Geachte bewoners van Stompwijk,

Bij KWS en de gemeente komen vragen en reacties binnen over de afsluiting van de Doctor van Noortstraat ter hoogte van de Tuinbouwbrug. In dit bericht geef ik u daarom een korte toelichting op deze afsluiting.

Noodzaak en periodes van afsluiting

De afsluiting is noodzakelijk om de nieuwe Tuinbouwbrug veilig te kunnen bouwen. KWS en de gemeente hebben met elkaar kritisch naar de momenten en tijdsduur van de afsluitingen gekeken. In de bewonersbrief van 18 december 2020, zijn de periodes aangegeven dat de weg is afgesloten. Volledigheidshalve zijn dat de volgende perioden:

Maandag 04 januari t/m vrijdag 22 januari

Donderdag 28 januari t/m dinsdag 02 februari

Woensdag 10 februari

Woensdag 10 maart t/m dinsdag 16 maart

Voetgangers, fietsers en hulpdiensten

Om te voorkomen dat fietsers, voetgangers en (incidenteel) de hulpdiensten moeten omrijden, is de doorgang voor deze verkeersdeelnemers gefaciliteerd door middel van een zogenaamde by-pass. Daarvoor is een lichte platenverharding op een zandlaag aangebracht op de bovenkant van de dijk.

Waarom geen auto’s en (lichte) vrachtauto’s

De aangebrachte verharding is niet geschikt voor (structureel) gebruik door auto’s en vrachtauto’s. Dan zou de verharding ruimer en aanzienlijk zwaarder (met fundering) moeten worden uitgevoerd. In de afweging van voorbereidingstijd (technische voorbereiding en voorbelasting), de daarmee gemoeid zijnde kosten (in relatie tot de duur van de afzetting), de benodigde particuliere grond (moet in de oorspronkelijke staat worden terug geleverd) en de risico’s voor de dijk (de druk op het dijktalud zou fors worden vergroot) is – mede na afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland – daarvan afgezien.

Tot slot

Zoals beschreven is de wegafsluiting noodzakelijk om aanleg van de nieuwe Tuinbouwbrug verantwoord te realiseren. KWS en gemeente trachten omleidingen zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij vragen dan ook uw begrip daarvoor. Dringend verzoeken wij om de geplaatste borden en hekwerken niet te verplaatsen. Dit voorkomt onveilige verkeerssituaties.

Namens KWS en gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk