Categoriearchief: gemeente

Nostalgie langs de Vliet: editie Vlietlanden Wandel mee, alleen of samen

CreActief 55+ organiseert op 23 april de tweede editie van Nostalgie langs de Vliet, een actieve wandeling voor vitale 55-plussers uit Leidschendam-Voorburg. De vorige wandeling, door het centrum van Voorburg, was een groot succes met meer dan 90 deelnemers. Dit keer speelt de wandeling zich meer in de natuur af en kunnen wandelaars kiezen uit twee verschillende afstanden: een langere, intensievere wandeling en een kortere wandeling. Zo kun je zelf bepalen welke afstand het meest passend is. De organisatie wil inwoners aanmoedigen om zich ook aan te melden als zij alleen zijn, je kunt gekoppeld worden aan andere wandelaars (coronaproof). De locatie is rondom Vogelplas Starrevaart.


Lange en korte route

De wandeling is in recreatiegebied Vlietland en biedt veel flora en fauna! Zo lopen we door het Leidschendammerhout en helemaal rondom de prachtige Vogelplas Starrevaart. Een mooie wandeling door de natuur van zo’n 8 kilometer, waar men ongeveer 2 uur over doet.

Als 8 km te ver is, kunnen wandelaars ook voor de alternatieve kortere route van 4,75 km kiezen, deze gaat alleen door het Leidschendammerhout.


Samen wandelen voor mensen die alleen zijn

Wandelaars die alleen zijn en toch graag willen deelnemen, dat kan! Deelnemers kunnen bij het aanmelden aangeven dat zij met iemand samen willen lopen. De organisatie probeert je dan aan een andere wandelaar te koppelen. Samen een leuke dag beleven is immers wel zo gezellig.

Coronaproof met tijdssloten

Ook deze editie wordt coronaproof georganiseerd, door het toewijzen van tijdssloten aan de deelnemers. Op deze manier kan iedereen veilig meedoen aan deze leuke activiteit. Door het gebruik van tijdssloten kunnen we deelnemers spreiden over de dag en kan er voldoende afstand worden gehouden. De specifieke tijdsloten worden vooraf persoonlijk afgestemd.

Onderweg zijn er beweegposters te vinden en worden er speurvragen beantwoord. De vragen zijn vooral gericht op natuur en bewegen. Een leuke bezigheid voor tijdens het wandelen.


Start en eindpunt

Het startpunt en tevens eindpunt van de wandeling is de Parkeerplaats van Sportpark De Star (aan de kant van de golfclub); hier zijn parkeerplekken en fietsenrekken aanwezig.

Niet geschikt als u slecht ter been bent

In verband met onverhard terrein, opstapjes en hekjes is de wandeling niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn, een rolstoel of rollator gebruiken. Handig om mee te nemen: stevige wandelschoenen, warme/makkelijk zittende kleding, waterfles, iets te eten en een pen.

Aanmelden
Mensen kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar creactiefsenioren@senw-lv.nl met vermelding van naam, leeftijd, telefoonnummer en keuze voor de route. Hierin kunnen deelnemers ook aangeven of ze met iemand samen willen lopen. Wandelaars worden geacht voldoende afstand van elkaar te houden tijdens de wandeling.

Praktisch Verkeersexamen voor 578 leerlingen uit Leidschendam en Voorburg

Leerlingen uit groep 7 van 18 verschillende basisscholen uit Leidschendam-Voorburg doen op 12,13 en 14 april mee aan het Praktisch Verkeersexamen, voor de derde keer op een rij georganiseerd door Fietsexamen Nederland. Hierbij wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis, die zij tijdens lessen op school hebben opgedaan, ook in de praktijk kunnen toepassen. Voordat de leerlingen het Praktisch Verkeersexamen mogen afleggen wordt eerst hun fiets gekeurd. Ook moeten zij tijdens een ‘beheersproef’ laten zien dat zij klaar zijn om het examen af te leggen.


Wethouder Astrid van Eekelen: “Volgend jaar gaan deze leerlingen waarschijnlijk allemaal zelfstandig op de fiets naar de middelbare school. Daarom vind ik het heel belangrijk dat op de basisscholen in onze gemeente zoveel aandacht aan verkeersveiligheid wordt besteed. Helaas gebeuren er jaarlijks nog te veel ongevallen waarbij fietsende kinderen zijn betrokken. Verkeerskennis is de basis, maar leerlingen moeten deze natuurlijk ook in de praktijk kunnen brengen. Ik wens alle leerlingen die meedoen heel veel succes!”

