Alle berichten van Stef Verburg

Agenda openbare adviesraad bijeenkomst 14-6 en verslag vorige vergadering

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de openbare Adviesraadsvergadering op woensdag 14 juni 2017 in de ‘Bles’ te Stompwijk.

Agenda 14 juni 2017.

Uitnodiging AR 14-6-17 (link)

20.00 uur              1. Opening en inspreken (graag voor aanvang
aanmelden bij Ank vd Poel)

2. Mededelingen.

3. Verslag vorige Adviesraadsvergadering van 23
februari en doornemen actiepunten.
concept verslag AR 23-2-17 notulen (link)

20.15 uur              4. Presentatie;  Avalex en de nieuwe manier van
inzamelen

21.00 uur               5. Stand van zaken  Kulturhus; presentatie,
tekeningen, planning.

21.45 uur              6. Stand van zaken ‘woonbehoefteonderzoek’

7. Lopende zaken

Algemene rondvraag en afsluiting.

U kunt uw inbreng geven tijdens deze openbare Adviesraadsvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)

Verslag openbare adviesraad 23 februari

 Verslag van de openbare vergadering van donderdag 23 februari 2017

Aantal toehoorders: 45 (inclusief vertegenwoordigers van team Kulturhus en gemeente LV.

Voorzitter opent om 20.05 de vergadering. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Verslag van 15 september jl. wordt vastgesteld. Op de brief over de risico’s van zettingsverschillen van de Stompwijkse weg wordt nog antwoord verwacht vanuit de gemeente. In het gesprek van de Adviesraad met de burgemeester en wethouders is er uitgebreid gesproken over mogelijke woningbouw op diverse plekken in het dorp. Vanuit de gemeente wordt een woonbehoefte onderzoek opgestart.

Presentatie bouwplan Kulturhus

Wethouder Rozenberg leidt dit project in en schetst de planning. Doel van dit project is huisvesting van de Maerten vd Velde school en het dorpshuis, inclusief andere maatschappelijk functies van ons dorp onder één dak. Op 7 maart verwacht hij een collegebesluit over de definitieve gunning van het contract aan Team Kulturhus en rond de zomer de vergunning. Daarna kan snel worden begonnen met de bouw. De Wethouder roept de inwoners op om mee te denken en suggesties mee te geven aan het team Kulturhus. In dit stadium van plannen maken, tekenen en rekenen kan er namelijk nog aangevuld en gewijzigd worden.
Het Team Kulturhus is een consortium van bedrijven (Vebego Groep, St. Gobain Groep, WeKa Daksystemen, Smartscan Factory en Archipel Ontwerpers), die fungeert als partner voor de gemeente en schoolbestuur in het ontwerp, de bouw en exploitatie van het nieuwe Kulturhus.

Eric Vreedenburgh (architect van ‘Archipelontwerpers’) licht de tekeningen toe en geeft aan welke instanties (school, dorpshuis en kinderopvang) gebruik maken van de verschillende ruimtes op de onderlaag, midden -en bovenlaag en hoe er flexibel met de ruimtes kan worden omgegaan. Hij geeft aan hoe hij rekening houdt met de omgeving en oude aanwezige elementen ( oude muur langs de speelplaats, het groen van het Hazepad, het achteruitzicht op de polder en de kerktuin). De volledige presentatie kunt u vinden op www.stompwijk.nl onder het kopje Adviesraad.

Opzet van het gebouw in het kort: Op de plek van de huidige kleuterschool komt een langwerpig gebouw met een schuine glazen pui met één verdieping (3 bouwlagen). De maatschappelijke functies bevinden zich aan de voorkant op de begane grond. Het achterste deel is voor de school lokalen. De Jeugd sociëteit The BASE in de kelder, samen met een deel van de lokalen en de kinderopvang. Op de bovenste verdieping is er ruimte voor het atelier en de lerarenkamer. Over de ruimtes is goed nagedacht en multifunctioneel ingericht.

