Categoriearchief: gemeente

Gemeente Leidschendam-Voorburg en Energy Common zetten handtekening onder verdere samenwerking

Coöperatieve Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) en Gemeente Leidschendam-Voorburg hebben op 19 mei hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. De Energy Common is opgericht om bij te dragen aan een klimaatbestendige, leefbare gemeente Leidschendam-Voorburg met een duurzame energievoorziening voor alle inwoners. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Het tekenen van de intentieovereenkomst betekent het startpunt van verdere samenwerking. De leden van de Energy Common zijn zeer gemotiveerd om samen kansen te benutten voor een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving’.

Door de handen ineen te slaan maken de Energy Common en Gemeente Leidschendam-Voorburg zich op om in 2050 een CO2-neutrale gemeente te zijn. Een grote opgave die alleen slaagt door het ondernemen van gezamenlijke acties. Zo zijn er nu speciaal opgeleide energiecoaches om inwoners onafhankelijk te adviseren en tips te geven over het thuis besparen van energie. Dat kan op dit moment digitaal of per telefoon, maar zodra dat kan ook bij inwoners thuis. Met dit initiatief willen we een voorbeeld zijn voor andere organisaties en initiatieven die van harte welkom zijn om mee te doen.

Lokale initiatieven

Er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt, ook in onze gemeente. We stimuleren lokale initiatieven van harte en staan open om met initiatiefnemers en inwoners in gesprek te gaan over de lokale opwek van duurzame energie. Meer lezen over de Energy Common, een gratis gesprek aanvragen of zelf energiecoach worden? Kijk op www.ec-lv.nl.

Gemeente helpt sportverenigingen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties met huurkosten

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties  en culturele instellingen in Leidschendam-Voorburg krijgen een tegemoetkoming in de huurkosten voor de maanden maart, april en mei 2020. Met deze steun wil de gemeente ervoor zorgen dat zij ook na de coronacrisis nog steeds activiteiten kunnen  organiseren voor onze inwoners in de wijkgebouwen of op het gebied van sport, theater en museumbezoek

Zwaar weer

Gitaarles, een bezoek aan de bibliotheek of een balletje trappen op de vereniging. Langzaamaan mogen we steeds meer. Een opluchting en uitkomst voor velen. Want het is fijn om elkaar weer te ontmoeten, te ontspannen en te sporten en bewegen, ook al is het op 1,5 meter afstand van elkaar. Veel van deze organisaties hebben het financieel lastig. Zij kregen minder inkomsten binnen en konden geen activiteiten organiseren terwijl de vaste lasten, zoals huur, wel betaald moesten worden. De tegemoetkoming geeft hen een beetje lucht en ruimte, bij het opstarten van hun activiteiten na versoepeling van de RIVM maatregelen.

Maatwerk

Voor de tegemoetkoming past de gemeente maatwerk toe. De gemeente heeft hiervoor een afwegingskader opgesteld waarbij wordt gekeken of de financiële problemen te wijten zijn aan de coronacrisis. Verenigingen, instellingen of organisatie krijgen kwijtschelding, een tegemoetkoming of eenmalige subsidie, afhankelijk van of zij van de gemeente een accommodatie huren of een andere partij.  De aanvragen die al bij de gemeente zijn ingediend, worden voor 1 juni beoordeeld. 

Verenigingen, instellingen en organisaties die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat alsnog doen:

Organisaties die huren van de gemeente kunnen een aanvraag doen via steunmaatregelen@lv.nl.

Organisaties die huren van een andere partij kunnen een aanvraag doen via www.lv.nl/subsidie-voor-corona-initiatieven

         

Gemeente gaat zelfstandig ondernemers met schulden helpen

Ondernemers worden door de coronacrisis hard geraakt. Zij zien hun inkomsten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. De gemeente werkt daarom aan een nieuwe tijdelijke regeling waardoor ondernemers, die door de coronacrisis in de schulden belanden, gebruik kunnen maken van schuldhulpverlening. Zodra de regeling actief is, kunnen zelfstandig ondernemers bij de aanvraag voor een Bbz-uitkering aangemeld worden voor het schuldhulpverleningstraject.

