Alle berichten van Redactie Dorpsketting

Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag vrijgegeven

Hoe komen we stap voor stap van het gas af? En hoe boren we andere energiebronnen aan? Antwoord op deze vragen is te lezen in de vorige week vrijgegeven concept regionale energiestrategie (RES). De RES is opgesteld door alle gemeenten in onze regio. Astrid van Eekelen, wethouder duurzaamheid: “Alleen door samen te werken kunnen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat doen we met de regio, maar ook met organisaties, instellingen en inwoners in onze eigen gemeente.” De concept RES energieregio Rotterdam Den Haag is klaar voor de verzending aan het Nationaal programma RES (NPRES).

De RES geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen in onze regio. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. In de hele aanpak is draagvlak van omwonenden belangrijk, zeker als de plannen concreter worden. Astrid van Eekelen: “De concept RES is een tussenstand. Er is nog veel werk te verrichten, maar onze ambitie is duidelijk. De komende tijd gaan we aan de slag met de verdere uitwerking met een stip op de horizon in 2030. Tegelijkertijd werken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen ook aan een lokale vertaling voor onze eigen gemeente, de lokale energie strategie (LES).“ Vanwege de coronacrisis gebeurt dit de komende tijd digitaal.

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen

In onze regio is het potentiele aanbod van restwarmte en geothermie (warmte uit de aarde) bijna twee keer zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. De gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch. Daarom zet ze in op isoleren en een regionale warmte-infrastructuur.

Van regio naar Nederland

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s die allemaal een plan maken voor hun eigen regio. Alle plannen samen maken het Nationaal Programma RES en moeten ervoor zorgen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Via een wensen en bedenkingenprocedure wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept RES. Het Nationaal Programma RES zal alle RES-programma’s doorrekenen en hier op 1 februari 2021 een terugkoppeling op geven. Op basis van de concept RES en de reacties daarop van de 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders wordt daarna gewerkt aan een definitieve RES (de RES 1.0).

Agnes’ wekelijks praatje

“Iemands mooiste bezit is niet een hoofd vol kennis,

Maar een hart vol liefde, een luisterend oor en de

bereidwilligheid om te helpen……”

Deze spreuk kwam afgelopen week op mijn pad en ik vond hem te mooi om er niets mee te doen. Zeker in deze tijd, waarin alles nog onzeker is en niemand weet waar het Corona virus naar toe gaat, het liefst weg natuurlijk, maar voor hetzelfde geld blijft het nog heel lang rondzweven.

Afgelopen week heb ik nog een paar van onze leden gesproken, gewoon zomaar even een praatje hoe het gaat en dan merk je dat men nog steeds blij is als men iemand spreekt en dat er aan hen gedacht wordt. Het is net dat kleine beetje extra wat een dag weer goed kan maken. Positief blijven, het wordt zo makkelijk gezegd maar op sommige momenten is dat zo moeilijk.

Andersom ook het geval hoor, ook ik ben blij als er iemand belt of iets voor mij wil doen.

Een hele stap voor mij was de afspraak met een vriendin voor een kopje koffie/thee. Oh, wat vond ik het eng, maar oh, wat wilde ik het graag. Het heeft me zo verschrikkelijk goed gedaan, een bezoekje wat stelt dat nou eigenlijk voor denk je dan, maar voor mij was het iets heel groots en heel bijzonder. Het heeft mij ook weer over een stukje angst heen geholpen.

Even terugkomend op de spreuk waar ik mee begonnen ben, ondanks alles denk ik dat we heel ‘rijk’ zijn geworden en dan bedoel ik niet in geld maar in het helpen van elkaar, het denken aan elkaar, niet meer alleen maar ikke, ikke, ikke en de rest kan ………

Dat is dan toch weer de mooie andere kant van een heel vervelend iets. Ik hoop dan ook dat we dit vast kunnen houden, we zijn niet alleen op de wereld, het draait niet alleen maar om zoveel mogelijk spullen, dure vakanties of mooie kleren. Nee, er zijn veel belangrijkere zaken, dat hebben we nu wel ondervonden.

