Categoriearchief: verslagen

Verslagen adviesraad bijeenkomsten

Agenda openbare adviesraad bijeenkomst 14-6 en verslag vorige vergadering

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op woensdag 14 juni 2017 in de ‘Bles’ te Stompwijk.

Agenda 14 juni 2017.

Uitnodiging AR 14-6-17 (link)

20.00 uur              1. Opening en inspreken (graag voor aanvang
aanmelden bij Ank vd Poel)

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 23
februari en doornemen actiepunten.
concept verslag AR 23-2-17 notulen (link)

20.15 uur              4. Presentatie;  Avalex en de nieuwe manier van
inzamelen

21.00 uur               5. Stand van zaken  Kulturhus; presentatie,
tekeningen, planning.

21.45 uur              6. Stand van zaken ‘woonbehoefteonderzoek’

7. Lopende zaken

Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Verslag openbare adviesraad 23 februari

 Verslag van de openbare vergadering van donderdag 23 februari 2017

Aantal toehoorders: 45 (inclusief vertegenwoordigers van team Kulturhus en gemeente LV.

Voorzitter opent om 20.05 de vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Verslag van 15 september jl. wordt vastgesteld. Op de brief over de risico’s van zettingsverschillen van de Stompwijkse weg wordt nog antwoord verwacht vanuit de gemeente. In het gesprek van de Adviesraad met de burgemeester en wethouders is er uitgebreid gesproken over mogelijke woningbouw op diverse plekken in het dorp. Vanuit de gemeente wordt een woonbehoefte onderzoek opgestart.

Presentatie bouwplan Kulturhus

Wethouder Rozenberg leidt dit project in en schetst de planning. Doel van dit project is huisvesting van de Maerten vd Velde school en het dorpshuis, inclusief andere maatschappelijk functies van ons dorp onder één dak. Op 7 maart verwacht hij een collegebesluit over de definitieve gunning van het contract aan Team Kulturhus en rond de zomer de vergunning. Daarna kan snel worden begonnen met de bouw. De Wethouder roept de inwoners op om mee te denken en suggesties mee te geven aan het team Kulturhus. In dit stadium van plannen maken, tekenen en rekenen kan er namelijk nog aangevuld en gewijzigd worden.
Het Team Kulturhus is een consortium van bedrijven (Vebego Groep, St. Gobain Groep, WeKa Daksystemen, Smartscan Factory en Archipel Ontwerpers), die fungeert als partner voor de gemeente en schoolbestuur in het ontwerp, de bouw en exploitatie van het nieuwe Kulturhus.

Eric Vreedenburgh (architect van ‘Archipelontwerpers’) licht de tekeningen toe en geeft aan welke instanties (school, dorpshuis en kinderopvang) gebruik maken van de verschillende ruimtes op de onderlaag, midden -en bovenlaag en hoe er flexibel met de ruimtes kan worden omgegaan. Hij geeft aan hoe hij rekening houdt met de omgeving en oude aanwezige elementen ( oude muur langs de speelplaats, het groen van het Hazepad, het achteruitzicht op de polder en de kerktuin). De volledige presentatie kunt u vinden op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad.

Opzet van het gebouw in het kort: Op de plek van de huidige kleuterschool komt een langwerpig gebouw met een schuine glazen pui met één verdieping (3 bouwlagen). De maatschappelijke functies bevinden zich aan de voorkant op de begane grond. Het achterste deel is voor de school lokalen. De Jeugd sociëteit The BASE in de kelder, samen met een deel van de lokalen en de kinderopvang. Op de bovenste verdieping is er ruimte voor het atelier en de lerarenkamer. Over de ruimtes is goed nagedacht en multifunctioneel ingericht.

Het nieuwe gebouw wordt energie neutraal, voorziet in parkeren op eigen terrein en is rolstoel toegankelijk. Tijdens de bouw blijft het oude schoolgebouw staan, zodat de school zo min mogelijk hinder ondervindt en er geen noodlokalen nodig zijn.

De Adviesraad vraagt aandacht voor de communicatie m.b.t. bouwoverlast en bereikbaarheid met omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen. Het Team Kulturhus heeft hiervoor een communicatieplan in voorbereiding en plant vooroverleg en inloopsessies voor belangstellenden.

Overige lopende zaken;

Renovatie Stompwijkse weg; de BAM begint de werkzaamheden aan de Stompwijkseweg op maandag 25 februari. Dit betekent dat vanaf deze dag voor een jaar de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten. De start van de werkzaamheden is nabij nr. 60. Mevrouw J. Geleijnse is bereikbaar voor vragen via stompwijkseweg@bam.nl en 06-52447425 In het geval van calamiteiten zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Via de ‘stompwijk’ App van de BAM wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven aan de Stompwijkseweg. Voor de officiële aftrap is iedereen uitgenodigd op donderdag 9 maart van 15.00-18.00 uur in “De Bles. “

Verbindingsweg; Het bestemmingsplan is vastgesteld en er lopen nu 3 beroepen bij de Raad van State. De kassen van de familie Goeman zijn inmiddels gesloopt en er zijn gesprekken met de verschillende grondeigenaren. De tekeningen van de weg zijn in te zien via de site van de gemeente. I.v.m. voorbelasting van de grond wordt naarstig naar een nieuwe plek voor de De ’Stal’ gezocht.