De gemeente ontvangt sinds het uitbreken van de coronacrisis veel aanvragen voor ondersteuning van ondernemers in nood. Wethouders Nadine Stemerdink (Werk en Inkomen) en Astrid van Eekelen (Economie):

“Inwoners met schulden kunnen al bij de gemeente terecht, maar voor ondernemers bestond die mogelijkheid nog niet. Als we hen kunnen helpen, dan is dat niet alleen goed voor de economie, maar juist ook voor het welzijn van de ondernemers zelf en de gezinnen die achter hen staan.”

Samenwerking

Om de ondersteuning zo goed mogelijk bij ondernemers te laten aansluiten, werkt de gemeente samen met MKB Leidschendam-Voorburg. Voorzitter van MKB Leidschendam-Voorburg Benedikte Zijlstra: “MKB Leidschendam-Voorburg is actief betrokken bij het vormgeven van lokale ondersteuningsmaatregelen, juist ook nu. Samen organiseren we support voor ondernemers die hard getroffen zijn door de coronacrisis. MKB LV en de gemeente kennen het belang van een gezonde lokale economie. Wij zetten ons daarom, in samenwerking, in om nu en in de toekomst een gezonde lokale economie te bewaken en behouden.”

Start van regeling

Op dit moment werkt de gemeente aan het inrichten van het proces achter de regeling. Zodra de schuldhulpverlening voor ondernemers start, wordt dit aangekondigd via de website van de gemeente: www.lv.nl en in de Gemeenterubriek in Het Krantje.

Steunmaatregelen

Ondernemers kunnen nu nog gebruikmaken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wanneer deze tijdelijke regeling ophoudt, kunnen ondernemers met financiële problemen een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen bij de gemeente. Bij de aanvraag voor Bbz wordt dan bekeken of een ondernemer schuldhulpverlening nodig heeft. Als een ondernemer wordt aangemeld voor dit traject, dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden binnen enkele jaren weer schuldenvrij zijn.

De bibliotheken in Leidschendam en Stompwijk gaan weer open

Afgelopen week zijn de bibliotheken in Rijswijk en Voorburg weer open gegaan als proef. De reacties onder de bezoekers en medewerkers waren zeer positief waardoor is besloten om de bibliotheken in Leidschendam en Stompwijk ook weer te openen vanaf maandag 18 mei.

De bibliotheken gaan open volgens de coronaregels.

De medewerkers van de bibliotheek zijn heel blij dat de dienstverlening in Leidschendam en Stompwijk ook weer langzaam kan worden opgestart.

Aangepaste openingstijden

De openingstijden in Stompwijk zijn voorlopig:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:30 – 10:30 uur.

Woensdag van 18:30 – 19:30 uur

Landelijke voorschriften

De openstelling van de bibliotheken gebeurt volgens landelijke voorschriften die zijn opgesteld door de Vereniging Openbare Bibliotheken en die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn goedgekeurd.

Coronaregels

Om het bezoek aan de bibliotheek voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen gelden een aantal coronaregels. De belangrijkste leest u hier:

– Kom het liefst alleen, max. met zijn tweeën.

– U kunt alleen lenen, niet lezen of iets anders.

– Houd 1,5 meter afstand.

– Blijf thuis als u ziek bent       

(verkoudheidsklachten en/of koorts).

Prettig en veilig

De medewerkers van de bibliotheek hopen u snel weer te kunnen begroeten en vertrouwen erop om samen met u het bezoek aan de bibliotheek zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen.

Denktank economie brengt knelpunten, behoeften en mogelijkheden in beeld


Welke impact heeft de anderhalvemetereconomie op ondernemers? Welke problemen en oplossingen zijn er? En hoe kan de gemeente daarbij ondersteunen? Om samen met ondernemers het antwoord op die vragen te vinden, organiseert de gemeente een denktank economie met vertegenwoordigers uit de horeca, retail en contactberoepen.

Wethouder Astrid van Eekelen: “Veel ondernemers hebben de afgelopen weken minder of geen inkomsten gehad. De gemeente heeft intensief contact met ondernemers en de afgelopen weken is per casus gekeken welke mogelijkheden er zijn. Maar ook de komende periode blijft uitdagend. Cafés, winkels, restaurants, kapperszaken, praktijken voor fysiotherapie, ze moeten allemaal opnieuw worden ingericht volgens de anderhalvemetervoorschriften. Dit vraagt veel aanpassingen. Door middel van de denktank willen we met elkaar nog beter de knelpunten en behoeften in beeld krijgen en gezamenlijk nadenken over wat er aanvullend nodig is om de anderhalvemetereconomie vorm te geven.”

