Categoriearchief: Adviesraad verslagen

Verkort verslag van de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 31 augustus 2017.

 

 

Kort verslag van de openbare adviesraad bijeenkomst van 31 augustus jl.Het uitgebreide verslag vindt u onder deze link.

Deelnemers:  25 personen

2.Mededelingen/ingekomen post/mail:                                                                 – Nieuwe Driemanspolder: de bewoners  van Wilsveen en vertegenwoordigers van organisaties in omgeving N3MP zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het middengebied op 13 en 14 september.

Nieuwe naam voor Kulturhus: tijdens de vorige Adviesraadvergadering (14 juni jl.) heeft de voorzitter van de Adviesraad, Stompwijkers opgeroepen om een nieuwe naam te bedenken voor het Kulturhus. Daar is alvast 1 reactie op gekomen: graag horen we nog meer reacties.

Oproep voor nieuwe leden Adviesraad volgende verkiezingsperiode (14 juni jl.). 2 inwoners hebben zich als kandidaat aangemeld. Wie interesse heeft om mee te werken in de Adviesraad, horen wij dat graag.

3.Verslag van de vorige Adviesraadsvergadering van 14 juni; de actiepunten worden doorgenomen en het verslag wordt zonder wijzigingen door de leden van de Adviesraad vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, worden onderstaande punten genoemd:

Avalex: is er een zorg dat de ophaalfrequentie (2-wekelijks) van de groene GFT afvalbakken onvoldoende is. In het geval dat 1 GFT bak niet voldoende is, kan er een 2e bak worden aangevraagd bij Avalex.

Start bouw Kulturhus: Voor de schoolvakantie was aangekondigd dat de school in de vakantie gesloopt zou worden. Dit is vertraagd doordat de 1e asbestsaneerder de klus teruggeven heeft. Nu is bekend dat volgende week begonnen wordt met het asbest saneren en direct daarna het sloopwerk.  Gezien de huidige drukte tijdens de haal- en brengtijden op het Hazepad, wordt er gevraagd naar snoeiwerkzaamheden. Hiervoor kan elke Stompwijker een melding doen bij “melding openbare ruimte” bij onze gemeente. Ervaring leert dat dit snel wordt opgepakt.

Woonbehoefteonderzoek: Er komen vragen uit het publiek over  het  ‘woonbehoefteonderzoek’ van de gemeente. Tijdens de vergadering van 14 juni heeft mevrouw Mariska Kastelic van de gemeente uitleg gegeven over de uitkomsten van dit onderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 10 mei in de ‘Bles’ is er veel input gegeven over de wensen van de bewoners. Aangezien er toen weinig jongeren aanwezig waren, is er apart een kort onderzoek gedaan onder de jongeren op de site van de gemeente. De uitkomst van het gehele onderzoek komt binnenkort. Dit woonbehoefteonderzoek wordt gebruikt voor de toekomstige woningbouw initiatieven.

Revitalisering Meeslouwerpolder:  de  ‘spelregels voor de transformatie van de Meeslouwerpolder’ is door het bureau “Overmorgen” opgesteld in samenspraak met de betrokkenen en belanghebbenden. De Adviesraad heeft bij het College aandacht gevraagd om vooral ook de huidige actieve tuinders ruimte te geven om te kunnen blijven ondernemen. Tijdens de commissievergadering op 5 september wordt dit verder behandeld.

Slechte staat van het fietspad Oosteinde: de Adviesraad heeft diverse acties ondernomen bij gemeente en Provincie om deze situatie te verbeteren. Dit stuk fietspad is destijds niet meegenomen in de renovatie door de Provincie omdat er te weinig ruimte was. Aangezien de kade/schoeiing ook sterk is verouderd, spoelt er zand weg en verzakken de tegels. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De Adviesraad heeft nu een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Rijnland voor vervroegde renovatie van de kade/beschoeiing.

Bereikbaar Stompwijk; de kadevernieuwing/renovatie van de Stompwijkseweg ligt op schema en de Stompwijkseweg wordt zoveel als mogelijk op goede wegbreedte gebracht. Voor de verbindingsweg wordt in kwartaal 3 gestart met de voorbelasting. Zodra de verbindingsweg er ligt en de renovatie van de Stompwijkseweg is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat. Hierbij wordt gedacht aan  de inrichting van een 30 km zone , waarbij de auto ‘te gast’ is (zgn. fietsstraat). Hierbij zullen ook oplossingen gezocht worden voor het parkeren van auto’s.  Hiervoor worden ten zijner tijd bijeenkomsten gehouden.