Herinrichting van de Dr.v.Noortstraat: er wordt gekeken naar mogelijke nieuwe en tijdelijke parkeerplekken aan of in de buurt van de Dr. van Noortstraat voor de verkeersveiligheid in het dorp. De Adviesraad roept de bewoners op om zelf ook creatief hierin te zijn.

Meeslouwerpolder; Adviesbureau ‘Overmorgen’ heeft in opdracht van de gemeente in verschillende bijeenkomsten met bedrijven, eigenaren, gebruikers en bewoners van de Meeslouwerpolder plannen gemaakt om dit gebied toegankelijker te maken met meer groen en meer gebruiksmogelijkheden. Het deel tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg wordt ingericht met “groene” activiteiten, ruimte voor ruimte en recreatie. Voor het deel tussen de Tuinbouwweg en Huysitterweg worden scenario’s uitgewerkt voor tuinbouw en/of mogelijke woningbouw. In het ten noorden van de Huysitterweg wordt gekeken naar verruiming van de gebruikersmogelijkheden van bedrijven om ook bedrijven van de Stompwijkse weg een plek te kunnen geven.
Deze plannen worden verder uitgewerkt en er vindt overleg plaats met de provincie over de uitvoerbaarheid en toegestane mogelijkheden. Via deze link kunt u nog extra informatie vinden over het project.

Peilbesluiten: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in september 2016 en januari 2017 bijeenkomsten in de ‘Meester’ gehouden voor eigenaren met grond in de polders rondom Zoeterwoude en Stompwijk. Er wordt een nieuw peilbesluit gemaakt. In september was het inventariseren en in januari waren er tekeningen te zien met diverse uitgewerkte plannen en peilbesluiten. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met het Hoogheemraadschap van Rijnland, mailadres; wgpzz@rijnland.net of 071-3063638.

Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.

 

Verslag van de openbare vergadering van donderdag 15 september

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 15 september 2016 gehouden in het Dorpshuis,  Dr. van Noortstraat, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                       Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt, Marco Mooijman  en Ank van der Poel-van Santen.

Gemeente:                        De heren Ben van Vliet, Ad de Hoon (omgevingsmanager project Stompwijkseweg / verbindingsweg

Toehoorders:                   ongeveer 15 personen.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare Adviesraadsvergadering.

Verslag van 7 april 2016  wordt zonder wijzigingen door de leden van Adviesraad Stompwijk vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een aan de Adviesraad Stompwijk geadresseerde brief met posters binnen gekomen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Er wordt daarin een actie gepresenteert; Kern met Pit editie 2017. De KNHM vraagt onze medewerking om zoveel mogelijk burgers te bereiken die een idee voor hun buurt of wijk hebben.

Brief van Hoogheemraadschap van Rijnland; uitnodiging  inloopavond waterbeheersing Grote Westeindse polder  en Zwet- en Grote Blankaartpolder. Stef is geweest naar deze inloopavond. Hij doet verslag;  ze zijn bezig om de polders goed in kaart te brengen en daarnaast de bewoners en betrokkenen te peilen naar wensen. Er is geen plan of voorgenomen aanpassing aan het peilbesluit (dat was wel een beetje verwacht gezien de uitnodiging).

 

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De voorzitter Yvonne v Boheemen vraagt de heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, deze avond een presentatie  te geven over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase. Yvonne vraagt de mensen knelpunten en zorgpunten bekend te maken, zodat de Adviesraad een  ’zienswijze’  kan geven op het bestemmingsplan.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de vee-oversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje van  v Kampen naar het achterste noordelijke deel  en de  aansluiting van het pad op de Zustersdijk naar t fietspad. Er zijn onderzoeken gedaan naar verkeer en milieu (geluidsbelasting, verkeerseffecten)en sluipverkeer. Het sluipverkeer is gemeten en geeft als resultaat dat er bij opstoppingen op de A4 er 10% meer verkeer is door t dorp. De Adviesraad wil tzt maatregelen om het sluipverkeer te ontmoedigen. Dhr. Verhagen vraagt of daarbij wel rekening wordt gehouden met de agrariërs die in het dorp moeten zijn. De heren P Ammerlaan en R van Nierop maken de heer Ad de Hoon erop attent dat de aansluiting eind Dr.v.Noortstraat/ N206 (waar de aansluiting van de verbindingsweg moet komen) nu al erg druk is en je er bijna niet tussen kan voegen, vooral richting Zoeterwoude. Zij vragen of er een rotonde komt? Antw.;Deze is niet in het plan opgenomen.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot

29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen, de procedure is; Commissie Openbaar Gebied 29-11-16 , gemeentelijke vaststelling; 13-12-16.

