Categoriearchief: adviesraadvaria

Nieuwsbrief Kulturhus nr. 2, 30 augustus 2017

Beste omwonenden van het nieuwe Kulturhus,

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de funderingsmethodiek van het Kulturhus en de sloop van het bestaande kleutergebouw. Plan was om tijdens de zomervakantie van de school de sloop van het kleutergebouw uit te voeren. De aantrekkende bouw zorgt voor schaarste. Het contracteren van een sloopaannemer en astbestsaneerder bleek daardoor lastiger dan vooraf voorzien. Hierdoor kon ook de sloop niet starten.  Maar misschien heeft u al gezien dat er wel alvast bouwhekken zijn geplaatst. Ook is aan de achterkant van de school de tijdelijke speelplaats aangelegd, zijn speeltoestellen verplaatst en is een tijdelijke fietsenstalling gemaakt.

Schouw panden die grenzen aan de bouwplaats:
Voor de panden die grenzen aan de bouwplaats  wordt deze week of begin komende week een zogenaamde schouw uitgevoerd. De bewoners die het betreft hebben hierover intussen een brief ontvangen. De schouw is bedoeld om de huidige staat van de huizen in kaart te brengen, zodat eventuele bij de sloop of tijdens de bouw veroorzaakte schade correct kan worden afgewikkeld.

Asbestsanering en sloop kleutergebouw:
In de eerste week van september wordt de bouwplaats ingericht en vindt de asbestsanering van het kleutergebouw door een gespecialiseerd bedrijf plaats. Dit heeft geen consequenties voor de omgeving. Aansluitend wordt gestart met de sloop, dit zal enkele dagen duren.

Slopersbedrijf Jan van der Krogt uit Leidschendam voert de werkzaamheden uit en zal er alles aan doen om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Fundering:
Zoals in de eerste nieuwsbrief al werd aangegeven is definitief gekozen voor het trillingvrij boren van de funderingspalen. Deze methode levert geen gevaar op voor schade aan aangrenzende bebouwing. Na de sloop van het kleutergebouw wordt zo snel mogelijk begonnen met de funderingswerkzaamheden.

Parkeren en stremming Dr. Van Noortstraat:
Zoals afgesproken doen we ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Transporten moeten wel bij het bouwterrein kunnen komen en de Dr. Van Noortstraat is smal. Er zal dus soms even met zwaar transport “gestoken” moeten worden, waardoor passerend verkeer heel even moet wachten.

Daarnaast is afgesproken dat er zomin mogelijk wordt geparkeerd op het Kerkplein. Er mag uiteraard wél gebruik gemaakt worden van de ca. 4 parkeerplaatsen die direct tegen het Hazepad aanliggen, deze zijn openbaar parkeerterrein en eigendom van de gemeente.

Planning:
Hoewel we dus iets later dan gepland kunnen starten met de asbestsanering en sloop hopen we toch snel daarna te kunnen starten met de werkelijke bouw van het Kulturhus en doen we ons uiterste best om toch einde eerste kwartaal 2018 op te leveren. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de bouw kan dit echter mogelijk uitlopen tot in het tweede kwartaal.

Vragen en klachten:
Voor vragen en klachten kunt u voorlopig terecht bij Kees Meijnen.
Zodra de feitelijke bouw start is er regelmatig een uitvoerder/terreinconciërge beschikbaar die vragen kan beantwoorden.

Hierover informeren wij u graag in een volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Slimscholenbouwen B.V.
Kees Meijnen
T: 06-49402001
E: kees@slimscholenbouwen.nl

Kulturhus: brief aan omwonenden

Het gaat nu toch echt beginnen. Na de bouwvakvakantie zullen de werkzaamheden rondom het kulturhus in uitvoering gaan en zal er gestart worden met de sloop van het kleutergebouw.

Om u van de vorderingen op de hoogte te houden zullen we berichten hier op www.stompwijk .nl gaan publiceren.

In de bijlage een eerste brief die aan de omwonenden is verzonden rondom de start van de werkzaamheden en de gekozen hei-methode.

