aandacht. Het college stimuleert levendige, lokale winkelcentra door sámen met ondernemers de aantrekkelijkheid te vergroten. Om de gemeentelijke dienstverlening te blijven verbeteren, wil het college blijven inspelen op de vragen en behoeften vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door de openingstijden van het Servicecentrum te laten aansluiten op de vraag en de dienstverlening verder te digitaliseren. En inwoners kunnen erop rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, jong en oud.

Opvangen van financiële tegenvallers

Leidschendam-Voorburg heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers. Een deel van die tegenvallers waren al bekend bij het opstellen van de begroting. Zo kost de jeugdzorg bijvoorbeeld steeds meer geld. Het college stelt concrete maatregelen voor om de tegenvallers op te vangen. Inwoners worden zoveel mogelijk ontzien. Eind september kwam daar een nieuwe tegenvaller bij, die het college niet had kunnen voorzien. De inkomsten uit het gemeentefonds blijken minder hoog voor deze begrotingsperiode dan verwacht. Hiervoor werkt het college de komende periode aanvullende voorstellen uit om de nieuwe tekorten op te vangen.

Raad stelt de begroting vast

Het is de gemeenteraad die de begroting vaststelt. De raad debatteert over het begrotingsvoorstel op 30 oktober, de besluitvorming staat gepland op 13 november. Het voorstel is in te zien op www.lv.nl/begroting2019<http://www.lv.nl/begroting2019>. Met de ‘Begroting in één oogopslag’ maakt de gemeente het huishoudboekje inzichtelijk en toegankelijk.

Samen aan zet voor schone straten

Het college presenteert een nieuw plan van aanpak met concrete maatregelen om de vraagstukken rondom afval aan te pakken. Duidelijke prioriteit hierbij is om op korte termijn de service aan inwoners fors te verbeteren. De meest opvallende maatregel in het plan is dat Avalex het restafval vanaf januari 2019 weer wekelijks ophaalt. Dit wordt gefaseerd in de gemeente uitgerold. Het plan kijkt ook nadrukkelijk naar de toekomst en kent een scala aan maatregelen. Naast het wekelijks inzamelen van restafval wordt ook het grofvuilprobleem aangepakt. Van Eekelen: “Op dit moment is er geen milieustraat in onze gemeente. Je ziet dat er wel veel vraag is naar een locatie waar mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen. Daarom zetten we twee keer per maand afzetcontainers voor grofvuil op de gemeentewerf en we kijken of kinderboerderijen inleverpunten kunnen worden voor onder andere klein chemisch afval, kleinere wit- en bruingoed apparaten en frituurvet. Het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte moet stoppen. Bel Avalex en het wordt binnen vijf werkdagen gratis opgehaald.”

Lange termijn

De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking staan niet stil. De gemeente gaat samen met Avalex en andere regiogemeenten nieuwe en innovatieve manieren van afvalverwerking en -scheiding onderzoeken. Wethouder Van Eekelen: “We zoeken naar maatwerkoplossingen waarbij inwoners tevreden zijn over de service. Ook wil ik samen met inwoners de handen ineen slaan om er met elkaar voor te zorgen dat we ons restafval verminderen.” Het college legt het plan voor aan de raad voor akkoord.

Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg van start

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg is vanaf vandaag officieel een stichting. Deze stichting verleent hulp aan inwoners die door bijzondere oorzaken in een financiële probleemsituatie zijn geraakt. Door het fonds om te vormen tot een stichting, kunnen vanaf nu nog meer mensen worden geholpen.

Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg, een samenwerking tussen de gemeente en de gezamenlijke kerken, is al sinds 1989 actief. Het fonds ondersteunt inwoners die het financieel moeilijk hebben en voor wie de wettelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de schuldhulpverlening zit en de wasmachine ineens kapot gaat. Er is geen recht op bijzondere bijstand of een andere regeling. In zo’n geval kan de stichting bijspringen. Stichting Sociaal Fonds Leidschendam-Voorburg verleent geen structurele financiële bijstand.

Armoede

Voorzitter Manja Grol: “Meer dan 10 procent van de inwoners van Leidschendam-Voorburg leeft in armoede. Zij krijgen regelmatig te maken met financiële noodsituaties. Wij ontvangen ieder jaar 60 tot 75 aanvragen waar echt geen andere oplossing voor is. Nu wij een stichting zijn en de ANBI-status hebben gekregen, kunnen we fondsen vragen om een jaarlijkse bijdrage te geven. We hopen daarom vanaf nu nog meer aanvragen te kunnen honoreren.”

Oprichting Cultuurpodium VoLeiSt

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief om een Cultuurpodium op te richten voor alle stichtingen, verenigingen, instellingen en individuele kunstbeoefenaars in de gemeente. Bij de uitreiking van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg eerder dit jaar was dit initiatief al aangekondigd. Voor iedereen die geïnteresseerd is, vindt er op donderdag 4 oktober aanstaande in het Veur Theater van 17.00 – 19.00 uur een Cultuurborrel plaats.