De voorbelasting van de weg is afhankelijk van geotechnisch onderzoek/boringen. De aanbesteding wordt verwacht in Q1 en Q2 2017, de voorbereiding Q3 en Q4 2017. De uitvoeringstermijn van de weg is ongeveer

1 jaar. Het plan vertraagt als er mensen naar de Raad v State gaan, dan wordt het 2019. Yvonne vraagt wanneer er een definitief ontwerp is. Antw.; de aannemer moet een ontwerp maken aan de hand van eisen van de gemeente, zie Beeldkwaliteitsplan. Stef vraagt wanneer je kan reageren, zienswijzen of bezwaren kan indienen. Antw; bij het definitief ontwerp is er een punt van inspraak/invloed. En er komt ook een vergunningsprocedure.

Ad de Hoon geeft ook een paar reacties die gegeven zijn op de inloopavond 1 september;  andere aantakking van t noordelijke deel van t Laantje van v Kampen, of er een nulmeting wordt gedaan voor de voorbelasting? , hoe om te gaan met de vee-oversteken, hoe gaan de langzaamverkeersaansluitingen eruit zien, wordt t fietspad vanaf t Laantje doorgetrokken naar de Westeindseweg(de Hel) ?, in de Nieuwe Vaart en de dijk erlangs zijn diverse nutsvoorzieningen voor t Laantje, hoe 30km zone af te dwingen(hoe harder er gereden wordt hoe meer geluid).

 

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden. De renovatie zal dit najaar van start gaan en volgens planning in 2017 voltooid worden.

De heer Ad de Hoon laat ook diverse plaatjes van de renovatie van de Stompwijkseweg zien waarbij uitgelegd wordt hoe de kade eruit gaat zien,de bestrating, welke materialen er gebruikt gaan worden.  Dhr. Verhagen vraagt of ook de kabels en leidingen vervangen gaan worden. Antw; Nee, Stedin gaat wel gedeeltes vervangen. Dunea doet niets. De kantopsluiting aan de huizen/landkant krijgt een waterafvoer terhoogte van de erven en de huizen. Vraag; is er iets bekend over afsluitingen tijdens de werkzaamheden?  Antw.; de aannemer gaat dit met de plannen bekend maken, en maakt ook een app hiervoor.  Vraag; wat is het verschil tussen BAM en de andere aannemers die hebben ingeschreven? Antw; BAM maakt een ankerloze kade de anderen met ankers en de weging van de aanbiedingen was ; kwaliteit 50% en prijs 50%. Yvonne bedankt Ad voor de uitleg/presentatie.

 

Kulturhus

De aanbesteding van dit voorjaar is nog niet afgerond. Er waren bij de initiële aanbesteding geen inschrijvingen. Momenteel voert de gemeente onderhandse onderhandelingen met partijen die geïnteresseerd zijn, op basis van het bestek. Doel is om hiermee alsnog tot een partij voor realisatie en exploitatie te komen. Deze onderhandelingen zouden dit najaar afgerond moeten zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

 

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de herontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. Simone Romijn vraagt of dit gebied ook herverkavelt wordt. Antw.; dit zit ook in dit plan. De bestemming blijft tuinbouw maar volgens de gemeente is uitbreiding/verbreding  van de bestemming mogelijk en wenselijk. De gemeente heeft geen geld beschikbaar hiervoor maar geeft wel medewerking.

 

Actiepunten besproken;

De hoeveelheid stroomstoringen valt mee.

Stand v zaken fietspad Oosteinde(N206); Adviesraad heeft weer aandacht gevraagd voor t onderhoud (verzakkingen/klepelen). We gaan weer in samenwerking met bewoners aandacht vragen voor de onveiligheid van dit gedeelte.

Geluidsoverlast van de rotonde Meerlaan/N206; de Adviesraad heeft een brief geschreven naar de gemeente. Antw.; het valt binnen de normen.

Bouw Wilsveen 17; Marco legt uit wat er aan de hand is. Een buurman van het perceel  maakt bezwaren namens de mede omwonenden. Volgens hen heeft de gemeente niet  gecommuniceerd  met de buren. Inmiddels is het ruimtelijk kader vastgesteld, er loopt nu de bestemmingsplanprocedure, daarna de vergunningen. De bewoners gaan 3 oktober een petitie aanbieden. De Adviesraad volgt het proces.

 

Rondvraag;

Dhr. Verhagen; hoe ver is het met t bestemmingsplan ‘Kern Stompwijk’? de inzage en zienswijze termijn was tot en met juni. De zienswijzen zijn nu in behandeling.  Als t afgerond wordt,  wordt t aangekondigd (in de Dorpsketting) De Adviesraad volgt t proces.

 

21.50 uur; de voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de belangstellenden voor hun aanwezigheid,

steun en kritische noot.

 

Kort verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad 15 september

Stompwijk van donderdag 15 september 2016

Aantal toehoorders: 15 personen

De volgende punten zijn besproken:

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie  over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de veeoversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje v Kampen naar het achterste deel.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot 29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen.

