Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Kom 2 september naar OpenRaad-Adviesraad

Kom op 2 september naar de OpenRaad/Adviesraad

Op dinsdag 2 september vanaf 17.00 uur wordt U uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis over de varianten waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk zal verbeteren. U kunt gewoon binnen lopen in het Dorpshuis om een toelichting te krijgen op deze varianten en antwoord te krijgen op uw vragen. De vier varianten staan ook op de website www.lv.nl/stompwijk met alle onderzoeksrapporten die gemaakt zijn om tot deze varianten te komen. U kunt op de website ook uw mening geven over de varianten en de onderzoeken.

Om 19.30 uur start een gecombineerde OpenRaad en Adviesraadvergadering voor gemeenteraadsleden en inwoners. Er wordt gestart met een presentatie en daarna vindt er een overleg plaats, waarbij iedereen zijn inbreng kan geven.

Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een verbetering van de huidige infrastructuur gaat tenslotte alle Stompwijkse inwoners aan.

….dus kom op dinsdag 2 september naar het Dorpshuis!!

 

Uitnodiging openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum:          donderdag 3 april, 20.00 uur

Locatie:         Dorpshuis te Stompwijk
                     Zustersdijk 18,
                     2266 EW  Stompwijk

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  dhr. Hans van der Sluijs.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

 

Secretaris Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson

adviesraad-stompwijk@ziggo.nl

 

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Op donderdag 3 april a.s. zal er afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk. Hierna zal de nieuwe Adviesraad door burgemeester J. van der Sluijs worden geïnstalleerd.

De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson, secretaris

 

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 7 februari 2013

Op donderdag 7 februari aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. De agenda is nog niet gereed maar een aantal projecten uit de gebiedsvisie zullen worden geagendeerd. Zo zal gesproken worden over de verbindingsweg en de voortgang van het Kulturhus. In de Dorpsketting van 4 februari zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris

Adviesraad

Beste mensen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 6 september.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur.

De agenda

1.        Opening

2.        Mededelingen w.o..stand van zaken:

           aanleg rotonde Meerlaan/N206

           plannen herinrichting Meerlaan

           bereikbaarheid Stompwijkseweg bij calamiteiten

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet- geagendeerdepunten)

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 5 juli

5. Recreatief knooppunt

6. Voortgang Kulturhus

7. Rondvraag

8. Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:

Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 6 september en het verslag van de vergadering van 5 juli 2012 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21.

Volgende vergadering Adviesraad:

De volgende openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk is gepland op donderdag 29 november  2012.

 

Openbare vergadering Adviesraad

Donderdag 7 juli openbare vergadering Adviesraad Stompwijk

 

De eerstvolgende openbare vergadering van de Adviesraad zal plaatsvinden op donderdagavond

7 juli om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: de vierde skibaan in Zoetermeer (hoe kunnen we bezwaar maken), de rondweg, het Kulturhus en de Stompwijkseweg.

Namens de Adviesraad,

Koos van Wissen

 

Bestemmingplan

Bestemmingsplan en openbare vergadering Adviesraad op 14 april

Op donderdagavond 14 april is er een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk om 20.00 uur in het Dorpshuis. Voorafgaand aan deze openbare vergadering biedt de gemeente aan iedereen de gelegenheid tijdens een inloopuur van 19.00 – 20.00 uur om vragen te stellen over het bestemmingsplan buitengebied over specifieke percelen.

De openbare vergadering zal beginnen met een toelichting op het bestemmingsplan door mw. Julen en dhr. van Wieringen van de gemeente. Daarna is er nog een korte ronde om algemene vragen te stellen over het bestemmingsplan. Vervolgens zal tijdens deze vergadering nog aandacht worden besteed aan de 1e fase van de verbindingsweg en de ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus.

Voorzitter van de Adviesraad,

Koos van Wissen

 

Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari

De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond.  Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering  nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc.

Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten.


Namens de adviesraad,
Koos van Wissen

 

Adviesraad vergadering

De geplande openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op 2 december 2010 zal niet doorgaan. In overleg met de diverse projectleiders voor onderdelen van de Gebiedsvisie Stompwijk is afgesproken dat het zinvoller is om de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 20 januari a.s. Tijdens deze vergadering hopen we over een aantal projecten meer duidelijkheid te kunnen bieden.  

Namens de Adviesraad Stompwijk

Koos van Wissen (voorzitter)

 

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 23 september

Donderdag 23 september aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, kulturhus, recreatief knooppunt, etc.). Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden van de plannen voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder met o.a. aandacht voor de wijze waarop dit aansluit bij de gebiedsvisie Stompwijk (menroute, recreatief knooppunt). In de Dorpsketting van volgende week zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad, Aad Janson, secretaris