Het initiatief om een Cultuurpodium op te richten komt voort uit het gemis aan een goede vertegenwoordiging vanuit de cultuursector in de gemeente. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”De kunst- en cultuursector bundelt onvoldoende de krachten om in de richting van de gemeente een vuist te kunnen maken. De gesubsidieerde instellingen zoals Theater Ludens, de bibliotheek, de musea en Trias hebben elkaar in het verleden gevonden als de’Cultuurpartners Leidschendam-Voorburg’ en die weten prima de weg naar het gemeentehuis te vinden. De kunst- en cultuursector in onze gemeente zou meer in gezamenlijkheid het belang van kunst- en cultuur over het voetlicht kunnen brengen. Samen sta je sterker. Dat moet niet alleen gelden voor de genoemde grote Cultuurpartners, maar ook voor alle anderen die bezig zijn op het gebied van kunst- en cultuur.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief voor het oprichten van het Cultuurpodium, maar zal zich na oprichting niet met de inhoud bemoeien. Om de inbreng in het Cultuurpodium vanuit de drie woonkernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk te benadrukken, heeft GBLV/Gemeentebelangen voor Cultuurpodium VoLeiSt als werktitel gekozen, waarin de eerste paar letters van de drie kernen naar voren komen.

Het Cultuurpodium zou zich kunnen richten op het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente op het gebied van kunst- en cultuur, bijvoorbeeld rond de aanpassing van het Actieplan Cultuur, de scheve subsidieverhoudingen, het versterken van de onderlinge samenwerking, het organiseren van de Cultuurprijs en het organiseren van netwerkactiviteiten zoals de Cultuurborrel.

 

Gratis cursus archeologie

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, met als thema ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’. Bij de bibliotheek in Voorburg kunt u meedoen aan een

gratis cursus Archeologie. De cursus bestaat uit vijf lessen en begint op woensdag 3 oktober.

Opgravingen in Zuid-Holland

De afgelopen tientallen jaren zijn er in Zuid-Holland veel archeologische opgravingen gedaan. Daarbij kwam een grote hoeveelheid resten uit het verleden naar boven. Een groot deel daarvan bevindt zich nu in het Provinciaal

Depot voor Bodemvondsten in Alphen a/d Rijn.

Beetpakken

Maar wat is mooier dan deze vondsten zelf eens beet te mogen pakken?

Onder begeleiding van archeoloog Yvonne Lammers ervaart uzelf hoe het is om onderzoek te doen naar archeologische resten.

Verleden reconstrueren

De dozen uit het depot gaan open en samen bekijken we scherven van aardewerk, botresten, glas en metaal. U leert hoe archeologen aan de hand van vondsten het verleden reconstrueren. Daarbij staan we uitgebreid stil bij de archeologie van Nederland en die van Zuid-Holland in het bijzonder.

Yvonne Lammers

Yvonne Lammers promoveerde als archeoloog aan de Rijksuniversiteit Leiden. De titel van haar proefschrift was ‘Ontdekt in Leiden: archeologische en bouwhistorische topvondsten’.

Waar en wanneer?

Bibliotheek in Voorburg op 5 woensdagen van 3 tot en met 31 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze cursus wordt ook nog aangeboden in de bibliotheek in Rijswijk van woensdag 7 november tot en met woensdag 5 december van 13.30 – 15.30 uur.

Aanmelden

Meedoen aan deze cursus is gratis. Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in, want het aantal plaatsen in beperkt! Wel graag vooraf aanmelden op www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de balie in de bibliotheek.

Regenboogpicknicktafel voor meer acceptatie seksuele diversiteit

Iedereen moet in onze gemeente zichzelf kunnen zijn, ondanks verschillen in seksuele geaardheid. Dat is de boodschap achter de regenboogpicknicktafel, die zaterdag 15 september door wethouder Nadine Stemerdink en Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation werd onthuld. De tafel blijft permanent staan bij Coffeeworks aan de Parkweg in Voorburg.

Regenbooggemeente

Leidschendam-Voorburg is sinds 2011 een regenbooggemeente en maakt er zich sterk voor dat iedereen mag zijn wie hij is. Daarbij ondersteunen we graag initiatieven van partners, verenigingen en inwoners en werkt de gemeente nauw samen met sport-, welzijns-, zorg-, en culturele verenigingen en het onderwijs om het onderwerp ook daar hoog op de agenda te zetten. Zo worden er samen met COC Haaglanden voorlichtingen op scholen gegeven, is er volgende maand een expositie om aandacht te vragen voor de Coming Out Day, geeft de John Blankenstein Foundation dit najaar workshops bij sportverenigingen, gaan we regenboogvlaggen en –ballen verspreiden onder sportverenigingen en wordt er een voetbaltoernooi georganiseerd om ook op de sportvelden acceptatie van LHBTQI’ers te vergroten.