Oprichting Cultuurpodium VoLeiSt

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief om een Cultuurpodium op te richten voor alle stichtingen, verenigingen, instellingen en individuele kunstbeoefenaars in de gemeente. Bij de uitreiking van de Cultuurprijs Leidschendam-Voorburg eerder dit jaar was dit initiatief al aangekondigd. Voor iedereen die geïnteresseerd is, vindt er op donderdag 4 oktober aanstaande in het Veur Theater van 17.00 – 19.00 uur een Cultuurborrel plaats.

Het initiatief om een Cultuurpodium op te richten komt voort uit het gemis aan een goede vertegenwoordiging vanuit de cultuursector in de gemeente. GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”De kunst- en cultuursector bundelt onvoldoende de krachten om in de richting van de gemeente een vuist te kunnen maken. De gesubsidieerde instellingen zoals Theater Ludens, de bibliotheek, de musea en Trias hebben elkaar in het verleden gevonden als de’Cultuurpartners Leidschendam-Voorburg’ en die weten prima de weg naar het gemeentehuis te vinden. De kunst- en cultuursector in onze gemeente zou meer in gezamenlijkheid het belang van kunst- en cultuur over het voetlicht kunnen brengen. Samen sta je sterker. Dat moet niet alleen gelden voor de genoemde grote Cultuurpartners, maar ook voor alle anderen die bezig zijn op het gebied van kunst- en cultuur.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen neemt het initiatief voor het oprichten van het Cultuurpodium, maar zal zich na oprichting niet met de inhoud bemoeien. Om de inbreng in het Cultuurpodium vanuit de drie woonkernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk te benadrukken, heeft GBLV/Gemeentebelangen voor Cultuurpodium VoLeiSt als werktitel gekozen, waarin de eerste paar letters van de drie kernen naar voren komen.

Het Cultuurpodium zou zich kunnen richten op het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente op het gebied van kunst- en cultuur, bijvoorbeeld rond de aanpassing van het Actieplan Cultuur, de scheve subsidieverhoudingen, het versterken van de onderlinge samenwerking, het organiseren van de Cultuurprijs en het organiseren van netwerkactiviteiten zoals de Cultuurborrel.