Voor de denktank worden vertegenwoordigers vanuit horeca, retail en contactberoepen uitgenodigd. Zij buigen zich samen met de gemeente over collectieve vragen die volgen uit de anderhalvemetervoorschriften. Welke impact hebben die voorschriften? Welke knelpunten zijn er? Welke oplossingen zien we daarvoor? Zijn er maatregelen die de betrokken sectoren kunnen nemen om de economische schade te beperken? Ook wordt er gekeken op welke manier de gemeente kan faciliteren. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningverlening of gebruik openbare ruimte, maar kan ook financieel vanuit het bestaande maatregelenpakket en het budget voor initiatieven vanuit de markt.

Overweldigende belangstelling subsidie groene daken en woningisolatie

Er is veel animo voor de subsidiepot voor de aanleg van groene daken en woningisolatie. In totaal heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg € 150.000,- aan subsidie verstrekt. Met 170 aanvragen is het subsidieplafond bereikt. Een nieuwe aanvraag indienen is op dit moment niet meer mogelijk. Wethouder duurzaamheid Astrid van Eekelen: “Mooi om te zien dat de subsidie inwoners heeft gestimuleerd om stappen te zetten in het besparen van energie. Zo werken we samen aan een klimaatbestendige gemeente.”

Sinds 1 april konden inwoners en VVE’s subsidie aanvragen voor het isoleren van hun huis of het aanleggen van een groen dak. Isoleren zorgt voor een lagere energierekening en maakt onze gemeente stap voor stap klaar voor de energietransitie.

Extra middelen

Met de hoeveelheid aanvragen is het beschikbare budget uitgegeven. Vanwege het succes zoekt het college naar extra middelen om opnieuw een subsidiebedrag vrij te maken. Mocht het weer mogelijk worden subsidie aan te vragen, dan informeren wij u via de website van de gemeente: www.lv.nl/gemeentelijke-subsidie-groen-dak-en-isolatie.

De bibliotheken in Rijswijk en Voorburg gaan weer open, Stompwijk helaas nog niet

Woensdag 6 mei maakte de rijksoverheid bekend dat bibliotheken weer open mogen. Vanaf dinsdag 12 mei gaan de deuren van de bibliotheken in Rijswijk en Voorburg weer open als proef. Wel met aangepaste openingstijden en een aantal maatregelen. Als alles goed verloopt volgen de bibliotheken in Leidschendam en Stompwijk op een later moment.

Wij, de vrijwilligers van de bibliotheek in Stompwijk, vinden dit heel vervelend en ook niet zo goed te begrijpen. Maar zonder toestemming mogen we niet open zijn. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanleg Veenpoldersweg Stompwijk vertraagd

De gemeente heeft in augustus 2019 een contract afgesloten met KWS Infra b.v. voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. Vanaf dat moment is gestart met de voorbereidingen. De planning was er op gericht om eind maart 2020 met de werkzaamheden te beginnen.

Gedurende de nadere uitwerking van het wegontwerp zijn technische vraagstukken naar voren gekomen die de uitvoerbaarheid complexer maken dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen is dat het geval. Verder heeft de voorbelasting van de Veenpoldersweg voor enkele wegdelen nog niet de vereiste stabiliteit van de ondergrond opgeleverd en dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om op die plaatsen de weg aan te kunnen leggen. Tot slot blijken de vergunningstrajecten voor de realisatie van de bruggen bij het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente meer tijd te kosten dan voorzien.

Op dit moment is de verwachting dat niet eerder dan in juli dit jaar met het werk gestart gaat worden. Vóór die tijd zal meer bekend worden gemaakt over de planning en de gefaseerde aanleg van de Veenpoldersweg. Het aanleggen van de weg en de bruggen duurt vanaf de start ongeveer één jaar.

afhaal Bibliotheek

De bibliotheek aan de Vliet heeft “de afhaal Bibliotheek” in het leven geroepen. Deze service bestaat uit het vooraf reserveren van materialen en vervolgens afhalen van materialen op een afgesproken moment. U kunt materialen kiezen via de catalogus of u kunt een boekenpakket aanvragen.

Speciaal voor Stompwijk

U kunt boeken uit de bibliotheek in het       Dorpspunt reserveren. Boeken kunnen helaas niet van andere locaties komen. Maak daarna een afspraak om ze op te komen halen.