Fietsroutes examen

Er zijn twee routes uitgezet in de gemeente. Op maandag en woensdag start het verkeersexamen vanaf het schoolplein van basisschool De Lusthof in Voorburg. Op dinsdag starten de leerlingen vanaf het bordes van het Raadhuisplein in Leidschendam. De kinderen leggen per fiets een route af door de omgeving. Onderweg zijn er zes controleposten waar het verkeersgedrag van de kinderen bekeken wordt. Onderliggende vaardigheden zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en hinderen) worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen. Binnen drie dagen na het afleggen van het examen krijgen de leerlingen de uitslag of ze geslaagd zijn of niet.

Taal, werk en sociale activiteiten in beleidsplan Inburgering

Inburgeraars moeten zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen op de arbeidsmarkt en met sociale activiteiten. Dat is het doel van de gemeente Leidschendam-Voorburg met het nieuwe beleidsplan Inburgering. Daarom gaat de gemeente onder meer taallessen en begeleiding op maat bieden.

Op dit moment zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Op 1 januari 2022 verandert dit met de nieuwe Wet Inburgering. Gemeenten krijgen dan de regie over de integratie van nieuwkomers. Dit brengt nieuwe taken, maar ook kansen met zich mee. Wethouder Floor Kist: “We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk echt onderdeel van de samenleving voelen. En taal is nu eenmaal de beste manier om contacten te leggen en ook werk te vinden. De nieuwe aanpak is gericht op het bieden van maatwerk. We willen de inburgeraar goed leren kennen, zodat we de ondersteuning kunnen bieden die het beste bij hem of haar past. Op weg naar werk, en op weg naar sociale activiteiten.”

Samen verder

Het beleidsplan is gemaakt met advies en input van inburgeraars, partners en de adviesraad Sociaal Domein. De komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt, zodat de gemeente op 1 januari 2022 klaar is voor haar nieuwe taak. Wethouder Kist: “Ook dit doen we samen met inburgeraars en partners. Want alleen samen maken we de nieuwe aanpak voor inburgering succesvol.” 

Ambitieuze energiestrategie dankzij samenwerking in regio Rotterdam – Den Haag

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 in de energieregio Rotterdam – Den Haag is klaar voor lokale besluitvorming. Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “In Leidschendam-Voorburg zetten we ons in voor een CO2-neutrale gemeente in 2050. Om deze ambitie te verwezenlijken moeten we ons energieverbruik verminderen en de overstap maken naar hernieuwbare energiebronnen. Hoe we dit gaan doen werken we uit in de Lokale Energiestrategie”. De gemeente Leidschendam-Voorburg is – samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie – ook bij de regionale aanpak van de energietransitie betrokken, waarvoor nu een ambitieuze, maar realistische strategie ligt.

Schone energie voor iedereen

De RES is een strategie voor de regio Rotterdam-Den Haag en brengt de plannen van decentrale overheden, zoals gemeenten en provincie, bij elkaar. De strategie – die voortkomt uit het nationale Klimaatakkoord – wordt ingezet om het lokale beleid van gemeenten verder vorm te geven. In de RES staan ambities op het gebied van onder andere warmte, elektriciteit, duurzame brandstoffen. Samen zet de regio Rotterdam-Den Haag zich in voor betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energie voor iedereen. Het doel is in 2030 nationaal 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Volgens het Klimaatakkoord moet in 2050 de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen.

Warmte besparen en uitwisselen

Warmte besparen – bijvoorbeeld door uw woning goed te isoleren – is een belangrijke eerste stap. In de regio Rotterdam-Den Haag, streven we naar een besparing van minimaal 20% in de gebouwde omgeving en minimaal 30% in de glastuinbouw. Er is veel warmte beschikbaar in onze regio: zo kunnen we warmte winnen uit de bodem en is er restwarmte uit de haven. Deze warmte willen we optimaal uitwisselen in de regio. Daarom werkt de regio Rotterdam-Den Haag aan een regionale warmtestructuur met de laagste maatschappelijke kosten.

Duurzame opwekking van elektriciteit, passend bij landschap

De regio Rotterdam-Den Haag ziet kansen om duurzame elektriciteit op te wekken, die voor 8 á 9 % zal bijdragen aan de nationale opgave uit het Klimaatakkoord. Doen wat past bij het landschap is leidend. Daarom zetten we zeer stevig in op zonne-energie op daken, parkeerplaatsen en waterbassins en onderzoeken we mogelijkheden voor windmolens en zonne-energie langs bijvoorbeeld (snel)wegen. Opwekking van duurzame elektriciteit in natuurgebieden doen we niet. De aanpak van de grootschalige energieopwekking kan per gebied verschillen en wordt samen met belanghebbende partijen uitgewerkt. Overgaan op duurzame energiebronnen doen we immers niet alleen. We werken hiervoor samen met decentrale overheden in de regio, netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Inzet van duurzame brandstoffen

Met een uitgebreid energienetwerk en relatief grote capaciteit, heeft onze energieregio een goede basis voor het produceren en transporteren van duurzame brandstoffen. Groengas en waterstof kunnen breed in het energiesysteem worden ingezet, maar zijn nu nog beperkt beschikbaar. De samenwerkende partijen in onze regio hebben de ambitie om het gebruik van deze energiebronnen richting 2030 en 2050 flink te verhogen. Vooral groene waterstof, geproduceerd uit duurzame elektriciteit, moet een grote rol gaan spelen.