Het nieuwe gebouw wordt energie neutraal, voorziet in parkeren op eigen terrein en is rolstoel toegankelijk. Tijdens de bouw blijft het oude schoolgebouw staan, zodat de school zo min mogelijk hinder ondervindt en er geen noodlokalen nodig zijn.

De Adviesraad vraagt aandacht voor de communicatie m.b.t. bouwoverlast en bereikbaarheid met omwonenden en ouders van schoolgaande kinderen. Het Team Kulturhus heeft hiervoor een communicatieplan in voorbereiding en plant vooroverleg en inloopsessies voor belangstellenden.

Overige lopende zaken;

Renovatie Stompwijkse weg; de BAM begint de werkzaamheden aan de Stompwijkseweg op maandag 25 februari. Dit betekent dat vanaf deze dag voor een jaar de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten. De start van de werkzaamheden is nabij nr. 60. Mevrouw J. Geleijnse is bereikbaar voor vragen via stompwijkseweg@bam.nl en 06-52447425 In het geval van calamiteiten zijn de hulpdiensten geïnformeerd. Via de ‘stompwijk’ App van de BAM wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de woningen/bedrijven aan de Stompwijkseweg. Voor de officiële aftrap is iedereen uitgenodigd op donderdag 9 maart van 15.00-18.00 uur in “De Bles. “

Verbindingsweg; Het bestemmingsplan is vastgesteld en er lopen nu 3 beroepen bij de Raad van State. De kassen van de familie Goeman zijn inmiddels gesloopt en er zijn gesprekken met de verschillende grondeigenaren. De tekeningen van de weg zijn in te zien via de site van de gemeente. I.v.m. voorbelasting van de grond wordt naarstig naar een nieuwe plek voor de De ’Stal’ gezocht.

Herinrichting van de Dr.v.Noortstraat: er wordt gekeken naar mogelijke nieuwe en tijdelijke parkeerplekken aan of in de buurt van de Dr. van Noortstraat voor de verkeersveiligheid in het dorp. De Adviesraad roept de bewoners op om zelf ook creatief hierin te zijn.

Meeslouwerpolder; Adviesbureau ‘Overmorgen’ heeft in opdracht van de gemeente in verschillende bijeenkomsten met bedrijven, eigenaren, gebruikers en bewoners van de Meeslouwerpolder plannen gemaakt om dit gebied toegankelijker te maken met meer groen en meer gebruiksmogelijkheden. Het deel tussen de Kniplaan en de Tuinbouwweg wordt ingericht met “groene” activiteiten, ruimte voor ruimte en recreatie. Voor het deel tussen de Tuinbouwweg en Huysitterweg worden scenario’s uitgewerkt voor tuinbouw en/of mogelijke woningbouw. In het ten noorden van de Huysitterweg wordt gekeken naar verruiming van de gebruikersmogelijkheden van bedrijven om ook bedrijven van de Stompwijkse weg een plek te kunnen geven.
Deze plannen worden verder uitgewerkt en er vindt overleg plaats met de provincie over de uitvoerbaarheid en toegestane mogelijkheden. Via deze link kunt u nog extra informatie vinden over het project.

Peilbesluiten: Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft in september 2016 en januari 2017 bijeenkomsten in de ‘Meester’ gehouden voor eigenaren met grond in de polders rondom Zoeterwoude en Stompwijk. Er wordt een nieuw peilbesluit gemaakt. In september was het inventariseren en in januari waren er tekeningen te zien met diverse uitgewerkte plannen en peilbesluiten. Voor verdere vragen kan er contact opgenomen worden met het Hoogheemraadschap van Rijnland, mailadres; wgpzz@rijnland.net of 071-3063638.

Rondvraag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.

 

Verslag van de openbare vergadering van donderdag 15 september

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 15 september 2016 gehouden in het Dorpshuis,  Dr. van Noortstraat, te Stompwijk.