Namens de adviesraad,

Stef Verburg

Brief omwonenden Kulturhus,21072017

Brief aan gemeente

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

T.a.v. dhr. A. de Hoon

Postbus 1005

2260 BA Leidschendam

Stompwijk, 28 februari 2016

Betreft: zienswijze varianten Huysitterweg

Geachte heer De Hoon,

De Adviesraad Stompwijk staat voor een vitaal en leefbaar Stompwijk en werkt nauw samen met betrokkenen en gemeente aan het project infrastructuur in Stompwijk.

Wij zijn van mening dat het bereiken van een verkeersluwe dorpskern mede bepaald wordt door een goede ligging en inpassing van de omleidingsweg, zodat dit ook een logisch en aantrekkelijk alternatief is voor de doorgaande route door het dorp.

In de afweging van de voorliggende varianten van de Huysitterweg, kijken wij als Adviesraad naar leefbaarheid, efficiëntie in het gebruik en vooral verkeersveiligheid. Dit tegen de achtergrond van de diversiteit van de gebruikersgroepen die in de toekomst van deze weg gebruik zullen maken. Dit betreft zowel het doorgaande verkeer (vrachtauto’s, tractoren/landbouwverkeer, personen auto’s) als verkeersgebruikers die moeten laden en lossen of als bezoekers bij de bedrijven of bij de manage aan de Huysitterweg moeten zijn. Daarnaast zullen ook fietsers, ruiters en wandelaars van de bestaande Huysitterweg gebruik (blijven) maken.

Wij zijn van mening dat de verkeersveiligheid met de inrichting zoals voorgesteld in variant 4 het beste gewaarborgd wordt voor deze diverse verkeersgebruikers. Enerzijds betreft dit de veilige en duidelijke oversteekplaatsen. Ook de optimale parkeermogelijkheden (en daardoor minder overstekend voetgangersverkeer t.o.v. variant 1!) en de mogelijkheid om te laden en lossen bij de bedrijven aan de Huysitterweg. Bovendien wordt in deze variant 4 een duidelijk en qua vormgeving aantrekkelijk scheiding aangebracht tussen de omleidingsweg en de Huysitterweg met goede en logisch gesitueerde parkeervoorzieningen.

Deze weg wordt maar een keer aangelegd! Het zou volgens ons een gemiste kans zou zijn om nu niet de ruimte te nemen voor zowel een adequate inpassing voor de huidige verkeers- en bedrijfssituatie als voor de toekomstige ontwikkelingen in de Meeslouwerpolder (verruiming bedrijfsactiviteiten). Het is van belang om nu ook te zorgen voor toekomstperspectief voor dit gebied.

Wij realiseren ons zeer goed dat deze variant duurder is dan de beoogde (gemeentelijke) voorkeursvariant 1. Wij vinden het van groot belang om nu deze investering te doen, mede tegen de achtergrond van de ontwikkelkansen voor bedrijven in dit gebied. Bedrijvigheid zorgt voor vitaliteit in het dorp en een goede infrastructuur is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. We hebben nu de kans om deze randvoorwaarde goed in te vullen. Op deze wijze faciliteert de gemeente ook extra ontwikkelpotentieel voor het bedrijfsleven in Stompwijk.

Commissie Openbaar Gebied

kiest voor de Huyssitterweg variant over de bestaande weg van het bedrijventerrein

Na een proces van variantenstudie, veel onderzoek, diverse inloopavonden met bewoners en direct betrokken, klankbordgroep en openbare Adviesraad avond, heeft de commissie Openbaar Gebied op 12 april een besluit genomen voor de Huyssitterweg variant. In de speciaal belegde Adviesraadvergadering van 7 april zijn de verschillende Huyssitterweg varianten uitgelegd en uitvoerig besproken. De commissie heeft gekozen voor de bestaande weg van het bedrijventerrein Huyssitterweg, inclusief een laad-en losstrook.

