Categoriearchief: adviesraad

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 10 februari 2011

Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Peter van Ostaijen, enkele ambtenaren, twee raadsleden, de leden van de Adviesraad en ongeveer 60 belangstellenden.

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Adviesraad, Koos van Wissen.

Mededelingen insprekers

Naar aanleiding van een vraag Antoon van Santen wordt gezegd dat het Automatische Defibrillatie Apparaat in het Dorpshuis aanwezig is maar nog wel moet worden geïnstalleerd.

Vervanging Hoge Brug

Maria Roodhorst van Ballast Nedam vertelt dat vanaf 7 maart de Hoge Brug voor alle verkeer inclusief voetgangers is afgesloten. Men zal gebruik moeten maken van de Meerlaan en de Jan Koenenweg. Ook de doorvaart voor boten zal vrijwel niet mogelijk zijn. De bedrijven en woningen op het betreffende deel van de Dr.van Noortstraat zullen wel bereikbaar blijven. De huidige brug zal volledig worden gesloopt en door een nieuwe worden vervangen. De brughoofden van de nieuwe brug worden van z.g. dam-wanden uitgevoerd. De nieuwe brug zal iets breder (richting Nieuwe Vaart) worden. De hoogte van de brug zal vrijwel gelijk zijn aan de huidige brug maar de waterdoorgang zal op voorschrift van Rijnland een meter breder worden. Voor de leidingen en kabels zal een koker worden aangebracht in het wegdek. Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe Hoge Brug op 27 mei weer in gebruik genomen kunnen worden. Volgens de huidige plannen zal aan een zijde van de brug een leuning komen en aan de andere zijde een muurtje. De gemeente zal onderzoeken of het mogelijk is om aan beide zijden een zelfde (open) leuning aan te brengen.

Voortgang ontwikkelingen Dorpsvisie en Nieuwe Driemanspolder

Anne-Greet Dilweg, stedenbouwkundige van de gemeente en coördinator buitengebied, licht toe dat er nu wordt gewerkt aan een visie voor het hele buitengebied van de gemeente. De Integrale gebiedsvisie Stompwijk is hiervan een onderdeel. Mede voor de bouw van woningen zal het Bestemmingsplan Kern Stompwijk geheel of gedeeltelijk moeten worden aangepast. Anne-Greet vertelt dat de Dorpsvisie nog dit jaar naar het college gaat en daarna in de gemeenteraad zal worden besproken. De Adviesraad pleit voor het snel wijzigen (geheel of gedeeltelijk) van het bestemmingsplan. Vooral voor de bouw van woningen vindt zij dit erg belangrijk.

Nieuwe Driemanspolder en de watertoevoer

Anne-Greet geeft aan dat ondanks berichten in de pers de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de gemeente er vanuit gaat dat de aanleg van de Nieuwe Driemanspolder doorgaat. De werkzaamheden zijn gepland voor 2014. Namens de gemeente is de heer Bert Blanken de contactpersoon voor dit project. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid of er bij de aanleg van de watergang onder de N206 tegelijk een rotonde wordt aangelegd en of er een extra fietstunnel mogelijk is.

Keuzetracé en inpassing 1e fase verbindingsweg

Aan het begin van dit agendapunt maakt Rinus Odijk gebruik van het inspreekrecht. Hij zegt het zeer kwalijk te vinden dat er plannen zijn om de weg direct tegen het huidige Laantje van Van Kampen aan te leggen. De heer Odijk vindt dat hierdoor de individuele belangen van de bewoners van dit laantje ernstig worden geschaad en dat dit tegenstrijdig is met de wensen van de bewoners die op de informatiebijeenkomsten aanwezig waren. Evert-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingweg doet verslag van de voortgang van dit project. Hij vertelt dat er op een aantal plaatsen grondonderzoek heeft plaatsgevonden en dat er funderingsberekeningen zijn gemaakt. Door de slappe grond is duidelijk dat er gekozen zal worden voor diverse soorten fundering. Voor de aanleg van de brug over de Nieuwe Vaart is door Rijnland bepaald dat de huidige dijken in stand moeten blijven. Hierdoor zal de brug waarschijnlijk iets langer moeten worden. Een voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er een fietsonderdoorgang mogelijk wordt. De gemeente heeft inmiddels 3 percelen/woningen aangekocht. Op korte termijn zal er door de gemeente met de eigenaren worden gesproken over de verwerving van de overige gronden. Verder is er een archeologisch, een luchtkwaliteits- en een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd.

