Categoriearchief: adviesraad

VVD opent meldpunt over afvalbeleid

De VVD Leidschendam-Voorburg heeft een meldpunt geopend over het nieuwe afvalbeleid. Heeft ook u een volle container die niet opgehaald wordt, wordt er in uw straat afval gedumpt omdat Avalex niet langskomt of heeft u andere klachten of suggesties met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid? Meldt dit dan via afval@thuisinleidschendamvoorburg.nl

Vanaf deze maand wordt het afval nog maar één keer in de twee weken opgehaald, terwijl de afvalstoffenheffing onveranderd hoog blijft. Het GFT-afval wordt nog maar één maal per maand opgehaald. Als enige partij in de gemeenteraad heeft de VVD tegen dit nieuwe beleid gestemd. Astrid van Eekelen: ‘Vandaag is de eerste dag van het nieuwe beleid. De gemeente staat vol met onopgehaalde containers. Bij bewoners heerst verwarring. De kliko’s zijn vol, maar de vuilniswagen komt pas over een week. Ondergrondse containers zijn nog niet per wijk ingepast. Blijkbaar zijn de gemeente en Avalex tekortgeschoten in de communicatie. Halve service voor hetzelfde geld. Dit moet echt anders.’

De VVD pleit ervoor dat het afval gewoon weer 1 keer per week wordt opgehaald. Het nieuwe beleid zorgt voor veel problemen. De komende periode worden alle klachten verzameld en aan het college aangeboden.

Nieuwsbrief Kulturhus nr. 2, 30 augustus 2017

Beste omwonenden van het nieuwe Kulturhus,

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de funderingsmethodiek van het Kulturhus en de sloop van het bestaande kleutergebouw. Plan was om tijdens de zomervakantie van de school de sloop van het kleutergebouw uit te voeren. De aantrekkende bouw zorgt voor schaarste. Het contracteren van een sloopaannemer en astbestsaneerder bleek daardoor lastiger dan vooraf voorzien. Hierdoor kon ook de sloop niet starten.  Maar misschien heeft u al gezien dat er wel alvast bouwhekken zijn geplaatst. Ook is aan de achterkant van de school de tijdelijke speelplaats aangelegd, zijn speeltoestellen verplaatst en is een tijdelijke fietsenstalling gemaakt.

Schouw panden die grenzen aan de bouwplaats:
Voor de panden die grenzen aan de bouwplaats  wordt deze week of begin komende week een zogenaamde schouw uitgevoerd. De bewoners die het betreft hebben hierover intussen een brief ontvangen. De schouw is bedoeld om de huidige staat van de huizen in kaart te brengen, zodat eventuele bij de sloop of tijdens de bouw veroorzaakte schade correct kan worden afgewikkeld.

Asbestsanering en sloop kleutergebouw:
In de eerste week van september wordt de bouwplaats ingericht en vindt de asbestsanering van het kleutergebouw door een gespecialiseerd bedrijf plaats. Dit heeft geen consequenties voor de omgeving. Aansluitend wordt gestart met de sloop, dit zal enkele dagen duren.

Slopersbedrijf Jan van der Krogt uit Leidschendam voert de werkzaamheden uit en zal er alles aan doen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Fundering:
Zoals in de eerste nieuwsbrief al werd aangegeven is definitief gekozen voor het trillingvrij boren van de funderingspalen. Deze methode levert geen gevaar op voor schade aan aangrenzende bebouwing. Na de sloop van het kleutergebouw wordt zo snel mogelijk begonnen met de funderingswerkzaamheden.

Parkeren en stremming Dr. Van Noortstraat:
Zoals afgesproken doen we ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Transporten moeten wel bij het bouwterrein kunnen komen en de Dr. Van Noortstraat is smal. Er zal dus soms even met zwaar transport “gestoken” moeten worden, waardoor passerend verkeer heel even moet wachten.

Daarnaast is afgesproken dat er zomin mogelijk wordt geparkeerd op het Kerkplein. Er mag uiteraard wél gebruik gemaakt worden van de ca. 4 parkeerplaatsen die direct tegen het Hazepad aanliggen, deze zijn openbaar parkeerterrein en eigendom van de gemeente.

Planning:
Hoewel we dus iets later dan gepland kunnen starten met de asbestsanering en sloop hopen we toch snel daarna te kunnen starten met de werkelijke bouw van het Kulturhus en doen we ons uiterste best om toch einde eerste kwartaal 2018 op te leveren. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouw kan dit echter mogelijk uitlopen tot in het tweede kwartaal.

Vragen en klachten:
Voor vragen en klachten kunt u voorlopig terecht bij Kees Meijnen.
Zodra de feitelijke bouw start is er regelmatig een uitvoerder/terreinconciërge beschikbaar die vragen kan beantwoorden.

