Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Uitnodiging Adviesraad

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare Adviesraadvergadering op woensdagavond 14 juni in de ‘Bles’.

De onderwerpen die aan bod komen zijn; Avalex en de nieuwe manier van inzamelen, de stand van zaken van het Kulturhus, en het woonbehoefteonderzoek.

Wij hopen op deze manier iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op donderdag 23 februari 2017 in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 23 februari 2017

20.00 uur     1. Opening en inspreken

(graag voor aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

  1.             Mededelingen.
  2.             Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 15 september                                        2016 en doornemen actiepunten.

20.15 uur     4. Presentatie Kulturhus door Team Kulturhus

21.30 uur 5. Lopende zaken

21.45 uur 6. Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk, Ank v.d. Poel

Uitnodiging

Beste mensen zet alvast in uw agenda!

Donderdag 23 februari houdt de Adviesraad een openbare vergadering in het Dorpshuis. Op de agenda staat onder andere een presentatie over het Kulturhus. Wij als Adviesraad willen iedereen de mogelijkheid geven om zich op deze manier goed te informeren en de mogelijkheid geven zich uit te spreken.

De Adviesraad

Kort verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad 15 september

Stompwijk van donderdag 15 september 2016

Aantal toehoorders: 15 personen

De volgende punten zijn besproken:

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie  over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de veeoversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje v Kampen naar het achterste deel.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot 29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen.

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden.

Kulturhus

De aanbesteding wat voor de zomer plaats vond, is niet goed gegaan, de gmeente is nu met verschillende bouwers in onderhandeling.  Zoals het er nu uitziet is de exploitatie een knelpunt.

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de ontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. de bestemming blijft tuinbouw maar volgens de Provincie is uitbreiding van de bestemming mogelijk en wenselijk.

Voor de overig besproken punten, zoals Oosteinde-fietspad, bestemmingsplan Kern Stompwijk, de bouw in Wilsveen verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site.

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad, Ank van de Poel (adviesraad-stompwijk@outlook.com)

 

Uitnodiging Adviesraadvergadering

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op 15 september in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 15 september

20.00 uur   Opening en inspreken

(graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige Adviesraadvergadering van 7 april 2016

en doornemen actiepunten

20.15 uur Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door de heer Ad de Hoon

Stand van zaken van:

  • Renovatie Stompwijkseweg,
  • Rondweg
  • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur Lopende zaken

21.45 uur Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Agenda openbare adviesraad vergadering 7 april 2016

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare adviesraadvergadering op donderdag 7 april 2016 in het Dorpshuis te Stompwijk

Agenda 7 april

20.00 uur             Opening en inspreken (graag bij aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

Mededelingen en ingekomen stukken

Verslag vorige adviesraadvergadering van 2 dec ‘16 en doornemen actiepunten

20.15 uur             Presentatie Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk door dhr De Hoon

Toelichting varianten Huyssitterweg:

  • voorkeursvariant door College
  • Zienswijze Adviesraad

Korte bespreking stand van zaken van:

  • Renovatie Stompwijkseweg,
  • Rondweg
  • en herinrichting Dr van Noortstraat

21.30 uur             Lopende zaken

(bestrating N206 Oosteinde fietspad, container plastic afval,                                   geluidsoverlast, wateroverlast, etc.)

21.45 uur             Algemene rondvraag en afsluiting

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen. Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard

Uitnodiging  

U bent van harte welkom op de Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard restaurant. 

Agenda 2 december 

Locatie: Het Blesse Paard te Stompwijk 

18.30 uur          Opening en inspreken

                        (graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

                        Mededelingen en ingekomen stukken

                       Verslag vorige adviesraadvergadering van 13 april en doornemen actiepunten

18.45 uur         Presentatie Infrastructuur/bereikbaarheid Stompwijk door de heer De Hoon

                       Bespreking stand van zaken:

                       renovatie Stompwijkseweg

                        Rondweg en herinrichting Dr van Noortstraat

19.10 uur          Presentatie Bestemmingsplan Kern Stompwijk door de heer Van der Wiel

19.25 uur          Algemene rondvraag en afsluiting

19.30 uur          Inloopavond Bestemmingsplan Kern Stompwijk

 U kunt uw inbreng leveren tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.  Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.  

Namens  Adviesraad  Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

 

Kom 2 september naar OpenRaad-Adviesraad

Kom op 2 september naar de OpenRaad/Adviesraad

Op dinsdag 2 september vanaf 17.00 uur wordt U uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in het Dorpshuis over de varianten waarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk zal verbeteren. U kunt gewoon binnen lopen in het Dorpshuis om een toelichting te krijgen op deze varianten en antwoord te krijgen op uw vragen. De vier varianten staan ook op de website www.lv.nl/stompwijk met alle onderzoeksrapporten die gemaakt zijn om tot deze varianten te komen. U kunt op de website ook uw mening geven over de varianten en de onderzoeken.

Om 19.30 uur start een gecombineerde OpenRaad en Adviesraadvergadering voor gemeenteraadsleden en inwoners. Er wordt gestart met een presentatie en daarna vindt er een overleg plaats, waarbij iedereen zijn inbreng kan geven.

Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over dit belangrijke onderwerp. Een verbetering van de huidige infrastructuur gaat tenslotte alle Stompwijkse inwoners aan.

….dus kom op dinsdag 2 september naar het Dorpshuis!!

 

Uitnodiging openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum:          donderdag 3 april, 20.00 uur

Locatie:         Dorpshuis te Stompwijk
                     Zustersdijk 18,
                     2266 EW  Stompwijk

 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  dhr. Hans van der Sluijs.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

 

Secretaris Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson

adviesraad-stompwijk@ziggo.nl

 

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Op donderdag 3 april a.s. zal er afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk. Hierna zal de nieuwe Adviesraad door burgemeester J. van der Sluijs worden geïnstalleerd.

De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

 

Namens de Adviesraad Stompwijk,

Aad Janson, secretaris