Er hebben in oktober en november jl. twee informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de direct omwonenden van deze toekomstige weg. Op deze bijeenkomsten maar ook op de bijeenkomst van het programmateam is gesproken over de economische levensvatbaarheid van het glastuinbouwgebied, de aanleg van het 2e tracé van de verbindingsweg, de herinrichting van de Huyssitterweg, alternatieven op welke plaats een verbindingsweg zou kunnen worden aangelegd, de fietsroutes, de geplande ligging van de weg ten opzichte van het Laantje van Van Kampen en over de burg over de Nieuwe Vaart. De aanwezige bewoners hebben van Evert-Jan een verslag van de bijeenkomst gehad. Het is de bedoeling is dat een verkeers- en vervoersplan dit jaar door de gemeente zal worden opgesteld en behandeld.

Over de ligging van de weg zegt Evert-Jan dat het gemeentelijk projectteam ervoor gekozen heeft de gemeenteraad te adviseren de weg tegen het Laantje van Van Kampen aan te leggen. Hij begrijpt de emoties als gevolg van deze keuze. De keuze is voornamelijk ingegeven door een afweging van de diverse beleidsdocumenten en doordat de gemeente geen risico willen lopen dat een restkavel op termijn zal worden bebouwd of een ander bestemming zal krijgen. Bij de definitieve keuze zal het projectteam rekening houden dat de lucht- en geluidskwaliteit voor de bewoners van dit laantje binnen de normen blijft. Het projectteam zal aan het college en de gemeenteraad duidelijk maken waarom zij tot de keuze gekomen is maar de uiteindelijke beslissing waar de weg komt te liggen zal gemaakt worden door de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de gemeenteraad ook op de hoogte is van de andere voorstellen van de ligging van de weg zegt Evert-Jan. 

In de komende bijeenkomst van het programmateam zal o.a. (verder) gesproken worden over de landschappelijk inpassing van de weg, een voorstel voor de breedte van het wegdek, een tijdelijke aansluiting van de weg op de Dr.van Noortstraat en wanneer en hoe de bestuurlijke besluitvorming gaat plaatsvinden. Over de nieuw aan te leggen weg worden door diverse aanwezigen vragen gesteld over het aantal verwachte verkeersbewegingen, de rijksbufferzone, of de provincie en het ministerie van VROM akkoord gaan met de aanleg, over de noodzakelijke breedte van de weg, of er drempels worden aangelegd, over de landschappelijke inpassing, over het talud bij de brug, over de bereikbaarheid van koeien naar de Westeinderpolder en over de keuze van de fundering van de weg. Koos van Wissen geeft aan dat de Adviesraad en het programmateam, in meerderheid, gekozen heeft voor de z.g. middenvariant van de weg. Hierbij wordt de weg ongeveer 40 meter vanuit het Laantje aangelegd en blijft er een restkavel van ongeveer 20 meter. Als reactie op de diverse vragen zegt Evert-Jan het volgende: er heeft regelmatig ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie en het ministerie. Als het (concept) bestemmingsplan gereed is zal verder overleg moeten plaatsvinden en zullen partijen officieel akkoord moeten gaan met de plannen. Er is een verkeersmodel gemaakt waarbij wordt uitgegaan dat er in 2020 ongeveer 3.300 verkeersbewegingen per dag plaatsvinden. Het is niet de bedoeling dat er drempels of andere verkeersobstakels worden aangelegd omdat dit extra trillingen (in de slappe grond) zal geven. Met de grondeigenaren zal de gemeente overleg voeren over de bereikbaarheid van vee in de Westeinderpolder. Tot slot wordt verteld dat een zandfundering iets meer tijd kost (maar niet wezenlijk) dan bijvoorbeeld een piepschuimfundering. Bij een definitieve keuze van de fundering zal dit worden meegenomen.

