Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de KBO PCOB en de Bejaardensoos Stompwijk. Op 26 maart om twee uur opent onze voorzitter Trees van Velzen de vergadering. Vooraf aan de vergadering zijn de financiële stukken en de notulen van 2018 ter inzage aanwezig.

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn omdat er een mededeling gedaan zal worden die voor de KBO-PCOB leden van belang is.

Agenda Jaarvergadering KBO- PCOB en Bejaardensoos,

26 maart, 14.00 uur

  1. Opening door de voorzitter met christelijke groet
  2. Notulen jaarvergadering 2018 ter goedkeuring
  3. Mededeling voorzitter
  4. Jaarverslag secretaris van de activiteiten en agenda 2019
  5. Financieel jaarverslag, toelichting penningmeester, benoemen verhoging contributie
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoemen kascommissie
  8. Mededeling dagtocht 2019
  9. Rondvraag

U ziet, we hebben maar liefst 9 punten op de agenda staan. Wij hopen deze punten zo snel mogelijk af te handelen, zodat u bijtijds kunt beginnen met kaarten maken, rummikuppen en klaverjassen.

Namens bestuur KBO-PCOB, afd. Stompwijk,
Marianne, secretaris