Categoriearchief: Adviesraad verslagen

Verslag adviesraad vergadering 11 sep 2018

Verslag openbare adviesraadvergadering

dinsdag 11 september 2018

Aanwezig: Patrick Luk, Peter Zandbergen, Michel Guijt, Leo Oliehoek, Nicole van de Bosch, Stef Verburg en ruim 40 toehoorders.

Patrick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Excuus voor foutieve de dag aanduiding in de aankondiging. Het is de eerste vergadering na de zomervakantie. De vergadering bestond uit 2 gedeeltes: Toelichting op lopende zaken en na de pauze een interactief gedeelte om samen met de bewoners een werkplan voor de Adviesraad op te stellen.

De rondweg: Aanbesteding voorbelasten is gegund aan van der Krogt. Het aanrijden van het zand gaat via noodbrug – nabij de stal – die inmiddels is aangelegd.

De Ringvaart: In kader van het project N3MP (nieuwe driemanspolder), is een aanvang gemaakt met het verbreden van de ringvaart. 

Vraag: In hoeverre heeft het graven bij de Ringvaart effect op het waterniveau in de polder? Antwoord: Rijnland is erbij betrokken en houdt toezicht. Rijnland is te benaderen via een aanspreekpunt en er zijn ook informatiepunten.  

De Stompwijkse weg: Moet in het najaar weer afgesloten worden. Inmiddels is een aanvang van de werkzaamheden gemaakt. De kieren/losliggende stenen zijn door de klankbordgroep gemeld. Het kan te maken hebben met rechthoekige knikken aan de landkant en gebogen schoeiing aan de waterkant. De BAM heeft (nog) geen idee wat de oorzaak is. Mogelijk dat het aanhoudende warme/droge weer in combinatie met de risico’s van een veendijk daarbij een rol spelen. BAM met HABO, die de bestrating heeft aangebracht gaan dit onderzoeken. In de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep meer hierover.

De Dr. Van Noortstraat: Na de Stompwijkse weg, is de rondweg voorlopig prioriteit. De planning voor aanpak van de Dr. v. Noortstraat is nog niet bekend. Dit moet wel opgepakt gaan worden. De toestand verslechtert in hoog tempo, zodat “noodmaatregelen” wellicht nodig zijn tot de grote “renovatie”.

De adviesraad heeft een aantal meldingen gemaakt van slechte stukken Via het meldpunt. Hier is nog geen reactie van terugontvangen.

Vraag: Waarom niet met een afgevaardigde van de gemeente over de weg lopen en laten zien waar de weg verzakt i.p.v. alles los melden maar. Antwoord: De meldingen zijn gemaakt voor de onderbouwing van de problemen en de vervolgstappen zijn inderdaad om de gemeente direct te benaderen. Een klankbordgroep moet ook over de Dr.v. Noortstraat samengesteld worden. We willen juist de bewoners erbij betrekken en samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.

Er blijven ook klachten over het sluipverkeer, als de A4 vast staat. Het gaat er af en toe erg onvriendelijk aan toe!

Het Kulturhus: Er moeten Veel details vastgelegd worden waaronder hekopeningen, indeling achterplein. T.a.v. Kiss en ride moeten er twee wegversmallingen op de Dr.v.Noorstraat blijven. Een was er al (die moet hersteld worden). De oplevering zal wellicht in 2 delen gaan. De School heeft voor de kerstvakantie een week extra vrij, waarin de overgang gepland is.

Adviesraad heeft ook een brief naar de wethouder gestuurd met de uitdrukkelijke wens, dat als de kleur er niet uitziet er in welke vorm dan ook iets aan gedaan wordt.

Vraag: Waarom komt de gemeente niet in actie tegen het kleurverschil van het Kulturhus? Antwoord: De gemeente is in kennis gesteld. De gemeente heeft de bouw wel door laten gaan. De Adviesraad heeft de melding gedaan en haar zorgen uitgesproken. Ook de klankbordgroep was net als de architect en gemeente onaangenaam verrast door de kleur. Ook is het gebouw volgens toehoorders niet brandveilig. Inmiddels is dit door de Gemeente bekeken, maar het gebruikte materiaal is absoluut brandveilig en volgens de normen.  

Avalex: De situatie rondom het inzamelen van afval in Stompwijk is erg onoverzichtelijk, omdat het vernieuwde inzamelen maar half is ingevoerd.

Vanwege de stopzetting door het nieuwe college, is er volgens Avalex ook geen direct zicht op verbetering. De nieuwe maatregel is: Heel Stompwijk zal als buitengebied behandeld worden en ieder inwoner van Stompwijk wordt voorzien van (maximaal) 4 containers voor inzamelen van de verschillende afvalstromen. Voor een aantal specifieke locaties zal nog uitgewerkt worden hoe dit moet worden uitgevoerd (in verband met hoogbouw).

Naar de mening van de adviesraad is dit voor Stompwijk voor dit moment de meest optimale oplossing. De Adviesraad is hierover in contact met Avalex.

