Samen aan zet voor schone straten

Het college presenteert een nieuw plan van aanpak met concrete maatregelen om de vraagstukken rondom afval aan te pakken. Duidelijke prioriteit hierbij is om op korte termijn de service aan inwoners fors te verbeteren. De meest opvallende maatregel in het plan is dat Avalex het restafval vanaf januari 2019 weer wekelijks ophaalt. Dit wordt gefaseerd in de gemeente uitgerold. Het plan kijkt ook nadrukkelijk naar de toekomst en kent een scala aan maatregelen. Naast het wekelijks inzamelen van restafval wordt ook het grofvuilprobleem aangepakt. Van Eekelen: “Op dit moment is er geen milieustraat in onze gemeente. Je ziet dat er wel veel vraag is naar een locatie waar mensen hun grofvuil kunnen wegbrengen. Daarom zetten we twee keer per maand afzetcontainers voor grofvuil op de gemeentewerf en we kijken of kinderboerderijen inleverpunten kunnen worden voor onder andere klein chemisch afval, kleinere wit- en bruingoed apparaten en frituurvet. Het illegaal dumpen van grofvuil in de openbare ruimte moet stoppen. Bel Avalex en het wordt binnen vijf werkdagen gratis opgehaald.”

Lange termijn

De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking staan niet stil. De gemeente gaat samen met Avalex en andere regiogemeenten nieuwe en innovatieve manieren van afvalverwerking en -scheiding onderzoeken. Wethouder Van Eekelen: “We zoeken naar maatwerkoplossingen waarbij inwoners tevreden zijn over de service. Ook wil ik samen met inwoners de handen ineen slaan om er met elkaar voor te zorgen dat we ons restafval verminderen.” Het college legt het plan voor aan de raad voor akkoord.