Evaluatie budget wijkinitiatieven

‘Inwoners weten zelf het beste wat past en nodig is in hun eigen buurt en wijk’ vanuit dat motto heeft de gemeente in 2016, 2017 en 2018 een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 90.000,— voor ideeën en initiatieven uit de wijk.

Vlietwensen

Vlietwensen, bestaande uit inwoners uit onze gemeente, beoordeelt aanvragen van initiatiefnemers die een beroep doen op dit budget. Wie iets wil organiseren in de wijk, zoals een minibieb of een buurtontbijt kan een aanvraag indienen bij Vlietwensen (vlietwensen.nl). Vlietwensen heeft in de afgelopen jaren aan zo’n 80 initiatieven geld gegeven. Nu na drie jaar, is het tijd om te evalueren. Worden inwoners door dit budget voldoende ondersteund als zij zelf aan de slag willen met initiatieven die bijdragen aan de saamhorigheid in hun wijk? Voor de evaluatie worden de betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen. Er is een enquête verspreid onder de initiatiefnemers die in de afgelopen periode een aanvraag hebben ingediend bij Vlietwensen. Aanvullend kunnen zij deelnemen aan groepsinterviews, om wat dieper op het thema in te gaan. Daarnaast wordt met Vlietwensen en betrokken ambtenaren gesproken. Op basis van de evaluatie kijkt de gemeente of er aanpassingen nodig zijn in hoe de ondersteuning van initiatieven nu geregeld is. Naar verwachting is de evaluatie in september afgerond.

Rekenkameronderzoek

In 2017/2018 heeft de rekenkamer WVOLV onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Leidschendam-Voorburg. Dit heeft geleid tot een rapport en een handleiding voor gemeente en initiatiefnemers, zie ook

https://www.rekenkamerwvolv.nl/onderzoeken/burgerinitiatieven. De uitkomsten van dit onderzoek worden vanzelfsprekend ook gebruikt om de ondersteuning van de initiatieven in Leidschendam-Voorburg te optimaliseren.