Alle berichten van trees van velzen

Onze dagen zijn geteld

In de pastorie worden deze maand de laatste Dorpskettingen gemaakt en hiermee komt het eind in zicht van 17 jaar onderdak in een eveneens multifunctioneel gebouw. We gaan ruimte maken voor uitbreiding van de gezondheidszorg. En pakken onze spullen op om 100 meter verder in het Kulturhus onze werkzaamheden voort te zetten.

Een echt eigen plekje is nog lastig, maar nog langer uitstellen kan ook niet. De oplevering van het Kulturhus heeft natuurlijk de nodige vertraging opgelopen waardoor de nood steeds hoger wordt en de redding nabij is.

We zoeken nog hulptroepen om ons op dinsdag 23 april een handje te helpen met de verhuizing van de papiervoorraad en het archief. Dan hebben we nog 6 á 7 planken die vastgeschroefd zitten en eveneens verwijderd moeten worden net als ons werkblad.

Kortom handige handjes zijn gewenst.

Graag aanmelden bij: redactie@dorpsketting.nl.

Petra

Brand, brand

Het kan u niet ontgaan zijn dat gisteravond het oude schoolgebouw in brand stond. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het is al enige weken bekend, dat het onrustig rond de school was. Er wordt jeugd in en rond het gebouw gesignaleerd. Het gebouw heeft kennelijk grote aantrekkingskracht om de ruiten er van in te slaan of in de rotzooi te gaan struinen. Er is om die reden aan de overburen langs het achterpad gevraagd om het gebouw in de gaten te houden en bij onraad de politie te bellen. Zondagavond rond 18.00 uur is er nog gebeld met de politie.

Het onderzoek loopt en de schade is gelukkig beperkt gebleven tot het oude gebouw zelf dat eerdaags toch afgebroken zou worden. Neemt niet weg dat dit met name te danken is aan de zeer gunstige windrichting. Zelfs in Leidschenveen had men last van rook- en stankoverlast. Wat áls de brand was overgeslagen naar het Kulturhus, of de woningen aan de overzijde, of het Pastoors Bos?

Wat te denken van de gigantische kosten die een dergelijk brand met zich meebrengt aan uitrukkende hulpverleningsdiensten zoals brandweer en politie. Zeker bij een opschaling naar grote brand zijn in dit geval alle eenheden vanuit de directe omgeving benaderd voor hulp. De overlast, slechte nachtrust, overuren, angst en slapeloosheid, allemaal factoren die een rol spelen. En de belangrijkste vraag blijft natuurlijk: waar is het allemaal voor nodig?

Foto: Laurens Stade

Petra

Getuigen gezocht

De recherche van de politie zoekt getuigen van een brand in een oud schoolgebouw aan de Doctor van Noortstraat in Stompwijk zondagavond. Rond 19.15 uur ontving de politie een melding van de brand. De omgeving werd afgezet en omstanders werd gevraagd afstand te nemen. De brandweer heeft de zeer grote brand vervolgens geblust.

Omdat getuigen vertelden dat zij enige tijd voor de brand een aantal personen hadden zien wegrennen bij het oude schoolgebouw, houdt de politie er rekening mee dat de brand is aangestoken. ‘Wij zijn daarom op zoek naar meer mensen die iets hebben gezien op zondagavond in de omgeving van de Doctor van Noortstraat.’

Data Fietskring 2019

Zoals beloofd de nieuwe kalender van de fietskring. Iedereen kan mee, met of zonder e-bike. De afstanden zijn ongeveer 25-30 km en het gemiddelde is 17 km/uur. Halverwege drinken we gezellig ergens een kop koffie of thee. De start is om 9.30 bij de kerk in Stompwijk. De eerste keer is woensdag 24 april.

Woensdag     24 april                        Donderdag   9 mei

Woensdag     22 mei                         Donderdag 6 juni – KBO fietstocht

Woensdag 19 juni                            Donderdag 4 juli – Uitgaansdag KBO

Woensdag 17 juli                             Donderdag 1 augustus

Woensdag 14 augustus               Donderdag 29 augustus

Woensdag 11 september          Donderdag 26 september

Woensdag   9 oktober                 Donderdag 24 oktober

Annie van Rijn

Palmpasen

Vandaag Palmpasen, waren er in de kerk allemaal mooie Palmpaasstokken, gemaakt door de kinderen van de Hobbyclub. De kinderen maakten met palmtakjes een rondgang door de kerk. De stokken worden na de kerkdienst rondgebracht bij oudere en zieken in de parochie. Mooi versierd met een brood haantje en eitjes en wat fruit. Een briefje erbij met de betekenis van een Palmpaasstok. Ook ik werd dit jaar bezocht, door een jongetje met zo’n mooie stok. Daar ik z’n naam niet weet, wil ik hem nog via de Dorpsketting bedanken hier voor. Ik kijk er de hele dag naar hoor.

Groetjes R. Olijhoek, van de Akkermunt

29 april of 2 mei: Serious game Nieuwe Driemanspolder

Het klimaat verandert. Piekbuien, veel regen: wat moet je met al dat water? Een kist komt op tafel, maar gaat niet open….. Help! Puzzel je een weg door voorspellingen, bestudeer de mogelijkheden en probeer het water een weg te geven: speel op 29 april of 2 mei de Serious game Nieuwe Driemanspolder!