Kulturhus

Marianne Rood is de projectleider van dit project. Zij vertelt dat er eerder plannen zijn gemaakt voor de bouw van een kulturhus en de bouw van ongeveer 45 woningen voor senioren op de locatie van de huidige school en het perceel naast de huidige basisschool. De gemeente is er niet in geslaagd om deze grond te verwerven. Om die reden wil de gemeente het kulturhus nu realiseren op de locaties van de school en het Dorpshuis met gebruikmaking van de bestaande (aan te passen) gebouwen. De gemeente wil snelheid maken met de realisatie. Koos van Wissen zegt mede namens de overige leden van de Adviesraad dat er in 2006 begonnen is met het traject van de Gebiedsvisie, onder andere omdat er geconstateerd werd dat het aantal voorzieningen in rap tempo afnam en dat er woningen voor ouderen noodzakelijk waren (en nog steeds zijn). Het kulturhus vormt één van de belangrijkste elementen uit de Gebiedsvisie. Om de diverse doelstellingen te realiseren is het op één plek samenbrengen in het kulturhus een essentiële voorwaarde. De realisatie van ouderenwoningen is volgens de Adviesraad cruciaal voor de doorstroming binnen het woningbestand en daardoor voor de vitaliteit van het dorp. Het is van belang hiervoor een oplossing te vinden. Verder is de Adviesraad van mening dat het ‘oplappen’ van de bestaande gebouwen (school, dorpshuis) niet de oplossing is om de betreffende doelstellingen van de gebiedsvisie te bereiken. Met name de school is nodig aan vervanging toe. Hiervoor heeft de Gemeenteraad expliciet budget beschikbaar gesteld. Nu investeren in de bestaande gebouwen betekent dat de realisatie van een kulturhus op één locatie in de komende 20-25 jaar niet meer mogelijk is. De Adviesraad ziet ook dat de gemeente voor een forse bezuinigingsopgave staat en zij realiseert zich dat Stompwijk niet geheel zal ontkomen aan deze bezuinigingsopgave. Daarom wil de Adviesraad graag, in samenwerking met de toekomstige partners van het kulturhus en de gemeente, voorstellen ontwikkelen op welke wijze het kulturhus toch (op korte termijn) gerealiseerd kan worden op de ‘schoollocatie’. Kortom, het  nadrukkelijke verzoek aan het college is: NEEM NU GEEN ONOMKEERBARE BEZUINIGINGSBESLISSINGEN en geef ons de tijd om er uit te komen. Vanuit de zaal wordt gevraagd waar het mis is gegaan met de aankoop van de grond en of de eerdere plannen van de kerk voor de bouw van woningen nu weer bespreekbaar zijn. Marianne Rood zegt dat de gemeente snel stappen wil zetten voor de realisatie van een kulturhus en dat er meerdere varianten bezien zullen worden.

Rondvraag en sluiting

Naar aanleiding van een opmerking van Arnold van Swieten wordt door wethouder Van Ostaijen gezegd dat voor de verkeersveiligheid op de N206, bij de kruising met de Meerlaan, enkele smilies worden geplaatst. Ook zal worden nagegaan of het noodzakelijk en mogelijk is om stoplichten  te plaatsen bij de kruising Meerlaan/N206 gedurende de afsluiting van de Hoge Brug. De gemeente zal in overleg met de bouwmaatschappij zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen tijdens de volledige afsluiting van de brug. Zo nodig zullen er aanvullenden maatregelen getroffen worden aldus de wethouder.

Tot slot bedankt Koos alle insprekers voor hun toelichting en inbreng en sluit de vergadering.

Namens de Adviesraad

Aad Janson, secretaris

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 10 februari 2011

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 10 februari 2011.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 23 september 2010
 4. (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)

 5. Vernieuwing Hoge Brug (presentatie)
 6. Voortgang ontwikkeling Dorpsvisie (toewerken naar bestemmingsplan)
 7. Toevoerroute Nieuwe Driemanspolder/Onderdoorgang N 206
 8. Voorstel voor definitieve tracékeuze en inpassing 1e fase verbindingsweg
 9. Kulturhus
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
(ambtelijk) secretaris
Harma Rijken-Oldenkamp