Zoals vorige week geschreven gaan we in de maand juni voor het eerst weer vergaderen en natuurlijk zal het belangrijkste punt zijn of en hoe we straks eventueel kunnen opstarten. Wanneer dat is dat is nog koffiedik kijken maar als het mag willen we natuurlijk ook graag goed voorbereid zijn zodat we zo snel mogelijk kunnen starten. We hebben al een aantal ideeën van onze leden gekregen maar er kunnen er altijd nog meer bij. Dus heeft u een idee, schroom niet en geef ze aan ons door. Dat mag aan ondergetekende ( 06-43412445) of aan onze voorzitter Trees (tvvstompwijk@live.nl). Hoe meer hoe beter.

Een lieve groet namens het bestuur van de Ouderen Soos Stompwijk,

Agnes

Secretaris

Beste Dorpsgenoten,

Hierbij willen wij graag het donateurschap van onze vereniging onder uw aandacht brengen. Als sportvereniging doen wij er alles aan om de vele leden die onze vereniging telt (ruim 600), tegen betaalbare contributies plezier te laten beleven aan de vele takken van sport die op ons mooie complex mogelijk zijn. Door bijdragen van onze sponsors en donateurs hebben wij tot dit seizoen alle contributies op redelijk peil kunnen houden.

Mogelijk was u niet op de hoogte dat u onze vereniging met een donatie kunt ondersteunen. Daarom willen wij dit bij u onder de aandacht brengen.

Extra vervelend voor onze vereniging is dit jaar natuurlijk de Corona-crisis, die ook onze vereniging raakt: minder wedstrijden en dus tijdelijk geen kantine-inkomsten meer.

Mocht u het leuk vinden om Stompwijk’92 ook te ondersteunen, dan kunt u dit doen door een willekeurig bedrag te storten op onze bankrekening NL21RABO0375336036 t.n.v. Stompwijk’92 te Stompwijk onder vermelding van: “Donatie 2020”. Wij hopen dat u Stompwijk ’92 een warm hart toedraagt en zijn u dankbaar voor uw bijdrage.

Namens het bestuur van Stompwijk ’92, de Sponsor Commissie

Tekort jaarrekening 2019 lager dan verwacht

Het college van B&W heeft de jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het resultaat is bijna drie miljoen positiever dan in de begroting verwacht.  De gemeente sluit 2019 af met een tekort van circa € 4,1 miljoen, waar in de loop van vorig jaar nog van een tekort van bijna € 7,0 miljoen werd uitgegaan. De gemeenteraad stelt de jaarrekening op 7 juli 2020 vast.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “We werken hard aan het op orde brengen van de gemeentefinanciën. Het jaar stond in het teken van keuzes maken, uitgaven beperken en tegelijkertijd investeren in de samenleving. Dat heeft er gelukkig toe geleid dat we het tekort konden beperken. In dit voorjaar ontvingen we de opbrengst van de Eneco-aandelen. Hierdoor zijn onze reserves ruim voldoende om het overblijvende tekort op te vangen. Leidschendam-Voorburg heeft, net als vele andere gemeenten, al enkele jaren te maken met structurele financiële tegenvallers, zoals de kosten van jeugdhulp. We sluiten 2019 positiever af dan verwacht, daar kijk ik goed op terug. Maar we kijken behoedzaam naar de toekomst, zeker nu de coronacrisis financiële sporen achterlaat.”

Positieve resultaten in 2019

De gemeente Leidschendam-Voorburg legt met de jaarrekening financiële verantwoording af voor het eerste volledige jaar van deze bestuursperiode en boekten een aantal mooie resultaten. Zo werden de eerste positieve gevolgen van de maatwerkaanpak per wijk op het gebied van afvalinzameling zichtbaar. Er zijn 79 mensen uit de bijstand gestroomd en de tekorten op de bijstandsbudgetten namen af. Er werd gewerkt aan de energietransitie, onder andere door het woningeigenaren makkelijker te maken om hun woning te verduurzamen. Daarnaast verwachten we van een aantal zaken komend jaar of komende jaren resultaten. Denk aan de start van de nieuwe subsidiesystematiek en het vormgeven van burgerparticipatie.

De jaarrekening 2019 is vanaf 29 mei 2020 te bekijken via lv.nl/jaarverslag.