Vragen: Klachten over chauffeurs en de snelheid waarmee ze rijden. Ook is het vervelend dat het milieustation aan de Havenstraat niet werkt. Is het niet mogelijk dat er 1x in de maand verfresten en ander klein chemisch afval ingeleverd kan worden. Antwoord: Alles is stilgelegd tot er een nieuw beleid komt. Klachten kunnen we meenemen naar Avalex, daar zijn we mee in gesprek.  

Woonlocaties: Op dit moment 2 reële opties, nl Wit gele Kruis gebouw en Dorpshuis. Deze locaties komen vrij. In een gesprek met Julliette Bouw, wethouder o.a. van Soc.woningbouw zaken is daar op 12 september aandacht voor geweest. Er gaat nu hard aan een plan en planning gewerkt worden.

Vraag: Alleenstaanden met 1 kind, vallen tussen wal en het schip. Kan daar ook eens naar gekeken worden. Antwoord: Voor deze gevallen wordt een gesprek gearrangeerd.

Rondvraag:

Vraag: Bij Het fietspad door de polder bij v. Santen zijn – na het maaien -twee hekken verdwenen. Er zijn al ongelukken gebeurd. Kan er naar gekeken worden? De fietsers steken over. De veiligheid is in het geding. Antwoord: Melden via meldpunt Leidschendam-Voorburg.

Vraag: Waarom niet op het fietspad naar Zoeterwoude een vangrail, nel als op de Middelweg. Antwoord: . Is volgens provincie te smal en dus onveilig.

Vraag: Vorig jaar is tijdens werkzaamheden niet op maar langs de N206 de weg afgezet. Volgens provincie ter beveiliging van de wegwerkers. Waarom dan ook niet de weg afgezet, voor misschien wel 1000 fietsers per dag die minstens zo dicht langs de weg rijden. De begroeiing aan de waterkant wordt ook niet onderhouden, zodat aan die kant het fietspad nog eens extra smaller wordt. Er zijn ook al ongelukken gebeurd waarbij een auto over het fietspad het water in is gereden. Antwoord:

Provincie is ervan in kennis gesteld. Het antwoord is van de provincie gekomen dat er geen aanpassingen komen. Vraag: Ondermeerweg, berm is verzakt en 15 centimeter lager. Fietsers kunnen hierdoor in gevaarlijke situaties komen. Antwoord: Meldingen meldpunt of via Buiten Beter app. Ook de adviesraad zal een melding maken.

 Na de pauze heeft de adviesraad haar ideeën gepresenteerd omtrent hun werkplan en hoe de communicatie en informatie van/naar de burgers zou moeten verlopen. In ieder geval wil de Adviesraad meer aan informatievoorziening gaan doen. Te denken valt aan info-uitwisseling 2 kanten op: Van de Adviesraad naar bevolking, maar vooral ook van de bevolking naar de adviesraad. Niet alleen 3 of 4 keer een openbare vergadering, maar ook meer via de media discussies op gang krijgen. Problemen ventileren via Facebook, Dorpsketting, www.stompwijk.nl en het Krantje. Gebruik maken van poll’s om de meningen te peilen. Inspreken op raadsvergaderingen. Op deze manier hopen we op een actievere bijdrage vanuit de bevolking, meer open discussies, meer ideeën en meer meningen. Ook moeten we werken aan ons imago! Aan de hand van een werkplan met vier speerpunten(de 4 W’s) is op deze vergadering al een begin gemaakt.

Dit zijn:  Wonen,  Wegen, Werken,  Welzijn

Op elk van deze speerpunten werd vervolgens gediscussieerd in kleine groepjes. Met deze gegevens gaat de adviesraad aan de gang. Binnenkort zullen we hier meer over presenteren. Kijk ook voor het verslag op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad. Hier kunt U ook reageren.

Link  naar presentatie Adviesraadvergadering op 2018-09-11

Secretaris adviesraad

Leo Oliehoek

Notulen openbare vergadering Adviesraad – Stompwijk 17 mei 2018

Aanwezig:

Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Michel Guijt, Nicole vd Bosch- Muusers, Peter Zandbergen, Stef Verburg. Toehoorders: circa 35

Voorzitter Patrick Luk opent omstreeks 20:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Patrick geeft een beknopte samenvatting van de agendapunten en dat er over de omgevingsvisie gesproken gaat worden.

Bereikbaar Stompwijk –Rondweg

De Stompwijkseweg moet nog open voor reparaties na de zomer.

Ten aanzien van de rondweg zal waar mogelijk de voorbelasting eveneens na de zomer gaan plaatsvinden. De grondverwerving is op dit moment nog steeds bezig. Op het eerste stuk bij “De voormalige Stal” komt een noodbrug. Het is niet wenselijk dat er grondvervoer over deze brug gaat plaatsvinden. De nieuwe brug over de Nieuwe Vaart wordt nog bekeken.

Er zijn vragen uit de zaal over het proces, de doorlooptijd van de aanleg van de rondweg en of het sluipverkeer ook punt van aandacht is/blijft. Dit is inderdaad het geval. Ideeën en opties zijn uiteraard van harte welkom.