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden.

Kulturhus

De aanbesteding wat voor de zomer plaats vond, is niet goed gegaan, de gmeente is nu met verschillende bouwers in onderhandeling.  Zoals het er nu uitziet is de exploitatie een knelpunt.

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de ontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. de bestemming blijft tuinbouw maar volgens de Provincie is uitbreiding van de bestemming mogelijk en wenselijk.

Voor de overig besproken punten, zoals Oosteinde-fietspad, bestemmingsplan Kern Stompwijk, de bouw in Wilsveen verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site.

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad, Ank van de Poel (adviesraad-stompwijk@outlook.com)

 

Kort verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 15 september 2016

Aantal toehoorders: 15 personen

De volgende punten zijn besproken:

Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase. De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren. Aan de hand van het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legde Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de vee oversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaam verkeer aan het Laantje van Van Kampen naar het achterste noordelijke deel. Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot 29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen.

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in het bijzijn van genodigden en omwonenden. De renovatie zal dit najaar van start gaan en volgens planning in 2017 voltooid worden.

Kulturhus

De aanbesteding van dit voorjaar is nog niet afgerond. Er waren bij de initiële aanbesteding geen inschrijvingen. Momenteel voert de gemeente onderhandse onderhandelingen met partijen die geïnteresseerd zijn, op basis van het bestek. Doel is om hiermee alsnog tot een partij voor realisatie en exploitatie te komen. Deze onderhandelingen zouden dit najaar afgerond moeten zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

Meeslouwerpolder

Met projectbureau ‘Overmorgen’ zijn er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de herontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij de aanleg van de verbindingsweg. De bestemming blijft tuinbouw maar volgens de Provincie is uitbreiding van de bestemming mogelijk en wenselijk. Voor de overig besproken punten, zoals Oosteinde-fietspad, bestemmingsplan Kern Stompwijk, de bouw in Wilsveen verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site www.stompwijk.nl.

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad, Ank van de Poel (adviesraad-stompwijk@outlook.com)

Verslag van de vergadering van de Adviesraad

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van woensdag 2 december

Aantal toehoorders: 50 personen

De volgende punten zijn besproken:  

Ontwikkelvisie kern Stompwijk:

Verschillende projecten in de kern van Stompwijk wachten op het nieuwe bestemmingsplan. Na de openbare Adviesraadvergadering was er een inloopavond aangaande deze ontwikkeling, toegankelijk voor iedereen die vragen en of ontwikkelingen heeft aangaande zijn perceel in de kern.

 Stuk Oosteinde fietspad van N206

Een deel van het fietspad langs de N206 (Oosteinde) is niet meegenomen in de renovatie van de N206 door de Provincie vanwege de te hoge kosten. Uit reacties van bewoners over de onveiligheid van dit stuk fietspad heeft de Adviesraad diverse pogingen ondernomen bij de provincie om dit toch aan te pakken, echter zonder resultaat. Provincie onderkent weliswaar de onveilige situatie, maar heeft er geen financiële middelen voor. Meerdere gesprekken, werkbezoeken en veel mailverkeer ten spijt: voor een vangrail en verbreding van het fietspad is geen geld. De Adviesraad is van zins om in contact te treden met het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een renovatie van de beschoeiing, zodat verbreding van het fietspad meegenomen kan worden.  

Wilsveen

Het geplande landgoed met geclusterde wooneenheden gaat niet door. In samenspraak met omwonenden worden er 2 woningen gerealiseerd. Momenteel is de gemeente bezig met het afronden van het ruimtelijk kader.  

Kulturhus en leegstaande bibliotheek

Er is nog steeds overleg met het Bisdom over het gebruiksrecht van de grond. Vastgesteld is dat de gemeente bouwheer wordt. Gehoopt wordt dat de aanbesteding in januari 2016 kan starten met een voorselectie. Het pakket van eisen wordt nogmaals doorlopen. In samenhang met Kulturhus worden vragen gesteld aangaande het oude leegstaande bibliotheekgebouw. Deze zal niet afgebroken worden voor de jaarwisseling, er zal extra beveiliging zijn bij het gebouw tijdens/rond de Oud- en Nieuw viering. Bij het schrijven van dit verslag zijn de plannen veranderd en wordt de bibliotheek toch afgebroken vóór de jaarwisseling.  

Presentatie Voortgang Infrastructuur Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie mbt de stand van zaken aangaande de infrastructuur. 1 juli jl. is er een raadbesluit genomen over de ‘scope’ planbegrenzing tracé en groenlicht gegeven voor het plan voor totaal € 29.000.000,- Onderdelen van het plan zijn; 1. Renovatie Stompwijkseweg, 2. Herinrichting Dr.v.Noortstraat en 3. Aanleg verbindingsweg 1e en 2e fase. De heer de Hoon ligt nogmaals toe dat andere tracés afgewezen zijn omdat deze te lang zijn; teveel asfalt en te duur.  