Subsidiestrategie voor 2021 aangepast

De gemeente is voornemens om de subsidiestrategie voor 2021 aan te passen. De partners aan de subsidietafels maken geen meerjarenplan voor 2021/2022, maar gaan volgend jaar uit van de plannen die zij voor 2020 maakten, aangevuld met een addendum. Op deze manier kunnen zij beter inspelen op de uitdagingen bij partners en inwoners die door de coronacrisis veroorzaakt zijn.

De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met zogenoemde subsidietafels. Organisaties die activiteiten aanbieden rond een bepaald thema, gaan met elkaar in gesprek om het aanbod op elkaar af te stemmen. Op basis van de gesprekken maken de organisaties samen één plan met daarin alle activiteiten die zij willen gaan uitvoeren en hoe de beschikbare subsidiemiddelen verdeeld zouden kunnen worden. De tafels zouden vanaf maart samenkomen om hun plannen voor 2021 en 2022 te maken. Door de maatregelen die zijn afgekondigd door het Rijk, is het echter niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Daarnaast komen de maatschappelijke-, culturele- en onderwijspartners ineens voor andere uitdagingen te staan. Lopende activiteiten moeten vaak worden aangepast of worden gestaakt. Daarnaast is het nog lastig om in te schatten welke effecten de coronacrisis op de lange termijn op de samenleving heeft en welk (ondersteunings)aanbod daar het beste bij past. Deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing voor de subsidietafels 2021/2022.

Uitvoeringsplannen verlengd

Het college heeft besloten dat de uitvoeringsplannen voor 2020 met één jaar worden verlengd en worden aangevuld met een addendum. Dit is dan het plan voor 2021. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Iedereen is nog druk bezig om, voor zover we dat al kunnen overzien, in kaart te brengen welke effecten deze crisis op de lange termijn heeft. Zowel voor de behoefte van onze inwoners, als voor welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Een addendum biedt mogelijkheden om hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Bovendien ontstaat zo ook de mogelijkheid om het aanbod van nieuwe partners mee te nemen.”

Vanaf maart 2021 gaan de subsidietafels aan de slag met een meerjarenplan voor 2022/2023. Nieuwe partners die daarvoor willen aansluiten kunnen zich van 1 januari tot 1 maart 2021 aanmelden.

De raad wordt bij de eerstvolgende vergadering in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij deze aanpassing. Het college zal deze wensen en bedenkingen nog voor de zomer meenemen bij haar definitieve besluit.

Subsidietafels

De subsidietafels zijn vormgegeven rond de thema’s Opgroeien en opvoeden, Financieel zelfredzame en digi- en taalvaardige inwoners, Basisvaardigheden en talentontwikkeling, Zelfredzame inwoners en Betrokken en Inclusief. Lees meer over deze thema’s en over de andere subsidies die de gemeente Leidschendam-Voorburg verstrekt via www.lv.nl/subsidies.

VVD en GBLV tegen nieuwe windturbines

VVD en GBLV, samen een meerderheid in de gemeenteraad, willen niet dat er in de gemeente windturbines worden geplaatst. B&W hadden voorgesteld er één tot vier neer te zetten in het kader van de energie omwenteling.

De houding van beide fracties bleek tijdens een bespreking van de Lokale energie strategie in een commissie van de gemeenteraad. Volgens VVD-fractieleider Louise Kortman is de plaatsing van windturbines ‘onwenselijk’ en  ‘niet mogelijk’. Zij verwees naar de ervaringen met de Haagse windturbine aan de A4 bij de Zeeheldenwijk. Er is volgens haar geen plek in de gemeente voor de windturbines. Ook niet in de Zoetermeerse Meerpolder of langs de A4; plekken die B&W hadden uitgekozen.

Monica Velù (GBLV) noemde de plaatsing van windturbines ‘onbespreekbaar’. Zij noemde daarbij dezelfde argumenten als haar VVD-collega. GBLV was ‘met stomheid geslagen’ door het voorstel van B&W windturbines te willen neerzetten.

Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen stelde dat het slechts om ‘een idee’ ging. Als locaties voor plaatsing noemde zij alleen een strook langs de A4 tussen De Star in Leidschendam en natuur- en recreatiegebied Vlietland.

De wethouder waarschuwde dat bij het afwijzen van windturbines de provincie en/of de rijksoverheid de gemeente kunnen dwingen ze toch neer te zetten maar dan op hun voorwaarden.

