Concept Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag vrijgegeven

Hoe komen we stap voor stap van het gas af? En hoe boren we andere energiebronnen aan? Antwoord op deze vragen is te lezen in de vorige week vrijgegeven concept regionale energiestrategie (RES). De RES is opgesteld door alle gemeenten in onze regio. Astrid van Eekelen, wethouder duurzaamheid: “Alleen door samen te werken kunnen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat doen we met de regio, maar ook met organisaties, instellingen en inwoners in onze eigen gemeente.” De concept RES energieregio Rotterdam Den Haag is klaar voor de verzending aan het Nationaal programma RES (NPRES).

De RES geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen in onze regio. Daarbij is rekening gehouden met leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteiten. In de hele aanpak is draagvlak van omwonenden belangrijk, zeker als de plannen concreter worden. Astrid van Eekelen: “De concept RES is een tussenstand. Er is nog veel werk te verrichten, maar onze ambitie is duidelijk. De komende tijd gaan we aan de slag met de verdere uitwerking met een stip op de horizon in 2030. Tegelijkertijd werken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen ook aan een lokale vertaling voor onze eigen gemeente, de lokale energie strategie (LES).“ Vanwege de coronacrisis gebeurt dit de komende tijd digitaal.

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen

In onze regio is het potentiele aanbod van restwarmte en geothermie (warmte uit de aarde) bijna twee keer zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. De gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch. Daarom zet ze in op isoleren en een regionale warmte-infrastructuur.

Van regio naar Nederland

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s die allemaal een plan maken voor hun eigen regio. Alle plannen samen maken het Nationaal Programma RES en moeten ervoor zorgen dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Via een wensen en bedenkingenprocedure wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te reageren op de concept RES. Het Nationaal Programma RES zal alle RES-programma’s doorrekenen en hier op 1 februari 2021 een terugkoppeling op geven. Op basis van de concept RES en de reacties daarop van de 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders wordt daarna gewerkt aan een definitieve RES (de RES 1.0).