Ad 1. Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de kademuur aan de Stompwijkseweg niet overal slecht is. Er is besloten tot renoveren van de kademuur waar mogelijk, waardoor deze een levensverwachting krijgt van zo’n 40 jaar. Over de gehele lengte van de weg zullen de ankers vernieuwd worden, de bodem wordt gesaneerd en er zal een goede fundering onder de weg aangebracht worden. De inrichting van de weg bestaat uit fietsstroken met de juiste comfortabele bestrating. Het overige deel van het wegdek zal worden bestraat met de bestaande klinkers. Start selectie marktpartijen begin januari 2016, start aanbesteding maart 2016 en derde kwartaal 2016 start renovatie. Alle panden langs de Stompwijkseweg en Dr.v.Noorstraat zullen  worden geschouwd in een ‘nulmeting’.  

Ad 2. De Dr.v.Noortstraat wordt voornamelijk opnieuw ingericht, tevens worden ook hier de ankers vervangen. Er wordt de vochtproblematiek meegenomen.  In een stukje van de Dr.v.Noortstraat is er momenteel een zogenaamd IT-riool aangelegd door het Waterschap, om te onderzoeken of daar het vochtprobleem mee verholpen is. Onderzoek loopt nog. De Dr. v. Noortstraat zal pas worden gerenoveerd als de verbindingsweg gereed is.    

Ad 3. Verbindingsweg 1e en 2e fase; bestemmingsplanprocedure zal opgestart worden in mei 2016. Grondverwerving is opnieuw gestart. Het stuk Huyssitterweg  blijkt  een moeilijker vraagstuk dan in eerste instantie verwacht, vanwege de verschillende functies die moeten worden gecombineerd en de ruimte die men hiervoor nodig heeft. Hier heeft men meer tijd voor nodig.  

Voor de overig besproken punten, zoals bouwlocatie molenviergang, afvalcontainers e.d. verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site.  

Tenslotte benadrukt de voorzitster, Yvonne van Boheemen,  dat de Adviesraad, voor het algemeen belang staat van een bereikbaar en vitaal Stompwijk. De Adviesraad is zich bewust van het feit dat Renovatie van de Stompwijkseweg, herinrichting van de Dr.v.Noortstraat en de aanleg van de verbindingsweg fase 1 en 2 voor diverse inwoners overlast betekent.  Ze roept de inwoners op om mee te denken en zich goed te informeren over de inpassing. 

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad,

Ank van der Poel (pccmvdpoel@outlook.com)  

 

 

Verslag Adviesraad 2 september 2014

 

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van dinsdag 2 september 2014 gehouden in het Dorpshuis, Dr. van Noortstraat 89, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                                    Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt en Ank van der Poel-van Santen.

Afwezig met kennisgeving:         Marco Mooijman.

Gemeente:                                     wethouder Frank Rozenberg en bijna alle raadsleden van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.

Toehoorders:                                 ongeveer 125 personen.

  

Dinsdagavond 2 september was voor de inwoners van Stompwijk een belangrijke avond!

 

Het begon allemaal om 17.00 uur in het Dorpshuis waar de gemeente een presentatie had opgesteld ter verduidelijking van de varianten aangaande het infrastructurele vraagstuk in Stompwijk. Inwoners konden zich laten informeren en vragen stellen. Wethouder Rozenberg, de projectleiders en anderen waren aanwezig om uitleg te geven over de vier varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant.

 

Om 19.30 begon de Openraadhuisvergadering op locatie. Een unieke vergadering daar deze voor het eerst op locatie gehouden werd. Deze vergadering stond tevens in het teken van de Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de verbindingsweg. De heer Micha Sijtsma, de projectleider van de variantenstudie, heeft een presentatie gegeven waarin de 4 varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant werden toegelicht. Deze voorkeursvariant bestaat uit een reconstructie Stompwijkseweg, herinrichting Dr.v.Noortstraat en 1ste fase verbindingsweg met een aansluiting via de Huyssitterbrug op de Dr.v. Noorstraat. Deze voorkeursvariant wordt ondersteund door verschillende onderzoekbureaus, maakt Stompwijk bereikbaar, veilig en leefbaar en is financieel haalbaar.

 

Vervolgens was er ruimte voor vragen. Veelvuldig werd de discutabele kwaliteit van de schoeiing op de Dr.v.Noortstraat aangehaald. In de voorkeursvariant wordt deze schoeiing niet vernieuwd. Momenteel wordt de staat van de schoeiing onderzocht, verwacht wordt dat deze niet vervangen hoeft te worden. Ook een punt van discussie is het aansluiten van de 1ste fase verbindingsweg op de Dr.v.Noortstraat via de Huyssitterbrug. Het punt van aantakking op de Dr.v.Noortstraat en het feit dat de brug verbreed en verzwaard zal moeten worden roept vragen en weerstand op. Veel mensen vinden de aantakking via de Huyssitterbrug niet de juiste keuze, waarom voor +/- 2 mln. extra (verschil tussen variant 3 en variant 4) niet een aantakking via de Tuinbouwbrug? Het wordt lastig om het eerste stuk van de Dr.v.Noortstraat te herinrichten, als er zwaar verkeer over moet. Tenslotte werd de aloude variant, rondom de Meeslouwerpolder, weer aangehaald. Er waren ook voorstellen om huizenbouw in te plannen in de Meeslouwerpolder als drager van de extra kosten voor de aanleg fase 2 verbindingsweg, maar de Provincie moet dan een bestemmingsplanwijziging toestaan.