Wat betekent de RES voor inwoners en bedrijven?

De verandering die door de energietransitie in gang worden gezet, zal voor iedereen merkbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat een wijk van het aardgas af gaat of omdat er zonnepanelen op het dak van een winkelcentrum worden gelegd. We moeten samen optrekken om de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Daarom vinden we het belangrijk dat u als inwoner of bedrijf kunt meedenken met de ontwikkeling en de uitvoering van de RES. Zo maken we de energietransitie passend bij onze eigen omgeving.

Hoe verder?

De gemeente Leidschendam-Voorburg bepaalt zelf hoe de RES wordt vertaald naar lokale plannen en uitvoering. De gemeenteraad besluit op 8 juni over de vaststelling van de RES 1.0. De RES wordt elke twee jaar geactualiseerd, op basis van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken.

Vraag de Schoolspullenpas aan voor 1 juni

Voor gezinnen met een laag inkomen zijn de jaarlijkse schoolspullen een grote investering. De gemeente helpt deze gezinnen met de Schoolspullenpas. Met het tegoed op de pas kunnen zij schoolspullen kopen bij verschillende winkels in de gemeente. De Schoolspullenpas is van 1 april tot en met 31 mei 2021 aan te vragen via Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg.

De Schoolspullenpas kan worden aangevraagd via de website van Leergeld www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/schoolspullenpas-2021. Op de site staat ook een overzicht met winkels waar de pas geldt.

Wethouder Nadine Stemerdink: “Of het nou gaat om een rekenmachine, schriften of een mooie agenda. De schoolspullen zijn ieder jaar weer een flinke uitgave. Met de Schoolspullenpas hoeven gezinnen met een lager inkomen zich daar geen zorgen over te maken. Zo kan hun kind gewoon blijven meedoen met de leeftijdsgenootjes op school.”

Tegoed

Voor kinderen op de basisschool is het tegoed € 100,—. Zij kunnen ook kiezen voor een tablet in plaats van het tegoed. Kinderen op de middelbare school of mbo-bol kunnen voor € 200,— aan schoolspullen kopen. Zitten kinderen in de brugklas, dan krijgen zij een Schoolspullenpas met € 300,— tegoed.

Voorwaarden

De Schoolspullenpas is aan te vragen wanneer kinderen al een Ooievaarspas hebben en in Leidschendam-Voorburg wonen. De Ooievaarspas moet apart worden aangevraagd via www.lv.nl/minima.

Contact over de Schoolspullenpas

Inwoners die vragen hebben over hun Schoolspullenpas kunnen contact opnemen met Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg. E-mail: schoolspullenpas@leergeldleidschendam-voorburg.nl of door te bellen met telefoonnummer 06 23 33 95 39 (bereikbaar op maandag- en donderdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur).

Kindpakket

De Schoolspullenpas is onderdeel van het Kindpakket. Dit pakket bevat verschillende regelingen die gezinnen met een laag inkomen financieel kunnen steunen. Meer informatie hierover is te vinden op www.lv.nl/kindpakket.

Enquête auto delen

Steeds meer mensen doen aan autodelen. De gemeente wil weten of en hoeveel animo er bij inwoners is voor het gebruik van deelauto’s en welke vormen van deelautogebruik dan de voorkeur heeft.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

Aan het begin van de enquête worden een aantal vragen over uw persoonlijk autogebruik. Dat doen wij om u de juiste vragen te kunnen stellen en om een goede verwerking van de resultaten te kunnen maken. Deze antwoorden zijn niet herleidbaar op u als persoon. Deelname blijft anoniem.

www.lv.nl/een-deelauto-iets-voor-u-geef-uw-mening

Gemeente zet in op aanpak eenzaamheid

Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat er iemand voor hem of haar is. Juist nu. Daarom zet de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid.

Wethouder Juliette Bouw: “Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker nu we beperkt zijn in onze sociale contacten en er veel minder activiteiten zijn waar je anderen kunt ontmoeten. Het is iets dat je voelt, maar dat niet zichtbaar is aan de buitenkant. Terwijl het juist heel belangrijk is dat eenzaamheid op tijd wordt herkend en aangepakt.”

