Categoriearchief: gemeente

Subsidie en Energiebespaarlening voorduurzame woningmaatregelen

De gemeente stelt in 2021 opnieuw geld beschikbaar om inwoners te stimuleren woningen en panden te verduurzamen. Vanaf 1 februari 2021 kunnen particuliere woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) gebruik maken van een subsidieregeling. Net als vorig jaar zet de regeling in op isolerende maatregelen, zoals een groen dak, dak-,vloer-, muurisolatie en HR++Glas. Hiervoor is in totaal 350.000 euro beschikbaar. Daarnaast is het voor woningeigenaren en VvE’s mogelijk een Energiebespaarlening aan te vragen bij het Nationaal Warmtefonds. De rente die de Energiebespaarlening vraagt op een lening verlagen we met circa 1 %, zodat lenen voor deze investering voordelig en rendabel is. Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “Door het opnieuw geld beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van woningen, stimuleert de gemeente de overgang naar gasloos wonen. Het vergroenen van daken en isoleren van de bestaande woningvoorraad helpt bij het klimaatadaptief inrichten van de gemeente”.

Subsidie aanvragen vanaf 1 februari

Woningeigenaren en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) kunnen vanaf 1 februari 2021 om 9.00 uur subsidie aanvragen voor isolerende maatregelen via www.lv.nl/subsidie. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Iedereen die een aanvraag doet, ontvangt binnen acht weken antwoord. Deze termijn kan de gemeente met vier weken verlengen. De gehele subsidieregeling is online te raadplegen. Inwoners met vragen kunnen die richten aan energie@lv.nl.

Energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds

Bij het Nationale Warmtefonds kunnen inwoners geld lenen om duurzame maatregelen aan hun woning te treffen. Het Warmtefonds is beschikbaar voor particulieren en VvE’s, vanaf 8 appartementen. De gemeente maakt de lening voor particulieren en VvE’s aantrekkelijk door de rente van het fonds met circa 1 % te verlagen. In totaal is er in 2021 een bedrag van 250.000 euro beschikbaar. Kijk voor de mogelijkheden op www.energiebespaarlening.nl/leidschendamvoorburg.

Duurzame ambities

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft als doel om een CO2 neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn in 2050. Er wordt ingezet op CO2-reductie, energiebesparing, het verhogen van het percentage opwekking van duurzame energie en de realisatie van groene daken. Daarom stimuleert de gemeente inwoners om duurzame maatregelen te treffen aan hun woning.

Doe mee met de workshop ‘Omgaan met Autisme’

Op 26 januari organiseert SenW in samenwerking met de NOC*NSF de workshop ‘Omgaan Met Autisme’. Deze (online) cursus kent al twee eerdere trainingen (oktober 2019 en februari 2020) en daarom geeft cursusleider Paul Voois (NOC*NSF) verdieping op de materie zoals eerder behandeld. Ook nieuwe geïnteresseerden kunnen meedoen, want tijdens de training wordt de basis herhaald om vervolgens op intervisieniveau met ieders input aan de slag te gaan.

Een kind met autisme voelt zich niet automatisch op z’n gemak bij een sportvereniging. Iemand met autisme verwerkt prikkels namelijk anders dan de meeste andere kinderen. Dat zorgt soms voor onrust of onbegrip, zowel bij het kind zelf als bij direct betrokkenen. Trainers die hiermee weten om te gaan bij hun sportvereniging, kunnen een groot verschil maken in het sportplezier én het leven van de sporter!

Aanmelden Online Cursus

De cursus is op dinsdag 26 januari 2021 om 19.15 – 21.30 uur. Je kunt je aanmelden via deze link:

 https://sportopleidingen.nl/inschrijfformulier?id=377&session=1191&closed=true

Na aanmelding ontvang je verdere instructies voor de online module. Na deelname ontvang je een bewijs van deelname vanuit de NOC*NSF.