Hierover informeren wij u graag in een volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Slimscholenbouwen B.V.
Kees Meijnen
T: 06-49402001
E: kees@slimscholenbouwen.nl

Kulturhus: brief aan omwonenden

Het gaat nu toch echt beginnen. Na de bouwvakvakantie zullen de werkzaamheden rondom het kulturhus in uitvoering gaan en zal er gestart worden met de sloop van het kleutergebouw.

Om u van de vorderingen op de hoogte te houden zullen we berichten hier op www.stompwijk .nl gaan publiceren.

In de bijlage een eerste brief die aan de omwonenden is verzonden rondom de start van de werkzaamheden en de gekozen hei-methode.

Namens de adviesraad,

Stef Verburg

Brief omwonenden Kulturhus,21072017

Verslag adviesraadvergadering 14 juni

Verkort verslag van de openbare vergadering van woensdag 14 juni 2017 ( in De Bles).

Deelnemers: · 30 personen

Ingekomen stukken:

  • Mailbericht van Mevr. H. van Dijk mbt woningtoewijzing (huurwoningen) in Stompwijk. Haar ervaring is dat urgentie gevallen uit heel Haaglanden voorrang hebben op inwoners vanuit Stompwijk zelf, die in Stompwijk willen doorstromen naar een huur appartement in Stompwijk. Aktie: Tijdens agendapunt 6 (woononderzoek) wordt dit nader besproken.
  • Hoogheemraadschap van Rijnland mbt het ter inzage leggen van peilbesluiten voor diverse Stompwijkse polders (na te zien op rijnland.net/actueel/bekendmakingen). Voor informatie; www.rijnland.net/wgpzz. of omgevingsmanager; Jos de Wilde, jos.dewilde@rijnland.net.
  • Signaal ontvangen van mevrouw vd Krogt (Oosteinde) mbt de plannen van gemeente Zoetermeer over de bouw van een outletmall ‘HOM’ thv de winkelcentra; Woonhart en Stadshart. Mevr Van der Krogt vreest dat de infrastructuur rond Zoetermeer (in het bijzonder N206) daar niet op berekend is en noemt hierbij de steeds drukker wordende de N206.

Verslag Adviesraadsvergadering van 23 februari 2017 wordt zonder wijzigingen door de Adviesraad vastgesteld.

Afval: de nieuwe manier van inzamelen;                                                                                                                                   Lennert van Dien (gemeente L-V) de heer Dick van Eijk en mevr. Machteld Woudenberg (beiden Avalex) lichtten ‘de nieuwe manier van inzamelen’ toe, waardoor hergebruik van afval wordt bevorderd. Ambitie is om het restafval per inwoner per jaar van 230 kg (2015) drastisch te verlagen naar 100 kg in 2020. De huidige grijze container wordt straks in september alleen voor PMD gebruikt en het restafval zal moeten worden weggebracht. Voor in de bebouwde kom van Stompwijk komt Avalex na de zomer met een voorstel hoe dit georganiseerd gaat worden. Aangezien de loopafstanden tot aan een centrale restafval container te groot zijn in het buitengebied, wordt in september wel de extra (verplichte 4e) restafvalcontainer uitgeleverd en wordt al begonnen met het alternerend ophalen (eens per 2 weken) van het restafval apart (naast de PMD en GFT container). De kern volgt dus later en Avalex gaat met bewoners hierover in gesprek. Na de zomer wordt e.e.a. verder bekend gemaakt.

De heer A. van der Haar gaf aan dat in de dorpen Nieuwkoop/Noorden er drijvende containers zijn. Mevr M. Janson vraagt of er een pasjessysteem kan komen om het afvaltoerisme in te dammen en vraagt of de capaciteit wel voldoende is. Mevr M. Janson ervaart momenteel overlast wanneer de PMD container vol is en het afval naast de container wordt gezet. Hier kunt u de Presentatie afvalinzameling Stompwijk bekijken.

Kulturhus                                                                                                                            

Mevrouw Marian Rood (projectleider gemeente L-V) geeft aan dat de werkzaamheden starten in de zomervakantie, neemt ons mee in de  tijdsplanning en de gehouden bewonersavond. Op Stompwijk.nl. zullen binnenkort ook tekeningen te zien zijn van het gebouw. De voorzitter doet de oproep  om een goede nieuwe naam voor het kultuurhus te verzinnen. Aktie: Namen kunnen worden ingestuurd naar adviesraad-stompwijk@outlook.com.