De gemeente maakt zich de komende drie jaar sterk tegen eenzaamheid. Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een bewustwordingscampagne om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen onder inwoners en organisaties. Daarnaast wordt er extra ingezet op het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn en het trainen van professionals en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties, om eenzaamheid nog sneller te herkennen en hiermee om te gaan.

Ook wil de gemeente een lokaal netwerk vormen met organisaties die zich samen inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door samen in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, en welke activiteiten nog missen. 

Noot voor redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wendy de Wild, communicatieadviseur via 070 300 9344 en wwcadwild@lv.nl. Iedereen zou het gevoel moeten hebben dat er iemand voor hem of haar is. Juist nu. Daarom zet de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid.

Wethouder Juliette Bouw: “Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Zeker nu we beperkt zijn in onze sociale contacten en er veel minder activiteiten zijn waar je anderen kunt ontmoeten. Het is iets dat je voelt, maar dat niet zichtbaar is aan de buitenkant. Terwijl het juist heel belangrijk is dat eenzaamheid op tijd wordt herkend en aangepakt.”

De gemeente maakt zich de komende drie jaar sterk tegen eenzaamheid. Daarvoor is een plan van aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een bewustwordingscampagne om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen onder inwoners en organisaties. Daarnaast wordt er extra ingezet op het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn en het trainen van professionals en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties, om eenzaamheid nog sneller te herkennen en hiermee om te gaan.

Ook wil de gemeente een lokaal netwerk vormen met organisaties die zich samen inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid. Bijvoorbeeld door samen in kaart te brengen wat er al gebeurt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, en welke activiteiten nog missen. 

Aangepast spreekuur gebiedsregisseur Stompwijk

Vindt u het belangrijk dat Stompwijk veilig en leefbaar blijft? Heeft u daar vragen over aan de gemeente? Of goede ideeën om dat te verbeteren? Neemt u dan tijdens het telefonische spreekuur contact op met de tijdelijke gebiedsregisseur Margriet Essink.

Anders dan anders

Vanwege het coronavirus gaan veel zaken anders dan normaal. Toch probeert de gemeente inwoners zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. Juist omdat in deze tijd veel sociale netwerken wegvallen en burgerinitiatieven worden opgestart,  is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. De gebiedsregisseur is de schakel tussen alle partijen en verbindt door waar nodig is. Daarom gaan het spreekuur in Stompwijk gewoon door, maar dan telefonisch.

Telefonisch bereikbaar gebiedsregisseur Stompwijk

Normaal gesproken kunt u bij het spreekuur bij het Dorpspunt binnenlopen. Uiteraard gaat dat op dit moment niet. Daarom kunt u telefonisch contact opnemen met de tijdelijke gebiedsregisseur voor Stompwijk en het buitengebied. U kunt haar op werkdagen bellen via telefoonnummer 06-41834603.

Voor welke onderwerpen kunt u terecht op het spreekuur?

U kunt met veel bij de gebiedsregisseur terecht, zolang het de leefbaarheid in de wijk of buurt of groepen van bewoners aangaat. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over het groen, het verkeer, het spelen, de veiligheid. Wilt u iets voor uw woonomgeving of medebewoners doen of organiseren? En heeft u daar vragen over? Neem dan gerust een telefonisch contact op: de gebiedsregisseur kan u ook daar verder mee helpen.

Waar kunt u terecht met andere onderwerpen?

Informatie en aanvraagmogelijkheden voor individuele kwesties zoals een bouwvergunning, uitkering of belastingaanslag of de corona maatregelen vindt u op www.lv.nl  U kunt ook het Servicecentrum Leidschendam van de gemeente bellen via 14 070. 

Wegafsluitingen en verkeershinder Stompwijk

In verband met de aanleg van de Veenpoldersweg in Stompwijk kan vanaf woensdag 24 maart tot en met dinsdag 30 maart op enkele wegen in Stompwijk verkeershinder ontstaan door werkzaamheden. Tevens zijn enkele wegen tijdelijk deels afgesloten voor al het verkeer.

LV aan de slag met uitvoeringsplan SLA

Schone lucht = gezonde lucht! We gaan aan de slag met het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA). Het gemeentelijk uitvoeringsplan SLA bestaat grotendeels uit al lopende maatregelen, zoals het stimuleren van elektrisch vervoer (aanleg oplaadpunten inclusief innovatieve oplossingen), het stimuleren van fietsgebruik, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Maar ook voorlichting over houtstook, duurzaam bouwen én het stellen van emissie-eisen aan bedrijven.  

Vrijwilligerspunt wordt LVvoorElkaar

Zoekt u vrijwilligerswerk? Op www.lvvoorelkaar.nl vindt u vanaf nu vrijwilligerswerk dat past bij uw talent en tijd. Of laat u inspireren door verhalen van andere vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties kunnen op het nieuwe platform hun vacatures plaatsen en er alles lezen over werken met vrijwilligers.