Aanwezig:

Adviesraad:                       Yvonne van Boheemen (voorzitter), Stef Verburg, Adrie van Santen, Peter Zandbergen, Ursula van der Voort-Schuijt, Marco Mooijman  en Ank van der Poel-van Santen.

Gemeente:                        De heren Ben van Vliet, Ad de Hoon (omgevingsmanager project Stompwijkseweg / verbindingsweg

Toehoorders:                   ongeveer 15 personen.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de openbare Adviesraadsvergadering.

Verslag van 7 april 2016  wordt zonder wijzigingen door de leden van Adviesraad Stompwijk vastgesteld.

Mededelingen en ingekomen stukken;

Er is een aan de Adviesraad Stompwijk geadresseerde brief met posters binnen gekomen van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Er wordt daarin een actie gepresenteert; Kern met Pit editie 2017. De KNHM vraagt onze medewerking om zoveel mogelijk burgers te bereiken die een idee voor hun buurt of wijk hebben.

Brief van Hoogheemraadschap van Rijnland; uitnodiging  inloopavond waterbeheersing Grote Westeindse polder  en Zwet- en Grote Blankaartpolder. Stef is geweest naar deze inloopavond. Hij doet verslag;  ze zijn bezig om de polders goed in kaart te brengen en daarnaast de bewoners en betrokkenen te peilen naar wensen. Er is geen plan of voorgenomen aanpassing aan het peilbesluit (dat was wel een beetje verwacht gezien de uitnodiging).

 

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De voorzitter Yvonne v Boheemen vraagt de heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, deze avond een presentatie  te geven over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase. Yvonne vraagt de mensen knelpunten en zorgpunten bekend te maken, zodat de Adviesraad een  ’zienswijze’  kan geven op het bestemmingsplan.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de vee-oversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje van  v Kampen naar het achterste noordelijke deel  en de  aansluiting van het pad op de Zustersdijk naar t fietspad. Er zijn onderzoeken gedaan naar verkeer en milieu (geluidsbelasting, verkeerseffecten)en sluipverkeer. Het sluipverkeer is gemeten en geeft als resultaat dat er bij opstoppingen op de A4 er 10% meer verkeer is door t dorp. De Adviesraad wil tzt maatregelen om het sluipverkeer te ontmoedigen. Dhr. Verhagen vraagt of daarbij wel rekening wordt gehouden met de agrariërs die in het dorp moeten zijn. De heren P Ammerlaan en R van Nierop maken de heer Ad de Hoon erop attent dat de aansluiting eind Dr.v.Noortstraat/ N206 (waar de aansluiting van de verbindingsweg moet komen) nu al erg druk is en je er bijna niet tussen kan voegen, vooral richting Zoeterwoude. Zij vragen of er een rotonde komt? Antw.;Deze is niet in het plan opgenomen.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot

29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen, de procedure is; Commissie Openbaar Gebied 29-11-16 , gemeentelijke vaststelling; 13-12-16.

De voorbelasting van de weg is afhankelijk van geotechnisch onderzoek/boringen. De aanbesteding wordt verwacht in Q1 en Q2 2017, de voorbereiding Q3 en Q4 2017. De uitvoeringstermijn van de weg is ongeveer

1 jaar. Het plan vertraagt als er mensen naar de Raad v State gaan, dan wordt het 2019. Yvonne vraagt wanneer er een definitief ontwerp is. Antw.; de aannemer moet een ontwerp maken aan de hand van eisen van de gemeente, zie Beeldkwaliteitsplan. Stef vraagt wanneer je kan reageren, zienswijzen of bezwaren kan indienen. Antw; bij het definitief ontwerp is er een punt van inspraak/invloed. En er komt ook een vergunningsprocedure.