Dit is niet de variant, waarvoor de Adviesraad heeft gepleit. Uitgangspunt voor de Adviesraad is altijd geweest een verkeersluw dorp en een veilige Verbindingsweg. In het voortraject en gesprekken met de gemeente, hebben we als Adviesraad gepleit voor het aanleggen van zowel een aantrekkelijke weg, zodat automobilisten en vrachtverkeer die niet in het dorp hoeven te zijn er gemakkelijk om heen kunnen rijden, als een veilige weg voor alle weggebruikers. Tot slot hebben wij benadrukt een weg aan te leggen die ook voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen in dit gebied.

Veel gebruikersgroepen (paarden, fietsers, voetgangers, vrachtauto’s, tractoren, etc.) maken gebruik van dit stukje weg bij het Huyssitterweg-bedrijventerrein. Wij hebben tijdens de commissievergadering benadrukt dat in de variant van het College, de verkeersveiligheid onvoldoende gewaarborgd is: fietsers en paarden op een doorgaande weg is ons inziens echt onverantwoord.

De Verbindingsweg die de Adviesraad voorstaat dient echt aantrekkelijk te zijn voor het verkeer, zodat het een logische keuze is voor automobilisten om niet meer door het dorp te rijden. In de gekozen variant wordt de Verbindingsweg een weg waarbij er overal 60 km/uur mag worden gereden, behalve een stukje Huyssitterweg/bedrijventerrein (circa 400m) met maar 30 km/uur. Dit biedt volgens ons geen aantrekkelijke weg met een goede doorstroming. Als Adviesraad hebben wij gepleit om meer ruimte te nemen voor een goede en veilige ruimtelijke inpassing met een aparte hoofdrijbaan, naast de bestaande weg, waarbij over het hele traject van de Verbindingsweg 60 km/uur kan worden gereden. Daarnaast de bestaande (parallel)weg die meer veiligheid biedt voor het langzame verkeer. Alhoewel dit voor enkele aanwonenden zeer ingrijpende gevolgen heeft (aankoop van woning door gemeente), vinden wij dit vanuit het algemeen belang toch een betere keuze.

Voor deze gewenste variant van de Adviesraad heeft de commissie echter niet gekozen. Onze inzet voor de komende periode is om in het vervolgtraject na te gaan op welke wijze de veiligheid bij de gekozen variant toch maximaal kan worden gewaarborgd.

De eerder ingediende zienswijze van de Adviesraad is apart in deze Dorpsketting opgenomen.

 Yvonne van Boheemen (voorzitter Adviesraad)

(adviesraad-stompwijk@ziggo.nl).

 

Adviesraad

Historische volgende stap voorwaarts voor een bereikbaarheid Stompwijk  

Na een proces van variantenstudie, veel onderzoek, diverse inloopavonden met bewoners, klankbordgroep overleggen, is vorige week woensdag een definitief besluit genomen. Dit besluit zorgt nu werkelijk voor een schop in de grond om de wegen structuur in en rondom Stompwijk duurzaam te verbeteren. Als Adviesraad Stompwijk zijn wij ervan overtuigd dat de degelijke integrale aanpak een einde maakt aan de verkeersproblematiek voor Stompwijk.  

Als Adviesraad hebben we verschillende keren tot de leden van de gemeenteraad in diverse vergaderingen gesproken over het belang van het verkeersluw maken van de volledige Stompwijk dorpskern. Met een renovatie van St weg, vernieuwde inrichting en een volledige verbindingsweg rond de kern, wordt ons dorp weer veilig om er te fietsen en te wandelen. Als Adviesraad Stompwijk is leefbaarheid en veiligheid in ons dorp van groot belang. Wij hebben ons uit gesproken om de bestaande weg bij het bedrijventerrein te verbreden en in samenspraak met de aanwezig bewoners en bedrijven opnieuw in te richten. De gemeente werkt ook aan plannen om dit bedrijventerrein te verruimen, zodat meer Stompwijk bedrijven zich hier kunnen vestigen.  

Tijdens de commissievergadering, hebben wij de gemeente opgeroepen om vooral te blijven communiceren met de bewoners en bedrijven om te werken aan een optimale inpassing van de wegen. Dit hebben wethouder Rozenberg en de leden van het projectteam ook toegezegd.  