Geachte bewoners van Stompwijk,

Bij KWS en de gemeente komen vragen en reacties binnen over de afsluiting van de Doctor van Noortstraat ter hoogte van de Tuinbouwbrug. In dit bericht geef ik u daarom een korte toelichting op deze afsluiting.

Noodzaak en periodes van afsluiting

De afsluiting is noodzakelijk om de nieuwe Tuinbouwbrug veilig te kunnen bouwen. KWS en de gemeente hebben met elkaar kritisch naar de momenten en tijdsduur van de afsluitingen gekeken. In de bewonersbrief van 18 december 2020, zijn de periodes aangegeven dat de weg is afgesloten. Volledigheidshalve zijn dat de volgende perioden:

Maandag 04 januari t/m vrijdag 22 januari

Donderdag 28 januari t/m dinsdag 02 februari

Woensdag 10 februari

Woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart

Voetgangers, fietsers en hulpdiensten

Om te voorkomen dat fietsers, voetgangers en (incidenteel) de hulpdiensten moeten omrijden, is de doorgang voor deze verkeersdeelnemers gefaciliteerd door middel van een zogenaamde by-pass. Daarvoor is een lichte platenverharding op een zandlaag aangebracht op de bovenkant van de dijk.

Waarom geen auto’s en (lichte) vrachtauto’s

De aangebrachte verharding is niet geschikt voor (structureel) gebruik door auto’s en vrachtauto’s. Dan zou de verharding ruimer en aanzienlijk zwaarder (met fundering) moeten worden uitgevoerd. In de afweging van voorbereidingstijd (technische voorbereiding en voorbelasting), de daarmee gemoeid zijnde kosten (in relatie tot de duur van de afzetting), de benodigde particuliere grond (moet in de oorspronkelijke staat worden terug geleverd) en de risico’s voor de dijk (de druk op het dijktalud zou fors worden vergroot) is – mede na afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland – daarvan afgezien.

Tot slot

Zoals beschreven is de wegafsluiting noodzakelijk om aanleg van de nieuwe Tuinbouwbrug verantwoord te realiseren. KWS en gemeente trachten omleidingen zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij vragen dan ook uw begrip daarvoor. Dringend verzoeken wij om de geplaatste borden en hekwerken niet te verplaatsen. Dit voorkomt onveilige verkeerssituaties.

Namens KWS en gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Nieuwjaarstoespraak van de Burgemeester


Credits/Fotograaf: 
Gemeente LV
 

Ik wens u allen, samen met wie u lief zijn, een gelukkig en voorspoedig 2021 toe, maar bovenal gezondheid.

We zijn een nieuw jaar in gegaan vol verlangen en hoop. We zien uit  naar betere tijden. Want er is midden in deze crisis PERSPECTIEF.

De maatregelen die we nog een tijdje met elkaar moeten nemen, moeten het virus indammen. Vaccinatie gaat ons beschermen tegen het virus. En dat geeft ons ruimte. Ruimte om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan. Ruimte om weer uit te gaan en te genieten van een culturele avond. Ruimte om te ondernemen.

Ik hoop dat dit perspectief ons VEERKRACHT geeft, energie om op te staan. Ons in te zetten voor de zorg die nu en straks nodig is. Ons sterk te maken voor de jeugd. Hen het onderwijs en de toekomst te geven die zij nodig hebben. Uitdagingen te bieden in de sport of vrije tijd. Activiteiten te ontwikkelen voor het welzijn van velen.

Die veerkracht stelt ons ook in staat om te geloven in nieuwe mogelijkheden. Dat brengt ons naar HERSTEL. Dat is niet altijd herstel van het oude. De lessen van de crisis geven ons nieuwe inzichten. Denk aan de inrichting van ons zorgstelsel of de kwetsbaarheid van groepen in de samenleving zoals ouderen en jongeren.  