Ad de Hoon geeft ook een paar reacties die gegeven zijn op de inloopavond 1 september;  andere aantakking van t noordelijke deel van t Laantje van v Kampen, of er een nulmeting wordt gedaan voor de voorbelasting? , hoe om te gaan met de vee-oversteken, hoe gaan de langzaamverkeersaansluitingen eruit zien, wordt t fietspad vanaf t Laantje doorgetrokken naar de Westeindseweg(de Hel) ?, in de Nieuwe Vaart en de dijk erlangs zijn diverse nutsvoorzieningen voor t Laantje, hoe 30km zone af te dwingen(hoe harder er gereden wordt hoe meer geluid).

 

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden. De renovatie zal dit najaar van start gaan en volgens planning in 2017 voltooid worden.

De heer Ad de Hoon laat ook diverse plaatjes van de renovatie van de Stompwijkseweg zien waarbij uitgelegd wordt hoe de kade eruit gaat zien,de bestrating, welke materialen er gebruikt gaan worden.  Dhr. Verhagen vraagt of ook de kabels en leidingen vervangen gaan worden. Antw; Nee, Stedin gaat wel gedeeltes vervangen. Dunea doet niets. De kantopsluiting aan de huizen/landkant krijgt een waterafvoer terhoogte van de erven en de huizen. Vraag; is er iets bekend over afsluitingen tijdens de werkzaamheden?  Antw.; de aannemer gaat dit met de plannen bekend maken, en maakt ook een app hiervoor.  Vraag; wat is het verschil tussen BAM en de andere aannemers die hebben ingeschreven? Antw; BAM maakt een ankerloze kade de anderen met ankers en de weging van de aanbiedingen was ; kwaliteit 50% en prijs 50%. Yvonne bedankt Ad voor de uitleg/presentatie.

 

Kulturhus

De aanbesteding van dit voorjaar is nog niet afgerond. Er waren bij de initiële aanbesteding geen inschrijvingen. Momenteel voert de gemeente onderhandse onderhandelingen met partijen die geïnteresseerd zijn, op basis van het bestek. Doel is om hiermee alsnog tot een partij voor realisatie en exploitatie te komen. Deze onderhandelingen zouden dit najaar afgerond moeten zijn om vervolgstappen te kunnen nemen.

 

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de herontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. Simone Romijn vraagt of dit gebied ook herverkavelt wordt. Antw.; dit zit ook in dit plan. De bestemming blijft tuinbouw maar volgens de gemeente is uitbreiding/verbreding  van de bestemming mogelijk en wenselijk. De gemeente heeft geen geld beschikbaar hiervoor maar geeft wel medewerking.

 

Actiepunten besproken;

De hoeveelheid stroomstoringen valt mee.

Stand v zaken fietspad Oosteinde(N206); Adviesraad heeft weer aandacht gevraagd voor t onderhoud (verzakkingen/klepelen). We gaan weer in samenwerking met bewoners aandacht vragen voor de onveiligheid van dit gedeelte.

Geluidsoverlast van de rotonde Meerlaan/N206; de Adviesraad heeft een brief geschreven naar de gemeente. Antw.; het valt binnen de normen.

Bouw Wilsveen 17; Marco legt uit wat er aan de hand is. Een buurman van het perceel  maakt bezwaren namens de mede omwonenden. Volgens hen heeft de gemeente niet  gecommuniceerd  met de buren. Inmiddels is het ruimtelijk kader vastgesteld, er loopt nu de bestemmingsplanprocedure, daarna de vergunningen. De bewoners gaan 3 oktober een petitie aanbieden. De Adviesraad volgt het proces.

 

Rondvraag;

Dhr. Verhagen; hoe ver is het met t bestemmingsplan ‘Kern Stompwijk’? de inzage en zienswijze termijn was tot en met juni. De zienswijzen zijn nu in behandeling.  Als t afgerond wordt,  wordt t aangekondigd (in de Dorpsketting) De Adviesraad volgt t proces.

 

21.50 uur; de voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de belangstellenden voor hun aanwezigheid,

steun en kritische noot.