Als Adviesraad voorzitter wil ik graag de inwoners van Stompwijk bedanken voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties tijdens de informatieavonden en inloopbijeenkomsten. Uw informatie zorgt voor een optimaal wegontwerp, waarmee straks hopelijk iedereen kan leven. Dit meedenken, houdt natuurlijk niet op en blijft nodig tijdens de uitvoering van dit grote project. Hebt U suggesties of vragen, meldt U zich dan bij mevrouw Schoemaker via A.Schoemaker@leidschendam-voorburg.nl 

Het nemen van dit besluit over de definitieve plannen en de financiën is een historische stap voorwaarts voor Stompwijk.   

Yvonne van Boheemen (voorzitter Adviesraad)

 

Volgende stap voor bereikbaarheid Stompwijk

Om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Stompwijk te vergroten, is er naar aanleiding van de laatste inloopavonden, een nadere uitwerking gemaakt voor de 2e fase van de verbindingsweg. Als Adviesraad hebben wij altijd gepleit voor een verbindingsweg die de complete kern van Stompwijk (van N206 tot Veilingbrug) verkeersluw maakt. Met een verkeersluw dorp is het weer veilig fietsen en wandelen op de Dr. van Noortstraat. De afgelopen maanden is veel gesproken met inwoners tijdens diverse inloopavonden en in de klankbordgroep. Het lijkt erop dat na het tekenen en doorrekenen van de plannen, ook de 2e fase binnen het totale beschikbare budget van 28 miljoen euro past. Voor dit budget wordt de Stompwijkse weg gerenoveerd, Dr van Noortstraat opnieuw én de totale verbindingsweg aangelegd.

Als Adviesraad hebben wij wel een aantal aandachtspunten meegegeven t.a.v. inpassing van de verbindingsweg, wegbreedte, parkeerbehoefte, beperken overlast, etc. Wij onderkennen de zorg van de bewoners die nu ook aan de achterkant van hun woning worden geconfronteerd met een weg. Onze ingediende zienswijze kunt U nalezen op www.stompwijk.nl onder Adviesraad.

Verdere besluitvorming: Op dinsdagavond (2 juni)19.30 uur worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraadsleden in de Marie Bernadetteschool (Ruysdeallaan 91 in Leidschendam). U bent daarbij van harte welkom om te komen luisteren en vragen te stellen. Definitieve besluitvorming vindt verder plaats in de commissie Openbaar Gebied van dinsdag 16 juni en raadsvergadering van woensdag 1 juli.

Bestemmingsplan Kern Stompwijk: meldt bouw initiatieven

Als Adviesraad hebben wij een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Bruines van Ruimtelijk Ordening en de heer Van der Ven. In dit gesprek hebben wij nadrukkelijk verzocht om zoveel mogelijk bouw initiatieven mee te nemen in het bestemmingsplan, om ingewikkelde en vooral kostbare bestemmingsplan procedures voor ontwikkelaars te voorkomen. Met het meenemen van zoveel mogelijk bouw initiatieven willen wij als Adviesraad een kwaliteitsslag maken met kleinschalige woningbouw. De wethouder begrijpt de situatie van de huidige aanhoudende vertraging in bouw ontwikkelingen in de kern van Stompwijk. De wethouder heeft toegezegd vaart te willen maken met het Bestemmingsplan en daarbij zoveel mogelijk ontwikkelingen mee wil nemen. Echter wel op voorwaarde dat er op korte termijn wel alle initiatieven bij de gemeente bekend moeten zijn. Het gaat hierbij om onderbouwde, concrete plannen. Wij hebben afgesproken dat mijnheer Van der Ven een lijst van initiatieven opstelt voor 1 juli. Wij roepen alle mogelijke initiatiefnemers op om zich te melden bij de heer Van der Ven (jjm.vd.ven@leidschendam-voorburg.nl).

Ank van der Poel,  (secretaris Adviesraad Stompwijk)