Woonbehoefteonderzoek

Mevr Mariska Kastelic (RO) en  heer Jeroen vd Ven van gemeente L-V lichtten de informatie toe nav de bijeenkomst in ‘Bles’ op 10 mei. De vraag is nu; hoe ga je nieuwbouwplannen aansluiten op de vraag en op welke locatie? De hoofdlijnen uit deze bijeenkomst zijn; harmonie/gemeenschap is belangrijk, betrokkenheid, ondernemingszin, doorstroming, diversiteit op peil houden, géén grote wijken en betaalbare ruime appartementen. Het onderwerp van Mevr H van Dijk mbt woningtoewijzing van  huurwoningen wordt meegenomen met alle andere informatie uit het dataonderzoek om strategieën te bedenken voor nieuwe woningbouw in Stompwijk. Er is nog een enquête in de maak om de woningbehoefte van  de jongeren te onderzoeken. Gemeente mag namelijk kaders meegeven en kan op deze manier invloed uitoefenen op initiatieven voor woningbouw. Dit woningbehoefteonderzoek is belangrijke onderbouwing voor elk toekomstig bouw initiatief.
Opzet PP bewonersbijeenkomst Stompwijk 10 mei 2017

Lopende zaken: Project Bereikbaar Stompwijk;

Renovatie Stompwijkse weg: Na de eerdere briefwisseling met het College voor het mogelijk ontstaan van zettingsverschillen in de weg op termijn heeft de Adviesraad opnieuw een brief gestuurd op 15 mei. Het gaat hier om de gekozen constructie met het gebruik van buispalen, waardoor de bestrating aan de waterzijde (zgn deksloof) als het ware wordt “onderheid” tov van het middengedeelte van de weg (dat een andere ondergrond heeft). In haar beantwoording (d.d. 16 mei 2017) wordt toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en dit stemt de Adviesraad niet gerust. Verdere bespreking vindt plaats in de Klankbordgroep van 20 juni. Het proefvak met de nieuwe bestrating is inmiddels aangelegd.

Verbindingsweg: De verwerving van de gronden voor de verbindingsweg betreft 21 dossiers, voor een aantal wordt nu de administratieve onteigeningsprocedure in gang gezet, dit wordt op 4 juli in de gemeenteraad beklonken. College streeft ernaar om de verwerving door minnelijk overleg in eigendom te krijgen.

Organisatie  Festiviteiten; Voorzitter doet een oproep aan de Stompwijkers om bij het organiseren van festiviteiten rekening te houden met de verschillende werkzaamheden die tegelijkertijd gaan plaatsvinden; Stompwijkseweg afgesloten,  bouwwerkzaamheden Kulturhus en aanleg Verbindingsweg. Hierbij valt te denken aan communicatie over de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Project Meeslouwerpolder;

Het Adviesbureau “Overmorgen” maakt plannen om het tuinbouwgebied te herontwikkelen en in te richten met  “groen-achtige” activiteiten. Met o.a. toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen de verouderde opstallen worden opgeruimd, zodat deze plaatsmaken voor enkele bouwkavels. Voor de Adviesraad is het belangrijk dat dit gebied waarde blijft toevoegen aan Stompwijk en dat dit breed gedragen wordt. Aangezien veel grondeigenaren en ondernemers in verschillende fases zitten van hun bedrijfsvoering is het van belang dat hier goede afspraken met elkaar worden gemaakt. Voor alle belanghebbende/betrokkenen dient er straks een acceptabel toekomstbeeld te liggen met een heldere fasering. In haar brief van 14 mei schrijft de Adviesraad aan het College om aandacht te hebben voor de actieve tuinders, zodat zij voldoende ruimte en flexibiliteit houden voor de toekomst.

Algemene rondvraag;  Oproep kandidaten voor de Adviesraad voor de verkiezingen van maart 2018. Voorzitter roept geïnteresseerden op  om zich te melden als kandidaat. Er dienen minimaal 8 kandidaten te zijn, waaruit 7 leden worden gekozen. Zonder 8 kandidaten, gaat het niet lukken om een Adviesraad te formeren. Adviesraad is een officiële commissie die gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en College van B&W kan adviseren over belangrijke onderwerpen die in Stompwijk spelen. Het geeft de mogelijkheid om mee te praten en richting te geven aan wat er voor Stompwijk nodig is. Voor vragen kun je altijd bij één van de zittende Adviesraad leden terecht.

Het complete Adviesraadverslag is na te lezen op Stompwijk.nl

Yvonne van Boheemen (vz Adviesraad)

 

Agenda openbare adviesraad bijeenkomst 14-6 en verslag vorige vergadering

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op woensdag 14 juni 2017 in de ‘Bles’ te Stompwijk.

Agenda 14 juni 2017.

Uitnodiging AR 14-6-17 (link)

20.00 uur              1. Opening en inspreken (graag voor aanvang
aanmelden bij Ank vd Poel)

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 23
februari en doornemen actiepunten.
concept verslag AR 23-2-17 notulen (link)

20.15 uur              4. Presentatie;  Avalex en de nieuwe manier van
inzamelen

21.00 uur               5. Stand van zaken  Kulturhus; presentatie,
tekeningen, planning.

21.45 uur              6. Stand van zaken ‘woonbehoefteonderzoek’

7. Lopende zaken

Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Uitnodiging Adviesraad

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare Adviesraadvergadering op woensdagavond 14 juni in de ‘Bles’.

De onderwerpen die aan bod komen zijn; Avalex en de nieuwe manier van inzamelen, de stand van zaken van het Kulturhus, en het woonbehoefteonderzoek.

Wij hopen op deze manier iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)