Maar de aanpassingen die we moesten doen, bieden ook mogelijkheden voor de toekomst. De digitalisering heeft een enorme impuls gegeven in het onderwijs, het thuiswerken en ons onderling contact. Ook ondernemers hebben nieuwe ervaringen opgedaan die ze in de toekomst kunnen toepassen. We zijn de openbare ruimte anders gaan gebruiken. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden om buiten te sporten en te werken aan onze gezondheid.  

Laten we de goede dingen vasthouden om zo de periode van herstel optimaal in te vullen. De investeringen in het herstel kunnen ook een vliegwiel zijn om de grote opgaven van de toekomst zoals wonen en duurzaamheid stevig aan te pakken. Er  liggen nieuwe kansen. Wij moeten ze pakken. Door het herstel groeien we door naar betere tijden.

We zijn van oud naar nieuw gegaan. De kilte van de lock down wordt de warmte van ontmoeting. Het afstand houden wordt weer samen.

Ik wens u allen een jaar met nieuw perspectief, waarin we met elkaar de veerkracht hebben om te werken aan herstel.

Klaas Tigelaar

Burgemeester

Raadsflits

RAADSFLITS 5 januari 2021

In deze raadsflits leest u de standpunten van de verschillende fracties naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 januari 2021. Wilt u meer weten van wat er in de raad is besproken, bekijk dan de uitzending op www.lv.nl/uitzending. Hier vindt u de digitale verslagen in geluid en beeld van de raadsvergadering.

VVD: Steun ondernemers met ja-ja sticker 

Per 2022 mag reclame alleen nog in brievenbussen met een ja-ja sticker worden gestopt. De VVD is hier tegen; het is onnodige regelzucht en bovendien belemmert het ondernemers die lokale klanten willen bereiken. Dat kunnen we, zeker nu, niet gebruiken. Helaas stonden wij hierin alleen. Op voorstel van onder andere de VVD krijgen alle huishoudens in onze gemeente nu wel een ja-ja sticker in de bus. Door de ja-ja stickers breed te verspreiden kunnen we onze ondernemers hopelijk toch een beetje steunen.  

Gemiste kans: Geen keuze voor lokale omroep  

Het Commissariaat van de Media heeft de gemeenteraad gevraagd welke lokale omroep de komende 5 jaar de lokale zendmachtiging moet krijgen. De gemeente heeft een advies uitgebracht waarin ze de twee kandidaten, Midvliet en LVTV, langs een set objectieve criteria hebben gelegd. De VVD heeft altijd gezegd dit advies uiteindelijk te volgen, omdat dat het eerlijkst is. Uit het advies kwam LVTV veel beter uit de bus. Helaas kon een meerderheid van de raad zich vanwege verschillende redenen niet achter dit transparante en eerlijke advies scharen. Uitkomst: de Raad maakt geen keuze en laat het afhangen van het oordeel van het Commissariaat. Dat onze gemeenteraad niet kiest voor de organisatie die duidelijk het beste scoort zien wij als onrechtvaardig en is een gemiste kans. 

Website: www.vvd-lv.nl

Twitter: @VVDLdamVburg

www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg

GBLV: Besturen is kiezen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Samengesteld uit door u gekozen raadsleden. De raad heeft drie rollen: kaders stellen, controleren en een volksvertegenwoordigende rol. Maar… de basisrol van de gemeenteraad is het besturen van de gemeente.

Besturen vraagt om het maken van keuzes; om heldere en transparante besluitvorming gericht op het belang van inwoners, bedrijven en verenigingen en andere organisaties in onze gemeente. Kiezen betekent ook dat je niet iedereen tevreden kunt stellen.

In het dossier Aanwijzing lokale omroep durfden de coalitiepartijen door hun onderlinge verdeeldheid niet te kiezen tussen LV.TV of Midvliet. GBLV/Gemeentebelangen maakte met Midvliet wél een keuze.