 

Aansluitend deze Openraadhuis werd onze Openbare Adviesraad gehouden. Nogmaals werden de toehoorders in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Ook hier werden o.a. de bovenstaande punten aangehaald en besproken. Mensen vragen of er tijdens de reconstructiewerkzaamheden rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid, en of er rekening gehouden wordt met de geluidsbelasting bij de woningen. Verschillen in  vrachtwagenbewegingen tussen de diverse varianten wordt uitgelegd. Met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat is het wenselijk om parkeervoorzieningen op diverse terreinen te maken. Er zijn parkeerterreinen geïnventariseerd met ongeveer 75 plaatsen, waar een prijskaartje aan hangt van +/- 0,8 mln.

Veel vragen ook nog over de kostenberekeningen. Er zijn afspraken gemaakt tussen diverse mensen en de mensen van de projectgroep om vragen te beantwoorden en suggesties nader te bekijken.

 Wethouder Frank Rozenberg wil met dit college een punt zetten achter de praatfase en aan de slag. Maar er is een beperkt budget! Met het budget wat beschikbaar is; kan variant 3 met de keuze om de Dr.v.Noortstraat niet te reconstrueren maar te herinrichten gerealiseerd worden. Het is tijd om nu te besluiten anders duurt het misschien wel weer 10 jaar.

 

Overige besproken punten in de Openbare Adviesraadvergadering:

Langzaam verkeerstunnel onder de N206

Helaas moeten wij u mededelen dat  dit niet doorgaat wegens het ontbreken aan financiële middelen.

Aanleg Rotonde

De rotonde was voor de juni 2014 nog in de aanbestedingsfase. Wij verwachten dat deze gereed is eind 2014. Doel van de rotonde is het verhogen van de veiligheid, tevens zal het fietsers ontmoedigen de weg over te steken zodat ze gedwongen worden de fietstunnel te gebruiken.

Kulturhus

De aanbesteding loopt en de bestemmingsplanprocedure is in uitvoering. Momenteel is hier niet zoveel over te melden. Wij hopen hier in de volgende Adviesraadvergadering meer over mee te kunnen delen.

AED kasten

De Adviesraad zal in overleg met de gemeente bekijken hoe het mogelijk is een AED kast buiten bij het Dorpshuis op te hangen.

Fietstunnel onder de N206

Deze wordt als onveilig ervaren. De tunnel wordt bij het aanleggen van de rotonde opgeknapt. Het zicht op de tunnel zal verbeterd worden door de beplanting te verminderen en de knik uit het fietspad  richting de tunnel te verwijderen.

Boten bij Hoge brug

Rondom de Hoge brug treedt verrommeling op van oude boten. Gekeken zal worden of dit opgelost kan worden.

Bushokjes

De bushokjes in het dorp worden vrijwel niet meer gebruikt. Wat gaat hiermee gebeuren? Evenals het bushokje aan de Oosteinde. Antoon van Santen meldt dat de Woej 1 x per maand met een busje van de bushokjes op de Meerlaan rijdt naar Leidschenhage. Waar bij genoeg belangstelling de frequentie uitgebreid kan worden. Tevens zal er nagegaan worden wat de stand van zaken is mbt het buurtbusproject, in samenwerking met Zoeterwoude.

Onderhoud wegen Bovenmeer en Ondermeer

Staat van beide wegen is zeer slecht en het wordt steeds met delen opgelapt. Dit is meerdere malen bij Openbare ruimte aangegeven.

Om 22.30 uur sluiting van de vergadering en Yvonne van Boheemen (voorzitter) bedankt alle belangstellenden voor hun aanwezigheid, steun en kritische noot.

En wij als Adviesraad hopen u snel verder te kunnen informeren over de stand van zaken aangaande de variantenstudie!

 

Met vriendelijke groet,

Uw Adviesraad Stompwijk

Ursula van der Voort, Ank van der Poel (secretarissen)

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:                               

Adviesraad:                                          Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag).                  

Gemeente:                                           wethouder mevrouw H. Meijdam, mevrouw Anne Greet Dilweg, de heer B. van Vliet en de heer Evert-Jan van den Akker.

Toehoorders:                                        ongeveer 40 personen

                                  

1.         Opening

Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. In verband met de aanwezigheid van de wethouder wordt agendapunt 5 als eerste behandeld.

 

5.         Presentatie Dorpsvisie Stompwijk

Anne Greet Dilweg verzorgt deze presentatie. In de dorpsvisie worden de randvoorwaarden vastgesteld die uiteindelijk moeten leiden tot de actualisering en de samenstelling van het (nieuwe) Bestemmingplan kern Stompwijk. Anne Greet verwacht dat het Bestemmingsplan medio of eind 2015 geactualiseerd zal zijn.