20.00 uur. ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ sessie:

De voorzitter  heet  burgemeester Tigelaar  welkom en geeft hem het woord; De burgemeester;  We zijn één gemeente  met een diversiteit aan wijken, buurten  en gemeenschappen.  In de visie die Leidschendam-Voorburg wil opstellen gaan we ook  nadenken over hoe je je als gemeente presenteert en samenwerkt. Het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ heeft al verschillende sessies gehad met maatschappelijke organisaties en veel bewoners in de wijken. Daar is veel informatie uit voort gekomen. Uit deze sessies moet de visie ‘Blik op Leidschendam-Voorburg 2020’ ontwikkeld worden die op 24 oktober door de gemeenteraad wordt besproken.                                                                               De heer Vermeulen van het  team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  legt aan de hand van sheets het programma van deze sessie uit. Deze sheets met vragen komen op de site van Stompwijk.nl/ adviesraad. Foto’s  van de gegeven input worden straks ook op de site van Stompwijk.nl/adviesraad gezet.  Er wordt over de specifiek voor Stompwijk relevante thema’s gesproken. De gespreksleider Leendert Vermeulen sluit de sessie af en geeft het woord aan de burgemeester.

21.45 uur Burgemeester Tigelaar sluit af en bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Hij vindt het mooi om de betrokkenheid van de Stompwijkers te zien en ook vooral dat men trots is op het eigen dorp. De besluitvorming van deze toekomstvisie volgt op 24 en 31 oktober.  Een kort verslag van alle verzamelde informatie wordt door het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  openbaar gemaakt via LV.nl.

22.00 sluiting van de vergadering.

 

Werksessie “Denkt u mee” gemeente Leidschendam Voorburg

Op 31 augustus heeft er op uitnodiging van de gemeente Leidschendam Voorburg een werksessie plaastgevonden in het kader van “Denkt u mee” over het werk van de gemeente. Dit in aanwezigheid van ongeveer 25 personen in het Dorpshuis.

In de bijlage vindt u de presentatie die tijdens deze avond gehouden is. Op basis van de presentatie is een toelichting gegeven op de doelstelling voor de avond.

20170831 Werksessie Stompwijk

Ongeveer 25 aanwezigen hebben daarna in groepen gediscussieerd over een aantal thema’s. De thema’s zijn gekozen uit ongeveer 25 opties, waarbij de aanwezigen aan konden geven welke onderwerpen zij voor Stompwijk belangrijk vinden om aandacht aan te besteden.

De volgende onderwerpen zijn hierna bediscussieerd:

 • Woningbouw
 • Ouderen
 • Onderwijs
 • Sport en recreatie
 • Leefbaarheid in de wijk

Op de onderstaande foto’s de opmerkingen die hierover geplaatst zijn in de groepen.
De resultaten van deze avond, en sessies elders in de gemeente, zullen verwerkt worden in een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente.

1e vraag: Wat heeft Stompwijk te bieden aan Leidschendam Voorburg
2e vraag: Wat maakt Stompwijk uniek
Groep 1: Woningbouw en Sport & Recreatie
Groep 2: Woningbouw, Sport&Recreatie en Ouderen
Thema ouderen en Leefbaarheid in de wijken.

 

 

Verslag adviesraadvergadering 14 juni

Verkort verslag van de openbare vergadering van woensdag 14 juni 2017 ( in De Bles).

Deelnemers: · 30 personen

Ingekomen stukken:

 • Mailbericht van Mevr. H. van Dijk mbt woningtoewijzing (huurwoningen) in Stompwijk. Haar ervaring is dat urgentie gevallen uit heel Haaglanden voorrang hebben op inwoners vanuit Stompwijk zelf, die in Stompwijk willen doorstromen naar een huur appartement in Stompwijk. Aktie: Tijdens agendapunt 6 (woononderzoek) wordt dit nader besproken.
 • Hoogheemraadschap van Rijnland mbt het ter inzage leggen van peilbesluiten voor diverse Stompwijkse polders (na te zien op rijnland.net/actueel/bekendmakingen). Voor informatie; www.rijnland.net/wgpzz. of omgevingsmanager; Jos de Wilde, jos.dewilde@rijnland.net.
 • Signaal ontvangen van mevrouw vd Krogt (Oosteinde) mbt de plannen van gemeente Zoetermeer over de bouw van een outletmall ‘HOM’ thv de winkelcentra; Woonhart en Stadshart. Mevr Van der Krogt vreest dat de infrastructuur rond Zoetermeer (in het bijzonder N206) daar niet op berekend is en noemt hierbij de steeds drukker wordende de N206.

