Inzet voor Stompwijk; een vitale kern in het groene hart

logo-grootInzet voor Stompwijk; een vitale kern in het groene hart

Behoud van voorzieningen in en verbetering van de leefbaarheid van Stompwijk en het buitengebied zijn onderwerpen die bij de gemeenteraad in de afgelopen periode diverse keren aan de orde zijn gekomen. Een belangrijk kader wordt hierbij gevormd door de Integrale Gebiedsvisie ‘Een vitale kern in het groene hart’, opgesteld in 2007. Dit is ook voor de Adviesraad een belangrijk kader voor haar inzet.

Onderdelen van deze gebiedsvisie zijn ook verankerd in andere richtinggevende documenten van de gemeente, bijvoorbeeld de Structuurvisie Ruimte voor Wensen 2020 herijking 2012. Enkele zaken uit de Integrale Gebiedsvisie zijn inmiddels expliciet opgepakt en/of in een eindfase van besluitvorming zoals de Verbindingsweg en het Kulturhus.

Andere projecten zitten nog in een oriënterende fase of staan op een lager pitje, maar zijn nog steeds zeer gewenst voor de realisatie van een vitale kern in het groene hart voor zowel bewoners als ondernemers.

De Adviesraad zet zich in voor de belangen van Stompwijk en het buitengebied en heeft een adviserende en stimulerende rol richting gemeente. De besluitvorming ligt bij het college en de raad. Daarom vragen wij u, als politieke partij, om in uw programma’s, en vervolgens in het collegeprogramma expliciet doelstellingen voor Stompwijk en het buitengebied op te nemen.

In dit schrijven brengen wij graag de wensen vanuit Stompwijk en het buitengebied onder uw aandacht die van belang zijn voor de periode 2014-2018.  Wij hebben deze gegroepeerd in de volgende vier thema’s: Wegen, Wonen, Welzijn en Werken.

 1. Wegen

Infrastructuur is een van de grootste uitdagingen binnen Stompwijk en het buitengebied. Belangrijke doelstellingen zijn:

 • Ontlasten kern Stompwijk van (vracht)verkeer
 • Realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr v.Noortstraat te ontlasten
 • Gedegen onderhoud aan bestaande wegennet (ter voorkoming van problemen zoals ontstaan op de Stompwijkseweg).

Projecten die opgepakt moeten worden zijn:

 • Duurzame reconstructie en herinrichting van Stompwijkseweg en Dr. Van Noortstraat (incl. parkeermogelijkheden)
 • Realisatie Rotonde N206 en extra fietstunnel onder N206
 • Fase 1 verbindingsweg; van N206 tot Huyssitterweg
 • Fase 2 verbindingsweg; Huyssitterweg en verder
 1. Wonen

Stompwijk wordt gekenmerkt door z’n kleinschaligheid. Een groot goed. Echter, voor het behoud van voldoende voorzieningen is het wel van belang dat het dorp zich op korte termijn verder kan ontwikkelen. Het voortvarend oppakken en afronden van het  bestemmingsplan voor de kern Stompwijk, is een belangrijke voorwaarde hiervoor. Met name het realiseren van betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen zijn van belang. Hiermee stimuleren we doorstroming en ontstaat er een kans voor jongeren om zich in Stompwijk te vestigen, zodat ook de verdere vergrijzing een halt toegeroepen kan worden.

 1. Welzijn

Behoud van voorzieningen is een belangrijke doelstelling voor ons dorp. Middels het realiseren van het Kulturhus wordt er een belangrijke stap in de goede richting gezet.  Ook het huidige rijke verenigingsleven zorgt voor de nodige vitaliteit van Stompwijk.  Hierbij is wel van belang dat vanuit de gemeente oog is voor de kleinschaligheid van ons dorp en maatwerk soms vereist is om het voortbestaan van voorzieningen te waarborgen.

Tevens is een goede bereikbaarheid van belang voor burgers en ondernemers. Hierbij gaat het zowel om infrastructuur, openbare vervoer maar zeker ook om digitale bereikbaarheid zoals breedband en glasvezel. Ook in het buitengebied is de realisatie hiervan van groot belang!

 1. Werken

Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om in Stompwijk en het buitengebied te kunnen bestaan. Juist de huidige bedrijven zijn de economische dragers van Stompwijk en het buitengebied. Zij zorgen voor werkgelegenheid, stageplekken, vakantiewerk en het sociale netwerk. Tevens sponsort het Stompwijkse bedrijfsleven de verenigingen en vele andere activiteiten die in Stompwijk georganiseerd worden. Kortom het bedrijfsleven houdt Stompwijk vitaal!

Het is van belang dat de gemeente bedrijven op een adequate wijze faciliteert, zodat zij een gezonde toekomst hebben in ons dorp en in het buitengebied. Ook hier is maatwerk soms een vereiste.  Een aantal zaken die hoog op de agenda staan:

 • Zoeken naar oplossingen voor verkeersintensieve bedrijven aan de Stompwijkseweg en de Dr.v.Noortstraat
 • Ruimte voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven als dragers van het agrarisch gebied
 • Herontwikkeling bestemmingsplan tuinbouwgebied
 • Ontwikkelen bedrijventerrein aan Huyssitterweg
 • Meer aandacht voor het ontwikkelen van recreatie en toerisme

Middels uw inzet voor deze 4 speerpunten kan Stompwijk en het buitengebied leefbaar en vitaal blijven!

 

Dorp van het dorstige hert