 

Kort verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad 15 september

Stompwijk van donderdag 15 september 2016

Aantal toehoorders: 15 personen

De volgende punten zijn besproken:

Presentatie  Infrastructuur / Bereikbaarheid Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie  over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan nieuwe Verbindingsweg Stompwijk. Onderdelen van het plan zijn; Stompwijkseweg, Dr.v.Noortstraat en de verbindingsweg 1e en 2e fase.

De heer Ad de Hoon legt in t kort uit waar dit plan voor gemaakt is; de ontlasting van de dorpskern en de bereikbaarheid verbeteren.  Aan de hand van  het ‘Beeldkwaliteitsplan Bereikbaar Stompwijk Verbindingsweg’ legt de Ad de Hoon uit hoe de verschillende kruisingen, bruggen, wegen, en omgeving eruit gaan zien. Er zijn nog verschillende problemen waar een oplossing voor gezocht wordt. Zoals de veeoversteekpunten aan de Westeindseweg, de aansluiting/oversteek langzaamverkeer aan t Laantje v Kampen naar het achterste deel.

Het bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de weg juridisch mogelijk te maken. Het ligt ter inzage tot 29 september 2016, tot deze datum kunt u een zienswijze indienen.

Woensdagmiddag 14 september was er een feestelijke bijeenkomst op boerderij ’Akkerlust’ waar de ondertekening  van het contract voor de renovatie van de Stompwijkseweg  met bouwer BAM en de gemeente plaatsvond in t bijzijn van genodigden en omwonenden.

Kulturhus

De aanbesteding wat voor de zomer plaats vond, is niet goed gegaan, de gmeente is nu met verschillende bouwers in onderhandeling.  Zoals het er nu uitziet is de exploitatie een knelpunt.

Meeslouwerpolder

Met projectbureau  ‘Overmorgen’ zijn  er in opdracht van de gemeente verschillende gesprekken  en 3 bijeenkomsten geweest met tuinders, eigenaren en gebruikers van de Meeslouwerpolder over de toekomst van dit gebied. Er zijn ideeën geopperd over recreatie, uitbreiding glas enz. Het is een beginfase van de ontwikkeling van dit gebied wat een nieuwe impuls krijgt bij en aanleg van de verbindingsweg. de bestemming blijft tuinbouw maar volgens de Provincie is uitbreiding van de bestemming mogelijk en wenselijk.

Voor de overig besproken punten, zoals Oosteinde-fietspad, bestemmingsplan Kern Stompwijk, de bouw in Wilsveen verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site.

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad, Ank van de Poel (adviesraad-stompwijk@outlook.com)

 

Onderzoek sluipverkeer door ons dorp

logo-ar

 

 

Bericht vanuit de Adviesraad:

Met het project bereikbaarheid Stompwijk, is er verschillende keren aandacht gevraagd om een onderzoek te doen naar het sluipverkeer door ons dorp. Dit onderzoek heeft in juni 2016 plaatsgevonden. De conclusie was het onderzoeksbureau Bureau Goudappel Coffeng Adviseurs Mobiliteit  was dat de toename van 10% extra weggebruikers (gemiddeld 271 voertuigen per dag) van het totale verkeersaanbod geen aanleiding geeft om extra maatregelen te nemen tegen het sluipverkeer. Dit verkeersonderzoek is te lezen via deze link.

Met de bespreking van dit onderzoek in de Klankbordgroep is door verschillende leden nadrukkelijk gereageerd dat men zich niet kon vinden in deze conclusie. Het gaat hier namelijk ook om de beleving van deze overlast en de gevolgen hiervan op de verkeerveiligheid in ons dorp.

Vorige week stond al een artikel over de zorgwekkende situatie in het dorp van een verontruste bewoonster van de Dr van Noortstraat. Met de vallende blaadjes, het slechter wordende weer en het steeds erger wordende  file leed op de A4, wordt deze situatie in het dorp alleen maar erger.  Handhaving van de 30 km zone in het dorp en verkeerveiligheid is een zaak van de Politie.

 

Yvonne van Boheemen