Verslag Adviesraadsvergadering van 23 februari 2017 wordt zonder wijzigingen door de Adviesraad vastgesteld.

Afval: de nieuwe manier van inzamelen;                                                                                                                                   Lennert van Dien (gemeente L-V) de heer Dick van Eijk en mevr. Machteld Woudenberg (beiden Avalex) lichtten ‘de nieuwe manier van inzamelen’ toe, waardoor hergebruik van afval wordt bevorderd. Ambitie is om het restafval per inwoner per jaar van 230 kg (2015) drastisch te verlagen naar 100 kg in 2020. De huidige grijze container wordt straks in september alleen voor PMD gebruikt en het restafval zal moeten worden weggebracht. Voor in de bebouwde kom van Stompwijk komt Avalex na de zomer met een voorstel hoe dit georganiseerd gaat worden. Aangezien de loopafstanden tot aan een centrale restafval container te groot zijn in het buitengebied, wordt in september wel de extra (verplichte 4e) restafvalcontainer uitgeleverd en wordt al begonnen met het alternerend ophalen (eens per 2 weken) van het restafval apart (naast de PMD en GFT container). De kern volgt dus later en Avalex gaat met bewoners hierover in gesprek. Na de zomer wordt e.e.a. verder bekend gemaakt.

De heer A. van der Haar gaf aan dat in de dorpen Nieuwkoop/Noorden er drijvende containers zijn. Mevr M. Janson vraagt of er een pasjessysteem kan komen om het afvaltoerisme in te dammen en vraagt of de capaciteit wel voldoende is. Mevr M. Janson ervaart momenteel overlast wanneer de PMD container vol is en het afval naast de container wordt gezet. Hier kunt u de Presentatie afvalinzameling Stompwijk bekijken.

Kulturhus                                                                                                                            

Mevrouw Marian Rood (projectleider gemeente L-V) geeft aan dat de werkzaamheden starten in de zomervakantie, neemt ons mee in de  tijdsplanning en de gehouden bewonersavond. Op Stompwijk.nl. zullen binnenkort ook tekeningen te zien zijn van het gebouw. De voorzitter doet de oproep  om een goede nieuwe naam voor het kultuurhus te verzinnen. Aktie: Namen kunnen worden ingestuurd naar adviesraad-stompwijk@outlook.com.

Woonbehoefteonderzoek

Mevr Mariska Kastelic (RO) en  heer Jeroen vd Ven van gemeente L-V lichtten de informatie toe nav de bijeenkomst in ‘Bles’ op 10 mei. De vraag is nu; hoe ga je nieuwbouwplannen aansluiten op de vraag en op welke locatie? De hoofdlijnen uit deze bijeenkomst zijn; harmonie/gemeenschap is belangrijk, betrokkenheid, ondernemingszin, doorstroming, diversiteit op peil houden, géén grote wijken en betaalbare ruime appartementen. Het onderwerp van Mevr H van Dijk mbt woningtoewijzing van  huurwoningen wordt meegenomen met alle andere informatie uit het dataonderzoek om strategieën te bedenken voor nieuwe woningbouw in Stompwijk. Er is nog een enquête in de maak om de woningbehoefte van  de jongeren te onderzoeken. Gemeente mag namelijk kaders meegeven en kan op deze manier invloed uitoefenen op initiatieven voor woningbouw. Dit woningbehoefteonderzoek is belangrijke onderbouwing voor elk toekomstig bouw initiatief.
Opzet PP bewonersbijeenkomst Stompwijk 10 mei 2017

Lopende zaken: Project Bereikbaar Stompwijk;

Renovatie Stompwijkse weg: Na de eerdere briefwisseling met het College voor het mogelijk ontstaan van zettingsverschillen in de weg op termijn heeft de Adviesraad opnieuw een brief gestuurd op 15 mei. Het gaat hier om de gekozen constructie met het gebruik van buispalen, waardoor de bestrating aan de waterzijde (zgn deksloof) als het ware wordt “onderheid” tov van het middengedeelte van de weg (dat een andere ondergrond heeft). In haar beantwoording (d.d. 16 mei 2017) wordt toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en dit stemt de Adviesraad niet gerust. Verdere bespreking vindt plaats in de Klankbordgroep van 20 juni. Het proefvak met de nieuwe bestrating is inmiddels aangelegd.