Wilt u liever niet online reserveren en wilt u toch een boek of tijdschrift lenen. Maak dan een afspraak om even naar de bibliotheek te komen.

Boeken ook thuisbezorgd!

Durft u niet naar de bibliotheek te komen, dan kunt u ook bellen. U kunt dan doorgeven welk boek of tijdschrift u graag wilt lezen. Het wordt dan bij u thuis bezorgd. Houd uw bibliotheekpas met uw lidnummer dan bij de hand.

Voor een afspraak kunt u bellen naar

Marianne Turk 06-30626336.

Zij regelt dat er op het afgesproken tijdsstip één van de vrijwilligers aanwezig is en/of dat iemand uw gewenste spullen bezorgt. Natuurlijk houden we bij een bezoek aan de bibliotheek en bij het afgeven van materiaal voldoende afstand van elkaar. Wij hopen dat we zo iedereen weer kunnen voorzien van een goed boek of interessant tijdschrift.

De vrijwilligers van de bibliotheek in Het Dorpspunt

Hulp en advies tijdens Corona-crisis

Alles gaat anders in deze bijzondere tijd. Doordat we vooral binnen moeten blijven, gaan veel activiteiten niet door. Ook de organisaties die hulp kunnen bieden, werken nu anders. Heeft u vragen over de coronacrisis? Komt u door de coronacrisis in de problemen in uw dagelijks leven? Of wilt u juist anderen helpen? U leest hier bij welke organisaties u dan terecht kunt.

Sociaal Servicepunt:
loket voor advies en hulp tijdens coronacrisis
Heeft u vragen, zorgen of problemen, dan kunt u terecht bij het Sociaal Servicepunt. Het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, geldt voor iedereen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als u niet naar buiten kan.

Voor kleine vragen én grote zorgen
Want wie doet dan de boodschappen voor u? En hoe gaat u als gezin om met de nieuwe situatie, nu iedereen in huis dicht op elkaar zit? Misschien voelt u zich erg alleen, of maakt u zich juist zorgen over iemand in uw omgeving. Aarzel dan niet om contact op te nemen! De medewerkers van het Sociaal Servicepunt denken met u mee over oplossingen voor kleine vragen én grote zorgen.

Het Sociaal Servicepunt is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar, van 9:00 tot 17:00 uur. Bel naar telefoonnummer 070 205 70 00 of stuur een e-mail naar info@sociaalservicepunt.nl.

Vrijwilligerspunt
Veel inwoners van Leidschendam-Voorburg willen juist nu anderen helpen. Mensen melden zich massaal om bijvoorbeeld boodschappen te doen, of de hond uit te laten. Wilt u ook iets voor een ander doen? Kijk dan eerst eens goed in uw directe omgeving en vraag aan uw kwetsbare buurman/vrouw of ze hulp nodig hebben. Dat is het meest direct en gaat het snelst.

Hulp aanbieden via Vrijwilligerspunt
Is er geen hulp in uw directe omgeving nodig, of wilt u meer doen? Ga dan naar www.vrijwilligerspunt.nl. U kunt zich hier aanmelden, waarna er contact met u wordt opgenomen en uw gegevens naar Woej gaan. Als er een passende hulpvraag binnenkomt, wordt u direct door Woej benaderd.

Overige initiatieven coronahulp
Op www.vrijwilligerspunt.nl vindt u ook een overzicht van lokale en landelijke initiatieven waar uw hulp welkom is. Bijvoorbeeld ready2help, het burgernetwerk van het Rode Kruis.

Helpen als organisatie of een burgerinitiatief?
Ook als organisatie en/of burgerinitiatief kunt u terecht bij het Vrijwilligerspunt. Op onze site vindt u onder andere informatie over financiële steun die aan corona-projecten gegeven worden, bijvoorbeeld door Vlietwensen en Fonds 1818.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 070 337 03 77 of info@vrijwilligerspunt.nl. We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur.

Vlietwensen geeft financiële steun aan corona-initiatieven
Heeft u als inwoner, bewonersinitiatief of ondernemer een mooi initiatief voor inwoners van Leidschendam-Voorburg die door het coronavirus in de knel komen? En heeft u een financiële bijdrage nodig voor bijvoorbeeld het drukken van flyers of aanschaffen van kisten voor het vervoeren van maaltijden? Vraag deze dan aan via Vlietwensen. Kijk op de website www.vlietwensen.nl of bel 070-2042144 voor meer informatie.