Kulturhus

De vorderingen zijn zichtbaar. Binnenkort is het hoogste punt bereikt. Het is de bedoeling dat het gebouw na de zomer klaar is. De hoogteverschillen op het terrein worden bekeken. Nu spelen er zaken als inrichting en indeling. Het kernteam is hier nauw bij betrokken. Ook de indeling van schoolplein etc. wordt bekeken. De exploitatie wordt ook bekeken. De gebruikersgroepen komen bij elkaar en over de indeling wordt nagedacht.

Avalex

Avalex is op bezoek geweest en er is ook een wijkwandeling geweest. Er is veel over gepraat. Ondergrondse containers zijn moeilijk te plaatsen voor Avalex. Met name rond de kern van de Van Santhorststraat, Raephorststraat en Akkermunt. Er komen voor de laagbouw extra containers aan huis. (PMD, GFT, Rest en optioneel papier). Ieder huishouden in het binnen- en buitengebied krijgt deze. Voor de bovenbouw komen vernieuwde aanbiedplaatsen die mooi in het straatbeeld passen en gebruiksvriendelijk zijn. Er is een brief naar Avalex voor het nu snel uitdelen van de containers.

Woning behoefte onderzoek

Een heel actueel onderwerp. Wouter v.d. Wiel geeft een presentatie over het woonbehoefte-onderzoek. Het is een kijk voor nu en voor de toekomst.

Kwalitatief:

Huurwoningen voor:

gezinnen met kinderen gericht op eengezinswoningen en jonge starters en ouderen gericht op meergezinswoningen (bijvoorbeeld appartementen).

Middeldure tot dure koop eengezinswoningen voor: jonge gezinnen met kinderen.

Kwantitatief:

8 à 9 woningen per jaar in totaal 40 tot 45 woningen tot 2024.

Verhouding van goedkoop/duurkoop zou rond de 50/50 moeten zitten.

Vragen uit de zaal: De indruk heerst dat mensen van buitenaf voorrang boven mensen uit Stompwijk krijgen. Voorbeelden hiervan zijn meegenomen in het overleg met VIDOMES. Met name de doorstroom binnen Stompwijk.

Wat gebeurt er met de locatie van het Dorpshuis. Dit wordt samen met het Wit-Gele kruisgebouw een bouwlocatie.

Rondvraag:

Wat gaan we doen aan het parkeerbeleid op de Dr van Noortstraat? Het is onveilig op de Dr van Noortstraat:

Na de Stompwijkseweg en de rondweg komt de Dr van Noorstraat aan de beurt. Er worden vanuit de Adviesraad mensen aangesteld en er zal met de inwoners gesproken gaan worden. De Adviesraad wil graag gevaarlijke situaties voorkomen. Er is gekeken naar opties van een parkeerplaats of bij nieuw te bouwen woningen een eigen parkeerplek.

Wat is jullie steun vanuit de politiek/gemeente Leidschendam-Voorburg?

De coalitievorming is nog bezig. De Adviesraad gaat in ieder geval, zodra raadsleden/wethouders bekend zijn een overlegvorm opstarten.

Omgevingsvisie 2040

Het verdere programma ging over de omgevingsvisie 2040 gepresenteerd door Tjakko Dijk. Met ondersteuning van een filmpje, stellingen en groepsdiscussies omtrent verschillende thema’s ontstond een levendige discussie. De uitkomsten hiervan worden verzameld en zodra deze beschikbaar zijn worden die ook gepubliceerd.

Leo Oliehoek (secr. Adviesraad)

Nieuwe Adviesraad gaat aan het werk!

Donderdag 12 april werd in een feestelijke vergadering afscheid genomen van de adviesraadleden die niet meer verkiesbaar waren voor een nieuwe periode. De zaal in het Dorpshuis was goed gevuld met vertegenwoordigers uit de verschillende klankbordgroepen, politieke partijen, gemeentebestuur en overige belangstellende bewoners. Tegen half negen deed burgemeester Tigelaar de ambtsketting om, wat het teken was om met het officiële gedeelte te beginnen.

Interim-voorzitter Stef Verburg opende de vergadering en heette een ieder welkom. In een kort overzicht verwoordde hij met welke projecten de adviesraad de afgelopen zittingsperiode te maken heeft gehad en nog heeft. Met name de doorlooptijd – “wat duurt het toch allemaal lang” – is iets waar de Adviesraad, maar eigenlijk iedereen wel, erg veel moeite heeft. Je moet daar als Adviesraad lid tegenkunnen en een lange adem hebben. De samenwerking is altijd prima geweest.

Yvonne van Boheemen nam ook kort het woord. Zij kon vanwege een nieuwe functie in de gemeente Zoetermeer de voorzittershamer van en de zitting in de Adviesraad niet meer combineren. Zij dankte in het bijzonder alle adviesraadleden voor de erg prettige samenwerking en geeft de adviesraad, die vooral als een hecht team samengewerkt hebben, een groot compliment. Zij memoreerde de 4 pijlers nog even waarop en waaraan de afgelopen periode gebouwd is: “Wonen, Werken, Welzijn en Wegen” en hoopt dat de nieuwe Adviesraad hier op door kan bouwen.

