Begroting 2019: investeren in de samenleving én financieel gezond blijven

Het college van B&W presenteert zijn eerste begrotingsvoorstel van deze bestuursperiode aan de gemeenteraad. Met de programmabegroting 2019-2022 investeert het college in de samenleving: in maatregelen voor inwoners, organisaties, verenigingen en instellingen. Om het wonen, werken en leven in Leidschendam-Voorburg nog prettiger te maken. Tegelijkertijd stelt het college maatregelen voor om structurele financiële tegenvallers, waar de gemeente beperkt invloed op heeft, op te vangen.

Investeren in de samenleving

Alle ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’ zijn verwerkt in de begroting. Eén van de speerpunten is het verbeteren van de afvalinzameling in de gemeente. Alle straten moeten schoon. Ook blijft het college stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo komt er een fonds waarmee inwoners tegen een lage rente hun woning kunnen verduurzamen. En nieuwe woningen zijn bij voorkeur energieneutraal en in ieder geval zónder gasaansluiting. Daarnaast zet het college in op kortere wachtlijsten voor betaalbare woningen, de bouw van drie Integrale Kindcentra en op een betere doorstroming en bereikbaarheid van onder meer het Damcentrum. Ook de economie heeft de volle aandacht. Het college stimuleert levendige, lokale winkelcentra door sámen met ondernemers de aantrekkelijkheid te vergroten. Om de gemeentelijke dienstverlening te blijven verbeteren, wil het college blijven inspelen op de vragen en behoeften vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door de openingstijden van het Servicecentrum te laten aansluiten op de vraag en de dienstverlening verder te digitaliseren. En inwoners kunnen erop rekenen dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben, jong en oud.

Opvangen van financiële tegenvallers

Leidschendam-Voorburg heeft, net als veel andere gemeenten, te maken met structurele financiële tegenvallers. Een deel van die tegenvallers waren al bekend bij het opstellen van de begroting. Zo kost de jeugdzorg bijvoorbeeld steeds meer geld. Het college stelt concrete maatregelen voor om de tegenvallers op te vangen. Inwoners worden zoveel mogelijk ontzien. Eind september kwam daar een nieuwe tegenvaller bij, die het college niet had kunnen voorzien. De inkomsten uit het gemeentefonds blijken minder hoog voor deze begrotingsperiode dan verwacht. Hiervoor werkt het college de komende periode aanvullende voorstellen uit om de nieuwe tekorten op te vangen.

Raad stelt de begroting vast

Het is de gemeenteraad die de begroting vaststelt. De raad debatteert over het begrotingsvoorstel op 30 oktober, de besluitvorming staat gepland op 13 november. Het voorstel is in te zien op www.lv.nl/begroting2019<http://www.lv.nl/begroting2019>. Met de ‘Begroting in één oogopslag’ maakt de gemeente het huishoudboekje inzichtelijk en toegankelijk.