De coalitiepartijen gingen voor de weg van de minste weerstand: laat een ander maar besluiten. Die weg maakt opnieuw pijnlijk duidelijk dat voor deze coalitie (ook na toevoeging van GroenLinks) de eigen positie belangrijker is dan het behartigen van uw belangen. De coalitie en de VVD in het bijzonder, vielen daarvoor ook hun wethouder af. Het is visieloos, passieloos, besluiteloos en bovenal een beschamende vertoning.

Of een brug of het bouwplan Schakenbosch niet doorgaat of LV.TV niet wordt gekozen: voor de betrokken wethouders maakt het allemaal niet uit. In de hierboven beschreven huidige bestuurscultuur is politieke verantwoordelijkheid nemen hen vreemd.

www.gblv.nl

Facebook: /gemeentebelangenlv

Twitter: @GBLdamVburg

info@gblv.nl

CDA: 2021 een jaar met nieuwe kansen en hopelijk weer een ‘normaal’ Leidschendam-Voorburg

Het jaar 2020 heeft inwoners, organisaties, bedrijven en ondernemers door de corona-crisis veel leed bezorgd. Dat doet pijn maar door de start van het vaccinatieprogramma is er nu licht aan het eind van de tunnel.

Het is hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk de handschoen hebben opgepakt om met elkaar, met ondernemers en de gemeente te kijken hoe deze zware periode door te komen. De inzet van onze zorghelden, veel vrijwilligers en de subsidiemogelijkheden vanuit Rijk en gemeente heeft daarbij zeker geholpen. Blijft het advies: help onze ondernemers, koop lokaal en let op de richtlijnen van het RIVM.

In de eerste raadsvergadering van 2021 is gesproken over het advies aan het Commissariaat vd Media over hun wettelijke bevoegdheid tot toewijzing van de lokale zendmachtiging. Onze gemeente kent twee prima lokale zenders, LV-tv en Midvliet. De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten geen enkelvoudige voordracht te kunnen doen. Daardoor zal het Commissariaat op basis van een eigen afweging de toewijzing doen. Het CDA hoopt dat beide zenders de kans zien om hun kwaliteiten te verenigen en met elkaar de samenwerking aan te gaan.

Het CDA wenst alle inwoners een gezond, normaal, bedrijvig en voorspoedig 2021.

D66: Midvliet blijft, en akkoord op D66-folderinitiatief

Omroep Midvliet mag vermoedelijk weer vijf jaar door, en inwoners die foldertjes in de bus willen ontvangen, moeten een sticker op de brievenbus plakken. Het besluit ten faveure van Midvliet kwam onder druk van een D66-voorstel tot stand, en het folderinitiatief was een D66-voorstel. Dat noemen wij een goede start van het jaar.

Midvliet
Eigenlijk wilde de gemeente de stekker uit Midvliet trekken. En Leidschendam-Voorburg TV (LVTV) als nieuwe lokale publieke omroep bestempelen. LVTV zou dan ook de jaarlijkse subsidie van 48 duizend euro ontvangen.

Helaas helaas, de coalitiepartijen durfden zich niet te kiezen tussen LVTV of Midvliet. Onuitlegbare politieke logica van een coalitie, meent D66. Gelukkig zijn de regels zo dat dit gekonkel toch leidt tot een keuze voor Midvliet. Het is nog even wachten op de formele toekenning. D66 is blij dat Midvliet-vrijwilligers verder kunnen met hun journalistieke werk.

Reclamefolders
U kent ze wel, die Nee/Ja- en Nee/Nee-stickers op de brievenbus. Die zijn vanaf volgend jaar verleden tijd in Leidschendam-Voorburg. Dan dien je juist een sticker op je brievenbus te plakken als je wel foldertjes wilt ontvangen. Dat scheelt jaarlijks een heleboel papierafval, gewoon door de logica om te draaien!  En het is goed voor het milieu en uw portemonnee. Zo voorkomen we een boel afval, dat Avalex ook niet hoeft op te halen en te verwerken.