Hierna kwam burgemeester Tigelaar aan het woord. Met veel enthousiasme en humor werden de aftredende adviesraadleden bedankt en voor ieder was er een persoonlijk woord en een prachtige bos bloemen. Van begin tot eind respectievelijk 12, 8 en 4 jaar adviesraad. Als eerste Ursula van der Voort, die zoals ze zelf zei 10 jaar lang met heel veel plezier dit werk heeft gedaan en erg veel heeft geleerd. Jammer genoeg heeft ze zich de laatste 2 jaar niet volledig in kunnen zetten. Ze bedankte de Raad voor hun begrip hiervoor.

Ank van der Poel, had niet zoveel ervaring met schrijven en computers en toch heeft ze de laatste 4 jaar het secretariaat ingevuld. Een zware baan vond ze zelf waar ze erg veel van geleerd heeft.

Adrie van Santen stopt omdat hij voor politiek, heel eerlijk gezegd, niet in de wieg is gelegd. Maar als je het niet probeert weet je het niet. Wel de vrolijke noot altijd. Hij gaf zelf een afscheidscadeautje in de vorm van pakjes drop: “Straatklinkers en Zoethoudertjes”, waarmee hij de lachers – waaronder de burgemeester zelf – op ludieke wijze op zijn hand kreeg.

Tenslotte Marco Mooijman, die 4 jaar lang het Wilsveen vertegenwoordigd heeft en zich ook niet zo in de politiek ziet. Nadat de oud-leden in de zaal plaatsgenomen hadden, was het tijd om de nieuwe raad te installeren. De 2 zitten- blijvende leden Stef Verburg en Peter Zandbergen worden vergezeld door de 4 nieuwe leden Patrick Luk (de nieuwe voorzitter), Leo Oliehoek (de nieuwe secretaris), Nicole van den Bosch -Muusers en Michel Guyt, die zich vooral ook breed willen inzetten. Zij gaan met zijn allen de komende 4 jaar de kar trekken. Voor iedereen had de burgemeester een kort woordje met een aanmoedigingsbloemetje. De nieuwe leden konden zich zelf ook even kort presenteren. Een ieder werd heel veel succes toegewenst. Tijdens het informele gedeelte, met een drankje en een nootje, werden nog vele ideeën uitgewisseld in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Leo Oliehoek

V.l.n.r.: Patrick, Leo, Stef, Michel, Nicole en Peter

Verkort verslag van de openbare Adviesraadvergadering van donderdag 31 augustus 2017.

 

 

Kort verslag van de openbare adviesraad bijeenkomst van 31 augustus jl.Het uitgebreide verslag vindt u onder deze link.

Deelnemers:  25 personen

2.Mededelingen/ingekomen post/mail:                                                                 – Nieuwe Driemanspolder: de bewoners  van Wilsveen en vertegenwoordigers van organisaties in omgeving N3MP zijn uitgenodigd om mee te denken over de inrichting van het middengebied op 13 en 14 september.

Nieuwe naam voor Kulturhus: tijdens de vorige Adviesraadvergadering (14 juni jl.) heeft de voorzitter van de Adviesraad, Stompwijkers opgeroepen om een nieuwe naam te bedenken voor het Kulturhus. Daar is alvast 1 reactie op gekomen: graag horen we nog meer reacties.

Oproep voor nieuwe leden Adviesraad volgende verkiezingsperiode (14 juni jl.). 2 inwoners hebben zich als kandidaat aangemeld. Wie interesse heeft om mee te werken in de Adviesraad, horen wij dat graag.

3.Verslag van de vorige Adviesraadsvergadering van 14 juni; de actiepunten worden doorgenomen en het verslag wordt zonder wijzigingen door de leden van de Adviesraad vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag, worden onderstaande punten genoemd:

Avalex: is er een zorg dat de ophaalfrequentie (2-wekelijks) van de groene GFT afvalbakken onvoldoende is. In het geval dat 1 GFT bak niet voldoende is, kan er een 2e bak worden aangevraagd bij Avalex.

Start bouw Kulturhus: Voor de schoolvakantie was aangekondigd dat de school in de vakantie gesloopt zou worden. Dit is vertraagd doordat de 1e asbestsaneerder de klus teruggeven heeft. Nu is bekend dat volgende week begonnen wordt met het asbest saneren en direct daarna het sloopwerk.  Gezien de huidige drukte tijdens de haal- en brengtijden op het Hazepad, wordt er gevraagd naar snoeiwerkzaamheden. Hiervoor kan elke Stompwijker een melding doen bij “melding openbare ruimte” bij onze gemeente. Ervaring leert dat dit snel wordt opgepakt.

Woonbehoefteonderzoek: Er komen vragen uit het publiek over  het  ‘woonbehoefteonderzoek’ van de gemeente. Tijdens de vergadering van 14 juni heeft mevrouw Mariska Kastelic van de gemeente uitleg gegeven over de uitkomsten van dit onderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 10 mei in de ‘Bles’ is er veel input gegeven over de wensen van de bewoners. Aangezien er toen weinig jongeren aanwezig waren, is er apart een kort onderzoek gedaan onder de jongeren op de site van de gemeente. De uitkomst van het gehele onderzoek komt binnenkort. Dit woonbehoefteonderzoek wordt gebruikt voor de toekomstige woningbouw initiatieven.