Bij de samenstelling van de Dorpsvisie zullen alle beleidskaders en notities worden meegenomen die van belang zijn. Zo worden de uitgangspunten van de notitie voor de woningbouw “Nationaal Landschap in Het Groene Hart”, in de integrale Gebiedsvisie meegenomen.

Stompwijk is een lintdorp met kleinschalige woningbouw. In de Dorpsvisie zal rekening worden gehouden met de rode contouren/bebouwingsgrenzen zoals die door de provincie zijn vastgesteld, de beeldkwaliteit van de bebouwing, het parkeren in het dorp e.d. De structuurvisie waarin de rode contouren zijn vastgelegd wordt momenteel door de provincie herijkt. De gemeente wil graag informatie van de bewoners ontvangen om de Dorpsvisie verder samen te stellen. Als de Dorpsvisie gereed is zal er een informatieavond voor de bewoners van Stompwijk worden georganiseerd. 

Op een vraag van Arnold van Swieten zegt Anne Greet dat er een rotonde op de N206 (bij de kruising met de Meerlaan) wordt opgenomen in de Dorpsvisie. De plannen voor de realisatie van een recreatief knooppunt worden ook in de Dorpsvisie vermeld.

Over de plannen waar nieuwe woningen mogen worden gebouwd zegt Anne Greet dat er maximaal 134 woningen binnen de rode contouren mogen komen. Het tuinbouwgebied valt niet binnen de rode contouren. Het tuinbouwgebied valt ook niet in het Bestemmingsplan kern Stompwijk en zal dus ook niet in de Dorpsvisie worden meegenomen. Koos zou graag willen dat het geplande bedrijventerrein dat aan de rand van het tuinbouwgebied bij de Huyssitterweg ligt ook in de Dorpsvisie wordt meegenomen. Anne Greet zegt dat zij dit zal meenemen. Op een vraag van Sjaak van Boheemen wordt gezegd dat de bouwrechten die voorkomen uit de Ruimte voor Ruimteregeling buiten de rode contouren kunnen worden gebruikt. Wim de Groot pleit voor woningbouw voor jongeren/starters en ouderen. Als reactie hierop zegt Anne Greet dat het niet waarschijnlijk is dat woningbouwverenigingen gaan bouwen. De nieuwe plannen zullen alleen door particulieren of ontwikkelaars worden opgepakt; besluitvorming ligt dus bij hen. Op een vraag of er rekening wordt gehouden met de verdunning van de woningen zegt Anne Greet dat dit inderdaad het geval is. Verder zegt ze dat er waarschijnlijk een aanpassing komt van de rode contouren; ze zullen waarschijnlijk op bepaalde plaatsen iets worden opgerekt. Koos pleit om bij nieuw bebouwing extra parkeerplaatsen bij deze bebouwing mee te nemen, dit om de grote parkeerdruk in de dorpskern niet verder te laten toenemen. Dit zal worden meegenomen. Verder wordt opgemerkt dat landgoederen in principe voor 80% openbaar toegankelijk zijn. Tot slot wordt opgemerkt dat het mogelijk is om suggesties voor de Dorpsvisie tot medio oktober aan de gemeente door te geven. Hiervoor is op de website van de gemeente een speciaal formulier ontwikkeld.

 

2.         Mededelingen

·         Kandidaatstelling leden Adviesraad

Koos bericht dat er medio maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen gehouden zullen worden en dat er dan tegelijk voor de bewoners van het buitengebied de mogelijkheid bestaat om een stem uit te brengen voor de nieuwe Adviesraad. De verkiezingen voor de Adviesraad zijn alleen mogelijk als er voldoende kandidaten zich verkiesbaar stellen. Koos roep inwoners van het buitengebied op om zich verkiesbaar te stellen voor de nieuwe Adviesraad. Als men belangstelling heeft kan met zich tot een van de leden van de huidige Adviesraad wenden of mail naar Adviesraad-Stompwijk@ziggo.nl

·         Notitie “Inzet voor Stompwijk; een vitale kern in het groene hart” 

Deze notitie is uitgedeeld aan de bezoekers/toehoorders die op deze Adviesraadvergadering aanwezig zijn. De notitie is door de Adviesraad geschreven met de bedoeling dat de gemeentelijke politieke partijen, bij het schrijven van de verkiezingsprogramma’s, rekening houden met belangrijke zaken die in Stompwijk spelen. De Adviesraad heeft met diverse politieke partijen, in afzonderlijke gesprekken, de punten die in de notitie staan besproken.

 

3.         Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)

·         Ronald van Nierop vraagt aandacht voor het feit dat er in veel gemeentelijke berichten en publicaties niet wordt gesproken over Stompwijk. Hij is van mening dat de gemeente 3 kernen heeft, waaronder Stompwijk. Ben van Vliet zal dit binnen de gemeente aankaarten maar hij adviseert de Adviesraad om dit punt zelf ook onder de aandacht van de gemeente te brengen.