Zie jij kansen voor onze gemeente, dan horen we die graag. Je kunt je ideeën kwijt via fractie@d66leidschendam-voorburg.nl. Ook als je in gesprek wil met onze raadsleden over andere zaken. Tot snel!

GroenLinks: goed luisteren

“Als je inwoners een vraag stelt, moet je wel luisteren naar het antwoord.” Aldus Marie-Christine van der Gronde over de ontsluiting van het parkeerterrein achter de Leidsekade. Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen, en op basis daarvan heeft het college een voorstel ingediend. Maar sommige fracties vragen zich nu ineens af of dat voorstel niet tot onveilige verkeerssituaties leidt. Van der Gronde: “In een participatieproces zijn heldere kaders nodig. Hebben we de inwoners echt de optie gegeven om een onveilige verkeerssituatie te veroorzaken? Zoja, dan moet dat een volgende keer beter. Zonee, dan kunnen we gewoon luisteren naar de wens van de inwoners.”

GroenLinks is verheugd dat het voorstel van D66 omtrent ongeadresseerd reclamedrukwerk is aangenomen. Dat zal veel afval besparen.

Over de keuze welke lokale omroep de zendmachtiging zou verdienen, is GroenLinks minder gelukkig. Fractievoorzitter Jeroen van Rossum: “Midvliet heeft een sterke band met de inwoners, en daar hebben we veel waardering voor. Lokale worteling vinden wij erg belangrijk. Maar het College droeg LVTV voor, op basis van heel andere criteria. We hebben geluisterd naar alle partijen, en gezocht naar een compromis: we leggen de keuze in handen van het Commissariaat voor de Media.”

facebook.com/GroenLinksLeidschendamVoorburg/

www.leidschendam-voorburg.groenlinks.nl/

PvdA: Een rijk media-aanbod in LV

De gemeenteraad boog zich over een adviesvraag van het Commissariaat voor de Media: “welke organisatie is in staat om de rol van lokale omroep te vervullen?”. We hebben in onze gemeente de luxe dat er twee omroep organisaties actief zijn. LVTV en Midvliet werken op heel verschillende wijze en richten zich ook op verschillende doelgroepen. Het eerlijke antwoord is dus dat zij beide in staat zijn om de rol van lokale omroep te vervullen: en dat hebben we dan ook in ons besluit opgenomen. De PvdA is blij dat een meerderheid van de raad zich in dit voorstel kon vinden.

LVTV en Midvliet zijn ieder voor zich niet perfect. Ze kunnen van elkaar leren en zouden samen een écht toereikend lokaal aanbod kunnen maken. Daarom hoopt de PvdA dat zij elkaar alsnog weten te vinden in komende jaren; de gemeente kan daar aan bijdragen door gezamenlijke producties te stimuleren.

Het was een stevig debat om het jaar mee af te trappen. We hopen dat u het jaar ook goed bent begonnen en wensen u een goede gezondheid en veel geluk in 2021!

Twitter / @PvdALdmVbg

Facebook / @PvdALV

voorburg@pvda.nl

Christen Unie: Op herhaling

Vanaf deze plek wil ik een ieder een gezegend 2021 toewensen. We zijn met geknal het nieuwe jaar ingegaan. Ik had niet verwacht dat mensen zoveel vuurwerk zouden bewaren of illegaal kopen. Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd.

Op 5 januari heeft de gemeenteraad het besluit over het parkeerterrein Venestraat nogmaals uitgesteld. GBLV, VVD en CDA wilden eerst tegen de uitkomst van het participatieproces ingaan. Het is goed om te merken dat ze er niet lichtvaardig mee omgaan en tot heroverwegen bereid zijn.