Revitalisering Meeslouwerpolder:  de  ‘spelregels voor de transformatie van de Meeslouwerpolder’ is door het bureau “Overmorgen” opgesteld in samenspraak met de betrokkenen en belanghebbenden. De Adviesraad heeft bij het College aandacht gevraagd om vooral ook de huidige actieve tuinders ruimte te geven om te kunnen blijven ondernemen. Tijdens de commissievergadering op 5 september wordt dit verder behandeld.

Slechte staat van het fietspad Oosteinde: de Adviesraad heeft diverse acties ondernomen bij gemeente en Provincie om deze situatie te verbeteren. Dit stuk fietspad is destijds niet meegenomen in de renovatie door de Provincie omdat er te weinig ruimte was. Aangezien de kade/schoeiing ook sterk is verouderd, spoelt er zand weg en verzakken de tegels. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De Adviesraad heeft nu een brief gestuurd naar het Hoogheemraadschap van Rijnland voor vervroegde renovatie van de kade/beschoeiing.

Bereikbaar Stompwijk; de kadevernieuwing/renovatie van de Stompwijkseweg ligt op schema en de Stompwijkseweg wordt zoveel als mogelijk op goede wegbreedte gebracht. Voor de verbindingsweg wordt in kwartaal 3 gestart met de voorbelasting. Zodra de verbindingsweg er ligt en de renovatie van de Stompwijkseweg is afgerond, wordt begonnen met de herinrichting van de Dr.v.Noortstraat. Hierbij wordt gedacht aan  de inrichting van een 30 km zone , waarbij de auto ‘te gast’ is (zgn. fietsstraat). Hierbij zullen ook oplossingen gezocht worden voor het parkeren van auto’s.  Hiervoor worden ten zijner tijd bijeenkomsten gehouden.

20.00 uur. ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ sessie:

De voorzitter  heet  burgemeester Tigelaar  welkom en geeft hem het woord; De burgemeester;  We zijn één gemeente  met een diversiteit aan wijken, buurten  en gemeenschappen.  In de visie die Leidschendam-Voorburg wil opstellen gaan we ook  nadenken over hoe je je als gemeente presenteert en samenwerkt. Het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’ heeft al verschillende sessies gehad met maatschappelijke organisaties en veel bewoners in de wijken. Daar is veel informatie uit voort gekomen. Uit deze sessies moet de visie ‘Blik op Leidschendam-Voorburg 2020’ ontwikkeld worden die op 24 oktober door de gemeenteraad wordt besproken.                                                                               De heer Vermeulen van het  team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  legt aan de hand van sheets het programma van deze sessie uit. Deze sheets met vragen komen op de site van Stompwijk.nl/ adviesraad. Foto’s  van de gegeven input worden straks ook op de site van Stompwijk.nl/adviesraad gezet.  Er wordt over de specifiek voor Stompwijk relevante thema’s gesproken. De gespreksleider Leendert Vermeulen sluit de sessie af en geeft het woord aan de burgemeester.

21.45 uur Burgemeester Tigelaar sluit af en bedankt de deelnemers voor hun bijdrage. Hij vindt het mooi om de betrokkenheid van de Stompwijkers te zien en ook vooral dat men trots is op het eigen dorp. De besluitvorming van deze toekomstvisie volgt op 24 en 31 oktober.  Een kort verslag van alle verzamelde informatie wordt door het team ‘Denkt u mee over de toekomst van Leidschendam-Voorburg’  openbaar gemaakt via LV.nl.

22.00 sluiting van de vergadering.

 

Werksessie “Denkt u mee” gemeente Leidschendam Voorburg

Op 31 augustus heeft er op uitnodiging van de gemeente Leidschendam Voorburg een werksessie plaastgevonden in het kader van “Denkt u mee” over het werk van de gemeente. Dit in aanwezigheid van ongeveer 25 personen in het Dorpshuis.

In de bijlage vindt u de presentatie die tijdens deze avond gehouden is. Op basis van de presentatie is een toelichting gegeven op de doelstelling voor de avond.

20170831 Werksessie Stompwijk

Ongeveer 25 aanwezigen hebben daarna in groepen gediscussieerd over een aantal thema’s. De thema’s zijn gekozen uit ongeveer 25 opties, waarbij de aanwezigen aan konden geven welke onderwerpen zij voor Stompwijk belangrijk vinden om aandacht aan te besteden.

De volgende onderwerpen zijn hierna bediscussieerd:

  • Woningbouw
  • Ouderen
  • Onderwijs
  • Sport en recreatie
  • Leefbaarheid in de wijk

Op de onderstaande foto’s de opmerkingen die hierover geplaatst zijn in de groepen.
De resultaten van deze avond, en sessies elders in de gemeente, zullen verwerkt worden in een nieuwe toekomstvisie voor de gemeente.

1e vraag: Wat heeft Stompwijk te bieden aan Leidschendam Voorburg
2e vraag: Wat maakt Stompwijk uniek
Groep 1: Woningbouw en Sport & Recreatie
Groep 2: Woningbouw, Sport&Recreatie en Ouderen
Thema ouderen en Leefbaarheid in de wijken.