·         Sjaak Kappetein dankt de gemeente voor het opknappen van het Hazenpad. Het ziet er weer keurig uit!

 

4.         Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 4 juli 2013

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt op de inhoud van dit verslag.

Naar aanleiding van het verslag wordt namens Bas Ligthart (hij is afwezig) opgemerkt dat de opmerkingen die in de vorige vergadering zijn gemaakt over de reconstructie van de Meerlaan in de plannen zijn meegenomen. Zo blijft de haltecom van de bus gehandhaafd. Verder heeft hij doorgegeven dat in december of januari aanstaande de aanbesteding van deze reconstructie zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de uitvoering in maart 2014 start; de werkzaamheden zullen ongeveer 4 maanden duren. Het stuk Meerlaan vanaf het Klaverblad tot aan de N206 zal laten worden opgeknapt tegelijk met de reconstructie van de N206 en de aanleg van de rotonde.

 

6.         Voortgang plannen realisatie Kulturhus

Koos bericht dat er voortvarend aan dit project wordt gewerkt. De diverse procedures worden afgerond en de werkzaamheden voor de marktverkenning zijn opgestart. Op dit moment wordt en naar een partij (of partijen) gezocht die de bouw van het kulturhus en de exploitatie wil uitvoeren. Na de marktverkenning wordt de  opdracht gegeven voor de formele aanbesteding en het ontwerp van het pand. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het programma van eisen; hierin zijn alle (bouwkundige) wensen opgenomen. Voor de bouw van het kulturhus zal een specifiek bestemmingplan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat het kulturhus in de zomer of aan het eind van het jaar 2015 in gebruik kan worden genomen.

Het huidige hoofdgebouw van de school blijft in gebruik tijdens de bouw van het kulturhus en zal nadat het kulturhus gereed is worden afgebroken.

 

7.         Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

De Adviesraad heeft een presentatie gehad van dit project. Er zal geen ontwerp worden gemaakt hoe de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat moet worden opgeknapt. Alleen een functioneel programma van eisen zal worden opgesteld. Hiermee zal aan geïnteresseerde partijen wordt verzocht om plannen te maken om de reconstructie aan te pakken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is nauw bij dit project betrokken; de gemeente heeft met het Hoogheemraadschap een convenant opgesteld. Het is te verwachten dat het een duur project wordt. Het is de bedoeling dat de plannen in de raadsvergadering van medio december zullen worden geagendeerd.

 

8.         Verbindingsweg (stand van zaken en vervolgprocedure besluitvorming)

Ever-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingsweg, zegt dat in de Adviesraadvergadering van begin 2013 de plannen zijn gepresenteerd en dat er de laatste tijd wordt gezocht naar de financiering van de weg. Het stadgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben subsidie toegezegd. Het formele verzoek voor de aanvraag van de subsidie moet nog worden ingediend. Het geld is specifiek gereserveerd voor de verbindingsweg. In gemeenteraadsvergadering van 17 december zullen de plannen van de verbindingsweg, gelijk met de presentatie van de plannen over de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat, worden besproken. Als de gemeenteraad in deze vergadering definitief akkoord gaat zal verder gegaan worden met de verwerving van de gronden.

Koos vraagt aandacht voor de aansluiting van de verbindingsweg met de Huyssitterweg/Dr. van Noortstraat. We sterven naar een doorkijk naar de 2e fase van de verbindingsweg maar de (tijdelijke) aansluiting van de eerste fase van de verbindingsweg is erg belangrijk. Evert-Jan zegt dat de aansluiting niet in zijn opdracht is opgenomen maar dat het wel zijn aandacht heeft. Het moet nog verder worden uitgewerkt. Naar aanleiding van een speciaal overleg met wethouder Van Ostaijen over de situering van de verbindingsweg ten opzichte van het Laantje van Van Kampen informeert Koos wat hiermee is gedaan. Evert-Jan zegt dat de tekeningen niet gewijzigd zijn en dat dit punt bij de besluitvorming kan worden meegenomen.

Over het tijdspad zegt Evert-Jan dat de gemeenteraad op 17 december naar verwachting een definitief besluit zal nemen. Daarna start de bestemmingsplanprocedure; deze zal ongeveer 1 jaar duren. Het is de bedoeling dat de weg eind 2017 gereed zal zijn.

 

9.         Rondvraag

·         Op een vraag van Joop van Schie wordt gezegd dat voor het tuinbouwgebied een afzonderlijk bestemmingsplan wordt gemaakt. Hij vraagt ook of er gemeentelijk beleid is m.b.t. de inrichting van fietspaden (plaatsing van paaltjes etc). De ARis hier niet van op de hoogte.

·         Piet van Steen vraagt aandacht voor de overstort van het riool in de Nieuwe Vaart.

 

12 .      Sluiting

De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng, waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 28 november 2013

Voorzitter,                                                                   Secretaris,

J.M. van Wissen                                                                      A.H.M. Janson