Verder wees zij erop dat het niet plaatsen van één windturbine betekent dat de dan ontbrekende energie op andere wijze opgewekt moet worden. Dat zal dan moeten middels zonnepanelen. Het gaat dan echter wel om een oppervlakte van 25 voetbalvelden aan zonnepanelen per windturbine. Dat wil zeggen zonnevelden vanaf De Star tot aan Vlietland. Van Eekelen gaf verder aan dat zij het anders wil doen bij de Haagse windturbine. Niet van bovenaf beslissen maar alleen plaatsen als er draagvlak is bij de inwoners en zij mede-eigenaar worden van de windturbine, minimaal voor 50 procent maar dat zou ook 100 procent kunnen worden.

Woordvoerders van de overige fracties wierpen geen blokkades op voor de komst van windturbines in de gemeente.

Wethouder Van Eekelen gaf aan dat B&W een groot deel van de 140 miljoen euro die is binnengekomen uit de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco, willen gaan gebruiken om de energie omwenteling te financieren, bijvoorbeeld door subsidies voor inwoners. ‘We laten niemand in de kou staan, iedereen moet mee’, zo stelde zij in antwoord op vragen over de betaalbaarheid van de omwenteling met name voor mensen met geen of weinig geld. De wethouder hield vast aan woningisolatie tot label B in plaats van C zoals provincie en rijksoverheid hanteren. Door B te gebruiken heeft de woning minder energie nodig en komen er meer bronnen in beeld dan bij label C, aldus de wethouder. Van Eekelen toonde zich huiverig over de aansluiting bij een Haags warmtenetwerk. Een warmtenetwerk is complex, vraagt veel ondergrondse ruimte en is duur, betoogde zij. Warmte moet het gasgebruik gaan vervangen.

Een fleurig Stompwijk …..

Vorige week is ons dorp weer prachtig in de bloemen gezet, dit op initiatief van Petra. Wat steekt zij toch veel energie in het opvrolijken van Stompwijk en de dorpsgenoten. Een compliment naar haar toe is zeker op zijn plaats.

Het is namelijk niet alleen het ophangen van de planten, maar ook ervoor zorgen om het financiële plaatje rond te krijgen met de diverse instanties. Het regelen van teams die de planten de lange, hopelijk warme maar niet te hete, zomer van een slokje water voorzien. Anders zouden de bloemetjes het niet lang uithouden.

De afgelopen coronamaanden werd er elke zaterdag opgetreden bij de flat aan de Pinksterbloem en op de Akkermunt om de ouderen een hart onder de riem te steken. En afgelopen zaterdag was de groep de LOVEBELLS actief op maar liefst 10 plekken in het dorp, overal waren er mensen benaderd om mee te werken en wie heeft daar voor gezorgd? Petra. En wat was het leuk en gezellig. 

De aftrap was in de ochtend bij de 3 Molens, in de tuin van Jan en Henny op molen 1, daarna ging de groep richting dorp om bij de Knip  bij de Stompwijkse kaasboer Melissa te spelen, door naar de tuin van vader Wim en Dorien, het dorp in bij Wim en Ria, El en Ank, Hanny in de van Santhorststraat, de speelplaats daar, Joost en Annemarie aan het Oosteinde en nog een aantal plekken waar overal een kort maar geweldig optreden was. Het hele dorp heeft deze keer dus mee kunnen genieten van dit muzikale zaterdag corona tuinconcert van de Lovebells.

Petra bedankt voor jouw tomeloze inzet om, in deze lastige tijd waarin veel mensen aan huis gebonden zijn, jij het mogelijk maakt dat zij even vrolijk mee kunnen zingen.

Ria Luiten  

55 Jaar huwelijk!

Dick en Toos Oudshoorn– v.d. Berg waren op 13 mei 55 jaar getrouwd! Omdat Dick sinds een jaar in verzorgingshuis Emmaus woont mocht Toos, na een hele lange tijd, op deze bijzondere dag als enige uitzondering bij Dick op bezoek met de nodige voorzorgsmaatregelen. De kinderen en kleinzoon vierden dit feestje vanachter het raam met hen mee.

Ook namens de redactie van harte gefeliciteerd!