 

 

Verslag adviesraadvergadering 14 juni

Verkort verslag van de openbare vergadering van woensdag 14 juni 2017 ( in De Bles).

Deelnemers: · 30 personen

Ingekomen stukken:

  • Mailbericht van Mevr. H. van Dijk mbt woningtoewijzing (huurwoningen) in Stompwijk. Haar ervaring is dat urgentie gevallen uit heel Haaglanden voorrang hebben op inwoners vanuit Stompwijk zelf, die in Stompwijk willen doorstromen naar een huur appartement in Stompwijk. Aktie: Tijdens agendapunt 6 (woononderzoek) wordt dit nader besproken.
  • Hoogheemraadschap van Rijnland mbt het ter inzage leggen van peilbesluiten voor diverse Stompwijkse polders (na te zien op rijnland.net/actueel/bekendmakingen). Voor informatie; www.rijnland.net/wgpzz. of omgevingsmanager; Jos de Wilde, jos.dewilde@rijnland.net.
  • Signaal ontvangen van mevrouw vd Krogt (Oosteinde) mbt de plannen van gemeente Zoetermeer over de bouw van een outletmall ‘HOM’ thv de winkelcentra; Woonhart en Stadshart. Mevr Van der Krogt vreest dat de infrastructuur rond Zoetermeer (in het bijzonder N206) daar niet op berekend is en noemt hierbij de steeds drukker wordende de N206.

Verslag Adviesraadsvergadering van 23 februari 2017 wordt zonder wijzigingen door de Adviesraad vastgesteld.

Afval: de nieuwe manier van inzamelen;                                                                                                                                   Lennert van Dien (gemeente L-V) de heer Dick van Eijk en mevr. Machteld Woudenberg (beiden Avalex) lichtten ‘de nieuwe manier van inzamelen’ toe, waardoor hergebruik van afval wordt bevorderd. Ambitie is om het restafval per inwoner per jaar van 230 kg (2015) drastisch te verlagen naar 100 kg in 2020. De huidige grijze container wordt straks in september alleen voor PMD gebruikt en het restafval zal moeten worden weggebracht. Voor in de bebouwde kom van Stompwijk komt Avalex na de zomer met een voorstel hoe dit georganiseerd gaat worden. Aangezien de loopafstanden tot aan een centrale restafval container te groot zijn in het buitengebied, wordt in september wel de extra (verplichte 4e) restafvalcontainer uitgeleverd en wordt al begonnen met het alternerend ophalen (eens per 2 weken) van het restafval apart (naast de PMD en GFT container). De kern volgt dus later en Avalex gaat met bewoners hierover in gesprek. Na de zomer wordt e.e.a. verder bekend gemaakt.

De heer A. van der Haar gaf aan dat in de dorpen Nieuwkoop/Noorden er drijvende containers zijn. Mevr M. Janson vraagt of er een pasjessysteem kan komen om het afvaltoerisme in te dammen en vraagt of de capaciteit wel voldoende is. Mevr M. Janson ervaart momenteel overlast wanneer de PMD container vol is en het afval naast de container wordt gezet. Hier kunt u de Presentatie afvalinzameling Stompwijk bekijken.

Kulturhus                                                                                                                            

Mevrouw Marian Rood (projectleider gemeente L-V) geeft aan dat de werkzaamheden starten in de zomervakantie, neemt ons mee in de  tijdsplanning en de gehouden bewonersavond. Op Stompwijk.nl. zullen binnenkort ook tekeningen te zien zijn van het gebouw. De voorzitter doet de oproep  om een goede nieuwe naam voor het kultuurhus te verzinnen. Aktie: Namen kunnen worden ingestuurd naar adviesraad-stompwijk@outlook.com.

Woonbehoefteonderzoek

Mevr Mariska Kastelic (RO) en  heer Jeroen vd Ven van gemeente L-V lichtten de informatie toe nav de bijeenkomst in ‘Bles’ op 10 mei. De vraag is nu; hoe ga je nieuwbouwplannen aansluiten op de vraag en op welke locatie? De hoofdlijnen uit deze bijeenkomst zijn; harmonie/gemeenschap is belangrijk, betrokkenheid, ondernemingszin, doorstroming, diversiteit op peil houden, géén grote wijken en betaalbare ruime appartementen. Het onderwerp van Mevr H van Dijk mbt woningtoewijzing van  huurwoningen wordt meegenomen met alle andere informatie uit het dataonderzoek om strategieën te bedenken voor nieuwe woningbouw in Stompwijk. Er is nog een enquête in de maak om de woningbehoefte van  de jongeren te onderzoeken. Gemeente mag namelijk kaders meegeven en kan op deze manier invloed uitoefenen op initiatieven voor woningbouw. Dit woningbehoefteonderzoek is belangrijke onderbouwing voor elk toekomstig bouw initiatief.
Opzet PP bewonersbijeenkomst Stompwijk 10 mei 2017

Lopende zaken: Project Bereikbaar Stompwijk;

Renovatie Stompwijkse weg: Na de eerdere briefwisseling met het College voor het mogelijk ontstaan van zettingsverschillen in de weg op termijn heeft de Adviesraad opnieuw een brief gestuurd op 15 mei. Het gaat hier om de gekozen constructie met het gebruik van buispalen, waardoor de bestrating aan de waterzijde (zgn deksloof) als het ware wordt “onderheid” tov van het middengedeelte van de weg (dat een andere ondergrond heeft). In haar beantwoording (d.d. 16 mei 2017) wordt toegelicht waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en dit stemt de Adviesraad niet gerust. Verdere bespreking vindt plaats in de Klankbordgroep van 20 juni. Het proefvak met de nieuwe bestrating is inmiddels aangelegd.