Verbindingsweg: De verwerving van de gronden voor de verbindingsweg betreft 21 dossiers, voor een aantal wordt nu de administratieve onteigeningsprocedure in gang gezet, dit wordt op 4 juli in de gemeenteraad beklonken. College streeft ernaar om de verwerving door minnelijk overleg in eigendom te krijgen.

Organisatie  Festiviteiten; Voorzitter doet een oproep aan de Stompwijkers om bij het organiseren van festiviteiten rekening te houden met de verschillende werkzaamheden die tegelijkertijd gaan plaatsvinden; Stompwijkseweg afgesloten,  bouwwerkzaamheden Kulturhus en aanleg Verbindingsweg. Hierbij valt te denken aan communicatie over de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Project Meeslouwerpolder;

Het Adviesbureau “Overmorgen” maakt plannen om het tuinbouwgebied te herontwikkelen en in te richten met  “groen-achtige” activiteiten. Met o.a. toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen de verouderde opstallen worden opgeruimd, zodat deze plaatsmaken voor enkele bouwkavels. Voor de Adviesraad is het belangrijk dat dit gebied waarde blijft toevoegen aan Stompwijk en dat dit breed gedragen wordt. Aangezien veel grondeigenaren en ondernemers in verschillende fases zitten van hun bedrijfsvoering is het van belang dat hier goede afspraken met elkaar worden gemaakt. Voor alle belanghebbende/betrokkenen dient er straks een acceptabel toekomstbeeld te liggen met een heldere fasering. In haar brief van 14 mei schrijft de Adviesraad aan het College om aandacht te hebben voor de actieve tuinders, zodat zij voldoende ruimte en flexibiliteit houden voor de toekomst.

Algemene rondvraag;  Oproep kandidaten voor de Adviesraad voor de verkiezingen van maart 2018. Voorzitter roept geïnteresseerden op  om zich te melden als kandidaat. Er dienen minimaal 8 kandidaten te zijn, waaruit 7 leden worden gekozen. Zonder 8 kandidaten, gaat het niet lukken om een Adviesraad te formeren. Adviesraad is een officiële commissie die gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en College van B&W kan adviseren over belangrijke onderwerpen die in Stompwijk spelen. Het geeft de mogelijkheid om mee te praten en richting te geven aan wat er voor Stompwijk nodig is. Voor vragen kun je altijd bij één van de zittende Adviesraad leden terecht.

Het complete Adviesraadverslag is na te lezen op Stompwijk.nl

Yvonne van Boheemen (vz Adviesraad)

 

Agenda openbare adviesraad bijeenkomst 14-6 en verslag vorige vergadering

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op woensdag 14 juni 2017 in de ‘Bles’ te Stompwijk.

Agenda 14 juni 2017.

Uitnodiging AR 14-6-17 (link)

20.00 uur              1. Opening en inspreken (graag voor aanvang
aanmelden bij Ank vd Poel)

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 23
februari en doornemen actiepunten.
concept verslag AR 23-2-17 notulen (link)

20.15 uur              4. Presentatie;  Avalex en de nieuwe manier van
inzamelen

21.00 uur               5. Stand van zaken  Kulturhus; presentatie,
tekeningen, planning.

21.45 uur              6. Stand van zaken ‘woonbehoefteonderzoek’

7. Lopende zaken

Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op donderdag 23 februari 2017 in het Dorpshuis te Stompwijk.

Agenda 23 februari 2017

20.00 uur     1. Opening en inspreken

(graag voor aanvang aanmelden bij Ank vd Poel)

 1.             Mededelingen.
 2.             Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 15 september                                        2016 en doornemen actiepunten.

20.15 uur     4. Presentatie Kulturhus door Team Kulturhus

21.30 uur 5. Lopende zaken

21.45 uur 6. Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk, Ank v.d. Poel

Verslag van de openbare vergadering van donderdag 15 september

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 15 september 2016 gehouden in het Dorpshuis,  Dr. van Noortstraat, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                       Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt, Marco Mooijman  en Ank van der Poel-van Santen.

Gemeente:                        De heren Ben van Vliet, Ad de Hoon (omgevingsmanager project Stompwijkseweg / verbindingsweg

Toehoorders:                   ongeveer 15 personen.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare Adviesraadsvergadering.