Openbare vergadering Adviesraad op donderdag 10 februari

De eerder geplande openbare vergadering van de Adviesraad op 20 januari a.s. moeten we helaas uitstellen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de planning van de gemaakte afspraken rondom de 1e fase van de verbindingsweg is uitgelopen. Zoals eerder afgesproken met de gemeentelijke projectleider zouden alle vragen die zijn gesteld tijdens de bewonersavonden schriftelijk worden beantwoord. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland, maar zal binnenkort worden afgerond.  Bovendien is eerder afgesproken om voorafgaand aan de volgende openbare vergadering  nog een bijeenkomst te organiseren van het programmateam waar o.a. de definitieve ligging van de 1e fase van de verbindingsweg zal worden gepresenteerd en toegelicht. Betrokkenen zullen hiervoor binnenkort door de gemeente worden uitgenodigd. Gezien het voorgaande hebben wij als Adviesraad besloten de openbare vergadering uit te stellen naar donderdag 10 februari. Naast de bespreking van de 1e fase van de verbindingsweg zullen we ook aandacht besteden aan het kulturhus, de dorpsvisie, het recreatieve knooppunt, verspreid liggend glas, etc.

Kortom, de moeite waard om alvast in de agenda te zetten.


Namens de adviesraad,
Koos van Wissen

 

Adviesraad vergadering

De geplande openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op 2 december 2010 zal niet doorgaan. In overleg met de diverse projectleiders voor onderdelen van de Gebiedsvisie Stompwijk is afgesproken dat het zinvoller is om de bijeenkomst te verplaatsen naar donderdag 20 januari a.s. Tijdens deze vergadering hopen we over een aantal projecten meer duidelijkheid te kunnen bieden.  

Namens de Adviesraad Stompwijk

Koos van Wissen (voorzitter)

 

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Op deze vergadering waren aanwezig: wethouder Van Ostaijen, enkele ambtenaren, de leden van de Adviesraad en ongeveer 35 belangstellenden.

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter de heer Koos van Wissen.

Mededelingen insprekers

Jac. van Boheemen pleit voor de aanleg van een rotonde bij de kruising N206/Meerlaan. Onlangs is er wederom een ernstig ongeluk gebeurd. De leden van de Adviesraad zijn het volledig eens met dit pleidooi; diverse keren is dit door hen tijdens formeel en informeel overleg met ambtenaren en wethouders van de gemeente aangekaart. Het is een provinciale weg; voor zover de Adviesraad weet is de uitvoering van een rotonde gepland in het jaar 2012 maar het is wenselijk om het eerder uit te voeren. Frank van Vliet bericht dat er op dit moment een trajectstudie van de N206 wordt uitgevoerd. De gemeente is hier nauw bij betrokken. Bij de aanleg van de toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder zal de N206 worden doorkruist; men streeft er naar om dat ook tegelijkertijd de rotonde aan te leggen.Wethouder Van Ostaijen zegt het probleem te kennen, hij zal op korte termijn contact opnemen met de provincie om te informeren of de aanleg bespoedigd kan worden en als dat niet mogelijk is welke verkeersmaatregelen er mogelijk zijn.

Verslag van de Adviesraadvergadering van 1 juli 2010

Lees verder Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 23 september 2010

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 23 september 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 23 september 2010. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 juli 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 4. Presentatie plannen voor inrichting Nieuwe Driemanspolder (met raakpunten gebiedsvisie Stompwijk)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk – Kulturhus – recreatief knooppunt – verbindingsweg 1e fase – menroute
 6. Kavelruil buitengebied Stompwijk en omgeving
 7. Rondvraag
 8. Sluiting.

 

Met vriendelijke groet, de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp

Openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 23 september

Donderdag 23 september aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, kulturhus, recreatief knooppunt, etc.). Daarnaast zal er een presentatie gegeven worden van de plannen voor de inrichting van de Nieuwe Driemanspolder met o.a. aandacht voor de wijze waarop dit aansluit bij de gebiedsvisie Stompwijk (menroute, recreatief knooppunt). In de Dorpsketting van volgende week zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad, Aad Janson, secretaris

Agenda Adviesraad Stompwijk donderdag 1 juli 2010

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk op donderdag 1 juli 2010.

De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

 1. Opening
 2. Spreekrecht
 3. Mededelingen w.o.
  • Vernieuwen Hoge Brug
  • Aanleg trottoir tussen Klaverblad en Meer- en Geerweg
 4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 1 april 2010 (voor belangstellenden ligt het verslag ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21)
 5. Voortgang van de diverse projecten gebiedsvisie Stompwijk o.a. Kulturhus, saneren verspreid liggend glas, 1e fase verbindingsweg en recreatief knooppunt.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

de (ambtelijk) secretaris, Harma Rijken-Oldenkamp