Verbindingsweg: De verwerving van de gronden voor de verbindingsweg betreft 21 dossiers, voor een aantal wordt nu de administratieve onteigeningsprocedure in gang gezet, dit wordt op 4 juli in de gemeenteraad beklonken. College streeft ernaar om de verwerving door minnelijk overleg in eigendom te krijgen.

Organisatie  Festiviteiten; Voorzitter doet een oproep aan de Stompwijkers om bij het organiseren van festiviteiten rekening te houden met de verschillende werkzaamheden die tegelijkertijd gaan plaatsvinden; Stompwijkseweg afgesloten,  bouwwerkzaamheden Kulturhus en aanleg Verbindingsweg. Hierbij valt te denken aan communicatie over de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

Project Meeslouwerpolder;

Het Adviesbureau “Overmorgen” maakt plannen om het tuinbouwgebied te herontwikkelen en in te richten met  “groen-achtige” activiteiten. Met o.a. toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling kunnen de verouderde opstallen worden opgeruimd, zodat deze plaatsmaken voor enkele bouwkavels. Voor de Adviesraad is het belangrijk dat dit gebied waarde blijft toevoegen aan Stompwijk en dat dit breed gedragen wordt. Aangezien veel grondeigenaren en ondernemers in verschillende fases zitten van hun bedrijfsvoering is het van belang dat hier goede afspraken met elkaar worden gemaakt. Voor alle belanghebbende/betrokkenen dient er straks een acceptabel toekomstbeeld te liggen met een heldere fasering. In haar brief van 14 mei schrijft de Adviesraad aan het College om aandacht te hebben voor de actieve tuinders, zodat zij voldoende ruimte en flexibiliteit houden voor de toekomst.

Algemene rondvraag;  Oproep kandidaten voor de Adviesraad voor de verkiezingen van maart 2018. Voorzitter roept geïnteresseerden op  om zich te melden als kandidaat. Er dienen minimaal 8 kandidaten te zijn, waaruit 7 leden worden gekozen. Zonder 8 kandidaten, gaat het niet lukken om een Adviesraad te formeren. Adviesraad is een officiële commissie die gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en College van B&W kan adviseren over belangrijke onderwerpen die in Stompwijk spelen. Het geeft de mogelijkheid om mee te praten en richting te geven aan wat er voor Stompwijk nodig is. Voor vragen kun je altijd bij één van de zittende Adviesraad leden terecht.

Het complete Adviesraadverslag is na te lezen op Stompwijk.nl

Yvonne van Boheemen (vz Adviesraad)

 

Agenda openbare adviesraad bijeenkomst 14-6 en verslag vorige vergadering

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op woensdag 14 juni 2017 in de ‘Bles’ te Stompwijk.

Agenda 14 juni 2017.

Uitnodiging AR 14-6-17 (link)

20.00 uur              1. Opening en inspreken (graag voor aanvang
aanmelden bij Ank vd Poel)

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 23
februari en doornemen actiepunten.
concept verslag AR 23-2-17 notulen (link)

20.15 uur              4. Presentatie;  Avalex en de nieuwe manier van
inzamelen

21.00 uur               5. Stand van zaken  Kulturhus; presentatie,
tekeningen, planning.

21.45 uur              6. Stand van zaken ‘woonbehoefteonderzoek’

7. Lopende zaken

Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Verslag openbare adviesraad 23 februari

 Verslag van de openbare vergadering van donderdag 23 februari 2017

Aantal toehoorders: 45 (inclusief vertegenwoordigers van team Kulturhus en gemeente LV.

Voorzitter opent om 20.05 de vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Verslag van 15 september jl. wordt vastgesteld. Op de brief over de risico’s van zettingsverschillen van de Stompwijkse weg wordt nog antwoord verwacht vanuit de gemeente. In het gesprek van de Adviesraad met de burgemeester en wethouders is er uitgebreid gesproken over mogelijke woningbouw op diverse plekken in het dorp. Vanuit de gemeente wordt een woonbehoefte onderzoek opgestart.