Verslag van 7 april 2016  wordt zonder wijzigingen door de leden van Adviesraad Stompwijk vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een aan de Adviesraad Stompwijk geadresseerde brief met posters binnen gekomen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Er wordt daarin een actie gepresenteert; Kern met Pit editie 2017. De KNHM vraagt onze medewerking om zoveel mogelijk burgers te bereiken die een idee voor hun buurt of wijk hebben.

Brief van Hoogheemraadschap van Rijnland; uitnodiging  inloopavond waterbeheersing Grote Westeindse polder  en Zwet- en Grote Blankaartpolder. Stef is geweest naar deze inloopavond. Hij doet verslag;  ze zijn bezig om de polders goed in kaart te brengen en daarnaast de bewoners en betrokkenen te peilen naar wensen. Er is geen plan of voorgenomen aanpassing aan het peilbesluit (dat was wel een beetje verwacht gezien de uitnodiging).

 

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De voorzitter Yvonne v Boheemen vraagt de heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, deze avond een presentatie  te geven over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase. Yvonne vraagt de mensen knelpunten en zorgpunten bekend te maken, zodat de Adviesraad een  ’zienswijze’  kan geven op het bestemmingsplan.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de vee-oversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje van  v Kampen naar het achterste noordelijke deel  en de  aansluiting van het pad op de Zustersdijk naar t fietspad. Er zijn onderzoeken gedaan naar verkeer en milieu (geluidsbelasting, verkeerseffecten)en sluipverkeer. Het sluipverkeer is gemeten en geeft als resultaat dat er bij opstoppingen op de A4 er 10% meer verkeer is door t dorp. De Adviesraad wil tzt maatregelen om het sluipverkeer te ontmoedigen. Dhr. Verhagen vraagt of daarbij wel rekening wordt gehouden met de agrariërs die in het dorp moeten zijn. De heren P Ammerlaan en R van Nierop maken de heer Ad de Hoon erop attent dat de aansluiting eind Dr.v.Noortstraat/ N206 (waar de aansluiting van de verbindingsweg moet komen) nu al erg druk is en je er bijna niet tussen kan voegen, vooral richting Zoeterwoude. Zij vragen of er een rotonde komt? Antw.;Deze is niet in het plan opgenomen.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot

29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen, de procedure is; Commissie Openbaar Gebied 29-11-16 , gemeentelijke vaststelling; 13-12-16.

De voorbelasting van de weg is afhankelijk van geotechnisch onderzoek/boringen. De aanbesteding wordt verwacht in Q1 en Q2 2017, de voorbereiding Q3 en Q4 2017. De uitvoeringstermijn van de weg is ongeveer

1 jaar. Het plan vertraagt als er mensen naar de Raad v State gaan, dan wordt het 2019. Yvonne vraagt wanneer er een definitief ontwerp is. Antw.; de aannemer moet een ontwerp maken aan de hand van eisen van de gemeente, zie Beeldkwaliteitsplan. Stef vraagt wanneer je kan reageren, zienswijzen of bezwaren kan indienen. Antw; bij het definitief ontwerp is er een punt van inspraak/invloed. En er komt ook een vergunningsprocedure.

Ad de Hoon geeft ook een paar reacties die gegeven zijn op de inloopavond 1 september;  andere aantakking van t noordelijke deel van t Laantje van v Kampen, of er een nulmeting wordt gedaan voor de voorbelasting? , hoe om te gaan met de vee-oversteken, hoe gaan de langzaamverkeersaansluitingen eruit zien, wordt t fietspad vanaf t Laantje doorgetrokken naar de Westeindseweg(de Hel) ?, in de Nieuwe Vaart en de dijk erlangs zijn diverse nutsvoorzieningen voor t Laantje, hoe 30km zone af te dwingen(hoe harder er gereden wordt hoe meer geluid).

 

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden. De renovatie zal dit najaar van start gaan en volgens planning in 2017 voltooid worden.

De heer Ad de Hoon laat ook diverse plaatjes van de renovatie van de Stompwijkseweg zien waarbij uitgelegd wordt hoe de kade eruit gaat zien,de bestrating, welke materialen er gebruikt gaan worden.  Dhr. Verhagen vraagt of ook de kabels en leidingen vervangen gaan worden. Antw; Nee, Stedin gaat wel gedeeltes vervangen. Dunea doet niets. De kantopsluiting aan de huizen/landkant krijgt een waterafvoer terhoogte van de erven en de huizen. Vraag; is er iets bekend over afsluitingen tijdens de werkzaamheden?  Antw.; de aannemer gaat dit met de plannen bekend maken, en maakt ook een app hiervoor.  Vraag; wat is het verschil tussen BAM en de andere aannemers die hebben ingeschreven? Antw; BAM maakt een ankerloze kade de anderen met ankers en de weging van de aanbiedingen was ; kwaliteit 50% en prijs 50%. Yvonne bedankt Ad voor de uitleg/presentatie.