Een belangrijk punt was de keuze voor de lokale omroep. Ik heb me aangesloten bij het voorstel om de keuze aan het Commissariaat van de Media te laten. Zowel Midvliet als LVTV voldoen aan de objectieve criteria en kunnen de functie van lokale omroep goed invullen. Het is eigenlijk de bedoeling om voorkeur aan te geven. Ik heb begrepen dat het Commissariaat normaliter tot continuering van de bestaande situatie besluit. Maar dat is misschien het beste. Ik heb niet eerder zoveel mail over een onderwerp ontvangen en meermaals klonk: gooi het goede van Midvliet niet overboord. Ik vind het ook wel zuiver als de politiek niet kiest tussen omroepen die voldoen aan de criteria.

www.leidschendam-voorburg.christenunie.nl

Coronaproof kerstattentie GBLV groot succes

Gele Kerstster voor GBLV

13 December startte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een kerstattentie actie. Doel: een lichtpuntje in de donkere decemberdagen. Veel inwoners van Leidschendam-Voorburg deden enthousiast mee. De GBLV-mailbox werd overladen met hartverwarmende reacties, niet alleen steunbetuigingen voor de actie ook om de eenzame buurman en/of buurvrouw op te geven.

De coronaproof-kerstattentie vulde menig brievenbus in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Aangemelde inwoners in zorgcentra werden – indien mogelijk – persoonlijk bezocht. GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn, de motor achter deze actie: “Wij kijken terug op een zeer geslaagde actie. Dank aan een ieder die enthousiast meedeed en aan een ander dacht. De ware kerstgedachte!” 

Tuinbouwweg en Doctor van Noortstraat

van 4 januari tot en met 16 maart 2021

Tijdelijke afsluiting Tuinbouwweg en Doctor van Noortstraat Stompwijk

Op maandag 4 januari start de gemeente met het vervangen van de Tuinbouwbrug in Stompwijk. Dit is nodig in verband met de aanleg van de Veenpoldersweg. Tijdens de werkzaamheden is de Tuinbouwweg voor alle verkeer afgesloten. Dit duurt naar verwachting tot vrijdag 19 maart. Ook de Doctor van Noortstraat is vanaf 4 januari gedurende meerdere dagen afgesloten. 

Tuinbouwbrug

Afsluiting Tuinbouwbrug

Vanwege de werkzaamheden is er van de Tuinbouwweg naar de Doctor van Noortstraat en omgekeerd geen verkeer mogelijk. Ook fietsers en voetgangers hebben geen doorgang. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via het nieuwe asfalt tussen de Tuinbouwweg en de Huyssitterweg. Naar verwachting duren de werkzaamheden, bij normale (weers)omstandigheden, tot vrijdag 19 maart.

Afsluiting Doctor van Noortstraat

Ook de Doctor van Noortstraat is gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden van de Tuinbouwbrug afgesloten. Op basis van de planning, maar onder voorbehoud dat de (weers)omstandigheden het werken toestaan, is deze weg voor al het autoverkeer afgesloten van:

· Maandag 4 januari tot en met vrijdag 22 januari

· Donderdag 28 januari tot en met dinsdag 2 februari

· Woensdag 10 februari

· Woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart

De afsluiting geldt niet voor fietsers, voetgangers en de hulpdiensten. Zij kunnen via een verharde by-pass (over het aangrenzende weiland) de werkzaamheden passeren. De afsluitingen en de omleidingsroutes zijn vanaf 4 januari door middel van bebording en aanwijzingen aangegeven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten in het kort het slopen en verwijderen van de oude Tuinbouwbrug, heiwerkzaamheden, opbouwen van de nieuwe brug en het herinrichten van de Tuinbouwweg en de kruising Doctor van Noortstraat/Tuinbouwweg.

Op de hoogte blijven?

Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden via de KWS-app. Deze gratis, anonieme en reclamevrije app is beschikbaar via de App Store en Google Play. Door in de app te zoeken op ‘Stompwijk’ of het project op de kaart op te zoeken en vervolgens het project favoriet te maken door het sterretje aan te vinken, ontvangen geïnteresseerden wekelijkse updates over de werkzaamheden, planning en fasering.

