Bericht over werkzaamheden rondweg

Beste inwoners van Stompwijk,

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) heeft de werkzaamheden aan de Veenpoldersweg op 3 april j.l. stilgelegd. De reden hiervoor is dat er afschuiving van grond naar de hoofdwatergang langs de Westeinderweg heeft plaatsgevonden. Hierdoor zouden het watersysteem in de polder en het ter plaatse aanwezige gemaal niet goed meer functioneren. Dit is in strijd met de watervergunning die het HHR voor de voorbelasting aan de gemeente heeft verleend. Na overleg met het Hoogheemraadschap is duidelijk geworden dat er op het tracé langs de Westeinderweg voorlopig geen werkzaamheden en zandtransporten mogen plaatsvinden. Om vertraging in de aanleg tot een minimum te beperken, is gezocht naar alternatieve aanvoermogelijkheden, zodat de werkzaamheden elders op het tracé op korte termijn konden worden hervat. Naar de opvatting van de gemeente en de aannemer is dat mogelijk en verantwoord door de aanvoerroute te verleggen naar de Stompwijkseweg en de zandtransporten via deze weg naar de Huijsitterweg te laten plaatsvinden. Via deze route is het tracé te bereiken zonder door (het concentratiegebied van) de dorpskern van Stompwijk te rijden. De transporten via deze route zijn afgelopen week gestart en omvatten de aanvoer van circa 750 m3 zand per dag. Omgerekend zijn dit circa 30 volle vrachtwagens. Inclusief de terugritten gaat het dan om circa 60 zware transporten per dag.

De gemeente en de aannemer realiseren zich dat deze transporten een aanzienlijke impact op het verkeer en de omgeving van de Stompwijkseweg hebben. Echter beide partijen vonden het nog langer stilleggen van de werkzaamheden niet verantwoord en zien geen andere mogelijkheid om voortgang in het werk te houden.

Vanuit de aannemer en de gemeente is afgelopen week al het nodige gedaan om zoveel mogelijk belanghebbende hierover te informeren. Dat is gebeurd via www.lv.nl, Facebook, meldingen aan de Adviesraad en de Klankbordgroep en brieven aan bewoners langs de route. Daarnaast heeft de aannemer aan de chauffeurs flyers uitgedeeld met het verzoek de route met lage snelheid te rijden. De gemeente en de aannemer zijn niet blij met de ontstane situatie en vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Een aantal mensen heeft haar zorgen geuit over de technische staat van de Stompwijkseweg. De Stompwijkseweg is een openbare weg die geschikt is voor alle zwaar verkeer (zonder aslast beperking) in beide richtingen. Niettemin wordt de staat van de weg in de gaten gehouden en als blijkt dat het niet verantwoord is deze route te gebruiken, zullen de transporten worden gestaakt. Uiteraard zal de oorspronkelijke route langs de Westeinderweg weer in gebruik worden genomen zodra daarvoor toestemming wordt verleend door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

06 53 79 44 55