 

Kulturhus

De aanbesteding van dit voorjaar is nog niet afgerond. Er waren bij de initiële aanbesteding geen inschrijvingen. Momenteel voert de gemeente onderhandse onderhandelingen met partijen die geïnteresseerd zijn, op basis van het bestek. Doel is om hiermee alsnog tot een partij voor realisatie en exploitatie te komen. Deze onderhandelingen zouden dit najaar afgerond moeten zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

 

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de herontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. Simone Romijn vraagt of dit gebied ook herverkavelt wordt. Antw.; dit zit ook in dit plan. De bestemming blijft tuinbouw maar volgens de gemeente is uitbreiding/verbreding  van de bestemming mogelijk en wenselijk. De gemeente heeft geen geld beschikbaar hiervoor maar geeft wel medewerking.

 

Actiepunten besproken;

De hoeveelheid stroomstoringen valt mee.

Stand v zaken fietspad Oosteinde(N206); Adviesraad heeft weer aandacht gevraagd voor t onderhoud (verzakkingen/klepelen). We gaan weer in samenwerking met bewoners aandacht vragen voor de onveiligheid van dit gedeelte.

Geluidsoverlast van de rotonde Meerlaan/N206; de Adviesraad heeft een brief geschreven naar de gemeente. Antw.; het valt binnen de normen.

Bouw Wilsveen 17; Marco legt uit wat er aan de hand is. Een buurman van het perceel  maakt bezwaren namens de mede omwonenden. Volgens hen heeft de gemeente niet  gecommuniceerd  met de buren. Inmiddels is het ruimtelijk kader vastgesteld, er loopt nu de bestemmingsplanprocedure, daarna de vergunningen. De bewoners gaan 3 oktober een petitie aanbieden. De Adviesraad volgt het proces.

 

Rondvraag;

Dhr. Verhagen; hoe ver is het met t bestemmingsplan ‘Kern Stompwijk’? de inzage en zienswijze termijn was tot en met juni. De zienswijzen zijn nu in behandeling.  Als t afgerond wordt,  wordt t aangekondigd (in de Dorpsketting) De Adviesraad volgt t proces.

 

21.50 uur; de voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de belangstellenden voor hun aanwezigheid,

steun en kritische noot.

 

Agenda Adviesraad Stompwijk 28 november

Betreft: Agenda 28 november 2013

Stompwijk, 16 november 2013

Beste mensen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 28 november aanstaande.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda

1. Opening
2. Mededelingen, w.o. oproep kandidaatstelling leden Adviesraad – verkiezingen maart 2014
3. Presentatie plannen verlenging van de 3e baan van –SnowWorld – door het Kwaliteitsteam Buytenpark
4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 19 september (bijlage)
6. Presentatie voorstellen college van B&W over: Planvorming/reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat

 • Aanleg verbindingsweg.
 • Bespreking van deze plannen op 26 november in cie OG en op 17 december in de Raad
 • 7. Actuele ontwikkelingen m.b.t. het kulturhus
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

  Aad Janson, secretaris

  Agenda en verslag:

  Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 28 november en het verslag van de vergadering van 19 september 2013 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21. De agenda en het verslag staan ook onder de kop “Adviesraad” op www.Stompwijk.nl.

  Adviesraad agenda 19 september

  Beste mensen,
  Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 19 september aanstaande.
  De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

  De agenda
  1. Opening
  2. Mededelingen, w.o. oproep kandidaatstelling leden Adviesraad – verkiezingen maart 2014
  3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
  4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 4 juli 2013 (bijlage)
  5. Presentatie Dorpvisie Stompwijk door wethouder Mijdam. (De Dorpsvisie geeft inzicht waar welke ontwikkeling/bebouwing in de Kern Stompwijk mogelijk is.)
  6. Voortgang plannen realisatie Kulturhus
  7. Stand van zaken planvorming reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
  8. Verbindingsweg (stand van zaken en vervolgprocedure besluitvorming)
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Aad Janson, secretaris