Terugblik

Aan het einde van het jaar kijken we om naar een bijzonder jaar. Een jaar waarin van alles in ons leven is gebeurd. Sta er deze dagen bij stil om hoopvol uit te kijken naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt.

Als we terugkijken, kunnen we verwonderd zijn over de soms mooie en kleine dingen wat is gegeven. Bijzondere lichtpuntjes. Dierbare momenten die je met anderen hebt kunnen delen.

Maar er zal ook bezorgdheid zijn over wat ons is overkomen. Een tijd van onzekerheid, ziekte, pijn en verdriet. Door de crisis werden we stil gezet en kwamen de vragen over hoe nu verder. De crisis bepaalde een groot deel van ons dagelijks leven. Het had grote gevolgen voor ons sociale leven, op school, onze vrije tijd, het werk of ineens geen werk, het bedrijf en de plek waar wij wonen.

Dat maakt dat we stil zijn voor de nood in deze wereld. Het bracht mensen in beweging om op te staan en in actie te komen. Tegen armoede, onrecht in de wereld, opkomen voor mensenrechten, in actie voor het milieu, het tegengaan van eenzaamheid of te strijden tegen levensbedreigende ziektes. 

Als we dan terugkijken zijn we dankbaar voor wat we hebben mogen betekenen. Soms een klein gebaar voor de ander of een bijdrage als vrijwilliger. Of die aandacht en zorg voor elkaar.

Samen kijken we hoopvol uit naar het nieuwe jaar. Een jaar waarin het einde van de crisis in zicht is en nieuwe kansen en mogelijkheden voor ons liggen.

Ik wens u en de mensen die u lief zijn een mooi nieuwjaar toe!

Klaas Tigelaar

Burgemeester Leidschendam-Voorburg

CDA zoekt mogelijkheden om eenzaamheid te bestrijden

Voor het CDA vormt de bestrijding van eenzaamheid één van de  belangrijkste thema’s. Met behulp van deze enquête wil het CDA alle beschikbare kennis, kunde en vaardigheden onder de inwoners mobiliseren en mooie ideeën  verzamelen voor het te voeren gemeentebeleid in de komende periode.

Jong en oud, alleen of als deel van een groep of familie. Het gevoel van eenzaamheid is van alle tijden en overal te vinden. 2020 is daarbij niet behulpzaam geweest. Corona-maatregelen volgen elkaar op, besmetting dreigt, het virus maakt grote inbreuk op onze samenleving. Eenzaamheid was al een belangrijk thema, maar als gevolg van de corona-crisis neemt de prioriteit om eenzaamheid te bestrijden alleen maar toe. Het is van het grootste belang dat de gemeente hiervoor de beste maatregelen kan inzetten.

Daarom vragen we alle inwoners van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg om hun gedachten over dit probleem te laten gaan en ons van veel informatie, suggesties en ideeën te voorzien over ‘oprechte aandacht’ voor hen die het nodig hebben. De link naar de enquête treft u onderstaand aan: https://nl.research.net/r/PBEenzaamheid

Gehele Tweede Kamer steunt strijd tegen geluidsoverlast

Donderdag 18 december heeft de gehele kamer de oproep aan de Minister van CDA Tweede Kamerlid Wytske Postma en D66 Kamerlid Schonis gesteund om aan de slag te gaan met het reduceren van de geluidsoverlast van de A4/A12 en A13. De motie roept op om te komen met een plan van aanpak om de geluidsoverlast waar dat nodig is voor de bewoners te verminderen.

Diverse bewonersgroepen hadden in de zomer via de lokale CDA-afdelingen hun zorgen geuit over de toegenomen geluidsoverlast door de extra verkeersdrukte. Zo heeft onder andere de CDA-fractie Leidschendam-Voorburg de nodige informatie aangeleverd. In het Tweede Kamerdebat erkende de Minister dat de geluidsoverlast met name ’s avonds hoger is dan in eerste instantie was verwacht.