Categoriearchief: adviesraad

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Van Ostaijen, enkele ambtenaren, de leden van de Adviesraad en ongeveer 35 belangstellenden.

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Koos van Wissen.

Mededelingen insprekers

Jac. van Boheemen pleit voor de aanleg van een rotonde bij de kruising N206/Meerlaan. Onlangs is er wederom een ernstig ongeluk gebeurd. De leden van de Adviesraad zijn het volledig eens met dit pleidooi; diverse keren is dit door hen tijdens formeel en informeel overleg met ambtenaren en wethouders van de gemeente aangekaart. Het is een provinciale weg; voor zover de Adviesraad weet is de uitvoering van een rotonde gepland in het jaar 2012 maar het is wenselijk om het eerder uit te voeren. Frank van Vliet bericht dat er op dit moment een trajectstudie van de N206 wordt uitgevoerd. De gemeente is hier nauw bij betrokken. Bij de aanleg van de toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder zal de N206 worden doorkruist; men streeft er naar om dat ook tegelijkertijd de rotonde aan te leggen.Wethouder Van Ostaijen zegt het probleem te kennen, hij zal op korte termijn contact opnemen met de provincie om te informeren of de aanleg bespoedigd kan worden en als dat niet mogelijk is welke verkeersmaatregelen er mogelijk zijn.

Verslag van de Adviesraadvergadering van 1 juli 2010

Lees verder Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 23 september 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 23 september 2010. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 juli 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 4. Presentatie plannen voor inrichting Nieuwe Driemanspolder (met raakpunten gebiedsvisie Stompwijk)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk – Kulturhus – recreatief knooppunt – verbindingsweg 1e fase – menroute
 6. Kavelruil buitengebied Stompwijk en omgeving
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet, de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 23 september

Donderdag 23 september aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, kulturhus, recreatief knooppunt, etc.). Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden van de plannen voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder met o.a. aandacht voor de wijze waarop dit aansluit bij de gebiedsvisie Stompwijk (menroute, recreatief knooppunt). In de Dorpsketting van volgende week zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad, Aad Janson, secretaris

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 1 juli 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 1 juli 2010.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht
 3. Mededelingen w.o.
  • Vernieuwen Hoge Brug
  • Aanleg trottoir tussen Klaverblad en Meer- en Geerweg
 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 april 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk o.a. Kulturhus, saneren verspreid liggend glas, 1e fase verbindingsweg en recreatief knooppunt.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Volgende week donderdag 1 juli (20.00 uur in het Dorpshuis) is er weer een openbare bijeenkomst van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal er in ieder geval aandacht worden besteed aan de diverse projecten uit de Gebiedsvisie, zoals de Verbindingsweg 1e fase, het kulturhus, het recreatief knooppunt en het saneren van verspreid liggend glas.

Aad Janson, Secretaris Adviesraad Stompwijk

Adviesraad

Ronald van Nierop( niet meer verkiesbaar)

Bedankt voor het gestelde vertrouwen de afgelopen 8 jaar. De afgelopen twee raadsperiodes heb ik mij kandidaat gesteld voor de Adviesraad Stompwijk. Daarbij heb ik van de Stompwijkers ruim voldoende stemmen ontvangen om plaats te mogen nemen in de Adviesraad.De afgelopen 8 jaar is er veel gebeurd. De Adviesraad heeft zich in die periode meer dan anders bezig gehouden met de gewenste ontwikkeling van ons mooie dorp op de lange termijn. Eén van de belangrijkste onderwerpen is de Gebiedsvisie Stompwijk geweest. Deze gebiedsvisie beschrijft de gewenste ontwikkeling voor Stompwijk voor de komende 20 tot 30 jaar in grote lijnen. We kunnen de komende decennia toetsen of alle plannen die nog komen, in lijn zijn met deze gebiedsvisie. De Waterberging in de Driemanspolder trok volgens mij minder de interesse van de Stompwijkers. Maar mijns inziens wel degelijk van belang omdat de watertoevoer langs de Meer- en Geerweg gaat lopen. Het eerste ontwerp van deze watertoevoer zou het bestaande landschap sterk verstoren en veel boerenland kosten. Als Adviesraad hebben we voor elkaar gekregen, dat deze toevoer zoveel mogelijk samenvalt met het huidige boezemwater. Ook op het gebied van het verkeer zijn er ontwikkelingen geweest. Tegenwoordig rijden we 30 door het dorp en zijn er passeerstroken. De vervanging van de Hoge brug zal binnenkort in uitvoering gaan, na inspraakavonden voor de Stompwijkers tijdens de Adviesraadvergaderingen. Naast deze voorbeelden van grote ontwikkelingen zijn er ook wat kleinere. Denk daarbij aan de nieuwe opzet van de oud- en nieuw viering met een vreugdevuur bovenop de vaart. Bovenstaande is maar een greep uit de onderwerpen die ik de afgelopen jaren voorbij heb zien komen en waarover de Adviesraad de gemeente heeft geadviseerd.   In grote lijnen is de rol van de Adviesraad: 

· Dorpsgenoten informeren over de voorgenomen plannen en besluiten van de gemeente

· De meningen van de dorpsgenoten bundelen, wegen en verwoorden richting de gemeente

· Invloed uitoefenen op de strategische keuzes die de gemeente maakt over ons dorp  

De afgelopen 8 jaren in de Adviesraad heb ik als zeer nuttig ervaren. Er zijn twee redenen waarom ik mij niet herkiesbaar heb gesteld. Momenteel is het voor mij steeds moeilijker de Adviesraad te combineren met mijn andere activiteiten. Bovendien vind ik het belangrijk dat anderen een kans krijgen ons dorp te vertegenwoordigen via de Adviesraad.