Presentatie bouwplan Kulturhus

Wethouder Rozenberg leidt dit project in en schetst de planning. Doel van dit project is huisvesting van de Maerten vd Velde school en het dorpshuis, inclusief andere maatschappelijk functies van ons dorp onder één dak. Op 7 maart verwacht hij een collegebesluit over de definitieve gunning van het contract aan Team Kulturhus en rond de zomer de vergunning. Daarna kan snel worden begonnen met de bouw. De Wethouder roept de inwoners op om mee te denken en suggesties mee te geven aan het team Kulturhus. In dit stadium van plannen maken, tekenen en rekenen kan er namelijk nog aangevuld en gewijzigd worden.
Het Team Kulturhus is een consortium van bedrijven (Vebego Groep, St. Gobain Groep, WeKa Daksystemen, Smartscan Factory en Archipel Ontwerpers), die fungeert als partner voor de gemeente en schoolbestuur in het ontwerp, de bouw en exploitatie van het nieuwe Kulturhus.

Eric Vreedenburgh (architect van ‘Archipelontwerpers’) licht de tekeningen toe en geeft aan welke instanties (school, dorpshuis en kinderopvang) gebruik maken van de verschillende ruimtes op de onderlaag, midden -en bovenlaag en hoe er flexibel met de ruimtes kan worden omgegaan. Hij geeft aan hoe hij rekening houdt met de omgeving en oude aanwezige elementen ( oude muur langs de speelplaats, het groen van het Hazepad, het achteruitzicht op de polder en de kerktuin). De volledige presentatie kunt u vinden op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad.

Opzet van het gebouw in het kort: Op de plek van de huidige kleuterschool komt een langwerpig gebouw met een schuine glazen pui met één verdieping (3 bouwlagen). De maatschappelijke functies bevinden zich aan de voorkant op de begane grond. Het achterste deel is voor de school lokalen. De Jeugd sociëteit The BASE in de kelder, samen met een deel van de lokalen en de kinderopvang. Op de bovenste verdieping is er ruimte voor het atelier en de lerarenkamer. Over de ruimtes is goed nagedacht en multifunctioneel ingericht.

Het nieuwe gebouw wordt energie neutraal, voorziet in parkeren op eigen terrein en is rolstoel toegankelijk. Tijdens de bouw blijft het oude schoolgebouw staan, zodat de school zo min mogelijk hinder ondervindt en er geen noodlokalen nodig zijn.

De Adviesraad vraagt aandacht voor de communicatie m.b.t. bouwoverlast en bereikbaarheid met omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen. Het Team Kulturhus heeft hiervoor een communicatieplan in voorbereiding en plant vooroverleg en inloopsessies voor belangstellenden.

Overige lopende zaken;

Renovatie Stompwijkse weg; de BAM begint de werkzaamheden aan de Stompwijkseweg op maandag 25 februari. Dit betekent dat vanaf deze dag voor een jaar de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten. De start van de werkzaamheden is nabij nr. 60. Mevrouw J. Geleijnse is bereikbaar voor vragen via stompwijkseweg@bam.nl en 06-52447425 In het geval van calamiteiten zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Via de ‘stompwijk’ App van de BAM wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven aan de Stompwijkseweg. Voor de officiële aftrap is iedereen uitgenodigd op donderdag 9 maart van 15.00-18.00 uur in “De Bles. “

Verbindingsweg; Het bestemmingsplan is vastgesteld en er lopen nu 3 beroepen bij de Raad van State. De kassen van de familie Goeman zijn inmiddels gesloopt en er zijn gesprekken met de verschillende grondeigenaren. De tekeningen van de weg zijn in te zien via de site van de gemeente. I.v.m. voorbelasting van de grond wordt naarstig naar een nieuwe plek voor de De ’Stal’ gezocht.

Herinrichting van de Dr.v.Noortstraat: er wordt gekeken naar mogelijke nieuwe en tijdelijke parkeerplekken aan of in de buurt van de Dr. van Noortstraat voor de verkeersveiligheid in het dorp. De Adviesraad roept de bewoners op om zelf ook creatief hierin te zijn.

Meeslouwerpolder; Adviesbureau ‘Overmorgen’ heeft in opdracht van de gemeente in verschillende bijeenkomsten met bedrijven, eigenaren, gebruikers en bewoners van de Meeslouwerpolder plannen gemaakt om dit gebied toegankelijker te maken met meer groen en meer gebruiksmogelijkheden. Het deel tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg wordt ingericht met “groene” activiteiten, ruimte voor ruimte en recreatie. Voor het deel tussen de Tuinbouwweg en Huysitterweg worden scenario’s uitgewerkt voor tuinbouw en/of mogelijke woningbouw. In het ten noorden van de Huysitterweg wordt gekeken naar verruiming van de gebruikersmogelijkheden van bedrijven om ook bedrijven van de Stompwijkse weg een plek te kunnen geven.
Deze plannen worden verder uitgewerkt en er vindt overleg plaats met de provincie over de uitvoerbaarheid en toegestane mogelijkheden. Via deze link kunt u nog extra informatie vinden over het project.

Peilbesluiten: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in september 2016 en januari 2017 bijeenkomsten in de ‘Meester’ gehouden voor eigenaren met grond in de polders rondom Zoeterwoude en Stompwijk. Er wordt een nieuw peilbesluit gemaakt. In september was het inventariseren en in januari waren er tekeningen te zien met diverse uitgewerkte plannen en peilbesluiten. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met het Hoogheemraadschap van Rijnland, mailadres; wgpzz@rijnland.net of 071-3063638.

Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.