Op maandag 29 april en donderdag 2 mei is het op verschillende momenten mogelijk een korte serious game te spelen bij de Nieuwe Driemanspolder (tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg). In een game van ongeveer 30 minuten leren jong en oud meer over de waterschappen in Nederland in het algemeen en de Nieuwe Driemanspolder in het bijzonder. Na afloop hebben zij meer inzicht in de complexiteit van het vraagstuk. De game is voor gezinnen met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit. Aanmelden kan tot en met 24 april: www.rijnland.net/onswater

Meer info

Van 29 april t/m 19 mei kunnen jong en oud in de bijzondere wereld van ons water duiken. Ze ontdekken, leren en zien waarom en hoe het hoogheemraadschap van Rijnland het water schoonmaakt en houdt. Dat is bijvoorbeeld het water in de sloot en de zwemplas, maar ook het water dat we doorspoelen in de gootsteen en het toilet. Er zijn activiteiten in Leiden, Katwijk, Driehuis, Aarlanderveen, Langeraar en bij de Nieuwe Driemanspolder (tussen Zoetermeer, Den Haag en Leidschendam-Voorburg).

Meer info over alle activiteiten:

www.rijnland.net/onswater en promotiefilmpje

Bericht over werkzaamheden rondweg

Beste inwoners van Stompwijk,

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg op 3 april j.l. stilgelegd. De reden hiervoor is dat er afschuiving van grond naar de hoofdwatergang langs de Westeinderweg heeft plaatsgevonden. Hierdoor zouden het watersysteem in de polder en het ter plaatse aanwezige gemaal niet goed meer functioneren. Dit is in strijd met de watervergunning die het HHR voor de voorbelasting aan de gemeente heeft verleend. Na overleg met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat er op het tracé langs de Westeinderweg voorlopig geen werkzaamheden en zandtransporten mogen plaatsvinden. Om vertraging in de aanleg tot een minimum te beperken, is gezocht naar alternatieve aanvoermogelijkheden, zodat de werkzaamheden elders op het tracé op korte termijn konden worden hervat. Naar de opvatting van de gemeente en de aannemer is dat mogelijk en verantwoord door de aanvoerroute te verleggen naar de Stompwijkseweg en de zandtransporten via deze weg naar de Huijsitterweg te laten plaatsvinden. Via deze route is het tracé te bereiken zonder door (het concentratiegebied van) de dorpskern van Stompwijk te rijden. De transporten via deze route zijn afgelopen week gestart en omvatten de aanvoer van circa 750 m3 zand per dag. Omgerekend zijn dit circa 30 volle vrachtwagens. Inclusief de terugritten gaat het dan om circa 60 zware transporten per dag.

De gemeente en de aannemer realiseren zich dat deze transporten een aanzienlijke impact op het verkeer en de omgeving van de Stompwijkseweg hebben. Echter beide partijen vonden het nog langer stilleggen van de werkzaamheden niet verantwoord en zien geen andere mogelijkheid om voortgang in het werk te houden.

Vanuit de aannemer en de gemeente is afgelopen week al het nodige gedaan om zoveel mogelijk belanghebbende hierover te informeren. Dat is gebeurd via www.lv.nl, Facebook, meldingen aan de Adviesraad en de Klankbordgroep en brieven aan bewoners langs de route. Daarnaast heeft de aannemer aan de chauffeurs flyers uitgedeeld met het verzoek de route met lage snelheid te rijden. De gemeente en de aannemer zijn niet blij met de ontstane situatie en vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Een aantal mensen heeft haar zorgen geuit over de technische staat van de Stompwijkseweg. De Stompwijkseweg is een openbare weg die geschikt is voor alle zwaar verkeer (zonder aslast beperking) in beide richtingen. Niettemin wordt de staat van de weg in de gaten gehouden en als blijkt dat het niet verantwoord is deze route te gebruiken, zullen de transporten worden gestaakt. Uiteraard zal de oorspronkelijke route langs de Westeinderweg weer in gebruik worden genomen zodra daarvoor toestemming wordt verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

06 53 79 44 55

Eerste stap richting lokaal sportakkoord is gezet

Wethouder Nadine Stemerdink (Sport) ondertekende samen met vertegenwoordigers uit de sport deze week een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord. Dit is de eerste stap om sport en bewegen verder in onze gemeente te verankeren en duurzaam te versterken.

Minister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd, zoals inclusief sporten & bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, een positieve sportcultuur en vitale sport- en beweegaanbieders. Door aan de slag te gaan met een lokaal sportakkoord, wil de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners afspraken maken over hoe die ambities lokaal bereikt kunnen worden.

Subsidieregeling

Voor het realiseren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar. Gemeenten zetten deze in om een sportformateur aan te stellen, die als procesbegeleider de taak heeft om samen met lokale partijen invulling te geven aan het sportakkoord. “We hebben vanuit de Visie op sport en bewegen in de gemeente ingezet op het stimuleren van sport en bewegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, het aanstellen van een beweegcoach voor mensen met een beperking en het instellen van een helpdesk voor verenigingen. Een lokaal sportakkoord sluit hier prima op aan. Een belangrijke opdracht is het inclusief sporten & bewegen verder vorm te geven. Niemand staat in de sport langs de kant!”, vertelt wethouder sport Nadine Stemerdink. Ook voetbalvereniging RKAVV is enthousiast en vertelt “Een lokaal sportakkoord zal naar onze mening perfect passen in de Buurthuis van de Toekomst plannen welke RKAVV heeft.”

Vervolgtraject

Het college heeft samen met GGD Haaglanden, voetbalvereniging RKAVV en Stichting Sport en Welzijn de intentieverklaring, om een sportformateur aan te stellen, ondertekend. Voor het vervolgtraject gaat de gemeente samen met hen en alle andere partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in de gemeente, aan de slag om tot het lokaal akkoord te komen. Het doel is om in dit najaar het lokaal sportakkoord te presenteren en te ondertekenen.