Verslag openbare Adviesraad vergadering 7 maart 2019

  1. Opening van de avond door Patrick Luk, voorzitter Adviesraad om 20:00u

2.  Lopende zaken

Bereikbaar Stompwijk: Stompwijkseweg nagenoeg afgerond. De Rondweg voorbereiding vordert, noodbrug wordt nu aangelegd. Ergste gaten in de Dr. v. Noortstraat worden nu gerepareerd, maar blijft summier. Schades graag blijven melden via meldpunt gem. LV

Kulturhus: is inmiddels aan school opgeleverd en in gebruik genomen. Einde deze maand moet verhuizing plaatsvinden voor overige gebruikers. Er volgt nog een officiële opening voor het hele dorp. Het voorplein – nu provisorisch – wordt meegenomen in de herontwikkeling van de Dr. Van Noortstraat en kerkplein.

Avalex, het nieuwe verzamelen is nog steeds niet volledig doorgevoerd. Het wachten is op de uitvoering. Grofvuil kan gratis worden aangeboden. Wegbrenglocatie is nu Nootdorp. Dit is veel te ver. Hier wordt aan gewerkt.

Woonlocaties: 14 februari 2019 is er een inloopavond en konden inwoners hun mening/mogen geven. Vidomes en de gemeente zijn ermee aan de slag.

N3MP: Er is een tijdelijk uitkijkpunt geplaatst nabij aansluiting op de Jan Coenensloot. Fietspad wordt verlegd en er komen met voor de verkeers-veiligheid.

3. Rondvraag

 Indeling van Nieuwe Driemanspolder: Er zal in het belang van de weidevogels ook worden gekeken naar de bestrijding van predatoren. De provincie heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor het bestrijden van bijvoorbeeld vossen.

Verkeersveiligheid Dr. v. Noortstraat: Wat is de opinie m.b.t. geparkeerde voertuigen? Er is vanuit een kernteam een inventarisatie gemaakt. Deze is aangeboden aan de gemeente. Met het oog op de nieuwe indeling van de Dr. v. Noortstraat is er een samenspel met bewoners nodig om voertuigen op eigen terrein te zetten.

De gemeente zal bij nieuwbouwprojecten kijken naar de parkeer-mogelijk-heden. De insteek is om de Dr. van Noortstraat verkeersluw te maken.

  1. Werkplan Adviesraad – Open discussie met politieke partijen

 Op verzoek van de Adviesraad waren de politieke partijen uitgenodigd om met de bewoners van gedachten te wisselen over de thema’s die in 4 speerpunten zijn vastgelegd. Het werd een intensieve avond met veel positieve inbreng van de bewoners. Onderstaand een samenvatting van wat zoals ter sprake kwam.

Wonen:

Thema’s: Inmiddels is gestart met een 2-tal bouwplannen voor de locatie Meerlaan en Dorpshuis. Bouwplannen op particuliere grond, hoe zien we de woningbouw komende 10-20 jaar. Met/zonder behoud van buitengebied? We willen snelheid, maar we willen ook matiging.

Reacties: Intentie van de gemeente is het groene gebied, groen houden. Het volbouwen van buitengebied is via de provincie onmogelijk. Wel is er kijk op herinrichting van de Meeslouwerpolder en andere projecten. Er wordt wel gehoopt op ontwikkeling van braakliggende terreinen en/of vervallen gebouwen. Vraag aan de politiek om rekening te houden met de geluidsoverlast welke gaat komen met de verbreding van de A4. Niet alleen aan de zijde van de Vogelplas en Vlietlanden maar ook aan de kant van Stompwijk. De angst is dat het geluid versterkt/weerkaatst gaat worden. Wat niet bevorderlijk is voor o.a. wooncomfort. Tot op heden is hier volledig aan voorbijgegaan.

 Welzijn:

Thema’s: We willen een mooi en veilig dorp en buitengebied om te wonen. Met respect voor het kleinschalige dorpse karakter. Vitaal houden van verenigingsleven, verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied). Is een Servicepunt van de gemeente in het Kulturhus haalbaar? OV van Stompwijk naar Leidschendam vooral vervoer op maat lijkt haalbaar.

Reacties: Uit onderzoeken blijkt dat mensen steeds minder op servicepunten komen. Alles gaat digitaler, paspoorten en rijbewijs worden thuis geleverd, een idee is om een keer in de zoveel tijd/weken aanwezig te zijn als gemeente met bijv. een voorlichtingsbus.

Wegen:

Thema’s: De realisatie van de rondweg is gestart. Reconstructie Dr. v. Noortstraat is een onderdeel van bereikbaar Stompwijk. Hoe zien we dat? Realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr. v. Noortstraat te ontlasten. Het onderhouden van het bestaande wegennet. Daarnaast het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stompwijk en het buitengebied (o.a. fietspad Oosteinde). Een 2e rotonde voor de aansluiting van de rondweg op de N206. Kunnen we het sluipverkeer tegengaan?

Reacties: Vanuit de werkgroepen en de Adviesraad is nadrukkelijk geadviseerd een 2e rotonde aan te leggen bij de zijde N206 bij de rondweg. De angst is dat verkeer van de rondweg door het dorp gaat rijden in plaats van direct de N206 op. Politieke partijen gaan aandacht vragen aan de provincie. Infrastructuur bij de tunnel bij De Tol, i.v.m. Nieuwe Driemanspolder. (Kostverlorenweg). Veel zorgen over de herinrichting van de Huyssitterweg, wordt nogmaals benadrukt aan het college. Met name over de indeling van laad- en losstrook en fietsers. Het is een onbegrijpelijke situatie, zeker ook met ruiters/paarden.

Werken:

Thema’s: Stompwijk is een dorp met een actief verenigingsleven. Maar dit kunnen we alleen in stand houden als de mensen ook in of om Stompwijk kunnen wonen en werken. Het stimuleren van bestaansrecht voor bedrijven in Stompwijk. Het her ontwikkelen van vrijkomende boerenerven. Het herbestemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied. Het uitbreiden van recreatie en toerisme. Oplossingen voor verkeer intensieve bedrijven aan de Stompwijkseweg en de Dr. Van Noortstraat.

Reacties: De vraag is hoe de gemeente en provincie mee gaan werken met de ontwikkelingen in het buitengebied. Wat kunnen de boeren die willen stoppen? Hoe kunnen we boeren motiveren/helpen? Discussie over indeling en levensvatbaarheid van boerenbedrijven. Agrariërs krijgen steeds meer zorgen om levensvatbaar te blijven. Het idee wordt gelanceerd om een werkgroep op te richten, een visie te creëren samen met gemeente? 14 Mei gaat het college boeren bezoeken, die deelnemen aan een documentaire over het Leidschen-damse/Stompwijkse buitengebied.

Sluiting

Patrick dankt allen aanwezigen voor hun komst en constructieve bijdrage en sluit de vergadering om 22:15 uur.

Leo Oliehoek, secretaris Adviesraad